0112-KDIL1-2.4012.128.2018.2.PG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2018 r. (data wpływu 27 lutego 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 kwietnia 2018 r. (data wpływu 27 kwietnia 2018 r. oraz 2 maja 2018 r.) oraz pismem z dnia 24 maja 2018 r. (data wpływu 30 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Odwodnienie ...” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Odwodnienie ...”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 kwietnia 2018 r., w którym Wnioskodawca zmienił opis sprawy, sformułował dodatkowe pytanie oraz przedstawił własne stanowisko do tak sformułowanego pytania oraz pismem z dnia 24 maja 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasto realizuje projekt pod nazwą „Odwodnienie ...”, który jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 – Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Jednostką realizującą projekt jest Miejski Zarząd Dróg i Transportu (zwany dalej MZDiT). MZDiT jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto działającą w formie jednostki budżetowej, której zgodnie ze statutem stanowiącym załącznik do uchwały przedmiotem działalności jest zarząd nad drogami publicznymi znajdującymi się w granicach miasta w tym m.in.: opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, a także pełnienie funkcji zarządcy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia miasta (w pasie drogowym).

Do dnia 31 grudnia 2016 r. MZDiT składał odrębnie od Gminy Miasto deklaracje w zakresie podatku od towaru i usług.

W związku z przeprowadzoną centralizacją od dnia 1 stycznia 2017 r. tylko Gmina Miasto posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Natomiast MZDiT jako jednostka organizacyjna Gminy Miasto jest jednym z podmiotów objętych centralizacją składającym deklaracje cząstkowe.

W związku z przygotowaniem projektu do realizacji MZDiT poniósł wydatek związany z:

 1. aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej – w ramach powyższego został wykonany w 2016 r. projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego projektu. Powyższa dokumentacja zawiera m.in. część dotyczącą karczowania drzew i nasadzeń zamiennych zieleni,
 2. opracowaniem numerycznych modeli opadowych dla zlewni dzielnicy wraz z przygotowaniem kompletnego opracowania,
 3. opracowaniem szczegółowych danych przestrzennych dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni,
 4. opracowaniem dokumentów związanych z realizacją zadania w tym między innymi: studium wykonalności wraz z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu – wykonane w 2017 r. analizy służyły prawidłowemu przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i tym samym pozyskaniu środków o dofinansowanie, które umożliwią realizację zadania w tym wykonanie karczowania drzew i ich obróbki, przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej, odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudowę istniejącej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej. Brak jest możliwości wyodrębnienia kosztu związanego z analizami dotyczącymi wykonania karczowania drzew i ich obróbki, przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej, odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudowy istniejącej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej.

W związku z realizacją zadania będą ponoszone wydatki związane z:

