Podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Gmina ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowaną inwestycją będą wystawiane na Gminę .... Nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Gmina ... realizując projekt będzie realizowała zadania własne nałożone na JST przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.). Droga będzie ogólnodostępna, tym samym Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT związanej z realizowaną inwestycją. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do realizowanej inwestycji Gmina ... będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ... w związku z realizowaną inwestycją nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycję jak i po jej zakończeniu, ponieważ inwestycja jest w zakresie zadań własnych gminy. Inwestycja będzie miała charakter ogólnodostępny i nie będzie wykorzystywana do działalności opodatkowanej VAT.
2016
3
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności polegających na odsprzedaży mediów na rzecz osób używających lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2016 r. (data wpływu 30 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności polegających na odsprzedaży mediów na rzecz osób używających lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 30 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności polegających na odsprzedaży mediów na rzecz osób używających lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Z (dalej również Z lub ZK) jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej, zarejestrowanej jako odrębny od Gminy, czynny podatnik podatku od towarów i usług w Polsce. Zgodnie z zatwierdzonym, uchwałą Rady Miejskiej (...), statutem, do zadań ZK należy zarządzanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy, obejmującym m.in. zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach 100% gminnych, jak i obejmujący lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją polegającą na przebudowie drogi gminnej
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2016 r. (data wpływu 22 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją polegającą na przebudowie drogi gminnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją polegającą na przebudowie drogi gminnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwaną dalej ustawą o VAT (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), wykonuje nałożone odrębnymi przepisami na nią zadania, dla realizacji których została powołana spoza zakresu VAT, jak również czynności podlegające VAT na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Gmina zawarła 4 umowy o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” na operacje typu 1.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją polegającą na przebudowie drogi gminnej III etap
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2016 r. (data wpływu 22 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją polegającą na przebudowie drogi gminnej III etap – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją polegającą na przebudowie drogi gminnej III etap. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwaną dalej ustawą o VAT (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), wykonuje nałożone odrębnymi przepisami na nią zadania, dla realizacji których została powołana spoza zakresu VAT, jak również czynności podlegające VAT na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Gmina zawarła 4 umowy o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” na operacje typu 1.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem rozbudowy drogi
Fragment:
Inwestycja nie będzie generowała przychodów, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina może odliczyć podatek od towarów i usług wynikający z faktur zakupu w ramach inwestycji pn. Rozbudowa ciągu dróg gminnych na terenie gminy wraz z przebudową infrastruktury technicznej? Zdaniem Wnioskodawcy, W ocenie wnioskodawcy - Gmina nie ma możliwości prawnych odliczenia podatku od towarów i usług od przedmiotowej inwestycji, a zatem może ubiegać się o zaliczenie kwoty podatku od towarów i usług do kosztu kwalifikowanego projektu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwaną ustawa o VAT (Dz. U. z 2016 r, poz. 710 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży (zamiany) zabudowanej działki nr A.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Gminie X w ramach przygotowywanej zamiany gruntów, dokonując dostawy zabudowanego budynkami i budowlami gruntu przysługuje zwolnienie z podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług? Czy istnieje możliwość pełnego odliczenia podatku naliczonego wskazanego na fakturach zakupowych dokumentujących wydatki bieżące poniesione w związku z planowaną zamianą gruntów (podział geodezyjny, akt notarialnych, operat szacunkowy itp.), w przypadku gdy Gminie X nie będzie przysługiwało zwolnienie z podatku od towarów i usług przy zamianie ww. działki? Zdaniem Wnioskodawcy: 1. W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy i podatku od towarów i usług). W świetle tych przepisów przy sprzedaży budynków lub budowli, grunt na którym są one posadowione podlega opodatkowany według takiej stawki podatku od towarów i usług jaką opodatkowane są te budynki lub budowle. W związku z powyższym jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji budynku czy budowli. Dlatego też należy odwołać się do przepisów prawa budowalnego.
2016
29
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 16 września 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 18 października 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z projektem pn. „ xxx ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina od kilku lat przygotowuje się do realizacji inwestycji pn. „ xxx ”. Dotychczas poniosła koszty projektów, zakupu działek, kosztorysów oraz map. Aktualnie Gmina stara się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa na operację typu „ xxx ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W przypadku otrzymania dofinansowania, każdy z beneficjentów jest zobowiązany wraz z wnioskiem o płatność do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej). Jednocześnie z tytułu zakupu usług w zakresie ww. inwestycji Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. Wybudowana droga służyć będzie całej społeczności bezpłatnie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina w związku z realizacją inwestycji budowy drogi gminnej xxx ul. K. służącej mieszkańcom bezpłatnie ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących koszty tej inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, budując drogę publiczną (gminną) nie występuje w charakterze podatnika VAT, a poniesione z związku z tą budową wydatki nie są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych.
2016
28
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2016 r. (data wpływu 6 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem pn. „ xxx ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem pn. „ xxx ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (Gmina) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną oraz prowadzącą działalność statutową. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i realizuje zadanie pn. „ xxx ”. Zadanie jest dofinansowywane przez Urząd Marszałkowski w ramach PROW na lata 2014-2020, a interpretacja indywidualna jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność (refundacja kosztów). Na realizację ww. inwestycji Gmina posiada umowę z wykonawcą, który zobowiązał się do wykonania i zakończenia zadania w terminie do 12 maja 2017 r. – przy czym dopuszczono także możliwość wcześniejszego zakończenia robót, nawet w bieżącym roku kalendarzowym. Faktura VAT zostanie wystawiona na Gminę.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego działki nr 3645/65 na rzecz podmiotu, który wybudował na niej części budynków
Fragment:
Ewentualna natomiast zmiana zakresu wykorzystania przedmiotowych budynków rodzić będzie obowiązek sporządzenia korekty, o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W świetle powołanych przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie czynności udzielania pożyczki przez Wnioskodawcę oraz zaewidencjonowania jej i wykazania w deklaracji VAT
Fragment:
Pożyczka jest udzielona na zasadach rynkowych (jest oprocentowana) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. R planuje udzielenie pożyczek oprocentowanych także innym osobom. Jest to uzupełnienie zasadniczej działalności wnioskodawcy. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że: Wnioskodawca (pożyczkodawca) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług. Pożyczkobiorca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, czynność udzielenia przez wnioskodawcę wspólnikowi (osobie fizycznej) pożyczki za wynagrodzeniem podlega podatkowi od towarów i usług oraz czy w związku z tym odsetki umowne powinny być wykazywane w deklaracji VAT jako przychody zwolnione? Stanowisko Wnioskodawcy (przeformułowane pismem z 18 czerwca 2016 r.): Zdaniem Wnioskodawcy udzielenie oprocentowanej pożyczki przez podatnika podatku VAT należy do czynności mieszczących się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług. Równocześnie powyższa usługa korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Tym samym, odsetki otrzymane z tytułu udzielonej pożyczki będą stanowiły obrót zwolniony od opodatkowania.
2016
28
lis

