0111-KDIB3-3.4012.179.2018.1.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na realizację inwestycji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 lipca 2018 r. (data wpływu 23 lipca 2018 r.) uzupełnionego pismem z 1 sierpnia 2018 r. (data wpływu 7 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nakładów poniesionych w związku z realizacją projektu pn. [...] – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nakładów poniesionych w związku z realizacją projektu pn. [...]. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 1 sierpnia 2018 r. (data wpływu 7 sierpnia 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Województwo jest czynnym podatnikiem podatku VAT i realizuje projekt pn. [...]. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. W ramach przedsięwzięcia modernizowane będą systemy oraz infrastruktura serwerowa wytworzone w ramach projektu pn. [...].

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania:

 1. Rozbudowa platformy [...] o dodatkowe funkcjonalności dostępne zarówno dla użytkowników zewnętrznych, jak i administratorów, m.in.:
  1. rozbudowa systemu płatności on-line;
  2. uszczegółowienie ról użytkowników;
  3. rozbudowa systemu wystawiania usług w platformie;
  4. rozbudowa edytora formularzy elektronicznych;
  5. dostosowanie interfejsu do nowych wymagań i standardów stawianych witrynom www;
  6. stworzenie interfejsu bardziej przyjaznego użytkownikom;
  7. szersza integracja z [...];
 2. Utworzenie e-usług [...] oraz Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych:
  1. usługi wewnątrzadministracyjne (A2A);
  2. usługi publiczne o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja (A2B);
  3. usługi publiczne o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja (A2B);
 3. Rozbudowa platformy BIP o dodatkowe funkcjonalności dostępne zarówno dla użytkowników zewnętrznych, jak i administratorów (w ramach tego zadania będą zrealizowane następujące wskaźniki produktu: Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych; Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego; Liczba rejestrów publicznych objętych wsparciem./szt.; Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API);
 4. Dostosowanie i rozbudowa systemów dziedzinowych:
  1. Lokalny Moduł Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
  2. Lokalny Moduł Elektronicznego Archiwum;
 5. Rozbudowa serwerowni obejmująca zakup niezbędnego sprzętu i licencji do poprawy zabezpieczeń oraz działania kluczowych elementów infrastruktury serwerowej;
 6. Szkolenia kadry urzędniczej;
 7. Promocja e-usług.

Projekt swoim zakresem obejmie podniesienie dojrzałości e-usług publicznych świadczonych przez urząd do poziomu 3 oraz 4 oraz usług wewnątrzadministracyjnych do poziomu 4. System rozbudowany zostanie o dodatkowe funkcjonalności, m.in.: nowa szata graficzna, responsywność stron www, zgodność stron www ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA, nowy interfejs, integracja z zewnętrznymi bazami danych, uruchomienie modułu do podpisu elektronicznego zgodnego z rozporządzeniem eIDAS, wprowadzenie rozbudowanego modułu tworzenia formularzy elektronicznych, rozbudowa systemu płatności on-line, uszczegółowienie ról wewnętrznych użytkowników. System BIP rozbudowany zostanie, m.in. o nową szatę graficzną, responsywność, zgodność systemu BIP ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA, nowy interfejs, zoptymalizowany zostanie algorytm wyszukiwarki w BIP, utworzony zostanie moduł rejestrów.

Moduł rejestrów publicznych umożliwi pobieranie danych w wybranym przez siebie zakresie oraz formacie pliku. Dodatkowo na BIP zostanie utworzone API, które umożliwi wykorzystanie mechanizmów, dzięki którym użytkownik będzie mógł zagnieździć w kodzie np. strony www urzędu elementy zawarte na BIP. W ramach rozbudowy systemu EZD m.in. poprawiona zostanie wydajność i obsługa systemu, wprowadzona zostanie obsługa dokumentów, rozbudowany zostanie rejestr zdarzeń, dodane zostaną szablony dokumentów i moduł raportów. W systemie m.in. zostanie usprawniona funkcjonalność potwierdzania spisu oraz zostanie uruchomiona funkcjonalność dodania powiadomień od archiwisty. Zostaną wprowadzone funkcjonalności takie jak: komentarze lub uwagi przy ocenach i zwrotach spisu, sprawozdanie umożliwiające sortowanie i liczenie teczek, wyróżnianie teczek w spisie. Projekt obejmuje modernizacje posiadanej infrastruktury serwerowej, storage-owej i sieciowej, w tym m.in. zakup serwerów, oprogramowania do wirtualizacji, agregacji zasobów dyskowych oraz backupu, urządzeń zabezpieczających sieci, a także oprogramowania do agregacji, parsowania oraz analizowania logów urządzeń sieciowych.

Ponadto Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że towary i usługi nabywane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Województwo będące Beneficjentem projektu ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nakładów ponoszonych w projekcie?

Zdaniem Wnioskodawcy, Województwo nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od nakładów w opisywanym projekcie. Projekt koncentruje się na rozbudowie infrastruktury serwerowej oraz rozszerzeniu funkcjonalności posiadanych systemów wraz z tworzeniem e-usług. Realizowane przedsięwzięcie nie będzie generowało żadnych przychodów a wytworzone w ramach realizacji projektu produkty nie będą służyły działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.; dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik, w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy). Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

Z ww. przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913, z późn. zm.) organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim, prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.

Stosownie do art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie województwa, samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca realizuje projekt polegający m.in. na rozbudowie, rozszerzeniu i usprawnieniu usług zwianych z informatyzacją administracji publicznej. Nabywane w ramach projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Na tle powyższego przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nakładów poniesionych na realizacje przedmiotowego projektu.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony należy wskazać, że w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem prawo do odliczenia powstaje, jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT, zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Wnioskodawca nabywając towary i usługi celem zrealizowania opisanego projektu, nie będzie nabywał ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełnia przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nakładów poniesionych w związku z realizacją projektu pn. [...].

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.