0111-KDIB3-3.4012.182.2018.1.PJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Odliczenie podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2018 r. (data wpływu 24 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania: [...] w ramach projektu: [...]– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania [...].

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Powiat A jest jednostką samorządu terytorialnego powołaną ustawą o samorządzie powiatowym zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Powiat A jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz składa deklaracje VAT-7. Powiat A prowadzi, zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2018 poz. 280), scentralizowane rozliczenia podatku VAT tj. rozlicza podatek od towarów i usług wspólnie: przez JST wraz ze starostwem powiatowym oraz pozostałymi, utworzonymi przez JST, samorządowymi jednostkami budżetowymi.

Powiat A, jako jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z art. 15 ust. 6 i art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) został wyłączony z grona podatników tego podatku z tytułu wykonywania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jednym z realizowanych zadań Powiatu jest [...] w ramach projektu [...]. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych i zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o przyznanie pomocy, tj. najpóźniej do października 2018 r.

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury dla rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Lokalnej Grupy Działania (LGD)[...]. W ramach projektu powstanie bezpłatny parking, siłownia na świeżym powietrzu oraz ciągi pieszo-jezdne do bezpiecznej jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach oraz do spacerów.

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, osłonowe, podbudowy, elementy dróg, nawierzchnie, prace dodatkowe, montaż urządzeń rekreacyjnych itp.

Zamówienie publiczne dotyczące wyboru wykonawcy zadania przeprowadzi Powiat, który będzie także odbiorcą i płatnikiem faktur.

W ramach przedmiotowego projektu Powiat nie będzie wykonywał żadnych czynności cywilnoprawnych, które byłyby podstawą opodatkowania podatkiem VAT, a infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności komercyjnych - podlegających opodatkowaniu.

Jednocześnie należy wskazać, że realizacja projektu stanowi zadanie własne powiatu w zakresie kultury fizycznej i turystyki wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868).

Faktury będą wystawiane na Powiat A. Infrastruktura wytworzona w wyniku realizacji projektu służyć będzie szerzeniu kultury fizycznej oraz turystyki, które to stanowią zadania własne powiatu czyli czynności niepodlegające, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z póżn. zm.), podatkowi od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją zadania [...] w ramach projektu [...] Powiatowi A przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją zadania [...] w ramach projektu [...] Powiatowi A nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części z faktur zakupu dotyczących w/w projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy, w tym braku statusu podatnika VAT czynnego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy).

Z treści ww. przepisów ustawy o VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.; dalej: ustawa o samorządzie powiatowym), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, są to zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W szczególności zadania powiatu, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 8 i 19 ustawy o samorządzie powiatowym, obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, oraz utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z opisu sprawy wynika, że jednym z realizowanych zadań Powiatu jest [...] w ramach projektu [...]. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury dla rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Lokalnej Grupy Działania (LGD) [...]. W ramach projektu powstanie bezpłatny parking, siłownia na świeżym powietrzu oraz ciągi pieszo-jezdne do bezpiecznej jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach oraz do spacerów

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, osłonowe, podbudowy, elementy dróg, nawierzchnie, prace dodatkowe, montaż urządzeń rekreacyjnych itp.

Zamówienie publiczne dotyczące wyboru wykonawcy zadania przeprowadzi Powiat, który będzie także odbiorcą i płatnikiem faktur.

W ramach przedmiotowego projektu Powiat nie będzie wykonywał żadnych czynności cywilnoprawnych, które byłyby podstawą opodatkowania podatkiem VAT, a infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności komercyjnych - podlegających opodatkowaniu.

Faktury będą wystawiane na Powiat A. Infrastruktura wytworzona w wyniku realizacji projektu służyć będzie szerzeniu kultury fizycznej oraz turystyki, które to stanowią zadania własne powiatu czyli czynności niepodlegające, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z póżn. zm.), podatkowi od towarów i usług.

Na tle powyższego wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. zadania.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu należy wskazać, że w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem prawo do odliczenia powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca w ramach przedmiotowego projektu Powiat nie będzie wykonywał żadnych czynności cywilnoprawnych, które byłby podstawą opodatkowania podatkiem VAT, a infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności komercyjnych – podlegających opodatkowaniu, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Powiat nabywając towary i usługi celem zrealizowania opisanego zadania, nie będzie nabywał ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełnia przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle powyższego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn.: [...] w ramach projektu [...].

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...], w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.