0112-KDIL1-1.4012.172.2018.1.OA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku związanego z realizacją zadań Projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2018 r. (data wpływu 16 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2018 r. (data wpływu 16 kwietnia 2018 r.) oraz pismem z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 23 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku związanego z realizacją zadań Projektu nr 1 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku związanego z realizacją zadań Projektu nr 1. Wniosek uzupełniono w dniu 16 kwietnia 2018 r. o prawidłowo przesłany wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej oraz 23 kwietnia 2018 r. o upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Miasto (dalej: Miasto lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Działalność Miasta zarówno podlegająca opodatkowaniu VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), jak również działalność niepodlegająca ustawie VAT, realizowana na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm. - dalej: u.s.g.) jako zadania własne, polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej czyli mieszkańców gminy, prowadzona jest przez jednostki organizacyjne, budżety zakładowe, spółki. Jednostkami organizacyjnymi Miasta są między innymi szkoły, w tym Zespół Szkół (dalej: ZS). Ponadto, jedną z jednostek organizacyjnych Miasta jest urząd miasta, tj. Urząd Miejski (dalej: Urząd). Zgodnie z art. 33 ust. 1 u.s.g., wójt (prezydent) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (Miasta). Urząd składa się z komórek organizacyjnych (departamentów, biur, zarządów) wykonujących zadania przypisane im w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta. Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, zgodnie z art. 33 ust. 2 u.s.g. Miasto realizuje zadania własne, do których należą m.in. sprawy z zakresu edukacji publicznej. Zadania z zakresu nadzoru nad oświatowymi jednostkami organizacyjnymi realizuje Departament Edukacji, funkcjonujący w strukturze Urzędu. Inwestycje Miasta w infrastrukturę związaną z edukacją publiczną realizuje Departament Inwestycji, również funkcjonujący w strukturze Urzędu. W ramach czynności wykonywanych przez Miasto (działające poprzez swój Urząd) można wyróżnić:

 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i w ramach tej działalności Miasto funkcjonuje m.in. jako organ podatkowy czy organ administracyjny;
 2. czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a więc wykonywane głównie na podstawie umów cywilnoprawnych.

W ramach prowadzonej działalności w zakresie edukacji publicznej Miasto m.in. powołuje i prowadzi szkoły zawodowe, będące jednostkami organizacyjnymi Miasta, w których uczniowie uczą się zawodu poprzez zajęcia praktyczne. Jedną z nich jest ZS. W dniu 17 marca 2017 r. Miasto zwróciło się do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z projektem zintegrowanym (...). KIS w dniu 18 maja 2017 r. wydała interpretację indywidualną w przedmiotowej sprawie. We wniosku Miasto przedstawiło następujący stan faktyczny: ZS jest zespołem szkół publicznych. Nadzór pedagogiczny nad ZS prowadzony jest przez Kuratora Oświaty. W skład ZS wchodzi: Technikum , Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Centrum Kształcenia Praktycznego to placówka oświatowo-wychowawcza powołana w 2004 roku do realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych, zleconych przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Obszaru Funkcjonalnego oraz Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działaniu 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności gospodarki, Poddziałaniu 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności gospodarki, Miasto podpisało umowy o dofinansowanie realizacji projektu zintegrowanego (...). Całkowita wartość projektu zintegrowanego to 9 648.618,17 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa to 8 237.097,27 zł. Przedmiotowy projekt zintegrowany składa się z dwóch projektów, które polegają na: Projekt nr 1 realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji, w imieniu którego działa Zarząd Województwa pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu to 6 308.037,68 zł, zaś dofinansowanie pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Obszaru Funkcjonalnego, to 5 300.772,43 zł. Miasto poprzez Departament Inwestycji, funkcjonujący w strukturze Urzędu, realizuje poniżej opisane działania oraz wydatkuje środki na realizację projektu. Zakres rzeczowy działań w projekcie zakłada:

