Podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), w zakresie, w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, z zastrze?eniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powy?szego przepisu wynika, ?e prawo do odliczenia podatku naliczonego przys3uguje w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy maj1 ocis3y zwi1zek z czynnoociami opodatkowanymi. Odliczya zatem mo?na podatek naliczony, który jest zwi1zany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których nastepstwem jest okreolenie podatku nale?nego. Wskazana norma prawna wyra?a zasade neutralnooci podatku od towarów i us3ug, w nastepstwie której podatnicy realizuj1cy czynnooci zwolnione, s1 w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub us3ugi, z wyj1tkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i us3ug. Ustawa wy31cza zatem mo?liwooa dokonywania odliczen podatku naliczonego zwi1zanego z towarami i us3ugami, które nie s1 wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynnooci zwolnionych od podatku oraz niepodlegaj1cych opodatkowaniu. Analiza przedstawionego zdarzenia przysz3ego oraz treoci powo3anych przepisów pozwala na stwierdzenie, ?e Gminie nie bedzie przys3ugiwa3o prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 przedmiotowego projektu, na zasadach wynikaj1cych z ustawy o podatku od towarów i us3ug, gdy? zakupione towary i us3ugi nie bed1 mia3y zwi1zku z czynnoociami opodatkowanymi.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych usług
Fragment:
Sprecyzowanie przepisów regulujących zwolnienie od podatku od towarów i usług dla usług finansowych ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania tego zwolnienia w odniesieniu do rynku wspólnotowego, jak również zapewnienie spójności przepisów dotyczących podatku od towarów i usług z przepisami krajowymi regulującymi funkcjonowanie rynku finansowego. Zwolnienia od podatku usług finansowych oparte zostały na obiektywnych kryteriach, nie są zaś uzależnione od rodzaju podmiotu świadczącego te usługi. Powyższe zwolnienia uregulowane zostały w ustawie o podatku od towarów i usług wskutek implementacji odpowiednich przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1 z pózn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą. I tak zgodnie z art. 131 Dyrektywy, zwolnienia przewidziane w rozdziałach 2-9 stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych i na warunkach ustalanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia prawidłowego zastosowania tych zwolnień oraz zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć. W myśl art. 135 ust. 1 lit. d Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem windykacji należności.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych usług opiekuna medycznego
Fragment:
Organu z dnia 29 listopada 2016 r., skutecznie doręczone w dniu 30 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych usług opiekuna medycznego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych usług opiekuna medycznego. Wniosek został uzupełniony w dniu 5 grudnia 2016 r. (data wpływu 6 grudnia 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 29 listopada 2016 r., skutecznie doręczone w dniu 30 listopada 2016 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Od października 2016 r. Wnioskodawca rozszerzył działalność o opiekun medyczny w dziennym domu opieki medycznej kod PKD 86.90.E. Usługi te świadczone są na rzecz podmiotów leczniczych w kraju. Najważniejszym zadaniem D jest rehabilitacja lecznicza w celu przywrócenia pacjentowi sprawności i zdolności do funkcjonowania w środowisku. Niemniej ważna jest kontynuacja leczenia i realizacja zabiegów pielęgnacyjno - opiekuńczych, których pacjent nie może otrzymać w ramach opieki domowej.
2017
11
sty

