0112-KDIL1-1.4012.615.2018.2.OA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2018 r. (data wpływu 24 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 października 2018 r. (data wpływu 18 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 października 2018 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, sformułowanie pytań i przedstawienie własnego stanowiska do przedstawionych pytań.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (zwany dalej Spółką) prowadzi kursy w ramach pozaszkolnych form edukacji artystycznej. Działalność gospodarczą realizuje w dwóch miastach. Spółka korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT z uwagi na to, że nie przekracza limitu 200 000 zł wartości sprzedaży (na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Spółka została wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Spółka została wpisana przez Starostę do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako placówka kształcenia ustawicznego.

Spółka prowadzi kursy metodycznie w taki sam sposób w obu miastach.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że:

 1. Spółka. jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, ponieważ:
  1. placówka została zarejestrowana jako placówka kształcenia ustawicznego, co potwierdza zaświadczenie wydane przez Starostę, księga ewidencyjna, sporządzone i wydane na podstawie art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, ze zm.);
  2. placówka działa na podstawie statutu oraz przepisów ustawy Prawo oświatowe i Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632), a także spełnia warunki uznania za jednostkę objętą systemem oświaty, wynikające z odpowiednich przepisów prawa, co potwierdza statut placówki oraz zaświadczenie wydane przez Starostę, księga ewidencyjna;
  3. zgodnie z art. 2 punkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, ze zm.) system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego.
 2. W ocenie Wnioskodawcy świadczone usługi można zakwalifikować do usług w zakresie kształcenia, ponieważ:
  1. placówka jest placówką kształcenia ustawicznego, co zostało powyżej wykazane;
  2. kształcenie ustawiczne w rozumieniu art. 2 punkt 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, ze zm.) to kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny, a takie działania znajdują się w zakresie działalności Spółki;
  3. z art. 43 ust. 1 pkt 26 ani pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) nie wynika, by zwolnienie dotyczyło tylko podmiotów publicznych, ale decydujące znaczenie ma zakres usług. Według wiedzy Wnioskodawcy usługi edukacyjne, aby mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, muszą być świadczone przez podmioty prawa publicznego albo przez inne instytucje działające w tej dziedzinie, które mają podobne cele, przy czym kluczowe jest to, że cel edukacyjny może być realizowany również przy jednoczesnym świadczeniu usług komercyjnych.
 3. W ocenie Wnioskodawcy świadczonych usług nie można zakwalifikować jako usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.).
 4. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie będą świadczone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 5. Placówka nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 6. Wnioskodawca wyjaśnia, że usługi nie będą finansowane ze środków publicznych.

Powyższe odpowiedzi mają zastosowanie do wszystkich kursów prowadzonych przez Wnioskodawcę (kursy produkcji muzyki, kursy DJ, kursy realizacji dźwięku).

W związku z powyższym o pisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).
 1. Czy po utracie zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) w związku z przekroczeniem limitu 200.000 zł wartości sprzedaży, Spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.)?
 2. Czy kursy prowadzone przez Spółkę w innym mieście również mogą być objęte zwolnieniem przedmiotowym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) pomimo faktu, że wpis na listę placówek kształcenia ustawicznego został dokonany przez Starostę, a wpis do rejestru instytucji szkoleniowych został dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Ad. pytanie 1.

Po utracie zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) w związku z przekroczeniem limitu 200.000 zł wartości sprzedaży, Spółkę będzie mogła korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), z uwagi na następujące okoliczności:

 1. zwolnienie wynikające z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowią alternatywne podstawy zwolnienia, które mogą być stosowane niezależnie od siebie. Potwierdza to choćby fakt, że w art. 113 ust. 13 ustawy przewidziano przypadki bezwzględnego wyłączenia ze zwolnienia (katalog zamknięty), a nadto, że z art. 43 ww. ustawy nie wynikają żadne ograniczenia odnoszące się do art. 113 ww. ustawy;
 2. aktualnie Spółka korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z uwagi na wartość sprzedaży;
 3. jednocześnie Spółka stanowi jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – jest placówką kształcenia ustawicznego (co zostało wykazane we wcześniejszej części pisma), a zatem spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 4. warunkiem zwolnienia usługi edukacyjnej z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy jest element kształcenia. Spółka prowadzi kursy dla dorosłych jako placówka kształcenia ustawicznego, a zatem warunek jest spełniony;
 5. brak jest innych warunków dotyczących zwolnienia usługi edukacyjnej z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Ad. pytanie 2.

Zdaniem Wnioskodawcy kursy prowadzone przez Spółkę w innym mieście również mogą być objęte zwolnieniem przedmiotowym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) pomimo faktu, że wpis na listę placówek kształcenia ustawicznego został dokonany przez Starostę, a wpis do rejestru instytucji szkoleniowych został dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy, ponieważ:

 1. przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie zawierają żadnych warunków dotyczących możliwości skorzystania ze zwolnienia dotyczących miejsca świadczenia usług czy miejsca wpisu do rejestru;
 2. fakt, że właściwość organu administracyjnego uzależniona jest od siedziby osoby prawnej prowadzącej placówkę nie oznacza, że automatycznie ogranicza to miejsce prowadzenia działalności. Określenie organu właściwego ma charakter techniczny i ma na celu ułatwienie procedury administracyjnej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu, niebędące dostawą towarów.

