0111-KDIB4.4014.121.2018.4.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy – jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem od towarów i usług w odniesieniu do Budowli Istniejących i Nowych Budowli I, które podlegałyby zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług – przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 20 marca 2018 r. (data wpływu – 22 marca 2018 r.), uzupełnionym 6 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz własności budowli posadowionych na gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2018 r. do Organu wpłynął wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz własności budowli posadowionych na gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym, w piśmie z 16 maja 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.217.2018.2.AB oraz 0111-KDIB4.4014.121.2018.3.MD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 6 czerwca 2018 r.

We wniosku złożonym przez:

 •  Zainteresowanego będącego stroną postępowania: G Sp. z o.o. (Sprzedający, Zbywca)
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: A Sp. z o.o. (Kupujący, Nabywca)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną postępowania („Zbywca”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością przeznaczoną do prowadzenia działalności na rynku nieruchomości.

Zainteresowany niebędący stroną postępowania („Nabywca”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, planującą rozpocząć działalność na rynku nieruchomości komercyjnych. Nabywca i Zbywca nie są podmiotami powiązanymi. W dalszej części wniosku Zbywca i Nabywca są łącznie określani jako „Zainteresowani”.

Wniosek dotyczy planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości położonej w W., składającej się z udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego infrastrukturą w postaci budowli („Transakcja”).

Równolegle do powyższej Transakcji planowana jest również sprzedaż na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Nabywca, szeregu innych zespołów składników materialnych i niematerialnych składających się na centra logistyczne położone zarówno na terytorium Polski, jak też na terytorium innych państw Unii Europejskiej, w tym np. Francji i Niemiec. W zależności od uwarunkowań prawno-ekonomicznych każdej z powyższych transakcji, będą one ustrukturyzowane bądź jako zbycie udziałów spółek będących właścicielami poszczególnych nieruchomości bądź też jako bezpośrednie zbycie składników majątku składających się na centra logistyczne (tak np. w odniesieniu do zespołów składników majątkowych składających się na centra logistyczne położone w Polsce).

Powyższe transakcje stanowić będą z ekonomicznego punktu widzenia jedną całość gospodarczą. Będą też one objęte – w istotnym zakresie – wspólną dokumentacją transakcyjną, w tym w szczególności umową ramową z 14 grudnia 2017 r. definiującą kluczowe parametry wszystkich powyższych transakcji („Umowa Ramowa”). W wykonaniu powyższej Umowy Ramowej zawierane będą odpowiednio dalsze umowy przenoszące własność udziałów poszczególnych spółek, nieruchomości lub zespołów składników majątku. Przykładowo – w odniesieniu do centrów logistycznych położonych w Polsce – w wykonaniu Umowy Ramowej poszczególne spółki należące do grupy kapitałowej Nabywcy – w tym też sam Nabywca – zawierać będą z podmiotami z grupy kapitałowej Zbywcy odrębne akty notarialne przenoszące własność poszczególnych zespołów składników majątku składających się na centra logistyczne.

Wniosek dotyczy wyłącznie zbycia na rzecz Nabywcy nieruchomości należących do Zbywcy (udziału w prawie wieczystego użytkowania grantu z posadowionymi na nim budowlami) natomiast skutki podatkowe zbycia składników majątku składających się na polskie centra logistyczne, tj. transakcje o odmiennym charakterze i zakresie, pomiędzy innymi podmiotami z grup kapitałowych Zbywcy i Nabywcy stanowić będą przedmiot odrębnych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.

Planowane jest, że Transakcja zostanie zawarta (sfinalizowana) w 2018 r. Tytułem uzupełnienia, należy wskazać, że Transakcja zostanie zawarta pomiędzy Zbywcą i Nabywcą pod warunkiem braku skorzystania z przysługującego mu prawa pierwokupu przez zarządzającego Specjalną Strefę Ekonomiczną (lub przez jakikolwiek inny podmiot, któremu prawo pierwokupu mogłoby przysługiwać).

Na dzień dokonania Transakcji, Zainteresowani będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług w Polsce i będą spełniać ustawową definicję podatnika zawartą w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z uwagi na fakt, że pytania Zainteresowanych zadane w ramach niniejszego wniosku dotyczą głównie klasyfikacji Transakcji na gruncie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, w dalszych punktach Zainteresowani przedstawią szczegółowo opis nieruchomości stanowiącej przedmiot Transakcji oraz inne istotne okoliczności towarzyszące Transakcji.

Opis i dotychczasowe przeznaczenie nieruchomości.

