0111-KDIB3-3.4013.285.2018.1.PJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Stwierdzić należy, że skoro – jak wskazał Szpital – wyżej wymieniony projekt dotyczy wyłącznie działalności leczniczej, czyli zwolnionej od podatku od towarów i usług, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2018 r. (data wpływu 11 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu udokumentowanych fakturami wydatków poniesionych w związku z planowaną inwestycją pn.: „Przebudowa z rozbudową (...)”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu udokumentowanych fakturami wydatków poniesionych w związku z planowaną inwestycją pn.: „Przebudowa z rozbudową (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Szpitalem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i świadczy usługi medyczne.

W dniu (...) r. uchwałą nr (...) Zarządu Województwa Szpital został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową (...)”. Realizowany projekt ma na celu rozszerzenie zakresu świadczonych usług na rzecz pacjentów. Jest to projekt inwestycyjny związany z rozbudową i wyposażeniem zmodernizowanych pomieszczeń w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-zabiegowy, celem usprawnienia i zwiększenia dostępności udzielanych świadczeń na rzecz pacjentów. Po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa, Szpital złożył dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, w tym pisemne oświadczenie, że zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu w żaden sposób nie ma możliwości odzyskania w całości bądź w części poniesionego kosztu podatku od towarów i usług.

Szpital jest podatnikiem wykonującym w zdecydowanej większości usługi zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 tej ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług jedynie w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi.

W 2017 roku (zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT 7) sprzedaż ogółem wyniosła (...) zł, w tym sprzedaż usług zwolnionych od podatku od towarów i usług (...) złotych co stanowi 98,49% całej sprzedaży.

Wyżej wymieniony projekt dotyczy wyłącznie działalności leczniczej, czyli zwolnionej od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Szpitalowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupów związanych z realizacją projektu. W trakcie realizacji opisanego projektu dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO Województwa na lata 2014-2020, Szpital w żaden sposób nie będzie mógł odzyskać poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, który we wniosku o dofinansowanie projektu określony został jako wydatek kwalifikowany. Usługi w zakresie opieki medycznej są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług i dlatego Szpital nie nalicza i nie odprowadza podatku należnego VAT z tytułu sprzedaży. Szpital nie może zatem odliczyć podatku naliczonego VAT, który w tej sytuacji stanowił będzie koszt kwalifikowalny zadania inwestycyjnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w trakcie realizowania projektu pod nazwą „Przebudowa z rozbudową (...)” zaistnieje możliwość odzyskania przez Szpital podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnikowi, który korzysta z ustawowego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż projekt dotyczy wyłącznie działalności leczniczej czyli zwolnionej od podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym nie będzie miał również prawa do zwrotu różnicy podatku naliczonego na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy. W zakresie przedmiotowego działania Szpital nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia towarów lub usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1686 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Szpital nie spełnia tych warunków, nie będzie miał więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując Szpital nie będzie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu „Przebudowa z rozbudową (...)”. Nie zostanie bowiem spełniony jeden z podstawowych warunków umożliwiających dokonanie odliczenia podatku naliczonego tj. efekty realizacji projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (będą wykorzystywane tylko do czynności zwolnionych od tego podatku), ponadto nie zostaną spełnione warunki uprawniające do uzyskania zwrotu podatku, o którym mowa w powołanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy, w tym braku statusu podatnika VAT czynnego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową (...)”. Jest to projekt inwestycyjny związany z rozbudową i wyposażeniem zmodernizowanych pomieszczeń w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-zabiegowy, celem usprawnienia i zwiększenia dostępności udzielanych świadczeń na rzecz pacjentów. Szpital złożył dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, w tym pisemne oświadczenie, że zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu w żaden sposób nie ma możliwości odzyskania w całości bądź w części poniesionego kosztu podatku od towarów i usług. Wyżej wymieniony projekt dotyczy wyłącznie działalności leczniczej, czyli zwolnionej od podatku od towarów i usług. W trakcie realizacji opisanego projektu Szpital w żaden sposób nie będzie mógł odzyskać poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, który we wniosku o dofinansowanie projektu określony został jako wydatek kwalifikowany.

Na tle powyższego wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą przysługiwania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu udokumentowanych fakturami wydatków poniesionych w związku z planowaną inwestycją.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu udokumentowanych fakturami wydatków poniesionych w związku z planowaną inwestycją należy wskazać, że w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem prawo do odliczenia powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazane wyżej przepisy stwierdzić należy, że skoro – jak wskazał Szpital – wyżej wymieniony projekt dotyczy wyłącznie działalności leczniczej, czyli zwolnionej od podatku od towarów i usług, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT, zatem nie zostaną spełnione przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W sytuacji, gdy prawo do odliczenia podatku naliczonego nie będzie przysługiwało nie wystąpi także sytuacja, w której powstanie jego nadwyżka nad podatkiem należnym a więc i prawo do zwrotu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Szpital nie ma również możliwości zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak Szpital wskazał – efekty realizacji projektu mają związek wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną od podatku, Szpitalowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją opisanego zadania a także prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w przepisach przywołanego rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.