0111-KDIB2-2.4014.146.2018.2.HS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe sprzedaży Działu Handlowego Spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 16 sierpnia 2018 r. (data wpływu 20 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z 20 września 2018 r. (data wpływu 25 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Działu Handlowego Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Działu Handlowego Spółki. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 września 2018 r. (data wpływu 25 września 2018 r.).

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania, A. Sp. z o.o. (dalej: Zainteresowany lub Spółka);
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, B. (dalej: Oddział lub Nabywca)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A. Sp. z o.o. (dalej: „Zainteresowany” lub „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów oraz czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce.

Obecnie, działalność A. Sp. z o.o. koncentruje się na: dystrybucji produktów wytworzonych w ramach grupy, jak również na wynajmie powierzchni biurowych oraz produkcyjnych. Działalność produkcyjna Spółki została zakończona.

Zainteresowany wchodzi w skład międzynarodowej grupy A., która jest jednym z czołowych producentów stali na świecie, jak również potentatem w branży wydobywczej komponentów niezbędnych w procesie wytwarzania produktów stalowych.

W ramach Spółki istnieją m.in. następujące jednostki organizacyjne:

 1. Pion Finansowo-Księgowy,
 2. Pion Dyrektora Naczelnego,
 3. Dział Głównego Energetyka,
 4. Dział Magazynów,
 5. Dział Handlowy.

Każda jednostka organizacyjna Spółki posiada swój odrębny schemat organizacyjny.

Działalność dystrybucyjna Spółki.

Działalność dystrybucyjna w ramach Spółki jest wykonywana za pośrednictwem wyodrębnionego Działu Handlowego.

Działalność Działu Handlowego w ramach Spółki jest wykonywana w oparciu o umowę agencyjną zawartą z B. z siedzibą w państwie członkowskim (dalej: „Spółka Zagraniczna”).

Działalność Działu Handlowego obejmuje w szczególności sprzedaż produktów własnych Spółki aż do ich wyczerpania, które pozostały w zasobach Spółki po zakończeniu produkcji oraz zakupionych surowców, niewykorzystanych do produkcji do momentu zakończenia tej działalności. Dodatkowo realizacja umowy agencyjnej następuje poprzez uzgadnianie planów działalności, wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów oraz reprezentację Spółki Zagranicznej na spotkaniach z klientami, Realizacja tej umowy nie obejmuje negocjowania z klientami istotnych warunków umów, ani podpisywania umów.

Dział Handlowy obejmuje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, służących prowadzeniu działalności Działu Handlowego we wskazanym zakresie, obejmujący zarówno aktywa trwałe i obrotowe, jak również pracowników przypisanych do tej działalności, tj. pracownicy związani bezpośrednio z działalnością dystrybucyjną Działu Handlowego, którzy są wspierani przez osoby pełniące funkcje w zakresie obsługi kadrowej, obsługi informatycznej, funkcje logistyczne (dalej: „Pracownicy”).

W celu ujednolicenia struktury organizacyjnej w grupie A. i zwiększenia efektywności prac Działu Handlowego, podjęta została decyzja o odseparowaniu działalności Działu Handlowego od pozostałych działów (pionów) funkcjonujących w strukturze Spółki i przeniesieniu go w drodze umowy kupna-sprzedaży do innej jednostki organizacyjnej w ramach grupy (dalej: „Transakcja”). Ponadto celem reorganizacji jest uproszczenie i zwiększenie przejrzystości struktury grupy A. Urzeczywistnienie tej decyzji będzie miało swoje odzwierciedlenie w Polsce poprzez m.in. sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych związanych i składających się na Dział Handlowy funkcjonujący w ramach Spółki do B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce (dalej: „Oddział” lub „Nabywca”), będącego oddziałem Spółki Zagranicznej.

Po przeprowadzeniu reorganizacji działalności związanej Działem Handlowym, Spółka będzie kontynuować swoją działalność w pozostałym zakresie (tj. wynajem powierzchni biurowych oraz produkcyjnych). Do Oddziału przeniesione zostaną zaś składniki majątkowe i niemajątkowe alokowane do Działu Handlowego oraz Pracownicy.

