0111-KDIB4.4014.268.2018.4.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Transakcja w zakresie, w jakim jest zwolniona z podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. Jednakże w zakresie, w jakim umowa sprzedaży Nieruchomości była faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie była z tego podatku zwolniona), do opisanej transakcji zastosowanie znajduje wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 3 sierpnia 2018 r. (data wpływu – 6 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym 11 września 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

 • w części dotyczącej skutków podatkowych nabycia udziału w Nieruchomości 1 – jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej skutków podatkowych nabycia udziału w Nieruchomości 2 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

W dniu 11 września 2018 r. wniosek został uzupełniony pismem zawierającym informacje o adresie elektronicznym pełnomocnika Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania oraz o zmianie adresu do doręczeń pełnomocnika Zainteresowanego będącego stroną postępowania.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: L. Sp. z o.o. (Kupujący, Nabywca);
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Panią Zuzannę C. (Sprzedający, Zbywca)

przedstawiono następujący stan faktyczny:

Osoby fizyczne – Zuzanna i Zbigniew małżonkowie C. (dalej: „Sprzedający”) – byli współwłaścicielami nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości L., gminie K., powiecie K., województwie Ś., składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

 • 1120 i 1121, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą (dalej: „Nieruchomość 1”) oraz
 • 676/3, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą (dalej: „Nieruchomość 2”).

W dalszej części wniosku Nieruchomość 1 oraz Nieruchomość 2 będą zwane łącznie „Nieruchomością”.

Zbigniew C. był współwłaścicielem Nieruchomości w udziale wynoszącym 1/2. Małżonkowie Zbigniew i Zuzanna C. byli współwłaścicielami na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej Nieruchomości w pozostałym udziale wynoszącym 1/2.

Zbigniew C. nabył do majątku osobistego 1/2 Nieruchomości w 1997 r. Natomiast pozostałą 1/2 część Nieruchomości Sprzedający nabyli na zasadach ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej w 2007 r. od osoby fizycznej. W żadnym z tych przypadków nabycie Nieruchomości nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nieruchomość została zakupiona z zamiarem wykorzystania jej do prowadzenia działalności rolniczej.

Na podstawie wypisu z rejestru gruntów, Nieruchomość stanowi pastwiska trwałe oraz grunty orne. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona oraz nieuzbrojona. Na Nieruchomości nie znajdują się żadne budynki, budowle lub ich części.

Nieruchomość 1 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym została przeznaczona do działalności produkcyjnej, przemysłu, składów i magazynów oraz na drogę gminną dojazdową i lokalną.

Nieruchomość 2 nie jest objęta postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sprzedający nie podejmowali żadnych czynności mających na celu uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy też wystąpienie o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nieruchomości. Sprzedający nie uczestniczyli w żaden sposób w opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nieruchomości 1. Sprzedający nie podejmowali żadnych działań zmierzających do przeprowadzenia podziału geodezyjnego działki, w tym wyznaczenia dróg wewnętrznych oraz uzbrojenia terenu. Sprzedający zawarli 23 grudnia 2010 r. z gminą K. porozumienie dotyczące przeniesienia na rzecz gminy K. części Nieruchomości przeznaczonych – stosownie do treści porozumienia – w projekcie zmiany planu miejscowego pod tren dróg publicznych gminnych oznaczonych w projekcie zmiany symbolami KDL (droga lokalna) i KDD (drogi dojazdowe) (dalej: „Porozumienie z Gminą”).

Sprzedający zawarli umowę z pośrednikiem zajmującym się obrotem nieruchomościami. Przedmiotem umowy było znalezienie potencjalnego nabywcy Nieruchomości. Obecnie umowa już wygasła. Sprzedający nie podejmowali poza tym innych czynności marketingowych mających na celu znalezienie nabywcy Nieruchomości.

