0111-KDIB3-3.4012.97.2018.2.WR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami ponoszonymi na utrzymanie unikatowych górskich ekosystemów leśnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2018 r. (data wpływu 11 kwietnia 2018 r.), uzupełnionego pismem z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 5 czerwca 2018 r.) oraz pismem z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 7 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z wydatkami ponoszonymi na utrzymanie i zachowanie unikatowych górskich ekosystemów leśnych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2018 r. wpłynął wyżej wymieniony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z wydatkami ponoszonymi na utrzymanie i zachowanie unikatowych górskich ekosystemów leśnych.

Powyższy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 5 czerwca 2018 r.) oraz pismem z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 7 czerwca 2018 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

[...] Park Narodowy realizuje zadania statutowe wynikające z przyznanego statutu oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Jest płatnikiem podatku Vat, który prowadzi zarówno sprzedaż opodatkowaną (sprzedaż drewna, biletów wstępu) jak i nie opodatkowaną. Wszystkie zadania ujęte są w zadaniach ochronnych ustalonych przez Ministra Środowiska dla [...] Parku Narodowego z dnia 19 stycznia 2016 r. Działania te wynikają również z Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz [...], złożonego w Ministerstwie Środowiska, na okres najbliższych 20 lat. Celem ochrony przyrody jest zachowanie unikatowych górskich ekosystemów z ich naturalną różnorodnością biologiczną, z kształtującymi je naturalnymi procesami przyrodniczymi oraz przywracanie właściwego stanu zniekształconym siedliskom przyrodniczym, siedliskom roślin, zwierząt i grzybów, zachowanie walorów krajobrazowych i kulturowych, a także kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody. W zakresie ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych jest to odtwarzanie i utrzymanie półnaturalnych zbiorowisk łąkowych i zwiększanie ich różnorodności biologicznej, w tym właściwego stanu siedlisk przyrodniczych. Ponadto wspieranie tradycyjnych form gospodarowania na obszarze Parku i jego otuliny - gospodarka pasterska. W ramach realizacji ochrony ekosystemów leśnych jest zachowanie unikatowych lasów dolnoreglowych, przebudowa drzewostanu poprzez sukcesywne wprowadzanie jodły i buka. Realizując zadania związane z ochroną lasu Park prowadzi odłowy kornika drukarza i rytownika pospolitego do pułapek feromonowych w celu prowadzenia analiz które mają dać odpowiedź co do tempa przebiegu zamierania drzewostanów świerkowych. Równocześnie prowadząc nowe nasadzenia sadzonek jodły i buka konieczne jest ich zabezpieczanie przed zgryzaniem przez jelenie i sarny za pomocą repelentów oraz wykonywanie nowych i konserwacja i naprawa starych ogrodzeń. Wprowadzając nową roślinność do istniejących luk i przerzedzeń przez sadzenie lub podsiewy jodły i buka prowadzi się równocześnie regulacje składu gatunkowego poprzez wczesne i późne czyszczenia i regulacje w uprawach poprzez usuwanie sadzonek w miejscach najbardziej zagęszczonych, niszczeniu chwastów na uprawach oraz hodowle materiału sadzeniowego na otwartej przestrzeni tj. szkółce. Zadania realizowane w ramach ochrony i hodowli lasu będą finansowane ze środków [...] oraz przychodów własnych.

W piśmie z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 7 czerwca 2018 r.), które stanowiło uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego o następujące okoliczności.

W uzupełnieniu do w/w wniosku [...] Park Narodowy poinformował, że działania realizowane przez [...] Park Narodowy opisane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego tj. nakładów na utrzymanie i zachowanie unikatowych terenów leśnych z ich naturalną różnorodnością biologiczną nie będą w żaden sposób służyły do dokonywania sprzedaży opodatkowanej.

