0111-KDIB3-3.4012.214.2018.1.WR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Odliczenie podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 sierpnia 2018 r. (data wpływu 21 sierpnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 sierpnia 2018 r. (data wpływu 28 sierpnia 2018 r.) oraz pismem z dnia 29 sierpnia 2018 r. (data wpływu 29 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. [...]– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. [...].

Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 sierpnia 2018 r. (data wpływu 28 sierpnia 2018 r.) oraz pismem z dnia 29 sierpnia 2018 r. (data wpływu 29 sierpnia 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Ochotnicza Straż Pożarna w X jest stowarzyszeniem wykonującym w imieniu Gminy A zadania publiczne, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.). OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także statutu. OSP posiada osobowość prawną.

Terenem działania OSP jest miejscowość X, miejscowości położone w gminie A oraz w rejonie pomocy wzajemnej. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.

W związku z otrzymaniem pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu pt. [...] ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Y 2014-2020. Oś priorytetowa [...], Działanie:[...], w roku 2018 planuje dokonać zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie. Przedmiotem projektu jest zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w X. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzmocnienie potencjału jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Rezultatem wsparcia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych będzie poprawa skuteczności ich działania, w tym lepsza gotowość do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk związanych z klimatem np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami oraz szybsze dotarcie do miejsca zdarzenia.

Ochotnicza Straż Pożarna w X realizuje w imieniu Gminy A zadania własne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Środek trwały zakupiony w wyniku inwestycji będzie użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w X i będzie stanowić środek trwały ujęty w ewidencji OSP X. Będzie on w przyszłości wykorzystywany do realizacji zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym. Ochotnicza Straż Pożarna w X wykonuje swoje zadania nieodpłatnie, jako właściciel pojazdu nie będzie osiągała przychodów związanych z zakupionym pojazdem. W związku z realizacją projektu Ochotnicza Straż Pożarna w X nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. nie będzie wykorzystywała samochodu ratowniczo-gaśniczego dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że faktury związane z realizacją projektu pn. [...] będą wystawiane na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Ochotnicza Straż Pożarna w X ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych przy zakupie pojazdu ratowniczo-gaśniczego w związku z realizacją Projektu pt. [...]?

Zdaniem Wnioskodawcy

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest również niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Wyżej wymieniona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy nie będzie służył do osiągania przychodów, ponieważ swoje zadania OSP wykonuje nieodpłatnie, a co za tym idzie projekt nie będzie powodował powstawania podatku należnego. Ochotnicza Straż Pożarna w X nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pt. [...].

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.; dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik, w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy).

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje w 2018 r. dokonać zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zakup nastąpi w ramach realizacji projektu pn. [...], który dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Y 2014-2020, Oś priorytetowa [...], Działanie [...].

Wnioskodawca wskazał, że wykonuje swoje zadania nieodpłatnie i nie będzie osiągał żadnych przychodów w związku z zakupionym pojazdem. W związku z realizacją wskazanego projektu Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. nie będzie wykorzystywał samochodu ratowniczo-gaśniczego dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Wnioskodawca wskazał również, że faktury związane z realizacją wyżej wymienionego projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. [...].

W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu nie są spełnione, ponieważ zakupiony pojazd nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego, zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...], w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.