Sprzedający nabywali Nieruchomość z zamiarem użytkowania jej w celach rolniczych. Sprzedający nie posiadali jednak statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług i nie wykorzystywali Nieruchomości w sposób aktywny do prowadzenia działalności rolniczej rozumianej w szczególności jako produkcja roślinna i zwierzęca. Sprzedający nie świadczyli również usług rolniczych. Sprzedający nie wykorzystywali Nieruchomości do dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Sprzedający nie prowadzili również pozarolniczej działalności gospodarczej z wykorzystaniem Nieruchomości.

W związku z chęcią zbycia Nieruchomości Sprzedający zawarli przedwstępną umowę sprzedaży z potencjalnym kupującym znalezionym przez pośrednika, z którym została zawarta umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Całość praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży została przeniesiona na spółkę pod firmą L. Sp. z o.o. (dalej: „Kupujący”), która ostatecznie nabyła Nieruchomość 29 czerwca 2018 r.

W dalszej części wniosku Sprzedający oraz Kupujący będą łącznie zwani „Stronami”.

Już po zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży i na jej podstawie (tj. w celu wykonania wynikających z niej obowiązków i doprowadzenia do zawarcia umowy przyrzeczonej) Sprzedający udzielili pełnomocnictw i zgód niezbędnych do przeprowadzenia badania Nieruchomości w zakresie analizy stanu prawnego, technicznego i środowiskowego Nieruchomości oraz ekspertyzy gruntu pod kątem zanieczyszczeń (tzw. badanie due diligence).

Kupujący, na podstawie udzielonego przez Sprzedających pełnomocnictwa, uzyskał techniczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo, mając na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego planowanego przez Kupującego na Nieruchomości Sprzedający udzielili stronie kupującej zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Na podstawie upoważnienia Kupujący (lub podmiot będący pierwotnie stroną przedwstępnej umowy sprzedaży) rozpoczął uzyskiwanie we własnym imieniu i na własną rzecz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia planowej inwestycji na Nieruchomości, w szczególności Kupujący (lub podmiot będący pierwotnie stroną przedwstępnej umowy sprzedaży), na własny koszt, wykonał badania geotechniczne, uzgodnienia dotyczące dróg oraz warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej (sanitarnej i deszczowej), kanalizacyjnej i gazowej. Kupujący uzyskał również postanowienie o konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko w związku z inwestycją planowaną na Nieruchomości. Wszystkie te działania miały na celu usprawnienie opracowania projektu budowlanego oraz finalne jego zatwierdzenie i uzyskanie pozwolenia na budowę. Do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej projekt nie został jednak jeszcze opracowany i nie wydano pozwolenia na budowę. Na Nieruchomości nie rozpoczęły się również żadne prace budowlane.

Po przeprowadzeniu transakcji Kupujący planuje prowadzić przy wykorzystaniu Nieruchomości działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Kupujący nie planuje natomiast prowadzić działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług. Kupujący zamierza zrealizować na Nieruchomości inwestycję polegającą na wybudowaniu budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych. Po zrealizowaniu planów inwestycyjnych, Kupujący zamierza prowadzić działalność polegającą na wynajmie powierzchni w wybudowanych budynkach. Działalność ta będzie zasadniczo opodatkowana stawką 23% podatku od towarów i usług.

Pan Zbigniew C. jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Pani Zuzanna C. nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Sprzedający nie prowadzą i nie prowadzili działalności w zakresie obrotu nieruchomościami. Zbigniew C. prowadzi natomiast działalność polegającą na najmie i dzierżawie nieruchomości (innych niż Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego wniosku) i w związku z tym dokonał rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług. Nieruchomość nie była wykorzystywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Sprzedających, ani nie stanowiła środków trwałych.

Nieruchomość co do zasady nie była przedmiotem umowy dzierżawy, umowy najmu ani żadnej innej umowy i żadna osoba trzecia nie korzystała z Nieruchomości ani jej nie posiadała na żadnej innej podstawie prawnej lub bez podstawy prawnej. Wyjątek stanowiła umowa dzierżawy zawarta przez Sprzedających z członkiem najbliższej rodziny Pana Zbigniewa C. Umowa ta nie przewidywała wynagrodzenia za korzystanie z Nieruchomości, wobec czego miała ona charakter nieodpłatny. W ramach tej umowy Nieruchomość wykorzystywana była przez dzierżawcę na cele rolnicze. Umowa dzierżawy została rozwiązana przez jej strony porozumieniem 12 marca 2018 r., tj. przed dniem nabycia Nieruchomości przez Kupującego.