 1. robotami budowlanymi
  Przedmiotem zleconych do wykonania robót budowlanych będzie budowa nowego zbiornika chłonno-odparowującego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności:
  • budowa kanalizacji deszczowej (kolektory otwarte, zamknięte) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przelewem awaryjnym;
  • budowa odcinków dróg technologicznych;
  • przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami;
  • przebudowa dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej;
  • wycinka drzew i nasadzenia zamienne zieleni;
  • roboty rozbiórkowe.
 2. W ramach pozycji – wycinka drzew i nasadzenia zamienne zieleni – zostanie wyodrębniony (dokonana alokacja bezpośrednia):
  • koszt związany z karczowaniem drzew w tym: mechanicznym karczowaniem zagajników średniej gęstości; karczowaniem drzew miękkich; mechanicznym karczowaniem krzaków i podszyć gęstych; wywożeniem dłużnie, karpiny i gałęzi; transportu karpiny i gałęzi; oczyszczaniem terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem w ramach którego nie zostanie pozyskane drewno do odsprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług;
  • koszt związany z wycinką drzew i ich obróbką z których pozyskane drewno zostanie przeznaczone do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.
  W ramach robót budowlanych zostanie wykonana również przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami będącej własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna (PWiK) w związku z kolizją z projektowanym kanałem deszczowym. W zakresie powyższego w trakcie realizacji robót budowlanych wyodrębniony zostanie koszt przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami. PWiK jest spółką akcyjną której jedynym akcjonariuszem jest Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w skład którego wchodzi 10 gmin w tym: Gmina Miasto. Przebudowana kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa kolidująca z projektowanym kanałem deszczowym zostanie przekazana PWiK po jej wykonaniu do eksploatacji. W ramach realizowanego zadania nie powstaną nowe odcinki sieci wodociągowej jak i kanalizacji sanitarnej. Ponadto w ramach robót budowlanych zostanie wykonana również przebudowa istniejącej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej należącej do firmy S.A. w związku z kolizją istniejącej sieci z nowo budowanym majątkiem drogowym. W zakresie powyższego w trakcie realizacji robót budowlanych wyodrębniony zostanie koszt przebudowy dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej. Gmina Miasto nie posiada akcji w firmie S.A. ani nie jest z nią powiązana w żaden inny sposób.
  Przebudowany majątek należący zarówno do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz S.A. jest i będzie przez nich wykorzystywany do czynności opodatkowanych.
  Wymienione zakupy (za wyjątkiem pozycji związanych z: wycinką drzew i ich obróbką z których pozyskane zostanie drewno do sprzedaży, przebudową kanalizacji sanitarnej, odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudową dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej) związane są z realizacją zadań własnych Gminy Miasto nałożonych stosownymi ustawami a powstała infrastruktura nie będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 3. świadczeniem usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót.
  W ramach planowanego do zlecenia zakresu związanego ze świadczeniem usług dotyczących pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu będzie wykonywany m.in. nadzór i rozliczenie robót budowlanych. MZDiT ogłaszając postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dla powyższej usługi zobowiąże wykonawcę do dokonania w ofercie alokacji (wyodrębnienia) bezpośredniej dla czynności rozliczenia i nadzoru robót budowlanych związanych z wycinką drzew i ich obróbką z których pozyskane drewno przeznaczone zostanie do sprzedaży, a także alokacji dla przebudowy kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudowy dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej.
 4. promocją
  Promocja obejmuje działania związane z wykonaniem i zamontowaniem tablic informacyjnych i pamiątkowych. W momencie rozpoczęcia robót budowlanych (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) na placu budowy zostaną zamieszczone tablice informacyjne. Po zakończeniu robót umieszczone zostaną tablice pamiątkowe. Zakup usług związanych z promocją stanowi koszt pośredni realizacji zadania związany z planowanymi do pozyskania środkami pomocowymi, które swoim zakresem obejmuje zarówno koszty kwalifikowane jak i niekwalifikowane. Wszystkie poniesione koszty będą stanowić wartość zadania. Ponadto dopiero pozyskanie środków pomocowych umożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie robót budowlanych.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że koszty bezpośrednie są to koszty poniesione na podstawie umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, natomiast kosztami pośrednimi są koszty poniesione na podstawie umowy z inżynierem kontraktu.

Biorąc pod uwagę, że jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku ze względu na fakt, że towary i usługi udokumentowane przedmiotowymi fakturami nie będą związane z: wycinką drzew i ich obróbką, przebudową kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, nie będą one związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT i będą związane jedynie z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Faktury są wystawione na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca dokona zarówno przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami jak i dokona przebudowy istniejącej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Wnioskodawca przekaże do eksploatacji przebudowaną kanalizację sanitarną i sieć wodociągową na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego z udziałem przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie wie, czy przekazanie będzie miało charakter odpłatny. W tym zakresie Wnioskodawca wystąpi ze stosownym zapytaniem zarówno do PWiK jak i do S.A.

W przypadku odpłatności za przekazanie zarówno przebudowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz istniejącej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej Wnioskodawca wystawi fakturę z podatkiem VAT należnym.

Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie jest w stanie dokonać przyporządkowania towarów i usług udokumentowanych przedmiotowymi fakturami do czynności opodatkowanych, zwolnionych bądź niepodlegających opodatkowaniu.

