0112-KDIL2-2.4012.150.2017.2.AD | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy nieruchomości.
0112-KDIL2-2.4012.150.2017.2.ADinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. budynek
 3. nieruchomości
 4. podatek od towarów i usług
 5. stawki podatku
 6. użytkowanie wieczyste
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2017 r. (data wpływu 18 maja 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 lipca 2017 r. (data wpływu 13 lipca 2017 r.) oraz pismem z dnia 13 lipca 2017 r. (data wpływu 18 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy nieruchomości. Wniosek uzupełniono w dniach 13 lipca 2017 r. oraz 18 lipca 2017 r. o doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jest użytkownikiem wieczystym gruntu oznaczonego dla celów geodezyjnych jako działki nr: 106/4, 106/6, 106/8, 131/5, 131/11 i 131/12 - objęte księgą wieczystą (A) oraz 133/3 objęta księgą wieczystą (B).

Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem, na działkach objętych księgą wieczystą (A), ma być wzniesionych 5 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy czym powierzchnia użytkowa poszczególnych lokali mieszkalnych nie będzie przekraczała 150 m2.

Obecnie realizowane są prace budowlane związane ze wznoszeniem dwóch budynków oznaczonych dla potrzeb wewnętrznych literami A i B.

Stan zawansowania tych prac, na dzień złożenia wniosku, przedstawia się następująco:

 1. budynek A – wykonano ściany nośne kondygnacji podziemnej i trzech kondygnacji nadziemnych z planowanych pięciu, wykonano stropy kondygnacji podziemnej i trzech kondygnacji nadziemnych, w trakcie realizacji są żelbetowe słupy konstrukcyjne na 3 piętrze (4 nadziemna kondygnacja), rozpoczęto montaż instalacji elektrycznej na parterze, w trakcie realizacji montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz drenaż budynku,
 2. budynek B – wykonano ściany nośne kondygnacji podziemnej i czterech kondygnacji nadziemnych z planowanych pięciu, wykonano stropy kondygnacji podziemnej i trzech kondygnacji nadziemnych, rozpoczęto montaż instalacji elektrycznej na parterze, w trakcie realizacji montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz drenaż budynku, rozpoczęto wykopy pod mury oporowe zjazdu do garażu. Kondygnacje podziemne budynków A i B będą pełniły funkcję wielostanowiskowej hali garażowej, a także zostaną w nich urządzone komórki lokatorskie.

Budynek A posadowiony jest na działce nr 131/5. Na tej samej działce planowane jest wzniesienie trzeciego budynku oznaczonego umownie lit. C.

Do dnia złożenia wniosku nie rozpoczęto prac związanych ze wznoszeniem budynku C. Zasadnicza część budynku B posadowiona jest na działkach nr 106/6 i 131/11 oraz niewielka część na działkach nr 106/4 oraz 131/5.

Na niezabudowanych działkach nr 106/8 oraz 131/12 mają być wzniesione dwa budynki oznaczone roboczo literami D i E.

Do dnia złożenia wniosku nie rozpoczęto prac związanych ze wznoszeniem budynków D i E. Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy, będących w trakcie realizacji, budynków oznaczonych lit. A i B oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowione są te budynki, a także prawa użytkowania wieczystego gruntu, obecnie w żaden sposób niezabudowanego, stanowiącego działki o numerach: 106/8, 133/3 i 131/12.

Nabywca będzie kontynuował prace budowlane, związane ze wznoszeniem budynków oznaczonych lit. A i B i zachowa ich mieszkalny charakter.

Działki nr 106/8, 133/3 i 131/12, podobnie jak działki nr 106/6, 131/11, 106/4 i 131/5, objęte są decyzją Prezydenta Miasta z dnia 14 kwietnia 2014 r., w przedmiocie ustalenia warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla zespołu 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a także pozwoleniem na budowę.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że