Zasadniczo, w ramach transakcji zbycia Nieruchomości na rzecz Kupującego nie zostały przeniesione żadne umowy, zezwolenia czy decyzje. Nie zostanie również przeniesiona żadna inna dokumentacja niż ta, która dotyczy Nieruchomości.

W ramach transakcji na Kupującego przeniesiono jedynie całość praw i obowiązków przysługujących Sprzedającym na podstawie Porozumienia z Gminą.

Niniejszy wniosek dotyczy 1/2 udziału w Nieruchomości przysługującego Zbigniewowi C. oraz udziału w 1/2 Nieruchomości stanowiącego współwłasność majątkową małżeńską przysługującą Zbigniewowi i Zuzannie małżonkom C. i obejmuje dostawę zrealizowaną przez Panią Zuzannę C. na rzecz Kupującego. Dostawa zrealizowana przez Pana Zbigniewa C. na rzecz Kupującego stanowi przedmiot odrębnego wniosku wspólnego.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy transakcja nabycia Nieruchomości podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Zdaniem Zainteresowanych, Transakcja podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W konsekwencji, jeżeli transakcja zbycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub będzie z tego podatku zwolniona (w szczególności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub pkt 9), to podlegać będzie ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych.

Mając na uwadze stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i nie korzystała z wyłączenia z opodatkowania powyższym podatkiem na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Organ zaznacza, iż powyżej przywołał tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja z 1 października 2018 r., znak: 0114-KDIP1-1.4012.462.2018.3.KBR.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 2. innych praw majątkowych – 1%.

Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania. Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w takim zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Zainteresowany będący stroną postępowania – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Nabywca lub Kupujący) 29 czerwca 2018 r. w drodze umowy sprzedaży nabył od Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania udział w nieruchomości.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyżej opisana transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z 1 października 2018 r., znak: 0114-KDIP1-1.4012.462.2018.3.KBR, w zakresie podatku od towarów i usług, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że:

 • w odniesieniu do transakcji obejmującej sprzedaż przez Zainteresowaną niebędącą stroną udziału w Nieruchomości 2 – korzystać będzie ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • sprzedaż udziału w Nieruchomości 1 jako gruntu budowlanego, nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, lecz zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, sprzedaż ta będzie opodatkowana 23% stawką podatku od towarów i usług.

Należy podzielić stanowisko Zainteresowanych, zgodnie z którym transakcja w zakresie, w jakim jest zwolniona z podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. W tej części – obejmującej nabycie udziału w Nieruchomości 2 – zawarcie umowy sprzedaży podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych z uwagi na wskazany w art. 2 pkt 4 lit. b) tiret pierwsze wyjątek od wyłączenia obejmujący m.in. umowy sprzedaży, zwolnione z podatku od towarów i usług, a których przedmiotem jest nieruchomość.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych w części dotyczącej skutków podatkowych nabycia udziału w Nieruchomości 2 należało uznać za prawidłowe.

Jednakże w zakresie, w jakim umowa sprzedaży Nieruchomości była faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie była z tego podatku zwolniona), do opisanej transakcji zastosowanie znajduje wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wobec powyższego, nabycie przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania udziału w Nieruchomości 1 od Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania jest wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 omawianej ustawy. Nie można zatem podzielić stanowiska Zainteresowanych co do całej transakcji, według którego podlegała ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. W części obejmującej udział w Nieruchomości 1 transakcja ta jest bowiem wyłączona z podatku od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na opodatkowanie jej podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych w części dotyczącej skutków podatkowych nabycia udziału w Nieruchomości 1 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.