Składniki Spółki wchodzące w skład Działu Handlowego, które mają zostać przeniesione do Oddziału

Przedmiotem Transakcji będzie sprzedaż przez Spółkę na rzecz Oddziału zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonego do prowadzenia działalności dystrybucyjnej prowadzonej dotychczas przez Dział Handlowy oraz przejęcie przez Oddział zobowiązań związanych z prowadzeniem tej działalności oraz Pracowników. Do momentu transferu powyższe składniki będą wykorzystywane przez Spółkę w jej działalności dystrybucyjnej, w ramach Działu Handlowego.

W skład majątku przenoszonego do Oddziału będą wchodziły w szczególności:

1) Prawa i obowiązki wynikające z umów

W ramach Transakcji, do Oddziału zostaną przeniesione umowy związane z prowadzoną przez Dział Handlowy działalnością dystrybucyjną w ramach Spółki, przede wszystkim umowy o charakterze administracyjnym oraz gospodarczym, m.in.:

 1. umowy leasingu samochodów przypisanych do Działu Handlowego,
 2. umowa najmu domu dla osoby odpowiedzialnej za działalność dystrybucyjną w Spółce (dom został wynajęty dla pracownika Spółki, kierownika Działu Handlowego),
 3. umowa na korzystanie z Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.,
 4. umowa objęcia Pracowników nauką języka rosyjskiego,
 5. umowy dot. certyfikacji systemu zarządzania (w tym zarządzania jakością),
 6. licencje dotyczące oprogramowania komputerowego (software) wykorzystywanego przez Dział Handlowy w bieżącym prowadzaniu działalności, a także związane z tymi licencjami prawa i obowiązki.

W przypadku umów zawartych przez Spółkę, które nie są wyłącznie związane z funkcjonowaniem Działu Handlowego (jak np. umowy o świadczenie usług pocztowych i kurierskich, umowa na tłumaczenia specjalistyczne, umowa na karty paliwowe), Oddział stanie się dodatkową stroną tych umów lub podpisze nowe, własne umowy w tym zakresie (w zależności od potrzeb, przed lub po Transakcji).

Dla kompletności Zainteresowany wskazuje, że po Transakcji Spółka nie będzie świadczyć czynności dotychczas wykonywanych przez Dział Handlowy (tj. w obszarze związanym z działalnością dystrybucyjną).

2) Składniki materialne i niematerialne

Składniki materialne i niematerialne, które obecnie przypisane są do działalności Działu Handlowego zostaną przeniesione do Oddziału. Składniki te umożliwią Oddziałowi kontynuowanie działalności Działu Handlowego prowadzonej obecnie w ramach Spółki i będą obejmowały aktywa wykorzystywane przez Pracowników alokowanych do Oddziału. W szczególności będzie to m.in.:

 1. infrastruktura IT, która obejmie w szczególności: sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy (drukarki, fax, kserokopiarka, urządzenia wielofunkcyjne, telewizor, telefony – zarówno komórkowe jak i stacjonarne, serwery), oraz okablowanie,
 2. część bazy danych HR, w zakresie w jakim dotyczy ona Pracowników,
 3. dokumentacja związana z działalnością Działu Handlowego (np. dane dotyczące kontrahentów, Pracowników, zawarte umowy, dokumentacja certyfikacyjna, decyzje zarządcze, dokumentacja związana z przenoszonymi ruchomościami takie jak: kopie faktur, instrukcje obsługi, gwarancje).

3) Zobowiązania

W związku z Transakcją, Oddział przejmie zobowiązania dotyczące Działu Handlowego, w szczególności zobowiązania związane z realizacją umowy agencyjnej zawartej ze Spółką Zagraniczną. Transakcja nie obejmie zobowiązań związanych z działalnością w zakresie najmu powierzchni biurowych i produkcyjnych, które mają pozostać w Spółce.