Faktury do dnia 31 grudnia 2016 r. były wystawione na Miejski Zarząd Dróg i Transportu.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionym we wniosku przedmiotowych wydatków nie da się ich przypisać ani wyłącznie do tych części projektu, które wiążą się z wykonywaniem czynności opodatkowanych, ani wyłącznie do tych części projektu, które wiążą się zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, stąd nie było możliwości dokonania ich bezpośredniej alokacji do poszczególnych rodzajów działalności.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionym we wniosku przedmiotowych wydatków nie będzie można przypisać ani wyłącznie (w całości) do tych części projektu, które wiążą się z wykonywaniem czynności opodatkowanych, ani wyłącznie (w całości) do tych części projektu, które wiążą się zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, stąd Wnioskodawca nie będzie miał możliwości dokonania ich bezpośredniej alokacji do poszczególnych rodzajów działalności.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. faktury są wystawione na Wnioskodawcę.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionym we wniosku ze względu na fakt, że przedmiotowe towary i usługi są związane wyłącznie z wycinką drzew i ich obróbką, z których nie zostanie pozyskane drewno do sprzedaży, będą one związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Gminie Miasto jako czynnemu podatnikowi podatku VAT, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących bezpośrednio lub pośrednio kosztów zlecenia robót budowlanych oraz usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru i rozliczania robót z wyłączeniem zakresu związanego z: wycinką drzew i ich obróbką z których pozyskane drewno przeznaczone zostanie do sprzedaży, przebudową kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej?
 2. Czy Gminie Miasto jako czynnemu podatnikowi podatku VAT, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących: opracowania numerycznego modeli opadowych dla zlewni dzielnicy wraz z przygotowaniem kompletnego opracowania oraz opracowaniem szczegółowych danych przestrzennych dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni oraz opracowania szczegółowych danych przestrzennych dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni?
 3. Czy Gminie Miasto jako czynnemu podatnikowi podatku VAT, będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących bezpośrednio kosztów zlecenia robót budowlanych oraz usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla zakresu związanego z wycinką drzew i ich obróbką z których pozyskane drewno przeznaczone zostanie do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?
 4. Czy Gminie Miasto jako czynnemu podatnikowi podatku VAT, będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących bezpośrednio kosztów zlecenia robót budowlanych oraz usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, będących własnością PWiK?
 5. Czy Gminie Miasto jako czynnemu podatnikowi podatku VAT, będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących bezpośrednio kosztów zlecenia robót budowlanych oraz usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie przebudowy dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej będących własnością S.A.?
 6. Czy Gminie Miasto jako czynnemu podatnikowi podatku VAT, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących: aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, promocji projektu oraz opracowania dokumentów związanych z realizacją zadania w tym między innymi: studium wykonalności wraz z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu na podstawie proporcji ustalonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193)?
 7. Czy Gminie Miasto jako czynnemu podatnikowi podatku VAT, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących bezpośrednio kosztów zlecenia robót budowlanych oraz usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla zakresu związanego z karczowaniem drzew w tym: mechanicznym karczowaniem zagajników średniej gęstości; karczowaniem drzew miękkich; mechanicznym karczowaniem krzaków i podszyć gęstych; wywożeniem dłużnic, karpiny i gałęzi; transportu karpiny i gałęzi; oczyszczaniem terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem w ramach którego nie pozyskane zostanie drewno do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Gminie Miasto nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywane na otrzymanych, fakturach zakupu dotyczących bezpośrednio lub pośrednio kosztów robót budowlanych oraz usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru i rozliczania robót z wyłączeniem zakresu związanego z: wycinką drzew i ich obróbką, przebudową kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej.

W przypadku bowiem przedmiotowych wydatków (opisanych wyżej w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w punktach 5 i 6 powyżej), po wyłączeniu z nich zakresu związanego z: wycinką drzew i ich obróbką, przebudową kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, przestają być one związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT i są związane jedynie z wykonywaniem niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Jak wyjaśniono w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku wykonawca robót budowlanych jak i wykonawca usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu wyodrębni obciążając Gminę tą część swojego wynagrodzenia, która jest związana z wycinką drzew i ich obróbką oraz tą część, która jest związana z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej. A to właśnie tylko te części projektu są związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT i w przypadku wydatków na te części projektu nastąpi ich bezpośrednia alokacja do czynności podlegających opodatkowaniu VAT (tych części projektu dotyczą pytania 3 i 4 poniżej). W konsekwencji, wydatki dotyczące zlecenia robót budowlanych oraz usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru i rozliczania robót, w zakresie w jakim nie są związane z wycinką drzew i ich obróbką, przebudową kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, nie będą uprawniały Gminy Miasta do odliczenia VAT.