Istota:
Odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach zakupu związanych z realizacją inwestycji.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2016 r. (data wpływu 1 grudnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 grudnia 2016 r. (data wpływu 21 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach zakupu związanych z realizacją inwestycji – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 1 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach zakupu związanych z realizacją inwestycji. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 19 grudnia 2016 r. o wskazanie adresu elektronicznego w systemie ePUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Na podstawie art. 15 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina w roku 2018 planuje realizację inwestycji polegającej na utworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez: montaż urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka kiwak, huśtawka ważka, huśtawka wahadłowa, krzesło obrotowe), leżaków drewnianych, ławek parkowych, koszy na śmieci, pergoli drewnianej i samoobsługowej stacji naprawy rowerów, wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami placu zabaw, ogrodzenia panelowego, boiska do koszykówki o nawierzchni utwardzonej, boiska sportowego o nawierzchni trawiastej z bramką i piłkochwytem, nasadzeń krzewów, trawy, alejki spacerowe.
2017
11
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 7 listopada 2016 r. (data wpływu 10 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 10 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Świadczy usługi doradztwa podatkowego, usługi najmu, usługi szkoleniowe i inne. Odbiorcami wymienionych powyżej usług są zarówno klienci indywidualni (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące podatnikami podatku od towarów i usług; dalej: VAT), jak i podatnicy VAT. Zgodnie z § 4 pkt 2 lit. h rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Wnioskodawca nie został zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wobec powyższego zdarzają się sytuacje, w których sprzedaż usług ewidencjonowana jest przez Wnioskodawcę przy użyciu kasy fiskalnej.
2017
11
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Analiza przedstawionego zdarzenia przeszłego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Gminie nie będzie przysługiwał również zwrot podatku, gdyż środki, z których realizowany był projekt wymieniony we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu. Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14 na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.
2017
5
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 października 2016 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z projektem pn. „ xxx ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „ xxx ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prace budowlane związane z przebudową drogi publicznej zostały przewidziane do realizacji na 2017 r. W złożonym wniosku o dofinansowanie projektu wartość podatku od towarów i usług została uznana za koszt kwalifikowalny. Aktualna interpretacja potwierdzająca brak możliwości odzyskania VAT w zakresie realizowanego projektu jest niezbędna do rozliczenia projektu. projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie prac budowlanych na drodze gminnej (drodze publicznej). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina ma możliwość odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług w związku z realizacją opisanego projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane.
2017
5
sty

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT świadczonej usługi polegającej na wynajmie boiska sportowego.
Fragment:
Podsumowując, usługa świadczona przez Wnioskodawcę polegająca na wynajmie boiska klubom i zespołom piłkarskim na realizację ich potrzeb treningowych, będzie opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonej usługi polegającej na wynajmie boiska sportowego. Natomiast, w kwestii dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji Wnioskodawcy jako czynnego podatnika podatku VAT została wydana odrębna interpretacja indywidualna w dniu 20 grudnia 2016 r., nr 3063-ILPP1-2.4512.158.2016.2.AW. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.
2017
5
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości.
Fragment:
Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawczyni ma wątpliwości, czy sprzedaż udziałów w działce nr 540/2 będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Dostawa towarów (np. nieruchomości) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana jest przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Dopiero po zdefiniowaniu podmiotu jako podatnika VAT – co do zasady – mają dla określenia jego praw i obowiązków zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle powyższego, aby wyjaśnić wątpliwości Wnioskodawczyni należy ustalić, czy w okolicznościach niniejszej sprawy Zainteresowana będzie działała w charakterze podatnika VAT zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy.
2017
5
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości.
Fragment:
Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż udziału w działce nr 540/2 będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Dostawa towarów (np. nieruchomości) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana jest przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Dopiero po zdefiniowaniu podmiotu jako podatnika VAT – co do zasady – mają dla określenia jego praw i obowiązków zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle powyższego, aby wyjaśnić wątpliwości Wnioskodawcy należy ustalić, czy w okolicznościach niniejszej sprawy Zainteresowany będzie działał w charakterze podatnika VAT zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy.
2017
5
sty

Istota:
Obowiązek rejestracji Wnioskodawcy jako czynny podatnik podatku VAT.
Fragment:
Natomiast, w kwestii dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką w wysokości 23% czynności wykonywanych w ramach podpisanych ze Sponsorem umów została wydana odrębna interpretacja indywidualna w dniu 20 grudnia 2016 r., nr 3063-ILPP-2.4512.97.2016.2.MR. Z kolei, w kwestii dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanych na rzecz darczyńców jako niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług została wydana odrębna interpretacja indywidualna w dniu 20 grudnia 2016 r., nr 3063-ILPP-2.4512.155.2016.2.MR. Ponadto, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.
2017
4
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z budową wodociągu.
Fragment:
Tylko bowiem w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina rozpoczęła inwestycję polegającą na budowie wodociągu, która będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wybudowany wodociąg ma związek ze sprzedażą opodatkowaną, ponieważ Gmina prowadzi sprzedaż wody mieszkańcom i wystawia na tą sprzedaż faktury VAT. Prowadzona inwestycja jest związana wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną VAT. W takim stanie faktycznym, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Gmina może w 100% odliczyć podatek VAT naliczony z faktur związanych z inwestycją – budową wodociągu. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi.
2017
4
sty