 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
 2. Wartość planowanej transakcji będzie zależała od stanu zaawansowania inwestycji na dzień dostawy. Cała inwestycja jest szacowana na około 26 mln zł netto.
 3. Symbole obiektów, według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), będą następujące:
  1. dla obiektu A – PKOB 1122 Budynki o trzech i więcej mieszkaniach,
  2. dla obiektu B – PKOB 1122 Budynki o trzech i więcej mieszkaniach.
 4. Stan zawansowania robót w postaci niedokończonych budynków A i B na moment sprzedaży wskazywać będzie, że:
  1. dla obiektu A – może powstać tylko i wyłącznie budynek mieszkalny,
  2. dla obiektu B – może powstać tylko i wyłącznie budynek mieszkalny.
 5. Do dnia sprzedaży działki nr:
  1. 106/4 – w ogóle nie jest wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług; jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług,
  2. 106/6 – w ogóle nie jest wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług; jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług,
  3. 106/8 – w ogóle nie jest wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług; jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług,
  4. 13 1/5 – w ogóle nie jest wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług; jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług,
  5. 131/11 – w ogóle nie jest wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług; jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług,
  6. 131/12 – w ogóle nie jest wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług; jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług,
  7. 133/3 – w ogóle nie jest wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług; jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.
 6. Przy nabyciu działek nr:
  1. 106/4 – nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. 106/6 – nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  3. 106/8 – nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  4. 131/5 – nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  5. 131/11 – nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  6. 131/12 – nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  7. 133/3 – przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. 3.868,94 zł.
 7. W decyzji Prezydenta Miasta z dnia 14 kwietnia 2015 r. w przedmiocie ustalenia warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla działki 131/5 nie wyznaczono linii rozgraniczających dla budynków A, B i C.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy niedokończone budynki A i B, w stanie realizacji przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku ich dostawy na rzecz nabywcy, który będzie kontynuował ich budowę oraz zachowa ich mieszkalny charakter, należy potraktować jako budynki mieszkalne wielorodzinne?
 2. Czy dostawa niedokończonych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych A i B będzie opodatkowana z zastosowaniem obniżonej stawki podatku w wysokości 8%?
 3. Czy dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanych dziatek nr 106/8, 133/3 i 131/12, objętych decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także pozwoleniem na budowę, będzie opodatkowana z zastosowaniem stawki podstawowej w wysokości 23%?
 4. Czy dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 131/5, na której posadowiona jest rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A, a także rozpoczęta budowa niewielkiej części budynku mieszkalnego B, będzie podlegała w całości opodatkowaniu z zastosowaniem stawki obniżonej w wysokości 8%?
 5. Czy dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu działek nr 106/6, 131/11, 106/4 i 131/5, na których posadowiona jest rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B będzie podlegała w całości opodatkowaniu z zastosowaniem stawki obniżonej w wysokości 8%?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Niedokończone budynki A i B w stanie realizacji przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku ich dostawy na rzecz nabywcy, który będzie kontynuował prace budowlane, należy potraktować jako budynki mieszkalne wielorodzinne.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w stanowisku prezentowanym przez organy podatkowe, np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. nr IBPP1/4512-679/15/ES.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w ww. stwierdził, że „Przepis art. 2 pkt 12 ustawy zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych, 113 – zbiorowego zamieszkania. Zgodnie z PKOB, przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Jednocześnie zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 1999 r. (pismo wydane zostało w okresie funkcjonowania obowiązującej do dnia 31 grudnia 1999 r. Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jednak wyrażone w nim stanowisko, w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia analizowanego zagadnienia, należy uznać za wciąż aktualne), obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku jest tym budynkiem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych”.

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2016 r. nr IPTPP1/4512-649/15-3/ŻR, a wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 793/11.

Przypomnieć przyjdzie, że zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy, będących w trakcie realizacji, budynków oznaczonych lit. A i B, przy czym nabywca będzie kontynuował prace budowlane, związane ze wznoszeniem tych budynków i zachowa ich mieszkalny charakter.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy VAT stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - obecnie stawka podatku w wysokości 8%.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl art. 41 ust. 12a ustawy VAT, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Natomiast art. 41 ust. 12b ustawy VAT stanowi, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2: lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Powierzchnia użytkowa żadnego z lokali mieszkalnych nie przekroczy 150 m2, a zatem dostawę, będących w trakcie realizacji, budynków oznaczonych lit. A i B należy potraktować jako dostawę budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym z zastosowaniem obniżonej stawki podatku – obecnie w wysokości 8%.

Ad. 3.

Jak podano w opisie zdarzenia przyszłego niezbudowane działki nr 106/8, 133/3 i 131/12 objęte są decyzją Prezydenta Miasta z dnia 14 kwietnia 2014 r., nr 110/2015 w przedmiocie ustalenia warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla zespołu 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Stanowią one teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy VAT, którego dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT.

W konsekwencji dostawa prawa użytkowania wieczystego, niezabudowanego gruntu, oznaczonego dla celów geodezyjnych numerami 106/8, 133/3 i 131/12, będzie podlegała opodatkowaniu z zastosowaniem stawki podstawowej – obecnie w wysokości 23%.

