0111-KDIB3-3.4012.294.2018.1.PJ | Interpretacja indywidualna

,
Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacja zadań w ramach projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2018 r. (data wpływu 24 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacja zadań w ramach projektu pod nazwą „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacja zadań w ramach projektu pod nazwą „(...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

P. działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 788, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o lasach” oraz (...) Statutu.

P. zarządza lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i w ramach sprawowanego zarządu prowadzi gospodarkę leśną, gospodaruje gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, a także prowadzi ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustala jego wartość /art. (...) ustawy o lasach/.

W myśl art. (...) ustawy o lasach, P. jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Zgodnie z art. (...) ustawy o lasach, P. prowadzi działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywa koszty działalności z własnych przychodów.

Stosownie do art. (...) ustawy o lasach, w skład P. wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 1. Dyrekcja Generalna;
 2. regionalne dyrekcje;
 3. nadleśnictwa;
 4. inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej /w tym: C., które koordynuje projekty środowiskowe, wdraża programy dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, analizuje możliwości pozyskania środków pomocowych dla sektora leśno-drzewnego/.

W ramach struktury P., nadleśnictwa (w tym Wnioskodawca zwany dalej Nadleśnictwem) powadzą samodzielną gospodarkę leśną, opartą na planie urządzenia lasu / art. 35 ustawy o lasach/. Gospodarka leśna została zdefiniowana w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach, zgodnie z którym jest to działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Z legalnej definicji gospodarki leśnej wynika, że obejmuje ona sferę działalności gospodarczej - przynoszącej przychody oraz sferę działalności nieprodukcyjnej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach Nadleśnictwo prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną według planu urządzania lasu z uwzględnieniem w szczególności następujących celów:

 1. zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą;
 2. ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:
  1. zachowanie różnorodności przyrodniczej,
  2. zachowanie leśnych zasobów genetycznych,
  3. walory krajobrazowe,
  4. potrzeby nauki.
 3. ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym;
 4. ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych;
 5. produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Integralną częścią planu urządzania lasu jest program ochrony przyrody zawierający wykaz zwierząt chronionych, w tym żubra podlegającego ścisłej ochronie.

W ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej „ustawą VAT” Nadleśnictwa wykonują m. in. następujące czynności:

 • sprzedaż drewna i innych produktów gospodarki leśnej, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach;
 • sprzedaż nieruchomości innych niż grunty na podstawie art. 38 ustawy o lasach;
 • dzierża

S. stara się o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „(...)” (dalej jako „Projekt”), w ramach Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;

-Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu;

 • Działanie 2.4.: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna;
  • Poddziałanie 2.4.1: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych: podtyp projektu 2.4.1 a: Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Beneficjentem Projektu będzie S. Beneficjent jest uczelnią publiczną i działa na podstawie: ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz wydanych w celu jej wykonania przepisów wykonawczych, a także Statutu S. oraz regulaminów regulujących szczegółowo procedury.

Za wdrażanie i koordynację Projektu będzie odpowiadało C., będące jednostką organizacyjną P. o zasięgu ogólnokrajowym, pod nadzorem Dyrekcji Generalnej P.

Projekt nakierowany jest na działania o charakterze dobrych praktyk, związane z kompleksową ochroną żubra bison bonasus in-situ.

Nadrzędnym celem Projektu jest zadbanie o dobrostan populacji poprzez realizację zadań zapisanych w Planie Zadań Ochronnych (dalej PZO) dla tego gatunku m.in.:

 • zarządzanie populacją gatunku przez: bieżące monitorowanie liczebności i stanu zdrowotnego zwierząt, obsługę stad wolnych, w tym profilaktykę i obsługę lekarsko-weterynaryjną,
 • poprawa odbioru społecznego żubra poprzez organizację konferencji, dystrybucję materiałów edukacyjnych, prowadzenie strony internetowej oraz przygotowanie ścieżki edukacyjnej, posadowienie tablic informacyjnych,
 • utrzymanie i poprawa bazy pokarmowej wolnej populacji poprzez poprawę naturalnej bazy pokarmowej gatunku - poprawa warunków żerowania, usuwanie krzewów i utrzymanie łąk, koszenie i zbiór roślin z łąk na siano i sianokiszonkę, dokarmianie zimowe, zakup karmy - ograniczono do siana, sianokiszonki, okopowych głównie buraków, ewentualnie kiszonki i zboża w małych ilościach), specjalistyczny granulat z dodatkiem kory ograniczający spałowanie, wykładanie soli w lizawkach,
 • odtwarzanie łąk i poletek, tworzenie i odtwarzanie wodopojów, pielęgnacja sadów,
 • prowadzenie hodowli restytucyjnej gatunku.

Z uwagi na złożoną strukturę projektu, Beneficjent do 30.03.2019 podpisze porozumienia dotyczące realizacji projektu ze wszystkimi podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków w projekcie, w tym również z Nadleśnictwem. Nadleśnictwo będzie, więc podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków w Projekcie jako bezpośrednio odpowiedzialne za realizację zadań zgodnie ze zgłoszonym zakresem rzeczowym do Projektu. W ramach Projektu Nadleśnictwo będzie ponosiło wydatki na zakup karmy dla żubrów w tym: specjalistycznego granulatu, buraków cukrowych, sianokiszonki, soli lizawkowej oraz odśnieżanie dojazdów i miejsc dokarmiania, rozwożenie i wykładanie karmy. Wydatki dotyczące nabycia towarów i usług związanych z wymienionym wyżej zakresem prac w ramach realizacji Projektu zostaną udokumentowane otrzymanymi przez Nadleśnictwo fakturami z wykazaną kwotą podatku VAT. Termin realizacji zadań według harmonogramu projektu od (...) r. do (...) r.

