0113-KDIPT2-1.4011.312.2017.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2018 r. (data wpływu 6 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) w związku z czym pismem z dnia 18 maja 2018 r., Nr 0113-KDIPT1-1.4012.330.2018.1.JK, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem Poczty ...w dniu 21 maja 2018 r. (data doręczenia 22 maja 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 28 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.), nadanym w dniu 28 maja 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w 2003 r. rozpoczął działalność w zakresie usług budowlanych. Zarejestrował się jako czynny płatnik podatku od towarów i usług, i nadal nim jest, gdyż nie wygasły jeszcze gwarancje na wykonywane wcześniej budowy, co wiąże się z naprawami i likwidowaniem zaistniałych usterek.

Wnioskodawca w 2014 r. zmienił profil prowadzonej działalności i świadczy usługi sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, są to żłobki i przedszkola. Jest to główny profil prowadzonej działalności Wnioskodawcy. Usług budowlanych nie prowadzi, ale nie zostały one wyrejestrowane ze względu na naprawy pogwarancyjne.

Działalność przedszkoli i żłobków prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEiDG oraz wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wydanych przez Urzędy Miast.

Wnioskodawca w 2015 r. złożył do Urzędu Marszałkowskiego wnioski na realizację projektów związanych z opieką nad dziećmi do lat 3, pod tytułem: „...”, „...” oraz „...”. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie tych projektów Wnioskodawca na rachunek bankowy otrzymał dotację w transzach. Rozpoczął realizację ww. projektów, poprzez dokonywanie zakupów zgodnie z założeniami projektu na cele przedszkolne, poprzez zakupy związane z odpowiednim wyposażeniem w zestawy mebli (krzesła, stoliki, itp.), artykuły plastyczne dla dzieci, wyposażenie sal, zakup środków czystości, opłaty związane z mediami (prąd, woda), materiały higieniczne, wyżywienie (usługi cateringowe), odpowiednie pomoce dydaktyczne związane z funkcjonowaniem przedszkola. Faktury z tytułu nabycia towarów i usług wystawiane są na konkretne przedszkole lub żłobek prowadzone przez osobę fizyczną w ramach działalności gospodarczej. Nabyte towary i usługi służą czynnościom związanym tylko i wyłącznie z prowadzeniem przedszkoli i żłobków, i służą realizacji ww. projektów oraz wykorzystywane są do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nabywane towary i usługi wykorzystywane są tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem przedszkoli i żłobków. Każda faktura związana z nabyciem towarów i usług bezpośrednio przyporządkowana jest do danej placówki wychowawczej będącej przedmiotem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy od zakupu materiałów na cele przedszkolne, tj. zakupu pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkoli w meble, zabawki, artykuły piśmiennicze oraz usługi cateringowe, środki czystości związane z działalnością przedszkola przysługuje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług jako czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług od ww. zakupów udokumentowanych fakturą VAT?
  2. Czy można uznać podatek od towarów i usług od zakupu materiałów na cele przedszkolne, tj. zakupu pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkoli w meble, zabawki, artykuły piśmiennicze oraz usługi cateringowe, środki czystości związane z działalnością przedszkola jako koszt podatkowy, jeżeli nie ma możliwości jego odliczenia?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest zagadnienie zawarte w pytaniu Nr 2 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w zakresie zagadnienia zawartego w pytaniu Nr 1, dotyczącym podatku od towarów i usług, wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek naliczony VAT od zakupów związanych z prowadzeniem przedszkola nie może być przedmiotem prawa do odliczeń i zwrotów.

Realizacja projektu na cele przedszkolne nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, przez co Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podatek ten może być zaliczony do kosztów podatkowych. Podatek ten powinien być uznany za koszt kwalifikowalny, gdyż został przez Wnioskodawcę poniesiony, a nie został przez Niego odliczony oraz nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Zakupione towary i usługi wykorzystywane są w całości w ramach działalności gospodarczej - do czynności zwolnionych związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych. W niektórych sytuacjach podatek od towarów i usług może zostać zaliczony do kosztów podatkowych, jeżeli Wnioskodawca jako podatnik świadczy tylko usługi zwolnione, a zakupione towary i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przedszkoli i żłobków, pozbawiają Wnioskodawcę prawa do odliczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przepis ten ma charakter ogólny. Z tego względu, każdy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy badać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym, że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

  • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Przytoczony przepis wskazuje, że kosztem podatkowym może być podatek od towarów i usług w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, podatek naliczony nie może zostać odliczony od podatku należnego lub zwrócony.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2014 r. zmienił profil prowadzonej działalności i świadczy usługi sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - są to żłobki i przedszkola. Jest to główny profil prowadzonej działalności Wnioskodawcy. Działalność przedszkoli i żłobków prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEiDG oraz wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wydanych przez Urzędy Miast. Wnioskodawca w 2015 r. złożył do Urzędu Marszałkowskiego wnioski na realizację projektów związanych z opieką nad dziećmi do lat 3. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie tych projektów Wnioskodawca na rachunek bankowy otrzymał dotację w transzach. Rozpoczął realizację ww. projektów, poprzez dokonywanie zakupów zgodnie z założeniami projektu na cele przedszkolne, poprzez zakupy związane z odpowiednim wyposażeniem w zestawy mebli (krzesła, stoliki, itp.), artykuły plastyczne dla dzieci, wyposażenie sal, zakup środków czystości, opłaty związane z mediami (prąd, woda), materiały higieniczne, wyżywienie (usługi cateringowe), odpowiednie pomoce dydaktyczne związane z funkcjonowaniem przedszkola. Faktury z tytułu nabycia towarów i usług wystawiane są na konkretne przedszkole lub żłobek prowadzone przez osobę fizyczną w ramach działalności gospodarczej. Nabyte towary i usługi służą czynnościom związanym tylko i wyłącznie z prowadzeniem przedszkoli i żłobków, i służą realizacji ww. projektów oraz wykorzystywane są do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powyższe przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (jako podatnik VAT zwolniony) - to przysługuje Mu prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków na nabycie do celów tej działalności towarów i usług, w myśl art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślenia wymaga, że Wnioskodawca winien mieć na uwadze, że obowiązek wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności gospodarczej, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, spoczywa na Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k - 14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.