 1. przebudowę z rozbudową wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Kształcenia Praktycznego nr 3 działającego przy ZS, obejmującą trzy istniejące kondygnacje:
  1. na poziomie piwnicy przebudowa: magazynów, szatni pracowników (męska i damska), WC i umywalni (damska i męska), pomieszczeń gospodarczych i socjalnych pracowników, pralni oraz archiwum;
  2. na poziomie parteru przebudowa: szatni konsumentów, WC damskie i męskie (2 z nich dostosowane dla osób niepełnosprawnych), sali konsumpcyjnej (szkoleniowa), sali konferencyjno-szkoleniowej, zmywalni naczyń stołowych i sprzętu kuchennego, bufetu, patio, kuchni, przygotowalni, obieralni, pracowni gotowania w niskich temperaturach oraz garmażeryjnej, magazynów produktów suchych, ciastkarni, pokoi biurowych, tarasu;
  3. na poziomie I piętra przebudowa: pracowni technologicznych, pracowni karmelu, WC, ogólnodostępnych (damskie i męskie), pokoju nauczycielskiego, bufetu - szkoleniowego, sali obsługi konsumenta - szkoleniowej, sali dydaktycznej;
  4. przebudowane zostaną również pomieszczenia techniczne - wentylatornia, przyłącze gazowe, węzeł cieplny oraz układ komunikacyjny (korytarze i klatki schodowe).
 2. rozbudowie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 3, która będzie polegała na uzupełnieniu podpiwniczenia istniejącego budynku oraz nowej 1-kondygnacyji, całkowicie podpiwniczona, dobudowana do budynku we wnętrzu patio. W jej zakresie planuje się:
  1. dobudowę wewnątrz istniejącego patio (w budynku CKP nr 3), projektowanych nowych pomieszczeń szkoleniowych dla uczniów: sali III-konsumpcyjnej wraz z zapleczem tj.: bufetem, magazynem podręcznym i zadaszonym tarasem, w przebudowywanym patio;
  2. dobudowę podpiwniczenia (ww. pomieszczeń projekt. w patio) - tj. pomieszczeń: komunikacji, szatni z przebieralnią męską i przebieralnią damską, pomieszczeń magazynów podręcznych;
  3. podpiwniczenia istniejących pomieszczeń (części istniejącego budynku CKP) - tj.: uzupełnienie komunikacji w poziomie piwnic poprzez budowę projekt.

Nakłady na infrastrukturę będące produktem projektu zostaną bezpłatnie przekazane przez Miasto dowodami PT na rzecz jednostki ZS sprawującej trwały zarząd nieruchomości. Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 280, z zm.), Miasto od dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadziło centralizację rozliczeń VAT ze swoimi jednostkami i zakładami budżetowymi. Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 oraz celów, o których mowa w art. 2 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym sposobem określenia proporcji (preproporcji). Sposób określenia proporcji (preproporcji) powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 90 ustawy o VAT w przypadku wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych VAT oraz zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem, podatnik zobowiązany jest odliczać podatek VAT naliczony poprzez zastosowanie współczynnika proporcji obliczonego na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Jednostka budżetowa jaką jest ZS obliczyła prewspółczynnik proporcji zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193) oraz współczynnik zgodnie z przepisami zawartymi w art. 90 ustawy o podatku VAT. Prognozowany prewspółczynnik obliczony metodą obrotową dla ZS na rok 2018 wynosi 4%, a współczynnik 93%. Działalność prowadzona przez ZS w przebudowanym i rozbudowanym Centrum Kształcenia Praktycznego nr 3 będzie opodatkowana podatkiem VAT, zwolniona od podatku VAT oraz niepodlegająca opodatkowaniu VAT. Rodzaje działalności prowadzonej przez ZS:

 1. Działalność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT:
  1. świadczenie usług edukacyjnych wynikających z realizacji zadań statutowych ZS jako nieodpłatne zadanie publiczne.
 2. Działalność zwolniona od podatku VAT:
  1. sprzedaż obiadów własnym uczniom - zwolnienie przedmiotowe art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT;
  2. usługi edukacyjne art. 43 ust. 1 pkt 26.
 3. Działalność opodatkowana podatkiem VAT:
  1. najem pomieszczeń, powierzchni, dzierżawa gruntu - 23%;
  2. usługi gastronomiczne świadczone klientom zewnętrznym - 23%;
  3. sprzedaż obiadów - 8%;
  4. sprzedaż wyrobów ciastkarskich - 8%;
  5. sprzedaż wyrobów garmażeryjnych - 5%;
  6. wypożyczanie sprzętu - 23%;
  7. napoje ciepłe i zimne, butelkowe - 23%.

