0112-KDIL1-1.4012.393.2018.1.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2018 r. (data wpływu 5 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina działa w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: podatku VAT). Gmina wykonuje głównie zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Większość tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Niemniej jednak wybrane czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom ustawy o VAT. Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie i jej jednostkach organizacyjnych nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017 r.

Gmina realizuje projekt pn. „(...)”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach (...) poddziałanie 4.5.1 – (...).

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego (...). Całe zamierzenie inwestycyjne ma na celu zintegrowanie środków komunikacji miejskiej z parkingami dla samochodów osobowych, komunikacją publiczną, komunikacją prywatną (mikrobusy, taxi, przewoźnicy) oraz z infrastrukturą rowerową. Zintegrowane centrum przesiadkowe będzie służyło do obsługi pojazdów komunikacji publicznej. W obszarze przebudowy istniejącej zatoki autobusowej projektuje się wykonanie dwóch peronów autobusowych, ciągów pieszych i drogowych, wiat autobusowych, infrastruktury towarzyszącej (m.in. kosze, kosze na psie odchody, ławki, wiaty rowerowe ze stojakami na rowery, toaleta miejska, donice, gabloty, stacje naprawy rowerów, nasadzenia i zieleń miejska) oraz wydzielenie obszaru umożliwiającego parkowanie samochodów osobowych w sąsiedztwie zintegrowanego centrum przesiadkowego, aby podróżni mogli skorzystać z komunikacji publicznej. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na 2019 rok.

Faktury VAT za wykonane roboty, usługi i dostawy związane z realizacją projektu będą wystawiane na Gminę, która będzie z tego tytułu ponosiła wydatki.

Gmina w związku z realizacją ww. inwestycji będzie osiągała dochody z tytułu płatności za korzystanie z toalety. Wpływy te będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Efekty realizowanego projektu będą służyły zarówno czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Za wyjątkiem płatnej toalety planowana inwestycja będzie służyła lokalnej społeczności w ramach realizacji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina dokona tzw. bezpośredniej alokacji podatku do czynności podlegających opodatkowaniu i niepodlegających opodatkowaniu VAT. Gmina wyodrębni zakupy związane z wykonaniem toalety oraz zakupy związane z pozostałą częścią inwestycji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie w związku z realizacją projektu pn. „(...)”, w ramach którego planuje się wykonanie zintegrowanego centrum przesiadkowego (...) będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „(...)”, w części dotyczących wydatków związanych z wykonaniem toalety miejskiej oraz nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pozostałym zakresie realizacji inwestycji.

W związku z wykonaniem infrastruktury zintegrowanego centrum przesiadkowego, pomijając toaletę miejską brak jest związku poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto Gmina realizując tę część inwestycji występuje jako organ władzy publicznej wykonując zadania własne nałożone odrębnymi przepisami nie jest traktowana jako podatnik podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegającemu temu podatkowi.

Obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju działalności, z którym wydatki te są związane (tj. opodatkowanej podatkiem VAT, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem). Podatnik ma zatem obowiązek dokonania tzw. bezpośrednie alokacji, tj. wyodrębnienie takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej. Prawo do obniżenia podatku należnego przysługuje zatem podmiotowi działającemu w charakterze podatnika w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z przedstawionego przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny.

Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W katalogu art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wskazane są zadania, w których mieści się zakres omawianego projektu (w szczególności sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, sprawy zieleni gminnej i zadrzewień, sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego oraz sprawy lokalnego transportu zbiorowego - art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy o samorządzie gminnym). Planowane prace za wyjątkiem płatnej toalety nie są wykonywane w celach zarobkowych, a w celu wykonywania zadań własnych gminy. Efekty omawianego projektu w tym zakresie nie będą służyły czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powstałe zintegrowane centrum przesiadkowe będzie służyło działalności Gminy niepodlegającej opodatkowaniu VAT.

W ocenie Gminy w związku z realizacją projektu pn. „(...)” będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego, wynikającego tylko i wyłącznie z zakupów towarów i usług związanych wykonaniem toalety miejskiej, która będzie Gminie służyła do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W pozostałym zakresie inwestycji Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ani ubiegania się o jego zwrot. Nie zostaną spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki w tym zakresie nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.