0111-KDIB4.4014.150.2018.2.BB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy zakup od rolnika ryczałtowego – który jest zwolniony z podatku od towarów i usług –maszyny rolniczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 ust. 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 06 kwietnia 2018 r. (data wpływu – 13 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym 30 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy kupna maszyny rolniczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy kupna maszyny rolniczej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym, w piśmie z 17 maja 2018 r. znak: 0111-KDIB4.4014.150.2018.1 wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 30 maja 2018 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 07 marca 2018 roku Wnioskodawca – rolnik ryczałtowy („Kupujący”) prowadzący gospodarstwo rolne nabył na podstawie umowy kupna-sprzedaży używaną maszynę rolniczą – ciągnik rolniczy – od rolnika ryczałtowego („Sprzedającego”) prowadzącego gospodarstwo rolne. Maszyna ta wykorzystywana będzie na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego.

Wobec zaistniałej sytuacji Wnioskodawca jako nabywca chciał skorzystać ze zwolnienia od podatku od czynności cywilno-prawnych, gdyż stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

  • opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
  • zwolniona z podatku od towarów i usług.

Składając deklaracje PCC-3 w dniu 21 marca 2018 roku we właściwym urzędzie skarbowym uzyskał wytyczne, że zobowiązany jest do zapłaty podatku w wysokości 2% od wartości umowy.

W uzupełnieniu na wezwanie Organu, Wnioskodawca podkreślił, ze Sprzedający (rolnik ryczałtowy) i Kupujący (rolnik ryczałtowy) są objęci zwolnieniem opisanym w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. są podmiotowo zwolnieni z podatku od towarów i usług.

Dodatkowo Kupujący jako strona umowy zakupu maszyny rolniczej (ciągnika), to rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3.

Kupujący nabył ciągnik w celu prowadzenia działalności rolniczej – produkcji rolnej, która w przyszłości będzie dostawą produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zakup od rolnika ryczałtowego – który jest zwolniony z podatku od towarów i usług –maszyny rolniczej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 ust. 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie czynności cywilnoprawnej jaką jest umowa kupna-sprzedaży używanej maszyny rolniczej – ciągnika rolniczego, zawarta pomiędzy rolnikiem ryczałtowym jako nabywcą a rolnikiem ryczałtowym prowadzącym jedynie gospodarstwo rolne jako zbywcą nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 ust. 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ ustawodawca zwolnił od opodatkowania czynności zakupu, gdy jedna ze stron jest zwolniona z podatku od towarów i usług a rolnik ryczałtowy prowadzący gospodarstwo rolne zgodnie z przepisami podatkowymi a w szczególności z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) jest zwolniony z tego podatku.

Rolnik ryczałtowy zgodnie z definicją w ustawie o VAT jest to rolnik dokonując dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji – zgodnie z wolą Wnioskodawcy – jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do uregulowań zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług, uznano za element własnego stanowiska niepodlegający ocenie w ramach wydawanej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150), podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. W myśl art. 6 ust. 2 ustawy od czynności cywilnoprawnych, wartość rynkową przedmiotu czynności określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

  1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
  2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
    • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
    • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług bądź z tytułu innych czynności są z tego podatku zwolnione lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest – w związku z tą konkretną czynnością – z tego podatku zwolniona.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca – rolnik ryczałtowy prowadzący gospodarstwo rolne, nabył na podstawie umowy kupna-sprzedaży używaną maszynę rolniczą – ciągnik rolniczy – od rolnika ryczałtowego prowadzącego gospodarstwo rolne. Maszyna ta wykorzystywana będzie na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego. Sprzedający (rolnik ryczałtowy) i Kupujący (rolnik ryczałtowy) są objęci zwolnieniem opisanym w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. są podmiotowo zwolnieni z podatku od towarów i usług.

Dodatkowo Kupujący jako strona umowy zakupu maszyny rolniczej (ciągnika) to rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie wynika, iż wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ma miejsce wówczas, gdy z tytułu danej czynności cywilnoprawnej (czyli w analizowanej sytuacji będzie to czynność nabycia – zakup ciągnika rolniczego) jedna ze stron czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. Jak wynika z opisu stanu faktycznego zarówno Wnioskodawca jako Kupujący, jak i Sprzedający są podmiotowo zwolnieni z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ustawy i podatku od towarów i usług.

Jeżeli zatem istotnie – jak wynika z treści wniosku – Wnioskodawca (Kupujący) i Sprzedający są podmiotowo zwolnieni z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług i w świetle tejże ustawy zwolnieniem tym objęta jest także dostawa (sprzedaż) ciągnika (co nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszej interpretacji, gdyż dotyczy ona – zgodnie z wnioskiem – tylko podatku od czynności cywilnoprawnych), transakcja nabycia ciągnika rolniczego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.