Projekt nr 2 realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu (...) zawartej w dniu 15 września 2017 r. pomiędzy Miastem a Województwem , w imieniu którego działa Zarząd Województwa, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 3 340.580,49 zł, zaś dofinansowanie pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności gospodarki, wyniesie 3 173.551,46 zł. Umowa o dofinansowanie działań nieinwestycyjnych w imieniu Miasta została podpisana przez Dyrektora ZS. Szkoła jako jednostka Miasta realizuje poniżej opisane działania oraz wydatkuje środki pozyskane na realizację projektu. Z poniżej opisanych działań realizowanych w ramach projektu nieodpłatnie korzystają uczniowie i nauczyciele ZS. Zakres rzeczowy niniejszych działań to:

 • praktyki dla uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej (kierunki kucharz i cukiernik);
 • staże dla uczniów Technikum (kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych);
 • staże dla uczniów Technikum (kierunek kelner);
 • studia podyplomowe - podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły w celu realizacji programów edukacyjnych;
 • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów - kursy dla uczniów z kierunku kucharz (ZSZ);
 • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów - kursy dla uczniów z kierunku cukiernik (ZSZ);
 • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów - kursy dla uczniów z ZSZ (m.in. kucharz, cukiernik);
 • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów - kursy dla uczniów z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych;
 • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów - kursy dla uczniów z kierunku kelner;
 • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy - kursy podnoszące mobilność na rynku pracy;
 • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów - współpraca z regionalnymi środowiskami biznesowymi i zawodowymi (zakres: dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego; udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych; nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły, w tym m.in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców);
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - nauczanie metodą e-learningu;
 • pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych;
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
 • nowoczesne poradnictwo kariery;
 • kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zawodowych ZS.

Stan faktyczny, za wyjątkiem wartości całkowitej projektu zintegrowanego oraz wysokości pozyskanego dofinansowania, na dzień dzisiejszy nie uległ zmianie.

Złożony w dniu 17 marca 2017 r. wniosek Miasto rozszerza o informację związaną z wydatkami w Projekcie nr 1 na:

 • promocję projektu i źródła jego finansowania, polegającą na:
  1. zakupie i umieszczeniu na terenie ZS objętym projektem tablicy informacyjnej mówiącej o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych;
  2. na zakończenie realizacji projektu zamieszczeniu tablicy pamiątkowej informującej o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych;
  3. zamieszczeniu na zakupionym sprzęcie oraz urządzeniach tabliczek lub naklejek informujących o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych;
 • zakup wyposażenia technologicznego wymagającego montażu (np.: zlewozmywak - basen, stół prasowalniczy, taboret gazowy, piec konwekcyjno-parowy, lada podawcza, płyta grillowa gazowa z podstawą, itd.) i niewymagającego montażu (np.: regały magazynowe, stół pomocniczy nierdzewny, wózek siatkowy, wózek uniwersalny do zamaczania, kuchenka dwupłytkowa elektryczna, szafa mrożnicza, maszyna wieloczynnościowa, itd.) w które zostanie wyposażone Centrum Kształcenia Praktycznego (zostanie wykonany demontaż, wymiana i uzupełnienie urządzeń wyposażenia technologicznego we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych CKP).

