0111-KDIB3-3.4012.134.2018.1.WR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 maja 2018 r. (data wpływu – 22 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 czerwca 2018 r. (data wpływu 3 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu pn. [...] – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu pn. [...]

Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 czerwca 2018 r. (data wpływu 3 lipca 2018 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Dnia 14.03.2018 r. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem [...] w [...] podpisała z Samorządem Województwa [...] umowę nr [...] na realizację projektu pn. [...] w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu Parafia zaplanowała przebudowę podziemi kościoła parafialnego w [...]. Faktury dotyczące robót budowlanych i zakupów wyposażenia zostaną wystawione na Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem [...] w [...]. Faktury będą przedłożone do refundacji w ramach wniosku o płatność składanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa [...] w [...].

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem [...] w [...] nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i nie ma prawa do odzyskania podatku VAT. Nie składała i nie składa deklaracji VAT-7.

Zgodnie z przepisem ust. 2 w § 3 rozporządzenia MRiRW do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także niepodlegający zwrotowi podatek od towarów i usług (VAT), uiszczony w związku z poniesieniem kosztów wymienionych wyżej.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020, obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest "Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT".

Ponadto, jeżeli Wnioskodawca zalicza do kosztów kwalifikowalnych podatek VAT, to zobowiązany jest wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (dyrektora właściwej izby skarbowej) o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania VAT. Otrzymana interpretacja stanowić będzie obowiązkowy załącznik do wniosków o płatność przedkładany na etapach ubiegania się o refundację.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem [...] w [...] w złożonym przez siebie wniosku o przyznanie pomocy uiszczony podatek zaliczyła do kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji, z tego powodu zobowiązana jest wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT. Przebudowana infrastruktura oraz zakupione wyposażenie w wyniku realizacji projektu przez Parafię pozostanie jego własnością i będzie wykorzystywane zgodnie z jego celami statutowymi.

Efekty zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT."

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem [...] w [...] ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wykonanie prac budowlanych i zakupu wyposażenia w związku z realizacją projektu pn. [...] w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących robót budowlanych i zakup wyposażenia i sprzętu w związku z realizacja przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm., zwana dalej: „ustawą”), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl ustawy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, w tym m. in. że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca podpisał umowę z Samorządem Województwa [...] na realizację projektu pn. [...] w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach realizacji powyższego projektu Parafia planuje przebudowę podziemi kościoła w [...]. Faktury dotyczące robót budowlanych i zakupów wyposażenia zostaną wystawione na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, a także nie składał i nie składa deklaracji VAT-7.

Przebudowana infrastruktura oraz zakupione wyposażenie pozostaną własnością Wnioskodawcy i będą wykorzystywane zgodnie z jego celami statutowymi.

Natomiast efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. [...].

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając na uwadze powyższe oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie ww. towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego, stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...], w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.