Zauważyć należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z tym, usługa podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Ponadto należy wskazać, że nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy, lub świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z opisu sprawy wynika, że Sp. z o.o. prowadzi kursy (kursy produkcji muzyki, kursy DJ, kursy realizacji dźwięku) w ramach pozaszkolnych form edukacji artystycznej. Działalność gospodarczą realizuje w dwóch miastach. Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, ponieważ:

 1. placówka została zarejestrowana jako placówka kształcenia ustawicznego, co potwierdza zaświadczenie wydane przez Starostę, księga ewidencyjna, sporządzone i wydane na podstawie art. 168 ust. 1 i 9 ustawy Prawo oświatowe;
 2. placówka działa na podstawie statutu oraz przepisów ustawy Prawo oświatowe i Rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także spełnia warunki uznania za jednostkę objętą systemem oświaty, wynikające z odpowiednich przepisów prawa, co potwierdza statut placówki oraz zaświadczenie wydane przez Starostę, księga ewidencyjna;
 3. zgodnie z art. 2 punkt 4 ustawy Prawo oświatowe system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego.

W ocenie Wnioskodawcy świadczone usługi można zakwalifikować do usług w zakresie kształcenia, ponieważ:

 1. placówka jest placówką kształcenia ustawicznego, co zostało powyżej wykazane;
 2. kształcenie ustawiczne w rozumieniu art. 2 punkt 30 ustawy Prawo oświatowe to kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny, a takie działania znajdują się w zakresie jego działalności;
 3. z art. 43 ust. 1 pkt 26 ani pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług nie wynika, by zwolnienie dotyczyło tylko podmiotów publicznych, ale decydujące znaczenie ma zakres usług. Według wiedzy Wnioskodawcy usługi edukacyjne, aby mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, muszą być świadczone przez podmioty prawa publicznego albo przez inne instytucje działające w tej dziedzinie, które mają podobne cele, przy czym kluczowe jest to, że cel edukacyjny może być realizowany również przy jednoczesnym świadczeniu usług komercyjnych.

W ocenie Wnioskodawcy świadczonych usług nie można zakwalifikować jako usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie będą świadczone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Placówka nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawca wyjaśnia, że usługi nie będą finansowane ze środków publicznych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy po utracie zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie mógł korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy prowadząc opisane we wniosku kursy zarówno w jednym jak i drugim mieście.

Z uregulowań zawartych w cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania, świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma więc charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem, aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu, zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty, tj. w ramach uzyskanego wpisu.

Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, ustawodawca odwołał się do przepisów ustawy Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r., poz. 996, z późn. zm.), system oświaty obejmuje szkoły:

 1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 2. ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
 3. artystyczne.

System oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe).

Zgodnie z art. 4 pkt 30 ustawy Prawo oświatowe, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

W myśl art. 117 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:

 1. publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych,
 2. publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego

– z zastrzeżeniem ust. 2.

Stosownie do art. 117 ust. 1-2 ustawy Prawo oświatowe, kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:

 1. publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
 2. niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
 3. publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
 4. instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
 5. podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2.

Na podstawie powyższych przepisów należy stwierdzić, że kształcenie ustawiczne to kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

Z kolei w świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i uług, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawca jest placówką kształcenia ustawicznego, która świadczy usługi w zakresie kształcenia. Kształcenie ustawiczne to, zgodnie z art. 2 punkt 30 ustawy Prawo oświatowe, kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny, a takie działania znajdują się w zakresie jego działalności.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że usługi prowadzenia przez Wnioskodawcę kursów opisanych we wniosku, których celem jest uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych mieszczą się w definicji kształcenia ustawicznego. Dlatego też, uznać należy, że przeprowadzane przez Wnioskodawcę kursy, stanowią usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia uczestniczących w nich osób, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy. Kształcenie to jest bowiem uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w formach pozaszkolnych.

Jednocześnie z wniosku wynika, że Wnioskodawcy jest jednostką objętą systemem oświaty jako placówka kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych co potwierdza zaświadczenie wydane przez Starostę. Zatem w myśl zapisów art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe należy wskazać, że Wnioskodawca będzie spełniał przesłanki dla uznania go za jednostkę objętą systemem oświaty.

Zaznaczyć należy również że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze nie uzależniają zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy od tego jaki organ dokonał wpisu na listę placówek kształcenia ustawicznego oraz do rejestru instytucji szkoleniowych.

W konsekwencji, świadczone prze Wnioskodawcę usługi w postaci kursów (produkcji muzyki, kursy DJ, kursy realizacji dźwięku) po utracie zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będą zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy bez względu na miejsce wykonywania tych czynności.

Przedmiotowe usługi nie mogą natomiast korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, bowiem jak wskazano we wniosku, świadczonych usług nie można zakwalifikować jako usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.

Zatem w związku z tym, że Wnioskodawca wskazał na możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, a w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy – stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W świetle powyższego tutejszy organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zdarzenie przyszłe pokrywać się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tutejszy organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, wydana interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.