0112-KDIL2-3.4012.569.2018.1.IP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z realizowanym zadaniem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2018 r. (data wpływu 23 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego w związku z realizowanym zadaniem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego w związku z realizowanym zadaniem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie planuje przystąpić do realizacji zadania. Będzie ono realizowane pod warunkiem uzyskania finasowania w ramach projektu grantowego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie zaangażowany do realizacji animator-edukator, który będzie organizował zajęcia dla grupy od 15 do 40 osób zróżnicowanej wiekowo – odbywającej zajęcia, jednocześnie dzieci, młodzież, dorośli, w tym seniorzy. Zakłada się udział w projekcie 5 osób z grupy defaworyzowanej 50+. W ramach wspólnej aktywności spędzania wolnego czasu uczestnicy w sposób atrakcyjny, innowacyjny będą poznawać kulturę i tradycje obszaru gminy, z wykorzystaniem również technik artystycznych, a przede wszystkim uczyć się „rozmawiania”, budowania wzajemnych relacji opartych na poszanowaniu osoby młodszej i starszej, skutecznego argumentowania, mądrego rozwiązywania konfliktów, planowania pracy i podziału ról w wyznaczonych zadaniach. Zajęcia będą się odbywać 5 dni w tygodniu we wrześniu i w październiku przez 8 h dziennie br. łącznie 320 godzin. Efektem pracy uczestników będzie stworzenie przepiśnika rodzinnego z rodzinnymi tradycjami, które były lub są kultywowane w gminie. Zajęcia będą się odbywać w udostępnionym przez gminę pomieszczeniu, w plenerze. W ramach realizacji zadania planuje się zakup materiałów koniecznych do wykorzystania na zajęciach/warsztatach. Plan warsztatów obejmuje swoim zakresem warsztaty realizowane o tematyce kultury i tradycji mieszkańców gminy. Na warsztatach zostaną poruszone kwestie kultury i tradycji dziś i w przeszłości. Na zajęciach poruszana będzie tematyka kultury i tradycji w różnych aspektach: ubioru, żywności, muzyki, tańca, obrzędów, obyczajów, rzemiosła i innych.

  • 1. tydzień zajęć: (...) – w zakresie zaplanowano wyprawy terenowe w poszukiwaniu tradycji i kultury mieszkańców gminy, a następnie wykonanie prac plastycznych dowolną formą w tym zakresie, zorganizowanie wystawy prac.
  • 2. tydzień zajęć: (...), a następnie wykonanie prac plastycznych dowolną formą w tym zakresie, zorganizowanie wystawy prac.
  • 3. tydzień zajęć: (...).
  • 4.-5. tydzień zajęć: (...).
  • 6. tydzień zajęć: (...).
  • 7.-8. tydzień zajęć: (...). W ramach realizacji poszczególnych warsztatów tworzony będzie przepiśnik przez uczestników projektu zawierający aspekty tradycji i kultury poruszane na warsztatach.

Projekt będzie promowany na Facebooku na stronie Sołectwa.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W trakcie realizacji programu będzie ono jednak otrzymywać faktury na towary i usługi zawierające naliczony podatek VAT. Projekt jest realizowany nieodpłatnie. Przy jego wykonaniu nie będą pobierane żadne odpłatności za wstęp, żadna sprzedaż uboczna, itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatek od towarów i usług zawarty w nabywanych przez Stowarzyszenie towarach i usługach, w związku z realizowanym zadaniem, będzie podlegał odliczeniu?

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT zawarty w cenie zakupu towarów i usług związanych z realizowanym projektem nie będzie podlegał odliczeniu i będzie stanowić ekonomiczny ciężar Stowarzyszenia, przez co może zostać uznany za koszt kwalifikowalny przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Nie występuje bowiem związek określony w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Dodatkową przesłaną jest też fakt, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a tylko takiemu przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub całkowite odzyskanie podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Z przepisów ustawy wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie planuje przystąpić do realizacji zadania. Będzie ono realizowane pod warunkiem uzyskania finasowania w ramach projektu grantowego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie zaangażowany do realizacji animator-edukator, który będzie organizował zajęcia dla grupy od 15 do 40 osób zróżnicowanej wiekowo – odbywającej zajęcia, jednocześnie dzieci, młodzież, dorośli, w tym seniorzy. Zakłada się udział w projekcie 5 osób z grupy defaworyzowanej 50+. W ramach wspólnej aktywności spędzania wolnego czasu uczestnicy w sposób atrakcyjny, innowacyjny będą poznawać kulturę i tradycje obszaru gminy, z wykorzystaniem również technik artystycznych, a przede wszystkim uczyć się „rozmawiania”, budowania wzajemnych relacji opartych na poszanowaniu osoby młodszej i starszej, skutecznego argumentowania, mądrego rozwiązywania konfliktów, planowania pracy i podziału ról w wyznaczonych zadaniach. Zajęcia będą się odbywać 5 dni w tygodniu we wrześniu i w październiku br. przez 8h dziennie łącznie 320 godzin. Efektem pracy uczestników będzie stworzenie przepiśnika rodzinnego z rodzinnymi tradycjami, które były lub są kultywowane w gminie. Zajęcia będą się odbywać w udostępnionym przez gminę pomieszczeniu, w plenerze. W ramach realizacji zadania planuje się zakup materiałów koniecznych do wykorzystania na zajęciach/warsztatach. Plan warsztatów obejmuje swoim zakresem warsztaty realizowane o tematyce kultury i tradycji mieszkańców gminy. Na warsztatach zostaną poruszone kwestie kultury i tradycji dziś i w przeszłości. Na zajęciach poruszana będzie tematyka kultury i tradycji w różnych aspektach: ubioru, żywności, muzyki, tańca, obrzędów, obyczajów, rzemiosła i innych. W ramach realizacji poszczególnych warsztatów tworzony będzie przepiśnik przez uczestników projektu zawierający aspekty tradycji i kultury poruszane na warsztatach. Projekt będzie promowany na Facebooku na stronie Sołectwa. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W trakcie realizacji programu będzie ono jednak otrzymywać faktury na towary i usługi zawierające naliczony podatek VAT. Projekt jest realizowany nieodpłatnie. Przy jego wykonaniu nie będą pobierane żadne odpłatności za wstęp, żadna sprzedaż uboczna, itp.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stwierdzenia, czy podatek od towarów i usług zawarty w nabywanych przez Stowarzyszenie towarach i usługach, w związku z realizowanym zadaniem będzie podlegał odliczeniu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a projekt jest realizowany nieodpłatnie i – jak wynika z opisu sprawy – przy jego wykonaniu nie będą pobierane żadne odpłatności za wstęp, żadna sprzedaż uboczna, itp. Zatem Wnioskodawca nie będzie mieć prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Podsumowując, skoro Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, a towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. zadania nie będą wykorzystywane przez Zainteresowanego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – nie będzie mieć On prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

Ponadto tutejszy organ nadmienia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o opis sprawy przedstawiony przez Wnioskodawcę, w tym w szczególności o informację, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a projekt jest realizowany nieodpłatnie. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

W tym miejscu należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1307, z późn. zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.