0111-KDIB3-3.4012.121.2018.2.WR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Odliczenie podatku naliczonego przy poniesionych wydatkach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 maja 2018 r. (data wpływu – 15 maja 2018 r.), uzupełnionego pismem z dnia 27 czerwca 2018 r. (data wpływu 2 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy poniesionych wydatkach - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego, przy poniesionych wydatkach.

Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 czerwca 2018 r. (data wpływu 2 lipca 2018 r.), które stanowiło odpowiedź na wezwanie Organu z dnia 19 czerwca 2018 r., znak: 0111-KDIB3-3.4012.121.2018.1.WR

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zorganizowano przedsięwzięcie nazwą [...]. Obecnie na działce [...] zlokalizowany jest [...] na którym to znajduje się boisko trawiaste do piłki nożnej, klubowe zaplecze , mały plac postojowy a przy nim plac zabaw oraz widownia i dwie wiaty dla zawodników. W ramach przedsięwzięcia zgodnie z dokumentacją planowane jest wykonanie przebudowy płyty głównego boiska wraz z jego przesunięciem w kierunku zachodnim, a tym samym wygospodarowanie terenu dla kolejnego boiska treningowego o sztucznej nawierzchni z piłkochwytami i oświetleniem. Obok tego powstanie na nowo urządzony plac zabaw wraz z siłownią plenerową a także kilka miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie boiska treningowego i siłowni. Planowana inwestycja bedzie służyć zawodnikom klubu oraz innym zainteresowanym osobom (np. plac zabaw - dzieci, młodzież) gdyż gwałtowny rozwój klubu w ostatnich latach spowodował, że brakuje terenu na którym mógłby trenować i rozgrywać swoje mecze, turnieje, zawody. Często zdarza się że ze względu na dość dużą liczbę zawodników brakuje miejsca na treningi i odbywają się one na innych boiskach. Pojawienie się nowego boiska oraz wyremontowanie już istniejącego a także wykonanie innych elementów infrastruktury rekreacyjnej będzie ofertą do miłego i sportowego spędzenia czasu nie tylko dla zawodników, ale i całych rodzin. Realizacja inwestycji zwiększy aktywność społeczną i ułatwi zagospodarowanie czasu wolnego. Wybudowana strefa będzie obiektem sportu i rekreacji, będzie ogólnodostępna bez opłat za wstęp.

Powyższy opis stanu faktycznego został uzupełniony pismem z dnia 27 czerwca 2018 r. (data wpływu 2 lipca 2018 r.), które stanowiło odpowiedź na wezwanie Organu z dnia 19 czerwca 2018 r., znak: 0111-KDIB3-3.4012.121.2018.1.WR. W uzupełnieniu wskazano co następuje.

Jest to stan faktyczny - okres realizacji inwestycji XI 2017 -VI 2018, okres trwałości projektu 5 lat zgodnie z umową o dofinansowanie o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Efekty zrealizowanego przez Wnioskodawcę projektu, nie będą Wnioskodawcy służyły do dokonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
  1. Czy w przedstawionym stanie prawnym podatek VAT będzie kosztem kwalifikowanym?
  2. Czy Klubowi Sportowemu [...] będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy poniesionych wydatkach?

Zdaniem Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, Klub Sportowy [...] nie jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a więc nawiązując do pytania nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z opisaną powyżej sytuacją czyli podatek VAT będzie kosztem kwalifikowanym. Nabyte faktury za zakupy i usługi dokonywane w związku z realizowanym projektem i zadaniem będą udokumentowane fakturami VAT i jako nabywca będzie figurował Wnioskodawca ale z faktur tych podatek VAT nie będzie odliczany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, w zakresie objętym pytaniem drugim, jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm., zwana dalej: „ustawą”), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl ustawy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, w tym m. in. że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach powyższego poddziałania Wnioskodawca zorganizował przedsięwzięcie [...]. W zakresie objętym tym przedsięwzięciem zrealizowano przebudowę płyty głównego boiska wraz z jego przesunięciem w kierunku zachodnim, tym samym wygospodarowano teren dla kolejnego boiska treningowego z piłkochwytami i oświetleniem. Obok tego powstał na nowo urządzony plac zabaw wraz siłownią plenerową oraz kilka miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie boiska treningowego i siłowni.

Wnioskodawca wskazał, że wybudowana strefa będzie obiektem sportu i rekreacji ogólnodostępnym bez opłat za wstęp. Ponadto Klub wskazał, że efekty zrealizowanego projektu nie będą Wnioskodawcy służyły do dokonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy, dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy poniesionych wydatkach.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając na uwadze powyższe oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. [...]

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w tym zakresie, jest prawidłowe.

Należy także zauważyć, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych.

Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego, stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...], w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.