0112-KDIL1-1.4012.579.2018.1.PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację inwestycji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2018 r. (data wpływu 13 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina figuruje w rejestrze podatników VAT jako podatnik czynny. Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, wykonuje (w ramach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) działania w zakresie realizacji zadań własnych oraz na podstawie innych ustaw w zakresie zadań zleconych.

W ramach całokształtu działalności Gminy występują po jej stronie zarówno czynności opodatkowane VAT, zwolnione z VAT, jak i niepodlegające opodatkowaniu VAT. Konsekwentnie zaś po stronie Gminy – w zależności od danej sytuacji – realizowane są zakupy, od których Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego, jak i częściowe prawo do odliczenia VAT naliczonego, jak i prawo do odliczenia VAT naliczonego w ogóle nie przysługuje.

Obecnie Gmina planuje zrealizować inwestycję pod nazwą „(...)”. Na zrealizowanie tej inwestycji Gmina starała się pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, oś priorytetowa V. Strategie niskoemisyjne, poddziałanie 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, priorytet inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich. W tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Zakres inwestycji obejmować będzie, oprócz modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (gdzie VAT jest kosztem niekwalifikowalnym) następujące elementy, będące przedmiotem złożonego wniosku o interpretację indywidualną:

  1. Demontaż istniejącego oświetlenia sodowego oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym osprzętem (VAT jest tu kosztem kwalifikowalnym).
  2. Zakup i montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście wraz z systemem informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń (VAT jest tu kosztem kwalifikowalnym).

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosić będzie 65% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe środki pochodzić będą ze środków własnych Gminy. Zgodnie z regulaminem konkursu, w ramach którego składany był wniosek o dofinansowanie, w przypadku uznania przez Wnioskodawcę podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego. Wymagane jest przedłożenie indywidualnej interpretacji krajowej informacji skarbowej, wydanej w przedmiotowym zakresie.

Zadania podejmowane w ramach projektu są ukierunkowane na poprawę stanu zasobów naturalnych i zmierzają ku realizacji celu strategicznego. Jakim jest poprawa jakości środowiska naturalnego. W szczególności stanu jakości powietrza w Gminie.

Oświetlenie uliczne jest jednym z głównych odbiorników energii elektrycznej w Gminie. Prawidłowe oświetlanie terenu w pozytywny sposób wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców, w tym także na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Stąd konieczność dbałości zarówno o stan techniczny, jak i ekonomiczne aspekty funkcjonowania ulicznego oświetlenia. Jego modernizacja znacznie zmniejszy energochłonność infrastruktury publicznej.

Z kolei system pomiaru zanieczyszczeń w mieście wraz z systemem informowania o poziomach zanieczyszczeń, przyczyni się do budowy i wzrostu świadomości mieszkańców Gminy na temat jakości powietrza, którym oddychają. W ramach systemu monitoringu powietrza będą wykonywane, analizowane i gromadzone dane dotyczące poziomu stężenia wybranych zanieczyszczeń. System monitoringu powietrza będzie narzędziem pomocniczym w podejmowaniu decyzji dotyczących działań na rzecz zapewnienia poprawy jakości powietrza w Mieście i Gminie.

Zgodnie z założeniami projektu, ani obecnie, ani po realizacji inwestycji Gmina nie będzie pobierać żadnych opłat od osób korzystających z efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego oraz z systemu informowania o poziomach zanieczyszczeń.