Zadania te są integralną częścią Projektu nr 1, jedynie ich opis nie został zawarty we wniosku złożonym przez Miasto do KIS w dniu 17 marca 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miastu będzie przysługiwało prawo odliczenia części podatku VAT, wg prewspółczynnika i współczynnika obliczonych dla ZS - jednostki budżetowej Miasta, z faktur wystawianych za nabycie usług i towarów związanych z realizacją zadań w ramach Projektu nr 1 dotyczących: promocji projektu oraz zakupu wyposażenia technologicznego wymagającego i niewymagającego montażu?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT czynny podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w sytuacji kiedy zachodzi powiązanie pomiędzy zakupami towarów i usług, a sprzedażą opodatkowaną VAT. Dokonując po scentralizowaniu rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 r. - odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w ramach realizowanej inwestycji, która zostanie przekazana jednostce budżetowej i będzie związana z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi od podatku oraz niepodlegającymi ustawie o VAT, powinien stosować tzw. „prewspółczynnik”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2015 r. wyliczony dla jednostki budżetowej oraz proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy, obliczone dla jednostki budżetowej wykorzystującej zakupione towary i usługi. W związku z powyższym, w przypadku nabycia towarów i usług, w wyniku realizacji działań w Projekcie nr 1, polegających na:

 • promocji projektu i źródła jego finansowania, polegającej na:
  1. zakupie i umieszczeniu na terenie ZS objętym projektem tablicy informacyjnej mówiącej o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych;
  2. na zakończenie realizacji projektu zamieszczeniu tablicy pamiątkowej informującej o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych;
  3. zamieszczeniu na zakupionym sprzęcie oraz urządzeniach tabliczek lub naklejek informujących o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych;
 • zakupie wyposażenia technologicznego wymagającego i niewymagającego montażu, w które zostanie wyposażone Centrum Kształcenia Praktycznego (zostanie wykonany demontaż, wymiana i uzupełnienie urządzeń wyposażenia technologicznego we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych CKP);

Miastu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur za nabycie wskazanych towarów i usług, przy zastosowaniu współczynnika i prewspółczynnika obliczonych dla jednostki budżetowej, tj. ZS. Wymienione działania: promocja projektu oraz zakup wyposażenia technologicznego wymagającego i niewymagającego montażu, są bezpośrednio związane z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Kształcenia Praktycznego, działającego przy ZS. Po zakończeniu realizacji projektu inwestycja, a tym samym związane z nią działania: promocja projektu oraz zakupione wyposażenie technologiczne wymagające i niewymagające montażu, zostanie przekazana jednostce budżetowej gminy i będzie wykorzystywana przez ZS do prowadzenia działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej od podatku VAT) oraz niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Podatnik w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Jak stanowi art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

 1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
 2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Zgodnie ust. 2c analizowanego artykułu, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

 1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
 2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
 3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
 4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy (art. 86 ust. 2d ustawy).

Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

Zgodnie z art. 86 ust. 2f ustawy, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio (art. 86 ust. 2g ustawy).

Zgodnie z art. 86 ust. 2h ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.

Stosownie do art. 86 ust. 22 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

Na podstawie powyższej delegacji zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193). Rozporządzenie to określa w przypadku niektórych podatników sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazuje dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji (§ 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia).

W świetle zapisów § 2 pkt 8 rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to:

 1. urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego,
 2. jednostkę budżetową,
 3. zakład budżetowy.

Przez jednostkę budżetową – w świetle § 2 pkt 6 rozporządzenia – rozumie się utworzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową.

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

Oznacza to, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nie może być ustalany jeden „całościowy” sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego jako osoby prawnej, tylko powinny być ustalane odrębnie sposoby określenia proporcji dla jej poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Ww. rozporządzenie wprowadza wzory, według których wyznaczane są sposoby określenia proporcji, uznane za najbardziej odpowiadające specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć. Metody te mają charakter „obrotowy”, polegający na ustaleniu „udziałów” z tytułu działalności gospodarczej w całkowitym „obrocie” z tytułu działalności gospodarczej oraz działalności pozostającej poza sferą podatku od towarów i usług.

