0112-KDIL1-2.4012.12.2017.1.TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu (...)".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2017 r. (data wpływu 7 marca 2017 r.) uzupełnionym pismami z dnia 25 maja 2017 r. (data wpływu 26 maja 2017 r.) oraz z dnia 1 czerwca 2017 r. (data wpływu 7 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu poprzez modernizację kompleksu pracowni w Zespole Szkół” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu poprzez modernizację kompleksu pracowni w Zespole Szkół”. Wniosek uzupełniono w dniu 26 maja 2017 r. oraz w dniu 6 czerwca 2017 r. w zakresie przedmiotu wniosku oraz doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Powiat) jest jednostką samorządową powołaną ustawą o samorządzie powiatowym zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Zainteresowany jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej – NIP oraz składa deklaracje VAT-7. Wnioskodawca, jako jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z art. 15 ust. 6 i art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) został wyłączony z grona podatników tego podatku z tytułu wykonywania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jednym z realizowanych zadań Powiatu jest projekt pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu poprzez modernizację kompleksu pracowni w Zespole Szkół”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 z osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, działanie: 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT.

Projekt będzie realizowany przez Zainteresowanego dla jednostki organizacyjnej, jaką jest Zespół Szkół. Projekt został dofinansowany z EFRR w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. (...) zł. Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku aplikacyjnym, tj. do dnia 4 grudnia 2017 r.

Celem projektu jest wzrost potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół, poprzez modernizację kompleksu pracowni stanowiących bazę dydaktyczną warsztatów szkolnych. Zakres prac obejmuje: modernizację (prace remontowe: budowlane, elektryczne i instalacyjne) oraz doposażenie kompleksu pracowni. Kompleks Zespołu Szkół stanowić będą: pracownia obrabiarek, pracownia obrabiarek konwencjonalnych, pracownia programowania obrabiarek oraz pracownia modelowania/projektowania 2D/3D. Doposażenie w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie – obrabiarki (tokarka i frezarka), obrabiarki konwencjonalne, serwery, zestawy komputerowe i notebooki do projektowania 2D/3D oraz programowania obrabiarek, zestawy multimedialne, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, plotery itp.

Reasumując projekt obejmował będzie:

 • prace remontowe: budowlane, elektryczne i instalacyjne,
 • doposażenie kompleksu – zakup, dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania,
 • działania promocyjne projektu (tablice informacyjne i oznakowanie sprzętu).

Wszelkie zamówienia publiczne w projekcie przeprowadza Powiat, faktury będą wystawiane bezpośrednio na Zainteresowanego.

W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnych czynności cywilnoprawnych, które byłyby podstawą opodatkowania podatkiem VAT, a mienie powstałe w wyniku realizacji projektu zostanie przekazane jednostce organizacyjnej, czyli Zespołowi Szkół i nie będzie w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności komercyjnych – podlegających opodatkowaniu. Mienie to będzie wykorzystywane tylko w celach edukacyjnych przez kadrę pedagogiczną oraz uczniów tej Szkoły.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że zapytanie dotyczy zdarzenia przyszłego oraz, że projekt ma na celu podniesienie jakości świadczeń edukacyjnych oferowanych przez Powiat, co stanowi zadanie własne Powiatu, wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.). W zakresie realizowanego więc projektu, Powiat, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, został wyłączony z grona podatników podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu poprzez modernizację kompleksu pracowni w Zespole Szkół” Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT ani w całości ani w części z faktur zakupu dotyczących ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powołany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym wynika, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym w zakresie obejmują m.in. sprawy edukacji publicznej.

Na mocy art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej (art. 6 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym).

Zgodnie z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.), zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3c.

Stosownie do art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność.

Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 • 1a. zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
 1. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 2. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
 3. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
 4. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką samorządową powołaną ustawą o samorządzie powiatowym zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych. Zainteresowany jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej – NIP oraz składa deklaracje VAT-7. Jednym z realizowanych zadań Powiatu jest projekt pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu poprzez modernizację kompleksu pracowni w Zespole Szkół”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 z osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, działanie: 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT.

