0112-KDIL1-1.4012.735.2018.1.OA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi związanymi wyłącznie z działalnością Inkubatora oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi związanymi z działalnością całego budynku przy zastosowaniu sposobu określania proporcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2018 r. (data wpływu 15 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi związanymi wyłącznie z działalnością Inkubatora,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi związanymi z działalnością całego budynku przy zastosowaniu sposobu określania proporcji,

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w ww. zakresie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Większość z tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Niemniej jednak, wybrane czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom VAT.

Gmina jest właścicielem świetlicy wiejskiej położonej na terenie Gminy w miejscowości Czadrów. Przedmiotowa świetlica udostępniana jest w szczególności odpłatnie na podstawie umów najmu na rzecz podmiotów gospodarczych, np. w celu organizacji pokazów/prezentacji produktów, jak i na rzecz osób fizycznych, np. w celu organizacji imprez okolicznościowych (udostępnianie komercyjne).

Odpłatne udostępnianie świetlicy wiejskiej na podstawie umów najmu w opinii Gminy stanowi czynność opodatkowaną podatkiem VAT. W konsekwencji z tytułu udostępniania komercyjnego świetlic Gmina wystawia faktury VAT, ujmuje otrzymane kwoty w rejestrach sprzedaży oraz deklaracjach VAT-7 i rozlicza VAT należny z tego tytułu.

Świetlica wiejska może być udostępniana również nieodpłatnie, w szczególności na cele gminne, tj. np. na zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Wójta Gminy, Radę Gminy, Radę Sołecką i organy Sołectw, a także na wybory samorządowe.

Gmina realizuje inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu” (dalej: Inwestycja). W ramach Inwestycji Gmina ponosi wydatki inwestycyjne na remont parteru (na którym znajduje się świetlica wiejska), ocieplenie całego budynku (dalej: Budynek) oraz przerobienie pierwszego piętra na inkubator przedsiębiorczości (dalej: Inkubator).

Przedmiotem działalności Inkubatora jest wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju lokalnego rynku. Od strony operacyjnej cel ten realizowany jest przez Gminę przede wszystkim poprzez udostępnienie na dogodnych warunkach bazy lokalowej (wynajem pomieszczeń w Inkubatorze) dla nowopowstających firm zakwalifikowanych do programu.

Gmina zamierza bezpośrednio zarządzać Inkubatorem, tj. ma on stanowić majątek Gminy i to Gmina będzie samodzielnie wynajmować powierzchnię budynku firmom zakwalifikowanym do programu wsparcia w ramach Inkubatora oraz obciążać takie firmy stosownym wynagrodzeniem (czynsz za najem).

Przedmiotowa inwestycja związana z Inkubatorem finansowana jest zarówno ze środków własnych Gminy, jak i z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostało przyznane Gminie do kwoty netto.

Jak już zostało wskazane powyżej, Inkubator będzie się znajdował na pierwszym piętrze Budynku, natomiast na parterze przedmiotowego budynku funkcjonuje świetlica wiejska.

Gmina pragnie wskazać, iż w ramach przedmiotowego zadania ponosi/będzie ponosić następujące wydatki inwestycyjne:

 • związane wyłącznie z działalnością Inkubatora - tj. w szczególności wydatki związane z robotami remontowymi na pierwszym piętrze budynku;
 • związane zarówno z działalnością Inkubatora jak i z działalnością świetlicy wiejskiej - tj. wydatki poniesione na remont całego Budynku, w szczególności wydatki związane z ociepleniem całego budynku, wydatki poniesione na elementy zewnętrzne budynku (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), wydatki związane z dokumentacją projektową etc.;
 • związane wyłącznie z działalnością świetlicy wiejskiej.

Gmina również ponosi/będzie ponosić wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedmiotowego obiektu, tj. w szczególności koszty mediów, zakupu środków czystości, wywozu nieczystości, remontów/konserwacji etc. (dalej: wydatki bieżące). Przedmiotowe wydatki bieżące również można podzielić na dwie kategorie:

 • związane wyłącznie z działalnością Inkubatora;
 • związane zarówno z działalnością Inkubatora jak i z działalnością świetlicy wiejskiej;
 • związane wyłącznie z działalnością świetlicy wiejskiej.

Przedmiotem złożonego wniosku nie są wydatki związane wyłącznie z działalnością świetlicy wiejskiej.