Zgodnie z § 3 ust. 3 jako sposób określenia proporcji uznaje się w przypadku jednostki budżetowej sposób ustalony według wzoru:

A x 100

X = ----------

D

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • X – proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej,
 • A – roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez jednostkę budżetową, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej,
 • D – dochody wykonane jednostki budżetowej.

Zauważyć należy, że powołany art. 86 ust. 2a ustawy wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż ta działalność. Zgodnie z tą normą, w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania podatkiem od towarów i usług. „Towarzyszą” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy. Uzasadnia to fakt, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w sytuacjach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia podatku. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Jednocześnie należy zauważyć, że w przypadku wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem, należy mieć na uwadze uregulowania zawarte w art. 90 ustawy. Powyższe przepisy stanowią uzupełnienie regulacji art. 86 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to – na mocy art. 90 ust. 2 ustawy – podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Przepis art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, że proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W myśl art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Stosownie do art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

 1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
 2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku (art. 90 ust. 9a ustawy).

Zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotów środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454, z późn. zm.), ilekroć jest mowa o jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to:

 1. utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy,
 2. urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy „centralizacyjnej”, jednostka samorządu terytorialnego, która podjęła w roku 2016 lub 2017 rozliczanie podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, do końca roku 2017 przyjmuje dla celów proporcjonalnego odliczenia, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, proporcję wyliczoną odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 90 ust. 3-6, 9a i 10 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywania przy pomocy tej jednostki organizacyjnej czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy „centralizacyjnej”, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli jednostka organizacyjna korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, z tym że proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jest wyliczana zgodnie z art. 90 ust. 8 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, bez konieczności uzgadniania prognozy z naczelnikiem urzędu skarbowego.

W przypadku, gdy dokonywane zakupy (towarów i usług) będą służyć zarówno działalności opodatkowanej, jak i działalności od tego podatku zwolnionej, a bezpośrednie przyporządkowanie tych zakupów do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT nie będzie możliwe, podatek do odliczenia od zakupów realizowanych w danej jednostce organizacyjnej ustala się w sposób proporcjonalny z wykorzystaniem tzw. proporcji. Od dnia 1 października 2016 r. do końca 2017 r. proporcja powinna być wyliczana odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Wyliczona dla jednostki organizacyjnej proporcja znajdzie zastosowanie do zakupów towarów i usług zarówno dokonywanych przez tą jednostkę organizacyjną, jak i jednostkę samorządu terytorialnego, wykorzystywanych jednak przez tę jednostkę organizacyjną do ww. celów.

Proporcja dla danej jednostki organizacyjnej będzie zatem ustalana jako udział rocznego obrotu realizowanego przez tę jednostkę z tytułu czynności, w związku z którymi jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie realizowanym przez jednostkę z tytułu czynności, w związku z którymi jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi nie przysługuje takie prawo.

Ponadto, zgodnie z art. 90 ust. 10a ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku jednostki samorządu terytorialnego proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy ust. 3-6 i 8-10 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 90 ust. 10b ustawy, przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 10a, rozumie się:

 1. utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy;
 2. urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.

Wskazać należy, że powyższe regulacje art. 90 ust. 10a i ust. 10b ustawy wprowadzone zostały do systemu prawnego mocą art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024), a stosownie do treści art. 21 pkt 2 ww. ustawy – przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Tym samym, do końca roku 2017 (na podstawie art. 7 ustawy „centralizacyjnej”) oraz od 1 stycznia 2018 r. (na podstawie art. 1 pkt 7 w związku z art. 21 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) przyjmuje się dla celów proporcjonalnego odliczenia, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, proporcję wyliczoną odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej, zgodnie z art. 90 ust. 3-6, 9a i 10 ustawy, w przypadku wykonywania przez tę jednostkę czynności opodatkowanych podatkiem oraz czynności zwolnionych od tego podatku.

