0112-KDIL1-2.4012.175.2018.1.PG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2018 r. (data wpływu 20 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych ...” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych ...” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem pn. „Przebudowa dróg gminnych ...” o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Celem operacji jest poprawa użytkowania oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez kompleksową przebudowę ul. A i B w C oraz ul. D i ul. E w F.

Zakres prac na ul. B:

 • Długość drogi: 460,00mb, szerokość drogi: od 2,8 do 3,2m.
  Przebudowa tej drogi realizowana będzie poprzez przebudowę konstrukcji nawierzchni, co spowoduje podniesienie jej nośności. Zostanie wykonane: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego o średniej grubości 4,0cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4,0cm. Ponadto zostaną poszerzone i utwardzone pobocza wykonane z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15,0cm. Szerokość poboczy minimum 0,50m.

Zakres prac ul. A:

 • Długość drogi: 207,00mb., Szerokość drogi: od 2.8m.
  Przebudowa drogi realizowana będzie poprzez przebudowę konstrukcji nawierzchni, co spowoduje podniesienie jej nośności. W ramach tego zostanie wykonane: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego o średniej grubości 4,0cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4,0cm. Zostaną poszerzone i utwardzone pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15,0cm. Szerokość poboczy minimum 0,50m.

Zakres prac na ul. D:

 • Długość drogi: 585,0mb, Szerokość drogi: 5,5m.
  Przebudowa drogi realizowana będzie poprzez przebudowę konstrukcji nawierzchni, co spowoduje podniesienie jej nośności. W ramach tego zostanie wykonane: oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie ubytków i skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego o średniej grubości 4,0cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4,0cm. Przebudowa drogi obejmuje również poszerzenie jezdni do szerokości 5,5m. Zostanie poszerzone i utwardzone pobocze. Szerokość pobocza minimum 0,75m. Wykonane zostanie ponadto odwodnienie drogi i nowego chodnika. Po stronie chodnika wody opadowe odprowadzić za pomocą wpustów ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej.

Zakres prac na ul. E:

 • Długość drogi: 400,00mb., Szerokość drogi: od 5,5 do 7,3m.
  Przebudowa drogi realizowana będzie poprzez przebudowę konstrukcji nawierzchni, co spowoduje podniesienie jej nośności. W ramach tego zostanie wykonane frezowanie istniejącej nawierzchni, skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3,0cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4,0cm, a w km od 0+210,00 do km 0+400,00 wykonana rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z podbudową, wykonanie nowej podbudowy w oparciu o badania istniejącego podłoża gruntowego, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w postaci: podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm. Przebudowa drogi w km od 0+210,00 do km 0+400,00 obejmować winna również poszerzenie jezdni do szerokości 5,50m na początkowym odcinku oraz 6,0m na odcinku końcowym. Ponadto zostaną wykonane umocnienia krawędzi jezdni w postaci krawężników. Droga zostanie odwodniona poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Wody opadowe odprowadzone będą za pomocą wpustów ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej.

Wszystkie elementy projektu, jak i powstała infrastruktura będą udostępniane całkowicie nieodpłatnie i nie będą z tego tytułu pobierane żadne opłaty.

Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. Inwestorem dla przedsięwzięcia będzie Gmina, która także będzie właścicielem majątku, który powstanie w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W imieniu Gminy powstałym majątkiem zarządzać będzie Wójt Gminy. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. W przypadku tego przedsięwzięcia Gmina realizuje zadanie, którego efektem będzie zaspokajanie tego typu potrzeb w zakresie rozwijania obszaru służącego społeczności lokalnej, jako atrakcyjna przestrzeń publiczna. Powstała infrastruktura zostanie udostępniona społeczności nieodpłatnie i nie będzie generowała dochodów dla Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina w odniesieniu do projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych ...” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma możliwość odliczenia w całości lub części podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu „Przebudowa dróg gminnych ...” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wnioskodawca sądzi, że realizując powyższy projekt, nie można uzyskać odliczenia w całości lub w części podatku VAT gdyż w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jak również po jego zakończeniu nie będą podejmowane żadne czynności podlegające opodatkowaniu. Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. Natomiast prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Realizacja projektu wynika z zadań własnych gminy w oparciu o art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina, jak i Urząd Gminy nie wykorzysta projektu na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gmina) wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem pn. „Przebudowa dróg gminnych ...” o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Celem operacji jest poprawa użytkowania oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez kompleksową przebudowę ul. A i B w C oraz ul. D i ul. E w F.

Wszystkie elementy projektu, jak i powstała infrastruktura będą udostępniane całkowicie nieodpłatnie i nie będą z tego tytułu pobierane żadne opłaty.

Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. Inwestorem dla przedsięwzięcia będzie Gmina, która także będzie właścicielem majątku, który powstanie w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W imieniu Gminy powstałym majątkiem zarządzać będzie Wójt Gminy. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. W przypadku tego przedsięwzięcia Gmina realizuje zadanie, którego efektem będzie zaspokajanie tego typu potrzeb w zakresie rozwijania obszaru służącego społeczności lokalnej, jako atrakcyjna przestrzeń publiczna. Powstała infrastruktura zostanie udostępniona społeczności nieodpłatnie i nie będzie generowała dochodów dla Gminy.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT w odniesieniu do ww. projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie będzie występował. W ramach realizowanych zadań Gmina nie dokonuje zakupu towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dokonując zakupów nie działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Zatem w omawianej sprawie warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca, realizując przedmiotowy projekt, nie działa w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tego projektu nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę.

Podsumowując, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, Gmina w odniesieniu do projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych ...” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie ma możliwości odliczenia w całości lub części podatku VAT. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie działa jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.