0112-KDIL1-1.4012.510.2018.1.PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją grantu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2018 r. (data wpływu 16 lipca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 sierpnia 2018 r. (data wpływu 3 września 2018 r.) oraz pismem z dnia 6 września 2018 r. (data wpływu 10 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją grantu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją grantu. Wniosek uzupełniono w dniu 3 września 2018 r. oraz w dniu 10 września 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85. poz. 539 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz Statutu. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy złożyła w 2017 r. wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020. Nazwa grantu to: „...”. Grant został oceniony pozytywnie i tym samym Grantobiorca w dniu 3 lipca 2018 r. podpisał umowę o powierzenie grantu na kwotę 12.747,00 zł, co stanowi 100% całkowitych kosztów grantu, w tym podatek VAT. Zakończenie realizacji grantu przewidziane jest do września 2018 r.

W ramach realizowanego grantu w dniu 8 lipca 2018 r. została przeprowadzona w miejscowym amfiteatrze impreza o charakterze historycznym. Impreza miała na celu prezentację 10 zawodów rzemieślniczych, które dawniej można było spotkać. W trakcie imprezy były atrakcje dla uczestników, oprócz m.in. poznania narzędzi i strojów rzemieślników, wykonywanych prac, rozmów z przedstawicielami poszczególnych stanowisk, aktywnego udziału przy stanowiskach, była możliwość przejścia questu „ ...” indywidualnie lub z instruktorem. Podczas imprezy został zorganizowany warsztat zdobienia okolicznościowych kafli związanych z 735 rocznicą nadania praw miejskich. Dodatkowo najmłodsi uczestnicy mieli możliwość skorzystania z torów łuczniczych, uczestnicy mogli także skosztować lokalnego ciasta drożdżowego z piekarni, posłuchać koncertu zespołu, który wykonuje muzykę dawną na dudach, piszczałkach oraz bębnach prezentując pieśni od wieku XII do wieku XV. Dodatkowo muzycy przeprowadzili otwarte dla chętnych warsztaty tańca średniowiecznego oraz opowiedzieli o instrumentach z dawnej epoki. Impreza była prowadzona przez profesjonalnego spikera (prowadzącego imprezę), który posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju imprez, w tym imprez o charakterze historycznym. Impreza była szeroko promowana, zarówno w terenie poprzez plakaty drukowane, jak i w internecie plakatem elektronicznym. W ramach grantu poniesiono następujące koszty: zakup ciasta drożdżowego jako drobny poczęstunek dla uczestników imprezy, koncert muzyki dawnej z warsztatami tańca i prelekcją; wynajem prowadzącego imprezę (profesjonalnego spikera); wynajem 10 stanowisk rzemieślniczych, prezentowanych podczas imprezy, wynajem torów łuczniczych wraz z obsługą; wydruk plakatów wraz z opracowaniem graficznym. Impreza miała charakter otwarty, ogólnodostępny i niekomercyjny.

Rozliczenia były na podstawie faktur, rachunków i umów o dzieło. Zainteresowany po przeprowadzeniu imprezy zapłacił wykonawcom kwoty brutto tj. z naliczonym podatkiem VAT (chyba, że wykonawca jest ustawowo zwolniony z podatku, wtedy zostały opłacone kwoty netto).

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

Po zakończeniu realizacji grantu, najpóźniej we wrześniu 2018 r. Grantobiorca będzie składał wniosek o rozliczenie grantu do Lokalnej Grupy Działania wraz z wymaganym załącznikiem tj. interpretacją indywidualną w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.), pomoc nie obejmuje podatku VAT, jeżeli możliwe jest jego odzyskanie. W przypadku braku takiej możliwości, VAT jest kosztem kwalifikowalnym, czyli możliwym do współfinansowania z EFRROW.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej.

Jednocześnie oświadcza, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie będą służyły Grantobiorcy do wykonywania czynności opodatkowanych od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca doprecyzował, że: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, jest odrębnym podatnikiem, a nie „jednostką budżetową gminy”. Jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy realizując grant, ma możliwość odzyskania podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując grant nie ma on możliwości odliczenia i odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach/rachunkach dokumentujących dokonanie zakupu/ usługi w odniesieniu do przedmiotowego grantu, zatem podatek VAT winien być kosztem kwalifikowalnym dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Biblioteka Publiczna) jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Biblioteka złożyła w 2017 r. wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020. Nazwa grantu to: „ ...”. W ramach realizowanego grantu w dniu 8 lipca 2018 r. została przeprowadzona w miejscowym amfiteatrze impreza o charakterze historycznym. Impreza miała na celu prezentację 10 zawodów rzemieślniczych, które dawniej można było spotkać w Żerkowie. W ramach grantu poniesiono następujące koszty: zakup ciasta drożdżowego jako drobny poczęstunek dla uczestników imprezy, koncert muzyki dawnej z warsztatami tańca i prelekcją; wynajem prowadzącego imprezę (profesjonalnego spikera); wynajem 10 stanowisk rzemieślniczych, prezentowanych podczas imprezy, wynajem torów łuczniczych wraz z obsługą; wydruk plakatów wraz z opracowaniem graficznym. Impreza miała charakter otwarty, ogólnodostępny i niekomercyjny. Rozliczenia były na podstawie faktur, rachunków i umów o dzieło. Zainteresowany po przeprowadzeniu imprezy zapłacił wykonawcom kwoty brutto tj. z naliczonym podatkiem VAT (chyba, że wykonawca jest ustawowo zwolniony z podatku, wtedy zostały opłacone kwoty netto). Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Jednocześnie oświadcza, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie będą służyły Grantobiorcy do wykonywania czynności opodatkowanych od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ma możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją grantu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto, jak wskazano powyżej, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy przeanalizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż – jak wynika z opisu sprawy – Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a realizacja projektu nie będzie w jakimkolwiek zakresie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego grantu. Tym samym, Zainteresowanemu z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją grantu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Ponadto należy podkreślić, że pojęcie „kosztu kwalifikowanego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.