0112-KDIL2-2.4012.371.2018.1.GM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Odliczenie podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku - brak daty sporządzenia wniosku (data wpływu 9 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „Szkolenia szansą na rozwój mieszkańców regionu X”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „Szkolenia szansą na rozwój mieszkańców regionu X”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Y nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Stowarzyszenie nie jest jednostką budżetową Gminy i nie podlega centralizacji VAT. Jest organizacją pozarządową, która aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym społeczności Gminy i regionu oraz nie prowadzi działalności gospodarczej i realizuje wyłącznie zadania statutowe. Stowarzyszenie złożyło wniosek do LGD o dofinansowanie projektu pn.: „Szkolenia szansą na rozwój mieszkańców regionu X”, w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dotyczył organizacji cyklu bezpłatnych szkoleń dla osób z terenu Gminy i regionu:

  1. Warsztaty ekologiczne – w miesiącu czerwcu 2018 odbył się cykl 3 szkoleń po 60 min. dla grupy ok 30 osób. Każdy warsztat został zakończony bezpłatnym poczęstunkiem dla uczestników. W ramach szkoleń został ogłoszony konkurs ekologiczny. Dla laureatów konkursu zostały zakupione nagrody rzeczowe.
  2. Warsztaty muzyczne – w miesiącach marzec-sierpień 2018 roku odbywał się cykl bezpłatnych szkoleń nauki gry na instrumentach dętych drewnianych i dętych blaszanych.

W ramach tych działań zostały zatrudnione na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło osoby do prowadzenia warsztatów ekologicznych (1 osoba) oraz 2 instruktorów do prowadzenia warsztatów muzycznych.

Zostały zakupione ekologiczne gadżety (torby) promujące projekt wśród mieszkańców. Za całkowitą realizację projektu odpowiadało Stowarzyszenie, które nie osiągnęło z tytułu realizacji zadania żadnych dochodów w związku z tym są to czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki na wykonanie zadania zostały wystawione na Stowarzyszenie.

Realizacja ww. projektu została sfinansowana ze środków wspólnotowych – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich, środków krajowych – środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz ze środków Stowarzyszenia.

Interpretacja podatkowa jest niezbędna w celu rozliczenia dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 do Biura Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie niebędące podatnikiem VAT będzie mogło odliczyć podatek VAT od nabytych towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „Szkolenia szansą na rozwój mieszkańców regionu X”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będąc podatnikiem podatku VAT nie będzie mógł odliczyć podatku od nabytych towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „Szkolenia szansą na rozwój mieszkańców regionu X”. Po zrealizowaniu projektu Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał zakupionych towarów do sprzedaży opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Na mocy art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Zainteresowany nie jest też jednostką budżetową Gminy i nie podlega centralizacji VAT. Jest organizacją pozarządową, która nie prowadzi działalności gospodarczej i realizuje wyłącznie zadania statutowe. Stowarzyszenie złożyło wniosek do LGD o dofinansowanie projektu, w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dotyczył organizacji cyklu bezpłatnych szkoleń dla osób z terenu Gminy i regionu. W ramach tych działań zostały zatrudnione na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło osoby do prowadzenia warsztatów ekologicznych oraz instruktorzy do prowadzenia warsztatów muzycznych.

Ponadto zostały zakupione ekologiczne gadżety (torby) promujące projekt wśród mieszkańców regionu. Za całkowitą realizację projektu odpowiadało Stowarzyszenie, które nie osiągnęło z tytułu realizacji zadania żadnych dochodów. Faktury dokumentujące poniesione wydatki na wykonanie zadania zostały wystawione na Stowarzyszenie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „Szkolenia szansą za rozwój mieszkańców regionu X”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Jednocześnie Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej i realizuje wyłącznie zadania statutowe, a z realizacji projektu nie osiągnął żadnych dochodów. Zatem Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków (towarów i/lub usług) związanych z realizacją ww. projektu.

Podsumowując, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od nabytych towarów lub usług związanych z realizacją projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.