Nieruchomość będąca przedmiotem Transakcji, obejmuje:

 • udział wynoszący 50% w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu o nr 1/69 i nr 1/71, dla których prowadzona jest księga wieczysta;
 • udział wynoszący 50% w prawie własności znajdującej się na powyższymi grancie infrastruktury w postaci budowli, obejmujących m.in.: zbiornik retencyjny, przepompownię ścieków, drogi wewnętrzne czy też sieci wodociągowe, elektryczne i kanalizacji deszczowej.

W dalszej części wniosku przysługujący Zbywcy udział w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu o nr 1/69 i nr 1/71 wraz z udziałem w prawie własności posadowionej na nich infrastruktury w postaci budowli będą określane łącznie jako „Nieruchomość”.

W chwili obecnej infrastruktura wchodząca w skład Nieruchomości służy obsłudze sąsiadującego z Nieruchomością parku logistycznego należącego do spółki G.A. Spółka komandytowa (dalej: Spółka G.A.). Spółka G.A. użytkuje powyższą infrastrukturę znajdującą się na Nieruchomości na podstawie nieodpłatnej służebności polegającej na korzystaniu z urządzeń infrastruktury technicznej oraz prowadzeniu i korzystaniu z sieci, ustanowionej na rzecz każdoczesnego właściciela/użytkownika (sąsiadujących) działek gruntu, w tym działek, których obecnym użytkownikiem wieczystym jest właśnie Spółka G.A. Nieruchomość stanowi zasadniczo całość istotnych aktywów Zbywcy.

Okoliczności nabycia Nieruchomości przez Zbywcę oraz jej dalsza rozbudowa i sposób wykorzystywania.

Udział wynoszący 50% w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu o nr 1/69 i nr 1/71, jak również prawo użytkowania działki gruntu 1/72, zostały nabyte przez Zbywcę na podstawie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu z 27 października 2011 r. Powyższa umowa sprzedaży działek podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku od towarów i usług. W momencie nabycia, wskazane powyżej działki gruntu nr 1/69 i 1/71 były już zabudowane infrastrukturą (np. w postaci zbiornika retencyjnego) wyniesioną przed powyższą transakcją przez sprzedającego („Istniejące Budowle”). Powyższa infrastruktura, istniejąca już na gruncie w momencie nabycia działek przez Zbywcę stanowi jedynie część infrastruktury wchodzącej obecnie w skład Nieruchomości – odnośnie dalszej rozbudowy infrastruktury po nabyciu gruntu przez Zbywcę dodatkowe informacje zostaną przedstawione poniżej.

Poza działkami o nr 1/69, 1/71 i 1/72, Zbywcy przysługiwało historycznie także prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 8/1 (sąsiadującej z ww. gruntami).

W maju 2013 r. Zbywca zakończył rozpoczęty w 2012 r. proces budowy budynku magazynowo -biurowego na części wskazanej powyżej działki 8/1 („Magazyn”). Powyższemu procesowi inwestycyjnemu towarzyszył też proces rozbudowy infrastruktury (w tym np. w postaci wewnętrznych dróg) na działkach 1/69 i 1/71 („Nowe Budowle I”).

Również w maju 2013 r. powierzchnia Magazynu została wydana najemcy w wykonaniu zawartej przez Zbywcę umowy najmu (podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%).

Ponieważ nabycie działek gruntu wchodzących w skład Nieruchomości oraz budowa Nowych Budowli I zostały dokonane z zamiarem prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (wynajmu powierzchni na cele magazynowo-biurowe), Zbywca dokonał odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z nabyciem przedmiotowych działek oraz rozbudową infrastruktury.

28 lutego 2014 r. prawo użytkowania wieczystego działek o nr 8/1 i 1/72 (zabudowanych już wówczas Magazynem i fragmentami infrastruktury towarzyszącej) zostało zbyte przez Zbywcę na rzecz Spółki G.A. Na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, Spółka G.A. wstąpiła też z mocy prawa w prawa i obowiązki z umowy najmu Magazynu zawartej przez Zbywcę. Powyższa transakcja podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Począwszy od lutego 2014 r. (tj. od momentu sprzedaży) działek gruntu 8/1 i 1/72 zabudowanych Magazynem i fragmentami infrastruktury towarzyszącej), Zbywca nie prowadził już – co do zasady – żadnej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak zostało wskazane, przeważająca część budowli składających się na infrastrukturę wchodzącą obecnie w skład Nieruchomości bądź to istniała w momencie nabycia gruntu (Istniejące Budowle) lub też została wybudowana równolegle z pracami budowlanymi dotyczącymi Magazynu. Nie można jednak wykluczyć, iż nieliczne budowle („Nowe Budowle II”) – np. w postaci ogrodzeń – o wartości niematerialnej w stosunku do budowli wskazanych powyżej zostały też wybudowane przez Zbywcę w okresie późniejszym (w tym już po sprzedaży na rzecz Spółki G.A. zabudowanych działek o nr 8/1 i 1/72 w lutym 2014 r.). Od wydatków na budowę Nowych Budowli II Zbywca dokonywał odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego.

