0112-KDIL1-1.4012.450.2018.1.OA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2018 r. (data wpływu 25 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasta (dalej: „Wnioskodawca” lub „Miasto”) jest podatnikiem VAT czynnym.

Jak stanowi art. 92 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 995), miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. Stosownie do przepisów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), Miasto jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym). Miasto realizuje swoje zadania własne, które polegają na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak również z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów (art. 7 i 8 tej ustawy).

Celem wykonywania zadań nałożonych na Miasto mocą odrębnych ustaw, Miasto tworzy jednostki organizacyjne, a także zawiera umowy z innymi podmiotami (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). W tym celu Miasto utworzyło zakład budżetowy – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (zwany dalej: MZBM), który realizuje zadania własne Miasta z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Przedmiotem działania MZBM-u jest m.in:

 1. zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie administrowania zasobami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz gruntami stanowiącymi własność Miasta;
 2. zarządzanie wydzielonymi i nabytymi gruntami wraz z położonymi na nich budynkami i urządzeniami trwale związanymi z gruntem stanowiącym własność Miasta oraz ich utrzymanie i ochrona;
 3. przeprowadzanie inwestycji, remontów budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych;
 4. prowadzenie administracji zleconej, a w szczególności kompleksowej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

W ramach działalności MZBM realizowane będą inwestycje o nazwie:

 1. Termomodernizacja dzielnicy - budynki nr: 207, 209, 233, 235, 237.
 2. Termomodernizacja dzielnicy - budynki nr: 223, 225, 227, 229, 231.

Administratorem budynków jest, jak również po termomodernizacji pozostanie MZBM.

Projekty dofinansowywane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Przedmiotem każdego z projektów jest termomodernizacja pięciu budynków mieszkalnych wchodzących w skład robotniczego osiedla po dawnej fabryce celulozy i papieru.

W budynkach przy ul. K 207, 209, 233, 235, i 237 znajdują się łącznie 54 mieszkania socjalne. W budynkach przy ul. K 223, 225, 227, 229 i 231 znajduje się łącznie 47 mieszkań i 1 świetlica środowiskowa.

Zakres projektów jest podobny we wszystkich budynkach i obejmuje następujące rodzaje robót:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych, kondensacyjnych, dwufunkcyjnych;
 • wymianę instalacji c.o. i c.c.u.;
 • wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych;
 • roboty remontowe towarzyszące.

Realizacja projektu: Termomodernizacja dzielnicy – budynki: 207, 209, 233, 235, i 237 pozwoli na wzrost efektywności energetycznej budynków o 64,68%, redukcję CO2 o 78,65% (236,30 t/rok) oraz redukcję pyłu PM10 o 99,94% (0,90373 t/rok).

Realizacja projektu: Termomodernizacja dzielnicy – budynki 223, 225, 227, 229 i 231 pozwoli m.in. na poprawę efektywności energetycznej przedmiotowych budynków o 66,80% oraz redukcję CO2 o 82,02% (287,66 t/rok) i pyłu PM10 o 99,96% (1,19685 t/rok).

Mieszkania znajdujące się w budynkach objętych inwestycją generują czynsz podlegający zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.

Świetlica środowiskowa prowadzona jest przez inną jednostką organizacyjną Miasta – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej jako MOPS) i wykorzystywana jest również do czynności zwolnionych z podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Produkty projektów nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT i nie będą generować podatku należnego.

Na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego Miasto dokonało z dniem 1 stycznia 2017 r. centralizacji wraz ze swoimi jednostkami w zakresie wspólnego rozliczania podatku VAT.

Po centralizacji, podatnikiem VAT jest wyłącznie Gmina Miasta, która w swoich rozliczeniach ujmuje zbiorczo obroty urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, a także jednostek budżetowych w tym MOPS i zakładu budżetowego MZBM. Zgodnie z interpretacją indywidualną dla Gminy Miasta z dnia 31 marca 2017 r. wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej czynności realizowane przez MOPS podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miastu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na projekty o nazwie:

 • Termomodernizacja dzielnicy – budynki nr: 207, 209, 233, 235, 237,
 • Termomodernizacja dzielnicy – budynki nr: 223, 225, 227, 229, 231?

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach wyżej wymienionych projektów nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego wynika, że podstawowym warunkiem dla skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego jest związek zakupu z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Ww. przepis wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a jedynie do czynności zwolnionych z podatku lub niepodlegających podatkowi od towarów i usług.

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektów nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z tym Gminie Miasta dla nabycia towarów i usług w związku z planowanymi realizacjami inwestycji o nazwie:

 1. Termomodernizacja dzielnicy - budynki nr: 207, 209, 233, 235, 237,
 2. Termomodernizacja dzielnicy - budynki nr: 223, 225, 227, 229, 231

nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na powyższe projekty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań, jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko bowiem w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych oraz gminnego budownictwa mieszkaniowego (art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ww. ustawy).