Ad. 2

Gminie Miasto nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywane na otrzymanych, fakturach zakupu dotyczących opracowania numerycznego modeli opadowych dla zlewni dzielnicy wraz z przygotowaniem kompletnego opracowania oraz opracowaniem szczegółowych danych przestrzennych dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni oraz opracowania szczegółowych danych przestrzennych dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni.

Wydatki te (wskazane w pkt 2 i 3 opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku) związane są wyłącznie z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wydatki te nie są związane z tymi częściami projektu, które są związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Ad. 3

Gminie Miasto będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na fakturach zakupu dotyczących bezpośrednio lub pośrednio wyłącznie zakresu związanego z wycinką drzew i ich obróbką z których pozyskane drewno przeznaczone zostanie do sprzedaży. Sprzedaż drewna zostanie przez Gminę Miasto opodatkowana VAT, stąd należy do tej sprzedaży bezpośrednio alokować wydatki w ramach projektu związane z wycinką drzew i ich obróbką i dlatego w stosunku do nich Gminie Miasto będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego.

Ad. 4

Gminie Miasto będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na fakturach zakupu dotyczących bezpośrednio zlecenia robót budowlanych oraz usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, będących własnością PWiK, gdyż przedmiotowy majątek należący do PWiK będzie przez PWiK wykorzystywany do czynności opodatkowanych VAT.

Ad. 5

Gminie Miasto będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na fakturach zakupu dotyczących bezpośrednio zlecenia robót budowlanych oraz usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie przebudowy dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej będących własnością S.A. gdyż przedmiotowy majątek należący do S.A. będzie przez S.A. wykorzystywany do czynności opodatkowanych VAT.

Ad. 6

Gminie Miasto nie będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na fakturach zakupu dotyczących wydatków związanych z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej, promocją projektu oraz opracowaniem dokumentów związanych z realizacją zadania w tym między innymi: studium wykonalności wraz z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu (chodzi o wydatki opisane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku w punktach 1, 4, 7). W tym zakresie MZDiT może odliczyć kwotę podatku naliczonego stosując proporcję, o której mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. Wynika to stąd, że wydatki związane z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej, promocją projektu oraz opracowaniem dokumentów związanych z realizacją zadania w tym między innymi: studium wykonalności wraz z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu związane są zarówno z wykonywaniem czynności opodatkowanych jak i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Przedmiotowe wydatki są bowiem związane z projektem w sposób ogólny, całościowy i nie da się ich przypisać do tych części projektu, które wiązać się wykonywaniem czynności opodatkowanych, ani do tych części projektu, które wiążą się wyłącznie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Ad. 7

Gminie Miasto nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na fakturach zakupu dotyczących bezpośrednio lub pośrednio wyłącznie zakresu związanego z wycinką drzew i ich obróbką z których nie zostanie pozyskane drewno do sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gmina) realizuje projekt pod nazwą „Odwodnienie ...”, który jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 – Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Jednostką realizującą projekt jest Miejski Zarząd Dróg i Transportu (MZDiT). MZDiT jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie jednostki budżetowej. Do dnia 31 grudnia 2016 r. MZDiT składał odrębnie od Gminy deklaracje w zakresie podatku od towaru i usług. W związku z przeprowadzoną centralizacją od dnia 1 stycznia 2017 r. tylko Gmina posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług.

W związku z przygotowaniem projektu do realizacji MZDiT poniósł różne wydatki, związane z:

 1. aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 2. opracowaniem numerycznych modeli opadowych dla zlewni dzielnicy wraz z przygotowaniem kompletnego opracowania,
 3. opracowaniem szczegółowych danych przestrzennych dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni,
 4. opracowaniem dokumentów związanych z realizacją zadania.

