0112-KDIL1-1.4012.392.2018.1.OA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2018 r. (data wpływu 5 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina działa w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.). Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: podatku VAT), Gmina wykonuje głównie zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Większość tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego.

Niemniej jednak wybrane czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom ustawy o VAT.

Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie i jej jednostkach organizacyjnych nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017 r.

Gmina realizuje projekt pn. „...”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne i budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Miejskiego. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich, które są odpowiedzią na zdefiniowane problemy: ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania i oświetlenia; zwiększenie udziału OZE w produkcji energii na terenie Gminy, redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie Gminy; poprawa warunków użytkowania obiektu. Korzyści z przeprowadzenia prac odniosą przede wszystkim Gmina, a także społeczność lokalna Gminy. Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy stanu środowiska naturalnego.

W wyniku realizacji projektu w budynku objętym zadaniem poprawie ulegną warunki przebywania ich użytkowników. W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort cieplny w pomieszczeniach. Niewątpliwie, poprawa jakości infrastruktury będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu pracy osób przebywających w obiekcie objętych projektem.

Część pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego jest wynajmowana lub użyczana. Gmina wynajmuje pomieszczenia o powierzchni 143,88 m2. W związku z umowami najmu Gmina pobiera od najemców opłatę czynszową oraz opłaty za media. Sprzedaż z tego tytułu opodatkowana jest stawkami podatku VAT oraz udokumentowana fakturami VAT.

W związku z użyczaniem pomieszczeń o powierzchni 62,85 m2, użyczający zobowiązują się do pokryci kosztów zużywanych mediów. Gmina obciąża użyczających opłatą za media według ich zużycia. Sprzedaż z tego tytułu opodatkowana jest stawkami podatku VAT oraz udokumentowana fakturami. Roczny obrót z tytułu najmu i użyczenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego w ostatnich trzech latach wynosił średnio 30.000,00 zł rocznie.

Z części pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego nieodpłatnie korzystają jednostki organizacyjne Gminy, jaką jest Zespół Placówek Oświatowych oraz Ognisko Pracy. Obecnie trwają również prace remontowe części pomieszczeń budynku, gdzie docelowo będzie również siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałe pomieszczenia Urzędu służą do działalności mieszanej Gminy.

Przedmiotowy budynek wykorzystywany jest przez Gminę do obsługi całości jej działalności.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Realizacja tych zadań następować może także w drodze dostawy towarów i świadczenia usług w rozumieniu art. 7 i art. 8 ustawy o VAT (w zakresie dostaw i usług co do zasady odpłatnych). Dodać jednocześnie należy, że wykonywanie wskazanych zadań może odbywać się w dwojakim charakterze, tj. wykonywanej władzy publiczne lub w warunkach działalności gospodarczej.

W ramach działalności gospodarczej budynek służy w szczególności do obsługi następujących czynności opodatkowanych podatkiem VAT: najem pomieszczeń, refakturowanie mediów, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości zabudowanych, sprzedaż nieruchomości gruntowych, dzierżawa gruntów, najem lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż materiałów promocyjnych, rezerwacja miejsc na targowisku miejskim czy udostępnianie miejsca reklamowego w lokalnym piśmie.

Wśród czynności wykonywanych przez Gminę w budynku, który zostanie objęty Inwestycją znajdują się zarówno czynności opodatkowane VAT, jak i czynności zwolnione oraz niepodlegające VAT. Inwestycja ma objąć cały obiekt. Gmina nie jest w stanie bezpośrednio alokować poszczególnych wydatków na realizację inwestycji wyłącznie do działalności opodatkowanej, zwolnionej lub niepodlegającej VAT.

Wydatki poniesione na realizację projektu zostaną udokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę.

Gmina wskazuje, iż z uwagi na treść art. 86 ust. 2g w zw. z art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 2a oraz art. 86 ust. 22 ustawy o VAT, w Gminie dokonuje się obliczenia proporcji (tzw. prewspółczynnika VAT) w oparciu o metodę wprowadzoną przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarcze w przypadku niektórych podatników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu „...”?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu „...” przysługuje prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto, ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części. Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 o VAT, oraz celów o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Gmina w świetle art. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy, w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należą wszystkie spraw publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania własne gmin zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym obejmują zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy: utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalności gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie zaś do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane czynności w sferze aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży nieruchomości, wynajmu, dzierżawy i innych umów prawa cywilnego.

Gmina prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz prowadzi działalność inną niż gospodarczą (tj. działalność pozostająca poza zakresem VAT - działalność publicznoprawna). Należy więc uznać, iż budynek Urzędu Miejskiego wykorzystywany jest przez Gminę do wykonywania czynności pozostających poza zakresem VAT oraz do czynności opodatkowanych oraz zwolnionych z VAT.

Gmina realizując inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego, będzie nabywała towary i usługi, które będą wykorzystywane zarówno do wykonywania działalności gospodarczej (czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług) oraz do celów innych niż działalność gospodarcza (czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).

Zdaniem Gminy będzie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych stawkami VAT oraz nie będzie przysługiwało w zakresie w jakim zakupy te związane będą czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu i zwolnionymi.

W przypadku przedmiotowej inwestycji Gmina nie jest w stanie przyporządkować całości lub części kwoty podatku naliczonego do czynności, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Zastosowanie znajdą przepisy ustawy o VAT, tj. art. 86 ust. 2a-2h.

Gmina podatek możliwy do odliczenia ustali w pierwszej kolejności stosując proporcję ustaloną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. Następnie ze względu na powiązanie zakupów z działalnością opodatkowaną i zwolnioną Gmina zastosuje podział podatku naliczonego w oparciu o zasady wskazane w art. 90 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.