W tym miejscu należy podkreślić, że z uwagi na swą specyfikę jednostki samorządu terytorialnego nie są podmiotami zrównanymi z komercyjnymi przedsiębiorcami. Powyższe wynika chociażby z racji uprzywilejowania tych jednostek poprzez treść art. 15 ust. 6 ustawy i nieuznawania ich za podatnika w określonych okolicznościach, tj. w przypadku działania w charakterze organu władzy publicznej, którego przymiotu komercyjny przedsiębiorca nie posiada i którego działalność, co do zasady, jest opodatkowana w całości. Z tego też względu rozpatrując w zakresie podatku VAT kwestie uprawnień i obowiązków podmiotów, takich jak jednostki samorządu terytorialnego, należy mieć na względzie okoliczność, że podmioty te – co do zasady – w odniesieniu do niektórych czynności występują jako organ władzy publicznej i nie są uznawane za podatników stosownie do ww. art. 15 ust. 6 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest podatnikiem VAT czynnym.

Stosownie do przepisów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Miasto jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym). Miasto realizuje swoje zadania własne, które polegają na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak również z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów (art. 7 i 8 tej ustawy).

Celem wykonywania zadań nałożonych na Miasto mocą odrębnych ustaw, Miasto tworzy jednostki organizacyjne, a także zawiera umowy z innymi podmiotami (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). W tym celu Miasto utworzyło zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (zwany dalej: MZBM), który realizuje zadania własne Miasta z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Przedmiotem działania MZBM-u jest m.in:

 1. zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie administrowania zasobami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz gruntami stanowiącymi własność Miasta;
 2. zarządzanie wydzielonymi i nabytymi gruntami wraz z położonymi na nich budynkami i urządzeniami trwale związanymi z gruntem stanowiącym własność Miasta oraz ich utrzymanie i ochrona;
 3. przeprowadzanie inwestycji, remontów budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych;
 4. prowadzenie administracji zleconej, a w szczególności kompleksowej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

W ramach działalności MZBM realizowane będą inwestycje o nazwie:

 1. Termomodernizacja dzielnicy - budynki nr: 207, 209, 233, 235, 237.
 2. Termomodernizacja dzielnicy - budynki nr: 223, 225, 227, 229, 231.

Administratorem budynków jest, jak również po termomodernizacji pozostanie MZBM.

Projekty dofinansowywane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Przedmiotem każdego z projektów jest termomodernizacja pięciu budynków mieszkalnych wchodzących w skład robotniczego osiedla po dawnej fabryce celulozy i papieru.

W budynkach przy ul. K 207, 209, 233, 235, i 237 znajdują się łącznie 54 mieszkania socjalne. W budynkach przy ul. K 223, 225, 227, 229 i 231 znajduje się łącznie 47 mieszkań i 1 świetlica środowiskowa.

Zakres projektów jest podobny we wszystkich budynkach i obejmuje następujące rodzaje robót:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych, kondensacyjnych, dwufunkcyjnych;
 • wymianę instalacji c.o. i c.c.u.;
 • wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych;
 • roboty remontowe towarzyszące.

Realizacja projektu: Termomodernizacja dzielnicy – budynki: 207, 209, 233, 235, i 237 pozwoli na wzrost efektywności energetycznej budynków o 64,68%, redukcję CO2 o 78,65% (236,30 t/rok) oraz redukcję pyłu PM10 o 99,94% (0,90373 t/rok).

Realizacja projektu: Termomodernizacja dzielnicy – budynki 223, 225, 227, 229 i 231 pozwoli m.in. na poprawę efektywności energetycznej przedmiotowych budynków o 66,80% oraz redukcję CO2 o 82,02% (287,66 t/rok) i pyłu PM10 o 99,96% (1,19685 t/rok).

Mieszkania znajdujące się w budynkach objętych inwestycją generują czynsz podlegający zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.

Świetlica środowiskowa prowadzona jest przez inną jednostką organizacyjną Miasta - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej jako MOPS) i wykorzystywana jest również do czynności zwolnionych z podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Produkty projektów nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT i nie będą generować podatku należnego.

Na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego Miasto dokonało z dniem 1 stycznia 2017 r. centralizacji wraz ze swoimi jednostkami w zakresie wspólnego rozliczania podatku VAT. Po centralizacji, podatnikiem VAT jest wyłącznie Gmina Miasta, która w swoich rozliczeniach ujmuje zbiorczo obroty urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, a także jednostek budżetowych w tym MOPS i zakładu budżetowego MZBM.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektów.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W rozpatrywanej sprawie związek taki nie występuje. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Miasto będzie realizowało opisane inwestycje w ramach zadań własnych nałożonych na nie ustawą o samorządzie gminnym. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – „Mieszkania znajdujące się w budynkach objętych inwestycją generują czynsz podlegający zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. Świetlica środowiskowa prowadzona jest przez inną jednostką organizacyjną Miasta - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej jako MOPS) i wykorzystywana jest również do czynności zwolnionych z podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi”. Zatem, w przedmiotowej sprawie mieszkania w budynkach objętych projektem są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT, a świetlica środowiskowa jest wykorzystywana do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Tak więc nie będą one służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji stwierdzić należy, że towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji ww. inwestycji nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od nakładów poniesionych w związku z realizacją projektów.

Podsumowując, Miasto nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektów „Termomodernizacja dzielnicy – budynki nr: 207, 209, 233, 235, 237” oraz „Termomodernizacja dzielnicy – budynki nr: 223, 225, 227, 229, 231”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ wydatki związane z realizacją projektów nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone w wydanej interpretacji.

Zaznacza się, że na podstawie art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.