W związku z realizacją zadania będą ponoszone wydatki związane z:

 1. robotami budowlanymi
  Przedmiotem zleconych do wykonania robót budowlanych będzie budowa nowego zbiornika chłonno-odparowującego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności:
  • budowa kanalizacji deszczowej (kolektory otwarte, zamknięte) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przelewem awaryjnym;
  • budowa odcinków dróg technologicznych;
  • przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami;
  • przebudowa dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej;
  • wycinka drzew i nasadzenia zamienne zieleni;
  • roboty rozbiórkowe.
 2. W ramach pozycji – wycinka drzew i nasadzenia zamienne zieleni – zostanie wyodrębniony (dokonana alokacja bezpośrednia):
  • koszt związany z karczowaniem drzew w tym: mechanicznym karczowaniem zagajników średniej gęstości; karczowaniem drzew miękkich; mechanicznym karczowaniem krzaków i podszyć gęstych; wywożeniem dłużnie, karpiny i gałęzi; transportu karpiny i gałęzi; oczyszczaniem terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem w ramach którego nie zostanie pozyskane drewno do odsprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług;
  • koszt związany z wycinką drzew i ich obróbką z których pozyskane drewno zostanie przeznaczone do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.
  W ramach robót budowlanych zostanie wykonana również przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami będącej własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w związku z kolizją z projektowanym kanałem deszczowym. W zakresie powyższego w trakcie realizacji robót budowlanych wyodrębniony zostanie koszt przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Ponadto w ramach robót budowlanych zostanie wykonana również przebudowa istniejącej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej należącej do firmy S.A. w związku z kolizją istniejącej sieci z nowo budowanym majątkiem drogowym. Wymienione zakupy (za wyjątkiem pozycji związanych z: wycinką drzew i ich obróbką z których pozyskane zostanie drewno do sprzedaży, przebudową kanalizacji sanitarnej, odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudową dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej) związane są z realizacją zadań własnych Gminy nałożonych stosownymi ustawami a powstała infrastruktura nie będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 3. świadczeniem usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót.
 4. promocją.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości (w sformułowanych pytaniach oznaczonych nr 1-7) dotyczące prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Odwodnienie ...”.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy Wnioskodawca realizując opisany we wniosku projekt działa jako podatnik podatku VAT, czy też czynności wykonywane w ramach tego projektu są wykonywane jako zadania własne gminy, a tym samym Wnioskodawca z tytułu ich wykonywania nie jest podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca uważa, że w ramach realizacji przedmiotowego projektu wystąpią czynności opodatkowane podatkiem VAT (wycinka drzew, z których drewno zostanie przeznaczone do sprzedaży oraz zarówno przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami jak i przebudowa dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej).

W tym miejscu wskazać należy, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

W oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (pkt 1);
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (pkt 2);
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (pkt 3);
 • lokalnego transportu zbiorowego (pkt 4);
 • zieleni gminnej i zadrzewień (pkt 12);
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (pkt 14).

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Biorąc pod uwagę przywołane regulacje należy wskazać, że zakres aktywności podejmowanych przez Gminę należy oceniać według kryterium celowości, ze szczególnym uwzględnieniem czy ich realizacja ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Zgodnie z tą zasadą każde działanie podejmowane przez Gminę w imieniu własnym na własną odpowiedzialność i finansowane z budżetu Gminy, należy uznać za działanie publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, które jest wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadanie własne.

Przez wykonywanie zadań publicznych należy rozumieć te działania, które mają na celu korzyść ogółu. Istotne jest to, że gmina wykonując zadania administracji publicznej może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym, właściwych władzy państwowej. W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym korzyść ogółu określona jest jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, którą tworzą mieszkańcy gminy.

Z przedstawionych okoliczności bezsprzecznie wynika, że głównym celem dokonywanych zakupów w ramach realizowanego projektu, jest wykonywanie zadań własnych Gminy (niepodlegających opodatkowaniu). Bowiem jak wynika z wniosku wymienione zakupy (związane z realizacją przedmiotowego projektu) są związane z realizacją zadań własnych Gminy nałożonych stosownymi ustawami, a powstała infrastruktura nie będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wnioskodawca realizując opisany we wniosku projekt działa jako organ władzy publicznej, tym samym wykonując ww. czynności nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług.