Z tytułu świadczenia przedmiotowych usług/dostawy towarów, kontrahenci wystawiają/będą wystawiać na rzecz Gminy faktury VAT z wykazanymi kwotami podatku.

Dla potrzeb złożonego wniosku ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) określana będzie dalej jako „ustawa o VAT”, natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2193) określane będzie dalej jako „Rozporządzenie”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Gmina ma/będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki (zarówno bieżące jak i Inwestycyjne) związane wyłącznie z działalnością Inkubatora (tj. które będzie mogła bezpośrednio powiązać wyłącznie z remontem pierwszego piętra Budynku)?
 2. Czy Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki (tj. zarówno inwestycyjne jak i bieżące) związane z działalnością całego Budynku (tj. wydatki związane zarówno z działalnością Inkubatora jak i z działalnością świetlicy wiejskiej) przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji z Rozporządzenia właściwego dla Urzędu Gminy?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Gmina ma/będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki (zarówno bieżące jak i inwestycyjne) związane wyłącznie z działalnością Inkubatora (tj. które będzie mogła bezpośrednio powiązać wyłącznie z remontem pierwszego piętra Budynku).
 2. Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki (tj. zarówno inwestycyjne jak i bieżące) związane z działalnością całego Budynku (tj. wydatki związane zarówno z działalnością Inkubatora jak i z działalnością świetlicy wiejskiej) przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji z Rozporządzenia właściwego dla Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

Ad. 1

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako, że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Zatem w przypadku, gdy Gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - powinna być ona traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Stosownie natomiast do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w przedmiotowej sytuacji. W świetle ust. 2 niniejszego przepisu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma podatku określona w fakturach otrzymanych przez podatnika. Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

 • nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz
 • nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W ramach przedmiotowej Inwestycji Gmina dokonuje remontu pierwszego piętra Budynku, na którym znajdować się będzie Inkubator. W ramach Inkubatora Gmina będzie odpłatnie udostępniać lokale na podstawie umów najmu zawartych z przedsiębiorstwami zakwalifikowanymi do programu.

Odpłatne udostępnianie pomieszczeń Inkubatora stanowi, zdaniem Gminy, czynności opodatkowane VAT, tj. Gmina wynajmując przedmiotowe pomieszczenia będzie działać jako podatnik VAT wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą (w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT w związku z art. 15 ust. 2 cyt. ustawy).

W związku z powyższym, zdaniem Gminy, w analizowanym przypadku, w związku z zamiarem odpłatnego udostępniania lokali, tj. wynajmu pomieszczeń w Inkubatorze, przesłanki zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zostaną spełnione i tym samym Gminie będzie przysługiwać prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach VAT dokumentujących wydatki związane wyłącznie z działalnością Inkubatora (tj. zarówno wydatki inwestycyjne jak i bieżące).

W ocenie Gminy, za bezsporny należy uznać fakt, iż ponoszone wydatki inwestycyjne i bieżące związane wyłącznie z działalnością Inkubatora będą bezpośrednio związane z odpłatnym udostępnieniem lokali w Inkubatorze. Bez ich poniesienia, świadczenie przedmiotowych usług opodatkowanych VAT byłoby utrudnione, a nawet niemożliwe. Jednocześnie, świadczenie usług najmu jest uzależnione od utrzymania powierzchni Inkubatora w odpowiednim stanie, co jest możliwe poprzez ponoszenie wydatków na jej modernizację oraz bieżące funkcjonowanie.

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 16 czerwca 2014 r., sygn. ILPP2/443-325/14-2/MN, gdzie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że „Gminie przysługuje/przysługiwać będzie prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków bieżących oraz inwestycyjnych poniesionych na modernizację lokali użytkowych, których odpłatne udostępnienie przez Gminę na rzecz najemców (na podstawie umowy najmu), stanowi/będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem VAT”.

Podobne stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 sierpnia 2017 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.246.2017.1.KB, w której organ uznał, iż: ,,z uwagi na związek wydatków dotyczących budowy infrastruktury z czynnościami opodatkowanymi - które Gmina będzie wykonywała po jej wybudowaniu na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze spółką kapitałową (...) Inkubator Przedsiębiorczości - Gmina będzie miała możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów związanych z tą budową.

Reasumując, Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem (...) Inkubatora Przedsiębiorczości”.

Analogiczne stanowisko zostało również potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2016 r., sygn. ILPP1/4512-1-248/16-3/NS, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, iż: „biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od opisanych wydatków C, tj. związanych z lokalami użytkowymi, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, 2 uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy”.

