0112-KDIL1-2.4012.335.2018.2.PG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2018 r. (data wpływu 23 maja 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 lipca 2018 r. (data wpływu 25 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń części parteru Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń części parteru Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 lipca 2018 r. (data wpływu 25 lipca 2018 r.) o informacje doprecyzowujące opis sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przystępuje do realizacji projektu pn. „Adaptacja ...” współfinansowanego w ramach osi priorytetowej: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie: „(...)” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2014-2020. Nieruchomość objęta projektem w dniu 2 września 2005 r. została przekazana w trwały zarząd dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Beneficjentem projektu jest Gmina. Przedmiotowa inwestycja będzie miała na celu: 1. Wykonanie następujących robót budowlanych: - dostosowanie układu pomieszczeń parteru, przebudowa ścian działowych, - wydzielenie oddziału przedszkolnego jako odrębna strefa pożarowa od pozostałej części szkoły, - remont posadzek, ścian i sufitów, - wymianę drzwi wewnętrznych, - wykonanie nadproży, - wymianę elementów wyposażenia, - nowa aranżacja zajęć, szatni, - zmiany w istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym do obsługi nowoprojektowanych pomieszczeń (włączenie nowych urządzeń sanitarnych do istniejących pionów), - zmiany w istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do obsługi nowoprojektowanych pomieszczeń, - wyburzenie ściany pod oknem w miejscu projektowanych drzwi wejściowych, - wymiana części okien o odporności ogniowej EI 30 pomiędzy strefami ZLIII, - wykonanie na elewacji pionowych pasów EI 60 szer. 2m i rei 60 szer. 4m pomiędzy strefami ZLIII z materiałów niepalnych, - wykonanie wnętrz sal z materiałów niepalnych zgodnie z wytycznymi ppoż, - wykonanie dodatkowych schodów zewnętrznych, budowa placu utwardzonego, - budowa parkingu, - wyposażenie placu zabaw. Celem operacji jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu mają powstać 4 oddziały przedszkola, które będą mogły przyjąć 75 dzieci w wieku 3-4 lata. Gmina w ramach projektu pozyska 85% kosztów kwalifikowalnych, pozostały koszt stanowi wkład własny. Planowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi - nie będą pobierane żadne opłaty z tytułu korzystania pomieszczeń w szkole jak również parkingu i placu zabaw. Jednakże będzie pobierana opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą godzinę przekraczającą wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. powyżej 5 godzin dziennie oraz za dożywianie dzieci i nauczycieli, które podlegają zwolnieniu od podatku VAT. Faktury za realizację inwestycji będą wystawiane na Gminę.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał jak niżej:

  1. Opisana we wniosku inwestycja należy do zadań własnych Gminy. Obejmuje sprawy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994, ze zm.), tj. edukacji publicznej.
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny jest jednostką budżetową Gminy i nie posiada osobowości prawnej.
  3. Ponieważ edukacja publiczna to zadanie własne gminy, Gmina będzie realizowała zadania z tego wynikające. Dodatkowo będzie pobierała opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą godzinę przekraczającą wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. powyżej 5 godzin dziennie oraz dożywianie dzieci i nauczycieli, które podlegają zwolnieniu od podatku VAT i nie będzie prowadziła żadnej sprzedaży z tytułu realizacji opisywanego projektu, bowiem nie będą pobierane żadne opłaty z tytułu korzystania z pomieszczeń w szkole, jak również parkingu i placu zabaw. Zatem zakupione towary i usługi wykorzystywane do realizacji omawianego projektu będą miały związek z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.
  4. Gmina realizując projekt pn. „Adaptacja ...” będzie wykorzystywała nabyte towary i usługi w ramach działalności gospodarczej (zwolnionych od podatku) oraz czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej (niepodlegających opodatkowaniu) i nie będzie w stanie bezpośrednio przypisać nabyte - w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ww. projektu - towary i usługi do działalności gospodarczej i czynności poza obszarem podatku VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń części parteru Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jako zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług będzie realizowała zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja ...”. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem należy wskazać art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875, ze zm.), który określa, że do zadań własnych gminy należy edukacja publiczna. Ponadto wg. art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, ze zm.) na gminie ciąży zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Natomiast zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług: w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.: - nabywcą towarów i usług jest podatnik VAT, - nabywane towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem należnym. Skoro inwestycja nie będzie wykorzystywana do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi, zatem nie ma możliwości dokonania odliczeń kwot podatku naliczonego od wydatków związanych z realizowanym programem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gmina) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przystępuje do realizacji projektu pn. „Adaptacja ...” współfinansowanego w ramach osi priorytetowej: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie: „(...)” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2014-2020. Nieruchomość objęta projektem w dniu 2 września 2005 r. została przekazana w trwały zarząd dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Beneficjentem projektu jest Gmina. Celem operacji jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Planowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi – nie będą pobierane żadne opłaty z tytułu korzystania pomieszczeń w szkole jak również parkingu i placu zabaw. Jednakże będzie pobierana opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą godzinę przekraczającą wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. powyżej 5 godzin dziennie oraz za dożywianie dzieci i nauczycieli, które podlegają zwolnieniu od podatku VAT. Faktury za realizację inwestycji będą wystawiane na Gminę.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że opisana we wniosku inwestycja należy do zadań własnych Gminy. Obejmuje sprawy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, tj. edukacji publicznej. Zespół Szkolno-Przedszkolny jest jednostką budżetową Gminy i nie posiada osobowości prawnej. Zakupione towary i usługi wykorzystywane do realizacji omawianego projektu będą miały związek z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina realizując projekt pn. „Adaptacja ...” będzie wykorzystywała nabyte towary i usługi w ramach działalności gospodarczej (zwolnionych od podatku) oraz czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej (niepodlegających opodatkowaniu) i nie będzie w stanie bezpośrednio przypisać nabyte – w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ww. projektu – towary i usługi do działalności gospodarczej i czynności poza obszarem podatku VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń części Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony. Jak wskazał Wnioskodawca zakupione towary i usługi wykorzystywane do realizacji opisanego projektu będą miały związek z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym, w niniejszej sprawie nie będzie spełniony warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy, a tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń części parteru Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.