Zatem w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane we wniosku pytania (oznaczone nr 1-7) oraz mając na uwadze komercyjne wykorzystanie części projektu, wskazać należy na orzeczenie TSUE w sprawie C-378/02, które wprawdzie dotyczy prawa do dokonania korekt podatku naliczonego, ale Trybunał wypowiada się w nim co do prawa odliczenia podatku naliczonego od majątku będącego majątkiem organu władzy publicznej. W przedmiotowym orzeczeniu Trybunał uznał, że w sytuacji, w której podmiot prawa publicznego, który nabywa dobro inwestycyjne jako władza publiczna, w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. UE L Nr 145, s. 1 ze zm.), a zatem nie działając w charakterze podatnika, i który następnie sprzedaje to dobro działając w charakterze podatnika, nie korzysta w zakresie tej sprzedaży z prawa do dokonania korekty na podstawie art. 20 tej dyrektywy na potrzeby odliczenia naliczonego podatku VAT zapłaconego przy nabyciu tego dobra.

W ocenie Trybunału, skoro podmiot prawa publicznego w chwili nabycia dobra inwestycyjnego działa jako władza publiczna, to nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, który zapłacił od tego dobra. Okoliczność, że następnie podmiot ten działał jako podatnik, nie może na podstawie art. 20 szóstej dyrektywy skutkować tym, że będzie można odliczyć podatek VAT zapłacony przez ten podmiot z tytułu transakcji dokonanych jako władza publiczna i z tego względu nieopodatkowanych. Trybunał stwierdził, że przymiot podatnika jest decydujący i jego posiadanie ocenia się w chwili nabycia danego dobra przez ten podmiot.

Z orzeczenia tego wynika zatem, że jeśli dane „dobro inwestycyjne” zostanie zakwalifikowane do majątku organu władzy publicznej, to późniejsza zmiana przeznaczenia tego składnika majątku nie daje prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego. Sam fakt późniejszego wykorzystania składnika majątku podmiotu prawa publicznego do czynności opodatkowanych (dla których to czynności podmiot ten występuje w charakterze podatnika), nie przesądza o tym, że zmienia się prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia (wytworzenia) tego majątku, to również prawo takie nie przysługuje w stosunku do wydatków związanych z utrzymaniem takiego majątku.

Niniejsze przekłada się również na ww. wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu, które to wydatki służą w pierwszej kolejności (bezpośredni związek z czynnościami niepodlegającymi) do realizacji zadań własnych Gminy, wymienionych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym. Jak wynika z opisu sprawy towary i usługi udokumentowane przedmiotowymi fakturami nie będą związane z: wycinką drzew i ich obróbką, przebudową kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, nie będą one związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT i będą związane jedynie z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Zatem czynności te (związane z realizacją projektu) odbywają się w ramach władztwa publicznego i Gmina wykonując przedmiotowy projekt działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Poza tym Wnioskodawca wskazał, że na dzień dzisiejszy nie wie, czy przekazanie zarówno przebudowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej jak i przebudowanej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej będzie miało charakter odpłatny. Dodatkowo Wnioskodawca podkreślił, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przyporządkować nabytych towarów i usług wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych, zwolnionych bądź niepodlegających opodatkowaniu.

Zatem fakty te potwierdzają powyższe tezy tut. Organu zgodnie z którymi Wnioskodawca realizując przedmiotowy projekt działa jako organ władzy publicznej, korzystając tym samym z wyłączenia od podatku VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy. Bowiem wydatki te nie są ponoszone przez Wnioskodawcę w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

Wobec powyższego zakres wykorzystania projektu (w części dotyczącej wycinki drzew, przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami jak i przebudowy dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej) nie może skutkować wystąpieniem prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tą częścią projektu.

Jak wcześniej wskazano, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje.

W analizowanym przypadku Gmina nie ponosi wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a nabywając towary i usługi nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są/będą spełnione. W okolicznościach niniejszej sprawy towary i usługi związane z projektem wykorzystywane są/będą bowiem do wykonywania czynności, które nie implikują prawa do odliczenia, tj. czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wprawdzie część tego projektu będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych jednakże jak wykazano powyżej, w zakresie, który nie daje prawa do odliczenia.

W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa odpowiadając na sformułowane pytania (oznaczone nr 1-7) należy stwierdzić, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazywanego na otrzymanych fakturach zakupu z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Odwodnienie ...”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie są/nie zostaną spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe rozstrzygnięcie stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.