Istota:
Umowa pozyczki
Fragment:
W konsekwencji, czynnosc udzielenia pozyczki w zamian za wynagrodzenie (odsetki), stanowi odplatne swiadczenie uslug w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT. Z kolei w interpretacji z dnia 4 lutego 2013 r., (sygn. IPPP1/443-1270/12 -2/MP) ten sam organ uznal, iz czynnosci polegajace na udzielaniu pozyczek pienieznych podlegajacych oprocentowaniu stanowia odplatne swiadczenie uslug i podlegaja opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug. (...) Udzielanie bowiem pozyczek przez podmiot prowadzacy dzialalnosc gospodarcza, w zwiazku z jej prowadzeniem, mozna identyfikowac i zaliczac do zawodowej plaszczyzny jednostki, a wiec uznac za rodzaca obowiazki w podatku od towarow i uslug. W swietle powyzszego, czynnosc udzielenia pozyczki spelnia definicje uslug zawarta w art. 8 ust. 1 ustawy, mozna bowiem zidentyfikowac beneficjenta swiadczenia, ktorym bedzie pozyczkobiorca, mogacy korzystac z kapitalu udostepnionego przez pozyczkodawce. Analogiczne stanowisko zajal Dyrektor Izby Skarbowej Bydgoszczy w interpretacji z dnia 19 grudnia 2012 r. (sygn. ITPP1/443-1174/12/AT ): czynnosci polegajace na udzielaniu pozyczek pienieznych podlegajacych oprocentowaniu stanowia odplatne swiadczenie uslug i podlegaja opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug. Udzielanie pozyczek przez podatnika podatku od towarow i uslug spelnia przeslanki uznania tych czynnosci za podlegajace opodatkowaniu, niezaleznie od czestotliwosci i celu ich udzielenia czy statusu nabywcy.
2016
28
lis

Istota:
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT.
Fragment:
W świetle wskazanych regulacji, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności. Czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych. Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy działki
Fragment:
(...) podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zatem jako towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Zgodnie z ww. przepisami grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a jego sprzedaż traktowana jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów. Wprawdzie zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
2016
27
lis

Istota:
Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości z majątku prywatnego.
Fragment:
Dlatego podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz 710 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie gruntu (działek) dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 5 cyt. ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.
2016
27
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.