Podobne stanowisko zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2016 r., sygn. ILPP3/4512-1-93/16-2/TK, w której stwierdził, że: ,,(...) prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie są/będą spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Bowiem Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a wydatki ponoszone w związku z wydzierżawianymi lokalami użytkowymi są/będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tj. odpłatnym wydzierżawianiem lokali użytkowych przez Gminę podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku”.

Stanowisko Gminy znajduje również potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2017 r., sygn. 3063-ILPP1-1.4512.155.2016.1.SJ, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdził, że: „rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy są/będą spełnione, ponieważ Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a wydatki związane z budynkiem Regionalnej Szkoły Turystycznej, są/będą miały związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tj. z odpłatnym udostępnianiem całego przedmiotowego budynku na rzecz Powiatu w oparciu o umowę dzierżawy.

Reasumując, w związku z wykorzystywaniem całego budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej przez Gminę na potrzeby odpłatnego udostępniania na podstawie umowy dzierżawy na rzecz Powiatu, Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z budynkiem RST”.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Gminy, będzie jej przysługiwać prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego wykazanego na fakturach VAT dokumentujących zarówno wydatki inwestycyjne jak i bieżące związane wyłącznie z działalnością Inkubatora.

Ad. 2

Stosownie do treści art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Zdaniem Gminy, będące przedmiotem wniosku wydatki związane z funkcjonowaniem całego Budynku, tj. związane zarówno z działalnością Inkubatora jak i z działalnością świetlicy wiejskiej będą miały w części związek z wykonywaną przez Gminę działalnością gospodarczą. Bowiem jak Gmina wskazała powyżej, w zakresie czynności opodatkowanych VAT (tj. w zakresie odpłatnego udostępniania pomieszczeń Inkubatora oraz odpłatnego udostępnienia świetlicy wiejskiej), zdaniem Gminy, będzie ona działała jako podatnik VAT w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT w związku z art. 15 ust. 2 cyt. ustawy).

Ponadto, wskazane powyżej wydatki są ponoszone w części również w związku z występującymi po stronie Gminy zdarzeniami spoza zakresu VAT (tj. w zakresie nieodpłatnego udostępniania świetlicy wiejskiej na cele gminne). Nie ulega wątpliwości, iż tego rodzaju wydatki dotyczą towarów i usług wykorzystywanych do celów innych niż działalność gospodarcza.

W konsekwencji, Gmina stoi na stanowisku, iż w analizowanym przypadku, przysługuje jej prawo do odliczenia odpowiedniej części podatku naliczonego od ponoszonych wydatków związanych zarówno z działalnością Inkubatora jak i z działalnością świetlicy wiejskiej, ustalonej zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

W art. 86 ust. 2a ustawy o VAT ustawodawca wskazał wyraźnie, iż sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 22 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

W konsekwencji, na mocy powyższej delegacji Minister Finansów wydał Rozporządzenie, w którym wskazał m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej działalności. Metoda najbardziej odpowiadająca specyfice działalności Gminy została przewidziana w § 3 ust. 2 Rozporządzenia, zgodnie z którym za sposób określenia proporcji uznaje się w przypadku urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego sposób ustalony według wzoru:

A x 100

X = ------------

DUJST

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • X - proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej,
 • A - roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej,
 • DUJST - dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego.

Zdaniem Gminy, w celu określenia, w jakiej części ponoszone wydatki związane zarówno z działalnością Inkubatora jak i z działalnością świetlicy wiejskiej służą działalności gospodarczej Gminy, należy wykorzystać wskazaną proporcję. Podkreślenia wymaga, iż przedmiotowy obiekt jest wykorzystywany w działalności Urzędu Gminy (tj. nie jest wykorzystywany przez żadną inną jednostkę organizacyjną Gminy). W konsekwencji zastosowanie powinien znaleźć prewspółczynnik skalkulowany dla Urzędu Gminy.

W związku z powyższym, zdaniem Gminy, w odniesieniu do wydatków związanych z funkcjonowaniem całego Budynku, tj. związanych zarówno z działalnością Inkubatora jak i z działalnością świetlicy wiejskiej, Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki (tj. zarówno inwestycyjne jak i bieżące) przy zastosowaniu proporcji z Rozporządzenia skalkulowanej dla Urzędu Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.