0112-KDIL1-1.4012.217.2018.2.PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa od odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2018 r. (data wpływu 30 marca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 7 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa od odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa od odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Wniosek uzupełniono w dniu 7 czerwca 2018 r. o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego oraz o podpis drugiej osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest osoba prawna - Stowarzyszenie jako jeden z partnerów Gminy X w realizacji projektu „...”. Pozostałymi Partnerami w projekcie będą: Gmina Y, Muzeum oraz Organizacja.

Gmina X, która jest właścicielem dworca kolejowego, jako lider projektu składa wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...”. Wniosek składany jest do instytucji pośredniczącej, w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo Kulturowe i Kultura w Aglomeracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (RPO W(...) 2014-2020). Wnioskowany projekt może uzyskać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Przedmiotem projektu będzie rewitalizacja obiektów oraz zagospodarowania działki, na której znajduję się kompleks zabytkowych budynków. Rewitalizacja będzie obejmować: przeprowadzenie remontu wraz z przebudową budynku, wymianę systemu ogrzewania w części budynku objętej projektem, z uwzględnieniem źródeł proekologicznych (ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła), wymianę i dostosowanie instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacyjnej, elektrycznej, p.poż, założenie klimatyzacji, renowację stref wejściowych do budynku, renowację okien, renowację zabytkowej wieży ciśnień, odnowienie i uzupełnienie ciągu komunikacyjnego – chodnika i nawierzchni jezdni prowadzących do obiektów objętych projektem, wydzielenie miejsc parkingowych dla docelowych użytkowników obiektu.

Zrewitalizowany budynek uzyska charakter ponadlokalnego i zostanie udostępniony na cele społeczno-kulturalne, muzealne oraz turystyczne. Obiekty, które zostaną zrewitalizowane w wyniku projektu uzyskają nowy charakter użytkowy. Jednocześnie w części budynku dworca pozostaną zabezpieczone pomieszczenia mogące pełnić funkcję niezbędne w obsłudze pasażerów (poczekalnia, kasy biletowe), biorąc pod uwagę możliwość przywrócenia w przyszłości pasażerskiego przewozu kolejowego na tej linii.

Zadaniem Stowarzyszenia, jako jednego z partnerów w projekcie, jest wyposażenie pomieszczenia stowarzyszeń, które znajdować się będzie w obrębie budynku dworca.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków Województwa, natomiast wieża ciśnień wpisana jest do ewidencji zabytków Gminy X.

Wszystkie planowane prace zostały poddane uzgodnieniu przez Konserwatora Zabytków.

Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane fakturami VAT i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. W wyniku realizacji planowanego projektu powstanie obiekt służący upowszechnianiu kultury. Przedmiotowy projekt jest nieodpłatny i nie będzie generował dochodów.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca doprecyzował, że:

 1. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Faktury związane z projektem „...” w części dotyczącej zadania mającego być przedmiotem realizacji przez Wnioskodawcę, a polegającego na wyposażeniu pomieszczenia stowarzyszeń, będą wystawiane na Stowarzyszenie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie w odniesieniu do projektu pn. „...”, który może zostać dofinansowany z osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo Kulturowe i Kultura w Aglomeracji RPOW 2014-2020 ze środków EFRR, ma możliwość odliczenia w całości lub części podatku VAT naliczonego i wynikającego z faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących zakupu towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z jego statutem:

 • § 5 pkt 1 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków;
 • § 6: „Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej”;
 • § 9: Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Wsparcie rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego sołectwa M i okolic;
  2. Działalność na rzecz upiększania wsi;
  3. Promowanie walorów naszego regionu;
  4. Integrowanie mieszkańców wsi;
  5. Popieranie inicjatyw i działań na rzecz odnowy wsi;
  6. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych;
  7. Ochrona przyrody i krajobrazu lokalnego.

Stąd Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT w związku z planowaną realizacją zadania przypisanego Wnioskodawcy w projekcie pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) − zwanej dalej ustawą − podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca nie jest on zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji powyższego Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia w całości lub w części podatku od towarów i usług dotyczącego zakupu towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (sformułowanego pytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone w wydanej interpretacji.

Ponadto, tut. organ wskazuje, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.