Po nabyciu Istniejących Budowli/wybudowaniu Nowych Budowli I i II, Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej tych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Jak wskazano powyżej, w chwili obecnej infrastruktura wchodząca w skład Nieruchomości (na którą składają się Budowle Istniejące, Nowe Budowle I i Nowe Budowle II) jest użytkowana przez Spółkę G.A. na podstawie nieodpłatnej służebności.

Przedmiot Transakcji.

Jak wskazano powyżej, przedmiotem Transakcji, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, będą zasadniczo wyłącznie prawa do Nieruchomości.

Równocześnie, w ramach Transakcji nie dojdzie do przeniesienia na Nabywcę składników takich jak wymienione poniżej (w zakresie, w jakim będą istniały na dzień Transakcji):

 • należności i zobowiązania Zbywcy (w tym zobowiązania pieniężne z umowy/-ów pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych Zbywcy);
 • firma Zbywcy;
 • dokumenty korporacyjne Zbywcy, w tym księga udziałów i księgi protokołów oraz księgi rachunkowe Zbywcy;
 • prawo do używania 3 nazw własnych;
 • umowa najmu siedziby Zbywcy;
 • umowy z depozytariuszami, agentami płatności, agentami transferowymi i rejestrowymi, umowy na świadczenie usług księgowych oraz umowy doradztwa podatkowego i prawnego;
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy prowadzenia rachunków bankowych Zbywcy,
 • środki pieniężne Zbywcy zgromadzone na rachunkach bankowych Zbywcy,
 • umowa o zarządzanie Nieruchomością (property services agreement), umowa o usługi administracji finansowej (financial administration sernice agreement) oraz umowa doradztwa inwestycyjnego (inuestment advisory agreement) – przedmiotowe umowy są umowami wielostronnymi zawartymi pomiędzy Zbywcą a licznymi innymi podmiotami grupy kapitałowej Zbywcy;
 • umowa ubezpieczeniowa dotycząca Nieruchomości – obowiązujące umowy ubezpieczeniowe obejmujące m.in. Nieruchomość stanowią porozumienia grupowe, w ramach których ubezpieczonym jest G.E.L. W zakresie, w jakim powyższa umowa grupowa dotyczy Nieruchomości, zostanie ona rozwiązania na dzień Transakcji;
 • wierzytelności przysługujące Zbywcy w związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi, podatkowymi, arbitrażowymi, sądowymi lub egzekucyjnymi, o ile takie będą istniały na dzień Transakcji;
 • należności podatkowe Zbywcy – o ile takie będą występowały na dzień Transakcji;
 • zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania publicznoprawne związane z działalnością prowadzoną przy użyciu Przedmiotu Transakcji (np. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług), a które nie podlegają przeniesieniu na nabywcę (stanowią zobowiązania publicznoprawne Zbywcy).

Zbywca nie jest stroną umów serwisowych oraz umów na dostawę mediów. Zbywca nie jest też w posiadaniu dokumentacji budowlanej dotyczącej Nieruchomości oraz na dzień Transakcji nie będą przysługiwały mu:

 • prawa autorskie do projektów architektonicznych dotyczących Nieruchomości (prawa te zostaną przeniesione przez Zbywcę przed dniem Transakcji na rzecz Spółki G.A.);
 • gwarancje budowlane wynikające z umowy z generalnym wykonawcą.

Jak zostało też już wskazane, Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych umów najmu/dzierżawy. Możliwe jest, iż po dniu Transakcji dojdzie pomiędzy Nabywcą i Zbywcą do rozliczenia określonych umownie kosztów związanych z funkcjonowaniem Nieruchomości (np. kosztów opłat za użytkowanie wieczyste).

W ocenie Nabywcy, Nieruchomość będąca przedmiotem Transakcji nie jest wydzielona w strukturze przedsiębiorstwa Zbywcy w formie działu/oddziału/wydziału. Nie jest też dla niej prowadzona odrębna rachunkowość statutowa.

Podjęcie własnej działalności przez Nabywcę po nabyciu Nieruchomości.

