0112-KDIL1-2.4012.492.2018.1.PG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2018 r. (data wpływu 24 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT od zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją Działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w Ramach Inicjatywy Leader, Poddziałania 19.2 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT od zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją Działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w Ramach Inicjatywy Leader, Poddziałania 19.2.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Stowarzyszeń, działa na podstawie:

  1. przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1979 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z późn.zm.),
  2. przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 173, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005 r., str. 1 z późn.zm.) – w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją LSR na lata 2007-2013,
  3. przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378), zwanej dalej „ustawą o RLKS” oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólnie przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”,
  4. Statutu.

Stowarzyszeniu zostały przyznane środki finansowe na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, oznacza to, że mieszkańcy obszaru mogą składać do LGD wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w zakresie projektów grantowych. Jednakże LGD faktycznie nie przekazuje tych środków wnioskodawcom, tym zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stowarzyszenie pośredniczy pomiędzy beneficjentami a instytucjami wdrażającymi PROW 2014-2020. Środkami jakimi dysponuje Stowarzyszenie prócz składek członkowskich są środki z Poddziałania 19.4 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania” oraz Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach, którego finansowane są zadania w formie refundacji, związane z przygotowaniem i realizacją projektów współpracy między innymi lokalnymi grupami działania dotyczące promocji obszaru. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji powyższych działań nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie i uzyskane dotacje. Koszty bieżące, w ramach, których można kwalifikować do refundacji poniesiony VAT, są niezbędne do funkcjonowania i realizacji zadań wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie będą wykorzystane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie nie będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT, ma prawo do zwrotu podatku naliczonego VAT od zakupów towarów i usług dokonywanych w Polsce w związku z realizacją Działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w Ramach Inicjatywy Leader, Poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będąc podatnikiem VAT, nie ma on prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej. Dokonywane zakupy będą dotyczyły działalności zwolnionej z VAT przedmiotowo. Wobec powyższego nie występują przesłanki stwarzające podstawy do zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Stowarzyszeń. Stowarzyszeniu zostały przyznane środki finansowe na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, oznacza to, że mieszkańcy obszaru mogą składać do LGD wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w zakresie projektów grantowych. Jednakże LGD faktycznie nie przekazuje tych środków wnioskodawcom, tym zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioskodawca pośredniczy pomiędzy beneficjentami a instytucjami wdrażającymi PROW 2014-2020. Środkami jakimi dysponuje Wnioskodawca prócz składek członkowskich są środki z Poddziałania 19.4 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania” oraz Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach, którego finansowane są zadania w formie refundacji, związane z przygotowaniem i realizacją projektów współpracy między innymi lokalnymi grupami działania dotyczące promocji obszaru. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji powyższych działań nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie i uzyskane dotacje. Koszty bieżące, w ramach, których można kwalifikować do refundacji poniesiony VAT, są niezbędne do funkcjonowania i realizacji zadań wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie będą wykorzystane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT od zakupów towarów i usług dokonywanych w Polsce w związku z realizacją Działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w Ramach Inicjatywy Leader, Poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto, jak wskazano powyżej, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż – jak wynika z opisu sprawy – Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT), a efekty powstałe w wyniku realizacji powyższych działań nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego Działania. Tym samym, Zainteresowanemu z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Stowarzyszenie nie będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT nie będzie miało prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT od zakupów towarów i usług dokonywanych w Polsce w związku z realizacją Działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w Ramach Inicjatywy Leader, Poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.