0112-KDIL1-1.4012.183.2018.1.OA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 20 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina posiada osobowość prawną, ponadto jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Gmina realizuje projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej (...)” – operacja realizowana w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Charakterystyka ogólna

Zadanie obejmuje pas drogowy drogi gminnej (...) będącej drogą dojazdową do strefy aktywizacji gospodarczej na terenach po zlikwidowanej (...). Długość projektowanej drogi wynosi 619 m. zakres opracowania obejmuje:

 • Wykonanie nowej konstrukcji drogi o szerokości 6 m z obustronnym krawężnikiem w miejscu jezdni obecnie istniejącej, będącej w złym stanie technicznym;
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej przejmującej wody opadowe z drogi;
 • Wykonanie nowych chodników w miejscu istniejących o złym stanie technicznym, a także nowego chodnika na najbardziej uczęszczanym odcinku;
 • Dowiązywanie do krawędzi jezdni ulic A i B.

Rozwiązanie sytuacyjne

Szczegóły rozwiązań sytuacyjnych trasy oraz wymiary przedstawione zostały w planie sytuacyjnym. Zakres przebudowy nie przewiduje zasadniczej zmiany geometrii osi istniejącej drogi zarówno na odcinkach prostych, jak i na łukach poziomych.

Projektowana droga lokalna posiada następujące parametry:

 • Szerokość podstawowa jezdni 6 m;
 • Wyokrąglenia na skrzyżowaniach i zjazdach R = 3,0 m, 6,0 m, 10,0 m, 12,0 m, 20,0 m;
 • Promienie łuków poziomych R = 500 m, 300 m, 20 m, 25 m;
 • Szerokość chodników 2,0 m (przy jezdni) i 1,5 m.

Przebieg drogi

 • Prosta km 0+000,00 – 0+171,00;
 • Łuk poziomy km 0+171,00 – 0+258,22;
 • Prosta km 0+258,22 – 0+328,22;
 • Łuk poziomy km 0+328,22 – 0+364,85;
 • Prosta km 0+364,85 – 0+429,35;
 • Łuk poziomy km 0+429,35 – 0+459,35;
 • Prosta km 0+459,35 – 0+602,93;
 • Łuk poziomy km 0+602,93 – 0+611,65;
 • Prosta km 0+611,65 – 0+619,50 Parametry łuków poziomych:
 • A (alfa) = 10o; R = 500 m; T = 43,74 m; Ł = 87,22 m; WS = 1,91 m;
 • B (alfa) = 7o; R = 300 m; T = 18,35 m; Ł = 36,63 m; WS = 0,56 m;
 • C (alfa) = 86o; R = 20 m; T = 18,65 m; Ł = 30,00 m; WS = 7,35 m;
 • D (alfa) = 20o; R – 25 m; T = 4,41 m; Ł = 8,72; WS = 0,39 m.

Rozwiązania wysokościowe

Założeniem wyjściowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejącego ukształtowania terenu, istniejących ciągów komunikacyjnych w celu zminimalizowania robót ziemnych. Parametry wysokościowe projektowanej drogi lokalnej przedstawiają się następująco:

 • Projektowane spadki podłużne i = 3,8%, 2,6%, 1,2%, 0,5%, 1,3%, 0,9%, 2,4%;
 • Spadki poprzeczne – dwustronne i = 2%;
 • Spadek poprzeczny chodnika i = 2%;
 • Wyniesienie krawężnika nad nawierzchnię c = 12 cm;
 • Wyniesienie krawężnika na zjazdach indywidualnych c = 3 cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

Projektowane roboty obejmują wykonanie nowej konstrukcji drogi, modernizowana droga będzie miała następujący układ warstw:

 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 5 cm;
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 6 cm;
 • Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – 7 cm;
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie – 20 cm;
 • Warstwa technologiczna z mieszanki związanej spoiwem – 10 cm;
 • Warstwa mrozoodporna z mieszanki niezwiązanej – 15 cm.

W związku ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych na przedmiotowej drodze do projektowania konstrukcji przyjęto kategorie ruchu KR3.

Organizacja ruchu – docelowa

Na obu skrzyżowaniach (...) przedmiotowa droga występuje jako podporządkowana. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.) w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni drogi odprowadzane będą poprzez projektowane wpusty do projektowanej kanalizacji deszczowej. Na projektowanym odcinku przewidziano 19 studni rewizyjnych z włazem typu ciężkiego oraz 34 wpustów ulicznych.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w ramach ww. Projektu wystawiane są na Wnioskodawcę, tj. Gminę.

Realizacja zadania nie przyczyni się do generowania żadnych przychodów zarówno teraz jak i w przyszłości, a faktury otrzymane w związku z inwestycją nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej (...)”, Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na ww. projekt?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) zadanie to należy do zadań własnych gminy.

Gmina jako jst, posiadająca osobowość prawną, a także będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, wykonująca zadania własne w ramach poddziałania 7.2. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie ma możliwości dokonania obniżenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej (...)”, w całości z uwagi na brak ich związku z czynnościami opodatkowanymi - art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.).

Na podstawie art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wobec powyższego Wnioskodawca uważa, że nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej – na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne obejmują m.in. sprawy w zakresie: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując przedmiotowy projekt nie działa w charakterze podatnika VAT, ponieważ projekt jest wykonywany przez organ władzy publicznej w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, a efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do działalności o charakterze gospodarczym, generującej opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej (...)”.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.