0112-KDIL2-2.4012.127.2017.1.AKR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa lokalu usługowego (...) na żłobek”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2017 r. (data wpływu 12 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa lokalu usługowego (...) na żłobek” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa lokalu usługowego (...) na żłobek”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikroprzedsiębiorstwo. Firma X jest obecnie na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa lokalu usługowego (...) na żłobek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 – Działanie 10.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Całkowity koszt realizowanego projektu (na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) to kwota ok. 700 tys. zł brutto.

Prace związane z przebudową nie naruszają elementów konstrukcyjnych budynku, przebudowa związana jest ze ścianami zewnętrznymi osłonowymi i wewnętrznymi działowymi. Nie przewiduje się rozbudowy obiektu.

W projekcie zostaną przede wszystkim wykonane następujące prace budowlane:

  1. Rozbiórki i roboty stanu surowego,
  2. Roboty wykończeniowe wewnętrzne,
  3. Roboty wykończeniowe zewnętrzne,
  4. Roboty instalacyjne dot. urządzeń kanalizacyjnych, c.o., wodociągowych, gazowych i wentylacji,
  5. Roboty instalacyjne dot. urządzeń elektrycznych i energetycznych,
  6. Zagospodarowanie terenu.

Prace związane z przebudową dotyczą przede wszystkim dostosowania wnętrza lokalu na potrzeby żłobka. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji usług o charakterze społeczno-opiekuńczym.

Wnioskodawca ma prawo do dysponowania przebudowywaną nieruchomością na cele budowlane na podstawie zawartej umowy najmu na okres 10 lat. Umowa pozwala na dokonanie przebudowy w celu świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka. Wnioskodawca będzie także dysponował nieruchomością po jej przebudowie. Wnioskodawca będzie także właścicielem wszystkich oraz właścicielem wszystkich środków trwałych, praw i publikacji stanowiących produkt projektu, będzie także zarządzać powyższym po realizacji projektu. Wszystkie zakupywane w ramach projektu towary i usługi po realizacji projektu będą służyć wykonywaniu czynności podlegających zwolnieniu od podatku VAT. Wyżywienie dzieci przebywających w żłobku będzie wykonywane na podstawie umowy cateringowej z wybraną firmą.

Od dnia 16 stycznia 2013 r. Wnioskodawca zaczął prowadzić niepubliczny żłobek. W dniu 28 września 2012 r. uzyskał wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Urząd Miasta.

Obecnie główną działalnością Wnioskodawcy jest 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi. Opieka polega na całodziennym zajmowaniu się dziećmi w wieku 0-3 lat przez personel posiadający wykształcenie w wymienionym zakresie działalności Wnioskodawcy. Według aktualnych przepisów ustawy o VAT Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24. Wyżywienie dzieci przebywających w żłobku będzie wykonywane na podstawie umowy cateringowej z wybraną firmą.

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Działalność gospodarczą prowadzi od 2 listopada 2010 r. W chwili obecnej Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24. Wnioskodawca jest podmiotem sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Wnioskodawca uważa, że wszystkie świadczone usługi mieszczą się w pojęciu usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz stanowią dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywanych przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. Jako takie podlegają zatem zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do przedmiotowego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia i odzyskania części lub całości podatku VAT naliczonego w trakcie realizacji projektu „Przebudowa lokalu usługowego (...) na żłobek”, ponieważ realizacja ww. projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca swoje stanowisko opiera o brzmienie artykułu 86 ustawy dnia 11 marca 2004 r. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do przedmiotowego projektu z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest obecnie na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa lokalu usługowego (...) na żłobek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 – Działanie 10.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Prace związane z przebudową nie naruszają elementów konstrukcyjnych budynku, przebudowa związana jest ze ścianami zewnętrznymi osłonowymi i wewnętrznymi działowymi. Nie przewiduje się rozbudowy obiektu. W projekcie zostaną przede wszystkim wykonane następujące prace budowlane: rozbiórki i roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe wewnętrzne, roboty wykończeniowe zewnętrzne, roboty instalacyjne dot. urządzeń kanalizacyjnych, c.o., wodociągowych, gazowych i wentylacji, roboty instalacyjne dot. urządzeń elektrycznych i energetycznych, zagospodarowanie terenu. Prace związane z przebudową dotyczą przede wszystkim dostosowania wnętrza lokalu na potrzeby żłobka. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji usług o charakterze społeczno-opiekuńczym.

Wnioskodawca ma prawo do dysponowania przebudowywaną nieruchomością na cele budowlane na podstawie zawartej umowy najmu na okres 10 lat. Umowa pozwala na dokonanie przebudowy w celu świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka. Wnioskodawca będzie także dysponował nieruchomością po jej przebudowie. Wnioskodawca będzie także właścicielem wszystkich oraz właścicielem wszystkich środków trwałych, praw i publikacji stanowiących produkt projektu, będzie także zarządzać powyższym po realizacji projektu.

Wszystkie zakupywane w ramach projektu towary i usługi po realizacji projektu będą służyć wykonywaniu czynności podlegających zwolnieniu od podatku VAT. Wyżywienie dzieci przebywających w żłobku będzie wykonywane na podstawie umowy cateringowej z wybraną firmą.

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Działalność gospodarczą prowadzi od 2 listopada 2010 r. W chwili obecnej Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Wnioskodawca jest podmiotem sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy możliwe będzie odliczenie podatku od towarów i usług od wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Przebudowa lokalu usługowego (...) na żłobek”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie powyższe warunki nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu – jak wskazał Zainteresowany – będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczania podatku naliczonego od wydatków poniesionych w tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Przebudowa lokalu usługowego (...) na żłobek”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.