Inwestycja dotycząca demontażu istniejącego oświetlenia sodowego oraz montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym osprzętem oraz zakupu i montażu systemu pomiaru zanieczyszczeń wraz z systemem informowania o poziomach zanieczyszczeń, nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym, a powstała infrastruktura będzie udostępniana wszystkim użytkownikom nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie, w związku z realizacją inwestycji polegającej na demontażu istniejącego oświetlenia sodowego oraz montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym osprzętem oraz zakupu i montażu systemu pomiaru zanieczyszczeń wraz z systemem informowania o poziomach zanieczyszczeń, dofinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości bądź jakiejkolwiek części podatku VAT z otrzymanych faktur VAT dokumentujących poniesione nakłady na realizację przedmiotowej inwestycji?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawnej możliwości odliczenia całości bądź jakiejkolwiek części podatku VAT z otrzymanych faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację inwestycji polegającej na demontażu istniejącego oświetlenia sodowego oraz montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym osprzętem oraz zakupie i montażu systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście wraz z systemem informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W myśl zasady wyrażonej w tym artykule, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje zasadniczo podatnikowi w sytuacji, gdy nabyte towary lub usługi służą (są wykorzystywane) do działalności opodatkowanej VAT.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Wynika z tego, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenie tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W związku z powyższym wyklucza się możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Gmina nie może skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wykonaniem opisanej inwestycji, ponieważ efekty zrealizowanego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ze zmodernizowanego oświetlenia ulicznego oraz z systemu pomiaru zanieczyszczeń wszyscy mieszkańcy i przyjezdni będą korzystać nieodpłatnie, tym samym brak będzie związku dokonywanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Tak więc efekty zrealizowanej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 przytaczanej ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy obejmują między innymi sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1) oraz kwestie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (...) (art. 7 ust. 1 pkt 14). Jest to jak najbardziej zgodne z zakresem inwestycji, gdyż modernizując oświetlenie uliczne oraz budując system monitoringu jakości powietrza gmina zaspokoi zbiorowe potrzeby w zakresie ochrony środowiska. Tak więc Gmina realizując przedmiotową inwestycję wykonywać będzie zadania własne określone w ustawie o samorządzie gminnym.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Wnioskodawcy w opisanym w złożonym wniosku przypadku, Gminie nie będzie w ogóle przysługiwać prawo do odliczenia całości, bądź jakiejkolwiek części podatku VAT z otrzymanych faktur dokumentujących poniesione nakłady w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powyższej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy). Zadania własne obejmują sprawy m.in. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 14 ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gmina) figuruje w rejestrze podatników VAT jako podatnik czynny. Obecnie Gmina planuje zrealizować inwestycję pod nazwą „(...)”. Na zrealizowanie tej inwestycji Gmina starała się pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, oś priorytetowa V. Strategie niskoemisyjne, poddziałanie 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, priorytet inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich. W tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Zadania podejmowane w ramach projektu są ukierunkowane na poprawę stanu zasobów naturalnych i zmierzają ku realizacji celu strategicznego. Jakim jest poprawa jakości środowiska naturalnego. W szczególności stanu jakości powietrza w gminie. Zgodnie z założeniami projektu, ani obecnie, ani po realizacji inwestycji Gmina nie będzie pobierać żadnych opłat od osób korzystających z efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego oraz z systemu informowania o poziomach zanieczyszczeń. Inwestycja dotycząca demontażu istniejącego oświetlenia sodowego oraz montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym osprzętem oraz zakupu i montażu systemu pomiaru zanieczyszczeń wraz z systemem informowania o poziomach zanieczyszczeń, nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym, a powstała infrastruktura będzie udostępniana wszystkim użytkownikom nieodpłatnie.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Realizacja przedmiotowego projektu odbywać się będzie w ramach władztwa publicznego i Wnioskodawca wykonując ten projekt będzie działał jako organ administracji publicznej i będzie mógł korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Wnioskodawca bez wątpienia nie będzie mógł być uznany za podatnika, gdyż zrealizuje on w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie realizował opisany projekt w ramach zadań własnych, zatem w tym zakresie będzie działał on w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Wnioskodawca nie będzie ponosił wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a nabywając towary i usługi nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, a Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia całości lub w części podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT dokumentujących poniesione nakłady na realizację inwestycji pn. „(...)”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie będzie działał jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Ponadto wskazuje się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych (kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego). Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.