Zadania będzie realizowane w całości w ramach działalności statutowej parku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Wobec konieczności ponoszenia nakładów na utrzymanie zachowanie unikatowych górskich ekosystemów leśnych z ich naturalną różnorodnością biologiczna zachodzi pytanie: czy [...] Park Narodowy postępuje słusznie twierdząc iż nie może w żaden sposób odzyskać Vat w ramach prowadzonej działalności, gdyż wszystkie działania obejmują statutową działalność parku i zarówno bezpośrednio ani pośrednio nie są związane z działalnością opodatkowaną i opodatkowaną i zwolnioną?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami opodatkowane są stawką 8%. W ramach realizacji w/w zadań park nigdy nie będzie pobierał opłat za gospodarcze wykorzystywanie terenu. Całość realizacji zadań związanych z szeroko rozumianymi zadaniami związanymi z hodowlą i ochroną lasu tj. prowadzenie szkółki na otwartej przestrzeni w celu wytworzenia własnego materiału sadzeniowego poprzez zadania związane z sadzeniem, uzupełnieniem luk i przerzedzeń, regulacją składu gatunkowego oraz zabezpieczaniem sadzonek zarówno przy pomocy repelentu jak i stosowania ogrodzeń jest zadaniem statutowym parku które to zadanie ma doprowadzić do przywrócenia naturalnego stanu siedlisk natomiast nie ma służyć i nie będzie w żaden sposób służyć prowadzeniu przez park działalności gospodarczej i sprzedaży opodatkowanej lub opodatkowanej i zwolnionej. Park nie prowadzi i nigdy nie będzie prowadził cięć planowych a jedynie w uzasadnionej konieczności przyrodniczej tylko jako zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne. Wszystkie te zadania wynikają wprost z ustawy o ochronie przyrody która jest podstawą wszelkiej działalności parku. Biorąc te główne przesłanki pod uwagę stanowisko parku jest takie iż [...] Park Narodowy realizując powyższe zadanie w żaden sposób nie może odzyskać Vat naliczonego przy zakupie usług związanych z zadaniami związanymi z hodowlą i ochrona lasu poprzez prowadzenie w/w działań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również wskazać, że wyrażoną w cytowanym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte w art. 86 ust. 2a-2h.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2006 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) formami ochrony przyrody są parki narodowe.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Stosownie do art. 8a ust. 1 ww. ustawy park narodowy jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

Jak stanowi art. 8b ust. 1 ustawy, do zadań parków narodowych należy w szczególności:

  1. prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2;
  2. udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;
  3. prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Parki narodowe mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U poz. 646), z ograniczeniami wynikającymi z ustawy (art. 8b ust. 2).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje zadania statutowe wynikające z przyznanego statutu oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Jest płatnikiem podatku VAT i prowadzi zarówno sprzedaż opodatkowaną jak i nie opodatkowaną. Wszystkie działania ochronne ujęte są w zadaniach ochrony ustalonych przez Ministra Środowiska dla [...] Parku Narodowego i wynikają z ustawy o ochronie przyrody i [...].

Wnioskodawca prowadzi ochronę nieleśnych ekosystemów lądowych w związku, z którą między innymi wspiera tradycyjne formy gospodarowania.

Ponadto Wnioskodawca ochrania też ekosystemy leśne. W tym celu między innymi przebuduje drzewostan przez sukcesywne wprowadzanie jodły i buka, zabezpieczanie nowych nasadzeń przed zgryzieniem, prowadzi odłów kornika drukarza i rytownika pospolitego dla badań nad tempem obumierania drzewostanu świerkowego oraz prowadzi inne, wymienione w opisie sprawy, działania.

W uzupełnieniu opisu stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że nakłady na utrzymanie i zachowanie unikatowych terenów leśnych z ich naturalną różnorodnością biologiczną nie będą w żaden sposób służyły do dokonywania sprzedaży opodatkowanej.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość odzyskania podatku towarów i usług zapłaconego w związku z poniesionymi nakładami na utrzymanie i zachowanie unikatowych górskich ekosystemów leśnych z ich naturalną bioróżnorodnością. Zatem przedmiot sprawy wymaga odpowiedzi na pytanie czy Wnioskodawca ma prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż- jak wskazał Wnioskodawca działania realizowane przez [...] Park Narodowy opisane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego tj. nakłady na utrzymanie i zachowanie unikatowych terenów leśnych z ich naturalną różnorodnością biologiczną nie będą w żaden sposób służyły do dokonywania sprzedaży opodatkowanej.

Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. działań. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Zaznaczyć również należy, że w stosunku do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego na podstawie regulacji wynikających z rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686 ze zm.) ponieważ finansowanie zadania, o którym mowa we wniosku nie stanowi środków wskazanych w tym rozporządzeniu.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Park nie będzie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu ponoszenia nakładów na utrzymanie i zachowanie unikatowych górskich ekosystemów leśnych z ich naturalną różnorodnością biologiczną.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy

  • stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia stanu faktycznego.
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionych stanów faktycznych lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, w szczególności gdy nakłady na utrzymanie unikatowych terenów leśnych z ich naturalną różnorodnością biologiczną, będą w jakikolwiek sposób wykorzystane do sprzedaży opodatkowanej (np. w przypadku sprzedaży drewna pochodzącego z tych terenów leśnych), udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Równocześnie przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie zapytania zainteresowanego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...], w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.