Projekt będzie realizowany przez Zainteresowanego dla jednostki organizacyjnej, jaką jest Zespół Szkół. Celem projektu jest wzrost potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół, poprzez modernizację kompleksu pracowni stanowiących bazę dydaktyczną warsztatów szkolnych. Zakres prac obejmuje: modernizację (prace remontowe: budowlane, elektryczne i instalacyjne) oraz doposażenie kompleksu pracowni. Kompleks Zespołu Szkół stanowić będą: pracownia obrabiarek, pracownia obrabiarek konwencjonalnych, pracownia programowania obrabiarek oraz pracownia modelowania/projektowania 2D/3D. Doposażenie w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie – obrabiarki (tokarka i frezarka), obrabiarki konwencjonalne, serwery, zestawy komputerowe i notebooki do projektowania 2D/3D oraz programowania obrabiarek, zestawy multimedialne, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, plotery itp.

Projekt obejmował będzie:

 • prace remontowe: budowlane, elektryczne i instalacyjne,
 • doposażenie kompleksu – zakup, dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania,
 • działania promocyjne projektu (tablice informacyjne i oznakowanie sprzętu).

Wszelkie zamówienia publiczne w projekcie przeprowadza Powiat, faktury będą wystawiane bezpośrednio na Zainteresowanego.

W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnych czynności cywilnoprawnych, które byłyby podstawą opodatkowania podatkiem VAT, a mienie powstałe w wyniku realizacji projektu zostanie przekazane jednostce organizacyjnej, czyli Zespołowi Szkół i nie będzie w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności komercyjnych – podlegających opodatkowaniu. Mienie to będzie wykorzystywane tylko w celach edukacyjnych przez kadrę pedagogiczną oraz uczniów tej Szkoły.

Projekt ma na celu podniesienie jakości świadczeń edukacyjnych oferowanych przez Powiat, co stanowi zadanie własne Powiatu, wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

Z opisu sprawy wynika, że Powiat, jako zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami prawa (w szczególności ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym) planuje wykonanie zadania publicznego w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zadanie to (zadania własne) dotyczy w szczególności zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty i obejmuje sprawy edukacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Powiat zamierza wykonać projekt pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu poprzez modernizację kompleksu pracowni w Zespole Szkół”. Zakres prac obejmuje: modernizację (prace remontowe: budowlane, elektryczne i instalacyjne) oraz doposażenie kompleksu pracowni. Kompleks Zespołu Szkół stanowić będą: pracownia obrabiarek, pracownia obrabiarek konwencjonalnych, pracownia programowania obrabiarek oraz pracownia modelowania/projektowania 2D/3D. Doposażenie w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie – obrabiarki CNC (tokarka i frezarka), obrabiarki konwencjonalne, serwery, zestawy komputerowe i notebooki do projektowania 2D/3D oraz programowania obrabiarek, zestawy multimedialne, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, plotery itp.

W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnych czynności cywilnoprawnych, które byłyby podstawą opodatkowania podatkiem VAT, a mienie powstałe w wyniku realizacji projektu zostanie przekazane jednostce organizacyjnej, czyli Zespołowi Szkół i nie będzie w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania do czynności komercyjnych – podlegających opodatkowaniu. Mienie to będzie wykorzystywane tylko w celach edukacyjnych przez kadrę pedagogiczną oraz uczniów tej Szkoły.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wykonanie prac remontowych: budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych; doposażenie kompleksu: zakup, dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania a także działania promocyjne projektu (tablice informacyjne i oznakowanie sprzętu), odbywać się będą w ramach władztwa publicznego i Powiat wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Powiat bez wątpienia nie może być uznany za podatnika, gdyż realizuje on w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że Powiat realizuje projekt w ramach zadań własnych nałożonych na niego ustawą o samorządzie powiatowym, zatem w tym zakresie będzie działał w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Powiat nie będzie ponosił wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione.

W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Powiat nie będzie miał prawa do odliczenia, w całości ani w części, podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu poprzez modernizację kompleksu pracowni w Zespole Szkół”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie zostaną spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Powiat nie będzie działał jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem sprawy. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.