Mając na uwadze powołane przepisy, należy wskazać, że sposób obliczenia struktury sprzedaży odzwierciedla jaki jest udział sprzedaży zwolnionej w sprzedaży ogółem danej jednostki, a więc nie byłoby zasadnym odliczenie podatku naliczonego przy zastosowaniu struktury sprzedaży jednostki organizacyjnej, która nie będzie przedmiotowych zakupów wykorzystywała w celu dokonywania czynności opodatkowanych VAT ani zwolnionych od podatku VAT.

Przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ustawy, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. A zatem dotyczą czynności podlegających opodatkowaniu (opodatkowanych i zwolnionych).

Z opisanych we wniosku okoliczności wynika, że Miasto realizuje zadania własne, do których należą m.in. sprawy z zakresu edukacji publicznej poprzez swoje jednostki organizacyjne, w tym ZS. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie realizacji projektu zintegrowanego (...). Przedmiotowy projekt zintegrowany składa się z dwóch części, przy czym Projekt nr 1 zakłada przebudowę i rozbudowę wraz z zagospodarowaniem Centrum Kształcenia Praktycznego. Działalność prowadzona przez ZS w przebudowanym i rozbudowanym Centrum Kształcenia Praktycznego będzie opodatkowana podatkiem VAT, zwolniona od podatku VAT oraz niepodlegająca opodatkowaniu VAT. W ramach Projektu nr 1 realizowane są również zadania polegające na:

 • promocji projektu i źródła jego finansowania, polegające na:
  1. zakupie i umieszczeniu na terenie ZS objętym projektem tablicy informacyjnej mówiącej o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych;
  2. na zakończenie realizacji projektu zamieszczeniu tablicy pamiątkowej informującej o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych;
  3. zamieszczeniu na zakupionym sprzęcie oraz urządzeniach tabliczek lub naklejek informujących o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych;
 • zakupie wyposażenia technologicznego wymagającego montażu (np.: zlewozmywak - basen, stół prasowalniczy, taboret gazowy, piec konwekcyjno-parowy, lada podawcza, płyta grillowa gazowa z podstawą, itd.) i niewymagającego montażu (np.: regały magazynowe, stół pomocniczy nierdzewny, wózek siatkowy, wózek uniwersalny do zamaczania, kuchenka dwupłytkowa elektryczna, szafa mrożnicza, maszyna wieloczynnościowa, itd.) w które zostanie wyposażone Centrum Kształcenia Praktycznego (zostanie wykonany demontaż, wymiana i uzupełnienie urządzeń wyposażenia technologicznego we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych CKP).

Odnosząc się zatem do wydatków dotyczących Projektu nr 1 (...) stwierdzić należy, że skoro – jak wskazano we wniosku – wydatki te będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu (czynnościom, które Miasto – poprzez ZS wykonuje w ramach działalności innej niż działalność gospodarcza) oraz czynnościom dokonywanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanym oraz zwolnionym od podatku), to Miastu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku jedynie w zakresie, w jakim te towary i usługi służą do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych. W przypadku, gdy przypisanie nabyć w całości do działalności gospodarczej nie będzie możliwe, wówczas kwotę podatku naliczonego należy obliczać zgodnie ze sposobem określenia proporcji, na podstawie art. 86 ust. 2a i nast. ustawy o podatku od towarów i usług (wyliczoną dla jednostki budżetowej - ZS, która wykorzystuje/będzie wykorzystywać efekty projektu, wg wzoru określonego w powołanym wcześniej rozporządzeniu w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników), a następnie do kwoty podatku naliczonego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą należy zastosować proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy, obliczonej dla jednostki budżetowej Miasta - ZS.

Reasumując Miastu będzie przysługiwało prawo do odliczenia części podatku VAT, według prewspółczynnika i współczynnika obliczonych dla ZS - jednostki budżetowej Miasta, z faktur wystawianych za nabycie usług i towarów związanych z realizacją zadań w ramach Projektu nr 1 dotyczących: promocji projektu oraz zakupu wyposażenia technologicznego wymagającego i niewymagającego montażu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone w wydanej interpretacji.

Zaznacza się, że na podstawie art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.