W związku z powyższym, Wnioskodawca chce uzyskać odpowiedź na pytanie wymienione poniżej:

Czy Nadleśnictwo, przystępując do realizacji projektu pod nazwą „(...)” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POliŚ) 2014-2020 będzie miało prawo - biorąc pod uwagę zakładane cele, którym służyć ma projekt - do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadań wyspecyfikowanych w opisie zdarzenia przyszłego?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawa - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do dokonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 i art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Przy czym stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy.

Wskazać należy, że system odliczeń wynikający z przepisów zarówno dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347/1 z 11.12.2006 r., str. 1, z późn. zm.) - zwanej dalej dyrektywą VAT - jak i ustawy ma na celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT, przypadającego do zapłaty lub zapłaconego w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku VAT gwarantuje w ten sposób, że wszelka działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu lub rezultatu, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny pod warunkiem, że działalność ta podlega temu podatkowi (por. wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - zwanego dalej TSUE - w sprawach: C-268/83, C-408/98).

Z przywołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, jeśli nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tzn. czynności, które generują podatek należny. Tak więc warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Musi zatem istnieć bezpośredni i ścisły związek pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku, a jedną lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo odliczenia.

Prawo do odliczenia zostaje również przyznane podatnikowi nawet w przypadku braku bezpośredniego i ścisłego związku, o którym mowa wyżej, gdy koszty omawianych usług należą do kosztów ogólnych podatnika i jako takie stanowią elementy cenotwórcze dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Koszty te zachowują bowiem bezpośredni i ścisły związek z całą działalnością gospodarczą podatnika (por. wyrok TSUE w sprawie: C-29/08).

Natomiast prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje m.in. przy nabyciu towarów i usług:

 1. wykorzystywanych do czynności nieobjętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tzn. niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem),
 2. wykorzystywanych do czynności wprawdzie podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niemniej jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.

Zatem istnienie prawa do odliczenia ustalane jest na podstawie transakcji objętych podatkiem należnym, do których transakcje powodujące naliczenie podatku są przyporządkowane. Jeżeli nie ma to miejsca, należy zbadać, czy wydatki poczynione celem nabycia towarów lub usług powodujących naliczenie podatku należą do wydatków ogólnych, związanych z całością opodatkowanej działalności gospodarczej podatnika. Prawo do odliczenia dotyczy całego podatku VAT, obciążającego wydatki podatnika w związku z różnymi świadczeniami wykonanymi na jego rzecz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile wszystkie czynności tego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej są opodatkowane (por. wyrok TSUE w sprawie: C-465/03).

Katalog czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług zawiera art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Są nimi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym dostawa towarów została zdefiniowana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy), natomiast świadczenie usług jako każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy). Należy zauważyć, że powyższe czynności podlegają opodatkowaniu, jeżeli są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.

W ocenie Nadleśnictwa planowane działania przewidziane do realizacji w projekcie „(...)” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POliŚ) 2014-2020 - mając na uwadze zakładane cele, którym służyć ma ten projekt - nie będą związane, nawet pośrednio, w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy, z prowadzoną przez jednostkę działalnością, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, w szczególności w zakresie pozyskania i sprzedaży zasobów naturalnych.

Celem działania 2.4, poddziałania 2.4.1, podtypu 2.4.1 a, w ramach II osi priorytetowej jest bowiem wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody a w szczególności czynnej ochronie in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków. Planowane w ramach Projektu działania będą miały pozytywny wpływ na populację gatunku ściśle chronionego jakim jest żubr, na wzrost liczebności i zasięgu gatunku na wolności jak i w niewoli.

W ocenie Nadleśnictwa nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy opodatkowaną działalnością, a planowanymi w ramach Projektu działaniami. Nadleśnictwo nie prowadzi bowiem działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy Projekt. W ramach projektu w zakresie ochrony gatunkowej realizowane są bowiem pozaprodukcyjne funkcje lasu. Inny zatem jest zakres, cel i charakter działań podejmowanych w ramach projektu, a inny w działalności gospodarczej prowadzonej przez nadleśnictwo. Realizacja zadań nie będzie miała także wpływu na wzrost opodatkowanej sprzedaży towarów i usług, jak również na ich ceny. Żubr jako gatunek ściśle chroniony nie jest zwierzyną łowną, a więc nadleśnictwo nie będzie miało przychodów opodatkowanych ze sprzedaży tusz, skór czy organizacji polowania. Wydatki dotyczące Projektu nie będą także należały do wydatków ogólnych, związanych z całością opodatkowanej działalności nadleśnictwa. Reasumując, towary i usługi nabywane przez nadleśnictwo w ramach Projektu nie będą w jakikolwiek sposób wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji Nadleśnictwo stoi na stanowisku, że przystępując do realizacji Projektu pn.: „(...)”, nie będzie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadań wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.