0111-KDIB3-3.4012.208.2018.1.WR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odzyskania kwoty podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z póżn zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lipca 2018 r. (data wpływu 17 sierpnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 września 2018 r. (data wpływu 20 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku prawa do odzyskania kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. [...]– .jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku prawa do odzyskania kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. [...].

Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 września 2018 r. (data wpływu 20 września 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Ochotnicza Straż Pożarna w [...] ubiega się o przyznanie pomocy z zakresu małych projektów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, operacji pn. [...]. W ramach operacji zostaną zorganizowane dwie imprezy jedna dnia [...] w [...], druga [...] w [...]. Pierwsza impreza pod nazwą [...] jest skierowana do społeczności lokalnej i turystów. W związku z powyższym aby przyczynić się do integracji społeczeństwa zorganizowano trzy warsztaty tematyczne: fotograficzne, wyrobu lokalnego makaronu oraz chleba. ma to na celu przybliżyć walory turystyczne i kulturowe lokalnej społeczności oraz służyć ich integracji,. W dniu trwania imprezy przewidziano część rozrywkowo-artystyczna wystąpią dwa zespoły, kabaret. Przewidziano również szereg animacji dla dzieci oraz dmuchańce. W trakcie imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną i techniczną.

Druga impreza p.n. [...] odbędzie się [...] W trakcie imprezy przewidziano warsztat rękodzieła artystycznego część rozrywkowo-artystyczną na której wystąpią zespoły oraz kabaret. Ponadto przewidziano atrakcje dla dzieci w postaci animacji oraz urządzeń typu dmuchańce.

Wszystkie faktury na usługi oraz zakup towarów i usług potrzebnych do realizacji projektu wystawione zostaną na Ochotniczą Straż Pożarną w [...]. Obie imprezy będą miały charakter niekomercyjny w związku z powyższym nie będą wykorzystywane do działalności gospodarczej przez inne podmioty. Ochotnicza Straż Pożarna w [...] jest jednostką posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi nieodpłatną działalność statusową. Nie prowadzi działalności gospodarczej przynoszącej dochód i nie jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym jako czynny płatnik podatku VAT od towarów i usług, nie dokonuje również sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT. Tak więc, w opinii Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług będących przedmiotem realizowanego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sprecyzowane w piśmie z dnia 13 września 2018 r.):

Czy w związku z realizacją projektu pn. [...] w ramach małych projektów wpisujących się w poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 Ochotniczej Straży Pożarnej w [...] przysługuje prawo odzyskania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (powinno być odzyskania podatku naliczonego- uwaga Organu) przy zakupie towarów i usług, służących realizacji w/w projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług a w związku z tym można uznać podatek VAT za koszt kwalifikowalny projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sprecyzowane w piśmie z dnia 13 września 2018 r.)

Wszystkie zakupione przez Ochotniczą Straż Pożarną w [...] towary i usługi objęte w/w działaniem nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo odzyskania podatku naliczonego (powinno być: obniżenia podatku należnego o podatek naliczony- uwaga Organu), określona w art. 86 ust. l ustawy. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w [...] nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny oraz nie wykonuje czynności wymienionych w art. 5 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług w związku z tym nie jest podatnikiem podatku VAT w myśl art. 15 ust. l ustawy. Mając powyższe na względzie brak jest podstaw do odzyskania podatku VAT

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.; dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik, w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy).

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy z zakresu małych projektów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu [...].

W ramach operacji zostaną zorganizowane dwie imprezy. Obie imprezy będą miały charakter niekomercyjny w związku z powyższym nie będą wykorzystywane do działalności przez inne podmioty. Wszystkie faktury na usługi oraz zakup towarów i usług potrzebnych do realizacji projektu wystawione zostaną na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca jest jednostką posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi nieodpłatną działalność statutową. Nie prowadzi działalności gospodarczej przynoszącej dochód. Nie dokonuje również sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu nie są spełnione, ponieważ obie imprezy organizowane w ramach ww. projektu mają charakter niekomercyjny i nie będą wykorzystywane do działalności gospodarczej przez inne podmioty. Natomiast Wnioskodawca prowadzi nieodpłatną działalność statutową i nie prowadzi działalności gospodarczej przynoszącej dochód. Ponadto Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenie podatku VAT należnego o podatek naliczony. Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie, również, przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku.

Zaznaczyć również należy, że Ochotnicza Straż Pożarna w stosunku do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie mogła odzyskać podatku od towarów i usług na podstawie regulacji wynikających z rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686 z późn. zm.) ponieważ finansowanie zadania, o którym mowa we wniosku nie stanowi środków wskazanych w tym rozporządzeniu.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy także zauważyć, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych.

Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego, zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Równocześnie przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie zapytania zainteresowanego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...], w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.