Ad. 4.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z przepisu tego wynika, że o sposobie opodatkowaniu gruntu decyduje sposób opodatkowania budynków. W przypadku niniejszego wniosku, zgodnie z argumentacją naprowadzoną w stanowisku do pytania nr 2, dostawa, będących w trakcie realizacji, budynków oznaczonych literą A i B, będzie podlegała opodatkowaniu z zastosowaniem stawki obniżonej w wysokości 8%.

W konsekwencji dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym są posadowione będące w trakcie realizacji budynki A i B (niewielka część), oznaczonego jako działka nr 131/5 będzie podlegała opodatkowaniu z zastosowaniem obniżonej stawki podatku w wysokości 8%.

Ad. 5.

Analogicznie jak w stanowisku do pytania czwartego, dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest posadowiony będący w trakcie realizacji budynek B, oznaczonego jako działki nr 106/6, 131/11, 106/4 oraz 131/5 będzie podlegała opodatkowaniu z zastosowaniem obniżonej stawki podatku w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki będącej przedmiotem wniosku z 17 maja 2017 r., tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące dostawy wszystkich 7 działek (4 zdarzeń przyszłych) w jednej interpretacji.

Zgodnie przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Stosowanie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl art. 41 ust. 12a ustawy, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi natomiast, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Na mocy art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.) stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Zgodnie z PKOB, przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Jednocześnie zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 1999 r. (pismo wydane zostało w okresie funkcjonowania obowiązującej do dnia 31 grudnia 1999 r. Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jednak wyrażone w nim stanowisko, w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia analizowanego zagadnienia, należy uznać za wciąż aktualne), obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku jest tym budynkiem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych.

Stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), przez budynek – należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Preferencyjna stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie jedynie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z uwzględnieniem ich powierzchni użytkowej.

Należy zauważyć, że o zastosowaniu właściwej stawki podatku przesądza każdorazowo całokształt okoliczności faktycznych i prawnych. Przy czym, rodzaj obiektu wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego.

W tym miejscu wskazać należy, że w wyroku z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-326/11 JJ. Komen en ZonenBeheerHeerhugowaard BV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że: „Komisja Europejska ze swej strony uważa, że kwestia dostawy nowego budynku może pojawić się tylko w wypadku ukończenia przebudowy lub przynajmniej dostatecznego zaawansowania robót, aby powstał budynek istotnie odmienny, który może zostać zasiedlony” (pkt 31).

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT) jest użytkownikiem wieczystym gruntu oznaczonego dla celów geodezyjnych jako działki nr: 106/4, 106/6, 106/8, 131/5, 131/11 i 131/12 – objęte księgą wieczystą (A) oraz 133/3 objęta księgą wieczystą (B).

Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem, na działkach objętych księgą wieczystą (A), ma być wzniesionych 5 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy czym powierzchnia użytkowa poszczególnych lokali mieszkalnych nie będzie przekraczała 150 m2.

Obecnie realizowane są prace budowlane związane ze wznoszeniem dwóch budynków oznaczonych dla potrzeb wewnętrznych literami A i B.

Stan zawansowania tych prac, na dzień złożenia wniosku, przedstawia się następująco:

 1. budynek A – wykonano ściany nośne kondygnacji podziemnej i trzech kondygnacji nadziemnych z planowanych pięciu, wykonano stropy kondygnacji podziemnej i trzech kondygnacji nadziemnych, w trakcie realizacji są żelbetowe słupy konstrukcyjne na 3 piętrze (4 nadziemna kondygnacja), rozpoczęto montaż instalacji elektrycznej na parterze, w trakcie realizacji montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz drenaż budynku. Symbol obiektu, według PKOB to 1122 – Budynki o trzech i więcej mieszkaniach. Stan zawansowania robót w postaci niedokończonego budynku na moment sprzedaży wskazywać będzie, że na moment sprzedaży może powstać tylko i wyłącznie budynek mieszkalny,
 2. budynek B – wykonano ściany nośne kondygnacji podziemnej i czterech kondygnacji nadziemnych z planowanych pięciu, wykonano stropy kondygnacji podziemnej i trzech kondygnacji nadziemnych, rozpoczęto montaż instalacji elektrycznej na parterze, w trakcie realizacji montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz drenaż budynku, rozpoczęto wykopy pod mury oporowe zjazdu do garażu. Kondygnacje podziemne budynków A i B będą pełniły funkcję wielostanowiskowej hali garażowej, a także zostaną w nich urządzone komórki lokatorskie. Symbol obiektu, według PKOB to 1122 – Budynki o trzech i więcej mieszkaniach. Stan zawansowania robót w postaci niedokończonego budynku na moment sprzedaży wskazywać będzie, że na moment sprzedaży może powstać tylko i wyłącznie budynek mieszkalny.