W zakresie, w jakim przejęcie przez Oddział danego zobowiązania dotyczącego Działu Handlowego będzie wymagało dla swojej skuteczności zgody odpowiedniego wierzyciela (zgodnie z przepisami prawa cywilnego), nastąpi ono pod warunkiem uzyskania takiej zgody. Co do zasady do momentu uzyskania takiej zgody lub w przypadku odmowy jej udzielenia przez wierzyciela, Oddział, na zasadach ustalonych pomiędzy Spółką a Oddziałem, zwolni Spółkę z odpowiedzialności za takie zobowiązania. Oddział wypełni takie zobowiązania lub zwróci Spółce kwoty zapłacone tytułem wypełnienia takich zobowiązań.

4) Pracownicy zaangażowani w działalność Działu Handlowego

Pracownicy, którzy aktualnie są związani bezpośrednio z działalnością Działu Handlowego Spółki oraz osoby pełniące funkcje wspierające (łącznie kilkadziesiąt osób) zostaną przeniesieni na skutek Transakcji do Oddziału.

Przeniesienie nastąpi w ramach przejścia części zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Handlowego w ramach Spółki

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Handlowego w ramach Spółki znajduje swoje odzwierciedlenie w szczególności:

 1. strukturze organizacyjnej Spółki, w której przedstawione zostały miejsca poszczególnych jednostek organizacyjnych w strukturach Spółki,
 2. odrębne regulacje dotyczące warunków pracy, premii pracowniczych,
 3. odrębne rejestry środków trwałych użytkowanych w Dziale Handlowym.

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Handlowego zostało również potwierdzone w uchwale zarządu Spółki wskazującej że Dział Handlowy jest wyodrębniony w strukturze Spółki i stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, której przypisany jest odrębny budżet.

W ramach Spółki istnieje co do zasady hierarchiczna struktura podległości służbowej oraz zasady zwierzchnictwa pomiędzy pracownikami w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych. W szczególności, pracownicy związani bezpośrednio z działalnością dystrybucyjną Działu Handlowego są odpowiedzialni przed swoimi bezpośrednimi przełożonymi i nie są służbowo zależni od pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych Spółki.

Wyodrębnienie finansowe Działu Handlowego w ramach Spółki

Wyodrębnienie finansowe Działu Handlowego znajduje swoje odzwierciedlenie w następujących okolicznościach:

 1. Wyodrębniono budżet dla Działu Handlowego na mocy uchwały Zarządu Spółki.
 2. Istnieje możliwość wyodrębnienia przychodów i kosztów działalności operacyjnej oraz należności i zobowiązań przypisanych do Działu Handlowego. Spółka dysponuje wewnętrznymi narzędziami, które umożliwiają dokonanie takiego wydzielenia.
 3. W ramach Spółki opracowywane/przeznaczane są odrębne budżety dla działalności Działu Handlowego. Następnie Spółka ewidencjonuje oraz kontroluje przychody i wydatki Działu Handlowego odnosząc je do przyjętego budżetu.
 4. Dział Handlowy może nabywać towary i świadczyć usługi w celu prowadzenia swojej działalności gospodarczej według własnego uznania (np. w ramach ustalonego uprzednio budżetu).
 5. W oparciu o wyodrębniony dla Działu Handlowego budżet opracowywane są odrębne plany finansowe i biznesowe. Zakupy dla Działu Handlowego dokonywane są na podstawie wewnętrznych procedur budżetowania i akceptacji wydatków inwestycyjnych oraz kosztowych.
 6. Sprawozdania/kontrole zarządcze Spółki są wystarczająco szczegółowe, aby w sposób odrębny monitorować wyniki finansowe każdej linii biznesowej (w tym pod względem rachunku zysków i strat).
 7. Istnieją odrębne rejestry majątku trwałego i wartości niematerialnych prowadzone dla Działu Handlowego.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Zarówno wyodrębnienie finansowe, jak i organizacyjne Działu Handlowego podporządkowane jest wyodrębnieniu funkcjonalnemu, polegającemu na realizacji w ramach Spółki odrębnych funkcji, jakimi są działalność dystrybucyjna prowadzona w ramach Działu Handlowego (z jednej strony) i działalność polegająca na najmie powierzchni biurowych i produkcyjnych (z drugiej strony; nie prowadzonej przez Dział Handlowy).