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu udziału w działkach w związku z realizacją inwestycji w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Z powyższych przepisów wynika, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą tych towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, sprzedaż nieruchomości lub też udziału w nieruchomości, jak to ma miejsce w rozpatrywanej sprawie, będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (Konsorcjant 2) jest uczestnikiem Konsorcjum zawartego z dwoma innymi uczestnikami, tj. z Liderem i Konsorcjantem 1.
2017
3
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania procedury VAT marża dla dostawy samochodu używanego.
Fragment:
Wspólną cechą wszystkich przedstawionych w ww. przepisie przypadków, warunkujących zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marży, jest to, że podmiot sprzedający używany towar pozbawiony był prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy jego nabyciu. Ponadto, jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest określenie, że towar – samochód (także w sytuacji, gdy samochód ten przed odsprzedażą podatnik użytkował dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) został jednak nabyty ostatecznie w celu odsprzedaży. W świetle przywołanych przepisów i niniejszych okoliczności należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu do zastosowania procedury opodatkowania marży. Przesłanki pozwalające na jej zastosowanie zostaną spełnione, bowiem pojazd ten – jak wskazał Wnioskodawca - spełnia definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, został nabyty w ramach transakcji zwolnionej od podatku, udokumentowanej za pomocą faktury VAT (bez możliwości odliczenia podatku VAT), a zamiarem Wnioskodawcy w momencie zakupu była jego odsprzedaż. Tym samym, Wnioskodawca wypełni dyspozycje wynikające z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług pozwalające na zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania przy sprzedaży samochodu, o którym mowa we wniosku.
2016
31
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub uzyskania zwrotu podatku w związku z realizacją operacji pn. „Budowa ...”.
Fragment:
Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu, będącego przedmiotem wniosku mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (faktura VAT), jak również część poniesionych wydatków nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (rachunek). Projekt nie będzie związany z czynnościami opodatkowanymi, nie będzie generował zysku dla Stowarzyszenia. Wszelkie faktury VAT dokumentujące zakupy związane z realizowanym projektem będą wystawiane na Wnioskodawcę. Od adresatów zadania nie będą pobierane opłaty, wskutek czego nie będzie uzyskany dochód z realizacji operacji czyli efekty projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego lub do uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją opisanego działania? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ani do uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami.
2016
31
gru

Istota:
Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy wodociągu.
Fragment:
W analizowanym przypadku Wnioskodawca występuje w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a ww. czynność – jako usługa zdefiniowana w art. 8 ust. 1 ustawy – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy wskazać, że ani przepisy ustawy, ani rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla usługi polegającej na przekazaniu w formie umowy dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na rzecz zewnętrznego podmiotu, za które Wnioskodawca będzie pobierał wynagrodzenie, w związku z czym, usługa ta jest opodatkowana według właściwej stawki podatku, w wysokości 23%. Podkreślić należy, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy są spełnione, ponieważ Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a wydatki związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, będą miały związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tj. z odpłatnym przekazaniem przez Wnioskodawcę przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy dzierżawy.
2016
31
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości.
Fragment:
Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż udziałów w działce nr 540/2 będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Dostawa towarów (np. nieruchomości) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana jest przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Dopiero po zdefiniowaniu podmiotu jako podatnika VAT – co do zasady – mają dla określenia jego praw i obowiązków zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle powyższego, aby wyjaśnić wątpliwości Wnioskodawcy należy ustalić, czy w okolicznościach niniejszej sprawy Zainteresowany będzie działał w charakterze podatnika VAT zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy.
2016
31
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportem do spółki komandytowej gruntu.
Fragment:
Zatem, dostawa towarów (w tym nieruchomości) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika. W kontekście powyższego należy stwierdzić, że każdy, kto dokonuje czynności, które są konieczne do przyszłego wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Natomiast nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Zatem określenie czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy. Biorąc pod uwagę powyższe, nie zawsze wniesienie aportu rzeczowego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.
2016
31
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Natomiast dla stwierdzenia że dla danej transakcji podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług, konieczne jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy. Zatem osoby fizyczne dokonujące sprzedaży, przekazania lub darowizny towarów stanowiących część ich majątku osobistego (takiego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), nie są zaliczane do grona podatników podatku od towarów i usług. Konsekwentnie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że uznanie, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy. Z (...)
2016
30
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z wydatkami związanymi z inwestycją polegającą na „Budowie lub modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”.
Fragment:
Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pod pojęciem działalności gospodarczej należy rozumieć, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, czyli są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.
2016
30
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów w systemie VAT-marża.
Fragment:
W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Wnioskodawca nabywa akcesoria samochodowe tylko od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z brzmieniem art. 120 w całej rozciągłości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowym będzie sposób ustalenia marży przedstawiony powyżej i opodatkowanie jej podatkiem VAT 23? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 120 pkt 4 ustawy o VAT w warunkach prowadzonej działalności gospodarczej i ewidencji zakupu istnieje możliwość ustalenia marży towarów sprzedanych i opodatkowanie podatkiem VAT w systemie marży. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwana dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
2016
30
gru

