0111-KDIB3-3.4012.201.2018.1.PJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skoro w ramach przedmiotowego projektu Gmina nie będzie czerpała jakichkolwiek przychodów z tytułu funkcjonowania PSZOK a zakupy związane z realizacją projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2018 r. (data wpływu 16 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto R. (dalej również Gmina, Wnioskodawca) przystępuje do realizacji projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”. Projekt finansowany będzie ze środków budżetu gminy oraz ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa A 2016 - 2022, Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.2. Gospodarka odpadami, Poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT Subregionu B. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nastąpi na terenie nieruchomości gruntowej oznakowanej geodezyjnie jako działka nr 156/20 (k.m. 3), obręb P., Miasto R., Powiat r., Województwo A, będąca w użyczeniu Gminy o powierzchni ok. 2 100 m2. Celem nadrzędnym budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie poprawa systemu zarządzania środowiskiem a celem bezpośrednim dostosowanie sposobu odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań przepisów Unii Europejskiej i przepisów polskiego prawa z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

PSZOK jest to miejsce do którego mieszkańcy danego obszaru mogą oddawać poszczególne rodzaje odpadów do odpowiednio do tego przeznaczonych i oznakowanych kontenerów na odpady.

W zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zaprojektowano:

  1. kontener socjalno-biurowy,
  2. wagę samochodową obsługiwaną z kontenera socjalno-biurowego,
  3. sieci uzbrojenia terenu (sanitarne, elektroenergetyczne),
  4. drogi wewnętrzne,
  5. utwardzone place pod kontenery na odpady,
  6. dwa miejsca parkingowe,
  7. zagospodarowanie terenów zielonych z niskimi krzewami ozdobnymi.

Wytworzony majątek pozostanie na stanie Gminy, natomiast na podstawie umowy operatorskiej obsługa i eksploatacja PSZOK powierzona zostanie Spółce z o.o., w której Gmina posiada 100% udziałów. W ramach umowy operatorskiej Spółka będzie otrzymywała od Miasta R. rekompensatę poniesionych kosztów, związanych z obsługą instalacji. Obliczanie rekompensaty będzie następowało w cyklach rocznych, a wypłata w cyklach miesięcznych jako 1/12 prognozy rocznej.

Spółka jest samodzielnym podmiotem gospodarczym, płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Gmina nie będzie czerpała jakichkolwiek przychodów z tytułu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zakupy związane z realizacji ww. projektem nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Miasto R. może odliczyć kwotę podatku naliczonego od nakładów poniesionych na realizację projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektu "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" nie daje możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT. Faktury zakupowe w ramach ww. projektu są w całości kosztem Gminy (wraz z podatkiem od towarów i usług VAT). Gmina z tytułu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie planuje prowadzić działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT, bowiem majątek wytworzony w ramach projektu, zostanie przekazany do utrzymania i eksploatacji Spółce, której udziały są w 100% własnością Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy, w tym braku statusu podatnika VAT czynnego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy). Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

Z treści ww. przepisów ustawy o VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.; dalej: ustawa o samorządzie gminnym), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). W szczególności zadania własne, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 i 15 ustawy o samorządzie gminnym, obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z opisu sprawy wynika, że Miasto R. przystępuje do realizacji projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”. Projekt finansowany będzie ze środków budżetu gminy oraz ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa A 2016 - 2022. Celem nadrzędnym budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie poprawa systemu zarządzania środowiskiem a celem bezpośrednim dostosowanie sposobu odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań przepisów Unii Europejskiej i przepisów polskiego prawa z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

PSZOK jest to miejsce do którego mieszkańcy danego obszaru mogą oddawać poszczególne rodzaje odpadów do odpowiednio do tego przeznaczonych i oznakowanych kontenerów na odpady.

Wytworzony majątek pozostanie na stanie Gminy, natomiast na podstawie umowy operatorskiej obsługa i eksploatacja PSZOK powierzona zostanie Spółce z o.o., w której Gmina posiada 100% udziałów. W ramach umowy operatorskiej Spółka będzie otrzymywała od Miasta R. rekompensatę poniesionych kosztów, związanych z obsługą instalacji. Obliczanie rekompensaty będzie następowało w cyklach rocznych, a wypłata w cyklach miesięcznych jako 1/12 prognozy rocznej.

Spółka jest samodzielnym podmiotem gospodarczym, płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Gmina nie będzie czerpała jakichkolwiek przychodów z tytułu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zakupy związane z realizacji ww. projektem nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT.

Na tle powyższego wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. projektu.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu należy wskazać, że w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem prawo do odliczenia powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca w ramach przedmiotowego projektu Gmina nie będzie czerpała jakichkolwiek przychodów z tytułu funkcjonowania PSZOK a zakupy związane z realizacją ww. projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Gmina nabywając towary i usługi celem zrealizowania opisanego zadania, nie będzie nabywała ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełnia przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle powyższego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.