Po nabyciu Nieruchomości, Nabywca zamierza wykorzystywać nieruchomość nabytą w ramach Transakcji na potrzeby dalszej działalności gospodarczej. Równolegle do Transakcji stanowiącej przedmiot niniejszego wniosku Nabywca planuje bowiem także nabycie od Spółki G.A. zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na sąsiadujące z nabywaną nieruchomością centrum logistyczne. Tym samym, zarówno składniki nabyte od Zbywcy, jak i od Spółki G.A. tworzyć będą po stronie Nabywcy jedną ekonomiczną całość i będą wspólnie wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni centrum logistycznego. Działalność ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W odniesieniu do Zbywcy, planowane jest, iż po dniu Transakcji będzie on podlegał likwidacji. W szczególności, nie jest planowane podjęcie przez Zbywcę jakiejkolwiek dalszej działalności w zakresie eksploatacji parków logistycznych.

W uzupełnieniu z 26 marca 2018 r. Zainteresowani wskazali m.in., że zgodnie z panującą opinią doktryny, budowle takie jak drogi, zbiorniki przeciwpożarowe oraz ogrodzenie i inne elementy infrastruktury stanowią osobny przedmiot prawa własności użytkownika wieczystego, zatem powinno stosować się do nich odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące „nieruchomości”, mimo że nie są wymienione wprost w definicji „nieruchomości” zawartej w art. 46 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo Zainteresowani wskazali, iż po weryfikacji nie identyfikują oni żadnych specyficznych budowli, które mogłyby się zaliczać do kategorii Nowych Budowli II, w związku z czym zapytanie Zainteresowanych w tym zakresie zostało ograniczone.

W pozostałym zakresie treść uzupełnienia wniosku odnosi się do podatku od towarów i usług, w związku z czym w tym zakresie jego treść została przywołana w interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług z 12 czerwca 2018 r., znak: 0111-KDIB3-1.4012.217.2018.3.AB.

W związku z powyższym opisem, po modyfikacji dokonanej w uzupełnieniu wniosku, zadano m.in. następujące pytanie:

Czy – jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem od towarów i usług w odniesieniu do Budowli Istniejących i Nowych Budowli I, które podlegałyby zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług – przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Zainteresowanych, jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania w zakresie Istniejących Budowli i Nowych Budowli I, które podlegałyby zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają, między innymi, umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej jednak, na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części.

Jak wskazano powyżej – zdaniem Zainteresowanych – strony Transakcji nabycia Nieruchomości będą uprawnione do opodatkowania Transakcji podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie budowli, w stosunku do których okres upływający pomiędzy ich pierwszym zasiedleniem oraz datą dokonania Transakcji będzie nie krótszy niż 2 lata. W odniesieniu do pozostałej części Nieruchomości, nabycie zostanie obligatoryjnie opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem, jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie określonych wyżej budowli (a w pozostałym zakresie Transakcja będzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem od towarów i usług), Transakcja będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W tej sytuacji, Transakcja nie będzie równocześnie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji, Organ przywołał powyżej tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja z 12 czerwca 2018 r., znak: 0111-KDIB3-1.4012.217.2018.3.AB.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

O powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych decyduje – w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – moment dokonania czynności cywilnoprawnej.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy – przy umowie sprzedaży – ciąży na kupującym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – podstawę opodatkowania – przy umowie sprzedaży – stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy. Stawka podatku od umowy sprzedaży m.in. nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego wynosi 2 % (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) tejże ustawy).

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania. Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w tym zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Zainteresowany będący stroną postępowania zamierza w drodze umowy sprzedaży przenieść prawo użytkowania wieczystego gruntów oraz własności posadowionych na gruncie budowli, określonych wspólnie na potrzeby wniosku Nieruchomością, na Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania. Kwestią do rozstrzygnięcia jest fakt, czy powyższa umowa sprzedaży będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z 12 czerwca 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.217.2018.3.AB, w zakresie podatku od towarów i usług, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że z uwagi na zastosowanie do dostawy działek będących w użytkowaniu wieczystym Zbywcy, zabudowanych Istniejącymi Budowlami oraz Nowymi Budowlami I, zwolnienia od podatku w całości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, Zbywca będzie miał prawo do rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10, po spełnieniu warunków określonych przepisami art. 43 ust. 10-11 ustawy o podatku od towarów i usług.

A zatem, w sytuacji, gdy strony Transakcji skorzystają z możliwości wyboru opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a w rezultacie Transakcja będzie w całości objęta opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług i nie będzie z niego zwolniona, Transakcja będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.