Istota:
Opodatkowanie i udokumentowanie transakcji planowanej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przez zarejestrowanego czynnego podatnika VAT - rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne.
Fragment:
Natomiast dla stwierdzenia że dla danej transakcji podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług, konieczne jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy. Zatem osoby fizyczne dokonujące sprzedaży, przekazania lub darowizny towarów stanowiących część ich majątku osobistego (takiego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), nie są zaliczane do grona podatników podatku od towarów i usług. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca od 2002 r. prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, na którym prowadzi działalność rolniczą. Zainteresowany posiada status rolnika czynnego podatnika podatku VAT. Gospodarstwo nabył w formie darowizny od rodziców. Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaż części gospodarstwa na rzecz Spółki z o.o. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tereny które zamierza sprzedać Wnioskodawca oznaczone są jako „ Tereny przeznaczone pod usługi ”. W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości czy transakcja sprzedaży ww. nieruchomości stanowiącej część majątku gospodarstwa rolnego będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
2016
30
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa parteru budynku (...) celem adaptacji na działalność społeczno – kulturalną i rekreacyjną”.
Fragment:
Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). W tym tylko zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że w pozostałym zakresie, np. w zakresie zadań własnych nałożonych na gminę na podstawie odrębnych przepisów, jednostki samorządu terytorialnego nie występują jako podatnicy podatku VAT. Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Gmina będzie realizowała projekt pn.: „ Przebudowa parteru budynku (...) celem adaptacji na działalność społeczno – kulturalną i rekreacyjną ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014–2020 Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.
2016
29
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W zakresie zadań własnych Powiat nie jest uznawany za podatnika, tym samym nie wykonuje samodzielnie działalności o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, a zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych należą do podstawowych zadań powiatu. Podsumowując, Wnioskodawca realizując projekt unijny pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
29
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki na realizację projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi ...”.
Fragment:
Wskazać należy, że ani przepisy ustawy, ani rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla usług dostarczania wody, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czym, usługi te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Mając zatem na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a wydatki związane z realizacją projektu pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi ... ” będą miały związek wyłącznie z wykonywanymi przez Gminę poprzez Zakład czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zaznaczenia wymaga, że Wnioskodawca będzie mógł zrealizować prawo do odliczenia VAT naliczonego pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy. Podsumowując, zakładając dokonanie tzw. centralizacji rozliczeń VAT, Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne na budowę oraz wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która będzie wykorzystywana za pośrednictwem Zakładu do świadczenia usług z zakresu dostarczania wody, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
2016
29
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Czy Wnioskodawca z tytułu sprzedaży (dostawy) przedmiotowej nieruchomości uzyska status podatnika podatku od towarów i usług, a w konsekwencji czego, czy sprzedaż (dostawa) przedmiotowej nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu sprzedaży (dostawy) przedmiotowej nieruchomości nie uzyska on statusu podatnika podatku od towarów i usług, w konsekwencji czego, sprzedaż (dostawa) przedmiotowej nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Uzasadnienie przyjętego stanowiska: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy VAT – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Art. 2 pkt 6 ustawy VAT stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy VAT wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
2016
28
gru

Istota:
Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Fragment:
W tym miejscu należy nadmienić, że „ koszt kwalifikowalny ” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
23
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności polegających na demontażu azbestu z nieruchomości za usługi podlegające opodatkowaniu VAT oraz prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności polegających na demontażu azbestu.
Fragment:
Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W tym miejscu należy wskazać, że jak stwierdzono powyżej zrealizowane przez Gminę za wynagrodzeniem czynności w zakresie demontażu azbestu z nieruchomości stanowiących własność prywatną, stanowią odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W konsekwencji, mając na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy, stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – poniesione wydatki na usługi w zakresie demontażu azbestu związane są z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku VAT, ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi ww. wydatkami, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wskazanych w art. 88 ustawy.
2016
23
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników majątkowych stanowiących Galerię za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia tej transakcji z ustawy o VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 tej ustawy.
Fragment:
Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa. O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją.
2016
23
gru

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT czynności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od przyszłych wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji.
Fragment:
Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z powołanych wyżej przepisów wynika więc, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).
2016
23
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.