Poszczególne jednostki organizacyjne, przypisane wyżej wskazanym rodzajom działalności, na które składają się zespoły ludzkie i powierzony im majątek, realizują procesy składające się na realizację funkcji alokowanych do tych rodzajów działalności i funkcji wspierających. W szczególności, do Działu Handlowego przypisane zostały składniki materialne i niematerialne i zespoły ludzkie, które pozwalają na realizację funkcji dystrybucyjnej alokowanej do Działu Handlowego.

Działalność Działu Handlowego jako niezależnego przedsiębiorstwa

Po dokonaniu Transakcji, Oddział będzie zdolny do kontynuowania działalności Działu Handlowego na bazie przeniesionych elementów (w tym składników majątkowych i niemajątkowych oraz Pracowników) w takim zakresie, w jakim tę działalność prowadzi obecnie Spółka. W szczególności, Oddział będzie posiadał w tym celu odpowiednie zasoby i kompetencje (tj. m.in. Pracowników, składniki materialne i niematerialne) niezbędne do samodzielnej realizacji funkcji Działu Handlowego. Co ważne, Nabywca będzie w stanie zachować ciągłość w zakresie prowadzenia działalności Działu Handlowego.

Mając na uwadze powyższe, po dokonaniu Transakcji, Oddział będzie prowadzić w sposób płynny, niezależny i samodzielny działalność Działu Handlowego.

Jednocześnie, przeprowadzenie Transakcji nie zakłóci dalszej działalności Spółki w ramach działów pozostałych w Spółce po Transakcji, czyli działalności w zakresie najmu powierzchni biurowych i produkcyjnych.

Pismem z 20 września 2018 r. Zainteresowany będący stroną postępowania dokonał sprostowania oczywistej omyłki, wskazując, że rozpatrywany wniosek dotyczy kwalifikacji podatkowej oraz skutków podatkowych sprzedaży Działu Handlowego przez Spółkę na rzecz B. z siedzibą w państwie członkowskim.

W związku z powyższym opisem, w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż Działu Handlowego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym na Nabywcy będzie ciążyć obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Działu Handlowego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym na Nabywcy będzie ciążyć obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do dyspozycji art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Jednocześnie – stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie zaś z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku sprzedaż Działu Handlowego nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. W rezultacie niespełniona będzie przesłanka wyłączająca opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych, obejmująca czynności cywilnoprawne w zakresie, w jakim są one opodatkowane VAT.

W świetle powyższych wyjaśnień, umowa sprzedaży Działu Handlowego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym na Nabywcy, jako kupującym, będzie ciążyć obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych jedynie w podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Działu Handlowego Spółki. W zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja indywidualna z 11 października 2018 r. Znak: 0111-KDIB3-3.4012.218.2018.2.JS.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Przy czym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony czynności cywilnoprawnej (danej umowy) posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania. Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w tym zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowany będący stroną postępowania zamierza zawrzeć umowę sprzedaży Działu Handlowego z Zainteresowanym niebędącym stroną postępowania.

W interpretacji indywidualnej z 11 października 2018 r. Znak: 0111-KDIB3-3.4012.218.2018.2.JS. w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że „przedmiotem sprzedaży Działu Handlowego będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji do czynności tej znajdą zastosowanie przepisy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Wobec powyższego, transakcja sprzedaży Działu Handlowego nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym ustaleniem, skoro przedstawiona we wniosku transakcja sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (Działu Handlowego) będzie wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

O powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych decyduje – w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – moment dokonania czynności cywilnoprawnej.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy – przy umowie sprzedaży – ciąży na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą odpowiednio dla:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 2. innych praw majątkowych – 1%.

Zatem opisana we wniosku transakcja sprzedaży Działu Handlowego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z przywołanymi przepisami i – jak słusznie wskazali Zainteresowani – obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych ciążyć będzie na Nabywcy jako kupującym.

Tym samym stanowisko Zainteresowanych należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.