Budynek A posadowiony jest na działce nr 131/5. Na tej samej działce planowane jest wzniesienie trzeciego budynku oznaczonego umownie lit. C.

Do dnia złożenia wniosku nie rozpoczęto prac związanych ze wznoszeniem budynku C. Zasadnicza część budynku B posadowiona jest na działkach nr 106/6 i 131/11 oraz niewielka część na działkach nr 106/4 oraz 131/5.

Na niezabudowanych działkach nr 106/8 oraz 131/12 mają być wzniesione dwa budynki oznaczone roboczo literami D i E.

Do dnia złożenia wniosku nie rozpoczęto prac związanych ze wznoszeniem budynków D i E. Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy, będących w trakcie realizacji, budynków oznaczonych lit. A i B oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowione są te budynki, a także prawa użytkowania wieczystego gruntu, obecnie w żaden sposób niezabudowanego, stanowiącego działki o numerach: 106/8, 133/3 i 131/12.

Nabywca będzie kontynuował prace budowlane, związane ze wznoszeniem budynków oznaczonych lit. A i B i zachowa ich mieszkalny charakter.

Działki nr 106/8, 133/3 i 131/12, podobnie jak działki nr 106/6, 131/11, 106/4 i 131/5, objęte są decyzją Prezydenta Miasta z dnia 14 kwietnia 2014 r., nr 110/2015 w przedmiocie ustalenia warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla zespołu 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a także pozwoleniem na budowę.

Do dnia sprzedaży wszystkie ww. działki w ogóle nie będą wykorzystywane na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług; będą wykorzystywane wyłącznie na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Przy nabyciu działek nr 106/4, 106/6, 106/8, 131/5, 131/11, 131/12 Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, natomiast przy nabyciu działki 133/3 Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. 3.868,94 zł.

W decyzji Prezydenta Miasta z dnia 14 kwietnia 2015 r. w przedmiocie ustalenia warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla działki 131/5 nie wyznaczono linii rozgraniczających dla budynków A, B i C.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi m.in. kwestia czy niedokończone obiekty budowlane A i B – wg wskazanego powyżej opisu – można traktować podczas sprzedaży jako budynki mieszkalne i można zastosować obniżoną stawkę VAT 8%.

Należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku, w którym będzie miała miejsce dostawa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w stanie zaawansowania prac na etapie wybudowanych kondygnacji podziemnych i odpowiednio trzech/czterech kondygnacji nadziemnych z planowanych pięciu, mamy do czynienia z dostawą budynku mieszkalnego, gdyż w tym przypadku:

 • przedmiotem sprzedaży będzie budynek sklasyfikowany w dziale 11 PKOB, grupa 112 PKOB, klasa 1122 PKOB,
 • na moment sprzedaży, stan zaawansowania robót będzie wskazywał, że na przedmiotowym gruncie może powstać tylko i wyłącznie budynek mieszkalny wielorodzinny,
 • nabywca będzie kontynuował prace budowlane, związane ze wznoszeniem budynków oznaczonych lit. A i B i zachowa ich mieszkalny charakter.

Powyższy opis wskazuje, że budynki A i B, w stanie zaawansowania prac na etapie wybudowanych kondygnacji podziemnych oraz odpowiednio trzech/czterech kondygnacji naziemnych z planowanych pięciu, w przedmiotowej sprawie stanowi dostateczne zaawansowanie robót, aby powstały budynki mieszkalne wielorodzinne. Zatem należy uznać, że całokształt okoliczności faktycznych i prawnych w przedmiotowej sprawie wskazuje, że celem ekonomicznym/gospodarczym transakcji jest dostawa budynków mieszkalnych w określonym stopniu zaawansowania budowy.

Z uwagi na powołane wyżej przepisy prawa oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że dostawa przedmiotowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 1122, przed ich datą formalnego oddania do użytkowania korzysta z opodatkowana podatkiem od towarów i usług według obniżonej stawki podatku 8%.

W niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany wyżej przepis art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, gdyż przedmiotem dostawy nie jest pojedynczy lokal, a całe budynki mieszkalne.

Tym samym, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w niniejszej sytuacji dostawa budynków mieszkalnych wielorodzinnych sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 1122 przed ich oddaniem do użytkowania, podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Odnośnie opodatkowania gruntu, na którym posadowione są przedmiotowe budynki mieszkalne wielorodzinne, należy zauważyć, że kwestię tę rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z obniżonej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej korzysta również dostawa gruntu, na którym dany budynek (budowla) jest posadowiony.

Przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli (art. 29a ust. 9 ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotowe budynki mieszkalne wielorodzinne są posadowione na czterech geodezyjnie wyodrębnionych działkach o nr 106/4, 106/6, 131/5 i 131/11. Ponadto, jak wynika z decyzji Prezydenta Miasta z dnia 14 kwietnia 2015 r. w przedmiocie ustalenia warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla działki 131/5 nie wyznaczono linii rozgraniczających dla budynków A, B i C.

Skoro – jak wynika z przepisu art. 29a ust. 8 ustawy – do dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, a dostawa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, o których mowa we wniosku, sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 1122, będzie podlegać opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, to dostawa działek o nr 106/4, 106/6, 131/5 i 131/11, na których posadowione są budynki A i B podlegać będzie opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i art. 29a ust. 8 ustawy.

Reasumując, należy stwierdzić, że

 • dostawa niedokończonych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych A i B będzie opodatkowana z zastosowaniem obniżonej stawki podatku w wysokości 8%,
 • dostawa prawa użytkowania wieczystego działki nr 131/5, na której posadowiona jest rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A, a także rozpoczęta budowa niewielkiej części budynku mieszkalnego B, będzie podlegała w całości opodatkowaniu z zastosowaniem stawki obniżonej w wysokości 8%,
 • dostawa prawa użytkowania wieczystego pozostałych działek, na których posadowiona jest rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B, tj. nr 106/6, 131/11, 106/4 będzie podlegała w całości opodatkowaniu z zastosowaniem stawki obniżonej w wysokości 8%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Z wniosku wynika także, że przedmiotem dostawy będzie również prawo wieczystego użytkowania działek niezabudowanych nr 106/8, 133/3 i 131/12. Działki te objęte są decyzją Prezydenta Miasta z dnia 14 kwietnia 2014 r., w przedmiocie ustalenia warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla zespołu 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a także pozwoleniem na budowę.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia stawki podatku jaką należy zastosować przy sprzedaży przedmiotowych działek.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe uregulowanie oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., niebędących terenami budowlanymi – są zwolnione od podatku VAT.

Przez tereny budowlane – w świetle art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Należy zauważyć, że w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) – kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na podstawie ust. 2 powołanego przepisu – określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 GemeenteEmmen – „teren budowlany” oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę.

Zatem także w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę.

Wprowadzony do ustawy o podatku od towarów i usług art. 2 pkt 33, odpowiada więc także treści orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

W związku z powyższym, ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

Podkreślić należy, że analiza powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że dla działek nr 106/8, 133/3 i 131/12 została wydana decyzja o warunkach zabudowy, tym samym nieruchomość ta stanowi teren budowlany zdefiniowany w art. 2 pkt 33 ustawy. W rezultacie, zbycie prawa wieczystego użytkowania przedmiotowego gruntu nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, należy rozpatrzyć warunki do objęcia planowanej dostawy zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Obydwa warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Jak wynika z opisu sprawy, żadna z działek będących przedmiotem sprzedaży nie była wykorzystywana do działalności zwolnionej od podatku VAT, bowiem wszystkie one były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Zatem zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy – nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania, ponieważ nie zostały spełnione warunki, o których mowa w ww. przepisie.

Zatem w przypadku działek nr 106/8, 133/3 i 131/12 przedmiotem planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego działek niezabudowanych, które stanowią teren budowlany, zdefiniowany w art. 2 pkt 33 ustawy. W konsekwencji powyższego, w analizowanym przypadku dla zbycia prawa użytkowania wieczystego działek nie zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Sprzedaż przedmiotowych działek nie będzie również spełniała przesłanek do objęcia jej zwolnieniem od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Podsumowując, dostawa prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 106/8, 133/3 i 131/12, objętych decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także pozwoleniem na budowę, będzie opodatkowana z zastosowaniem stawki podstawowej w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Z kolei odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę w przedmiotowym wniosku wyroku sądu tut. organ pragnie wyjaśnić, że wskazany wyrok został potraktowany jako element argumentacji Wnioskodawcy, jest to jednak rozstrzygnięcie odnoszące się do indywidualnej sprawy i co do zasady wiąże ono stronę postępowania w tej konkretnej, indywidualnej sprawie, nie rozciągając swojego oddziaływania na inne, choćby podobne lub zbieżne sprawy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.