Podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak obowiązku określenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia zgonie ze sposobem określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy
Fragment:
Zatem należy uznać, że Spółka nie będzie zobowiązana do stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego nie będzie na nim ciążył obowiązek stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, jest prawidłowe. Końcowo, Organ wskazuje, że interpretacja dotyczy wyłącznie świadczeń objętych pytaniem, nie dotyczy innych świadczeń wykonywanych przez Wnioskodawcę nie bedących przedmiotem zapytania. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
14
sie

Istota:
Prawo do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina ma możliwość odzyskać uiszczony podatek od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi...". Zdaniem Wnioskodawcy: Gmina nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi...", na podstawie przytoczonych poniżej przepisów. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2016
14
sie

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Z treści cytowanych powyżej przepisów wynika, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest łączne spełnienie dwóch przesłanek po pierwsze – czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., str. 1, z późn. zm.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców i osób świadczących usługi włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów. Za działalność gospodarczą uznaje się również wykorzystywanie, w sposób ciągły, własności dóbr materialnych lub niematerialnych do celów zarobkowych. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług – w świetle powyższych przepisów – jest łączne spełnienie dwóch przesłanek po pierwsze, czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Odnosząc się do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy wskazać, że Wnioskodawca będzie uznany za podatnika VAT w zakresie sprzedaży Nieruchomości.
2016
10
sie

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Z treści cytowanych powyżej przepisów wynika, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest łączne spełnienie dwóch przesłanek po pierwsze – czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., str. 1, z późn. zm.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców i osób świadczących usługi włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów. Za działalność gospodarczą uznaje się również wykorzystywanie, w sposób ciągły, własności dóbr materialnych lub niematerialnych do celów zarobkowych. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług – w świetle powyższych przepisów – jest łączne spełnienie dwóch przesłanek po pierwsze, czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Odnosząc się do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy wskazać, że Wnioskodawca będzie uznany za podatnika VAT w zakresie sprzedaży Nieruchomości.
2016
10
sie

Istota:
Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostka organizacyjna wykonująca we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika. Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest, oprócz osoby fizycznej czy prawnej, również wyodrębnionej jednostce organizacyjnej samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego. Należy ponadto zwrócić uwagę na art. 9 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r., zgodnie z którym podatnikiem jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.
2016
10
sie

Istota:
Udzielenie przez Fundusz pożyczki na rzecz Wnioskodawcy, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jednak z uwagi na fakt, że powyższa usługa mieści się w zakresie czynności, o których mowa w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT – korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie tego przepisu.
Fragment:
W rezultacie udzielenie pożyczki pieniężnej przez Spółkę dla Wnioskodawcy stanowiło świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie z tytułu tejże umowy Spółka była|zwolniona od podatku od towarów i usług zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że opisana we wniosku umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. ” W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług jest prawidłowe. Na wstępie niniejszej interpretacji należy wyjaśnić, że Wnioskodawca (pożyczkobiorca) został uznany za podmiot zainteresowany w sprawie będącej przedmiotem wniosku w związku z możliwością opodatkowania ww. czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdyby czynność udzielenia pożyczki przez pożyczkodawcę nie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
10
sie

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT czynności sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
Fragment:
W celu oceny czy sprzedaż przez Wnioskodawcę, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, na rzecz użytkownika wieczystego, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług należy przeanalizować, czy ustanowienie na rzecz użytkownika wieczystego prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości stanowiło dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Należy zauważyć, że do dnia 30 kwietnia 2004 r. czynność ustanowienia użytkowania wieczystego nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dopiero z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zmieniła się zarówno definicja towaru, jak i zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Okoliczności niniejszej sprawy świadczą o tym, że obecny użytkownik wieczysty w sensie ekonomicznym nabył już prawo wieczystego użytkowania ww. nieruchomości gruntowej, a zatem w sensie ekonomicznym nabył już prawo do dysponowania gruntem jak właściciel. W świetle przepisów art. 7 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy doszło już do dostawy tej nieruchomości na rzecz obecnego wieczystego użytkownika. Tym samym, sprzedaż nieruchomości na rzecz (...)
2016
10
sie

Istota:
Opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości.
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2016 r. (data wpływu 6 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia Nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia Nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Działalność Wnioskodawcy B. Sp. z o.o. (dalej: „ Zbywca ” lub „ Wnioskodawca ”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność na rynku nieruchomości. Działalność Zbywcy polega przede wszystkim na odpłatnym wynajmowaniu obiektów handlowych. D. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Nabywca ”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Nabywca planuje prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości. Obecnie Zbywca planuje zbyć na rzecz Nabywcy, na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego, nieruchomość położoną w miejscowości Wójtówka w gminie Sochaczew, składającą się z budynku i budowli marketu budowlanego o nazwie „ X. ” oraz praw do gruntu, na którym ten budynek i budowle są posadowione (dalej: „ Transakcja ”).
2016
10
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT zapłaconego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Fragment:
(...) podatek od towarów i usług); wydatki na opracowanie dokumentacji przetargowej na podstawie umowy cywilnoprawnej (nie wystąpi podatek od towarów i usług); wydatki na roboty budowlane termomodernizacyjne związane z obiektem szkolnym fakturowane fakturami VAT (wystąpi podatek od towarów i usług); wydatki na nadzór inwestorski i audyt energetyczny powykonawczy fakturowane fakturami VAT (wystąpi podatek od towarów i usług); wydatki na usługi związane z promocją projektu fakturowane fakturą VAT (tablica informacyjna – wystąpi podatek od towarów i usług). Wszystkie ww. wydatki nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych. Przekazanie efektów inwestycji „ A ” nie będzie przedmiotem zmiany własności lub dysponowania tj. m.in. nie zostanie użyczone lub oddane w trwały zarząd jakiemukolwiek podmiotowi. Przekazanie efektów inwestycji na rzecz realizatora: „ A ” nie będzie miało charakteru odpłatnego (dokonywane ono jest z tytułu upoważnień do zarządzania mieniem powiatu – w tym przypadku obiektem szkolnym). Faktury i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawiane na „ A ” ponieważ wynika to z założeń przyjętej strategii działalności Powiatu, którego „ A ” jest jednostką organizacyjną.
2016
7
sie

Istota:
Stawka podatku VAT dla dostawy autogenicznych szczepionek weterynaryjnych.
Fragment:
Czy do sprzedaży opisanych powyżej autogenicznych szczepionek weterynaryjnych należy stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%... Zdaniem Wnioskodawcy, do sprzedaży autogenicznych szczepionek weterynaryjnych należy stosować 8% stawkę VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Stosownie do treści art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.
2016
5
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy gminie przysługuje prawo do zwrotu podatku od towarów i usług , w związku z realizacją operacji pn. „ XXX ”... Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacja projektu pn. „ XXX ”. Realizacja projektu nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej, w związku z czym nie występują czynności opodatkowane. W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędników obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446). Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własna odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu zadań Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które maja charakter cywilnoprawny.
2016
5
sie

Istota:
Opodatkowanie czynności świadczonych na rzecz mieszkańców oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni ...”
Fragment:
Odnosząc się do powyższego, w pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem jest otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług. W niniejszej sprawie czynnością, jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańca biorącego udział w projekcie, będzie dostawa towaru, polegająca na dostawie kotła c.o., na poczet której pobiera określoną w umowie wpłatę, zgodnie z zawartą z mieszkańcami umową. Zatem przedmiotowa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stanowiącą odpłatną dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 z zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Należy wskazać, że właścicielem kotła przez minimum 5 lat, licząc od dnia zakończenia inwestycji pozostanie Gmina, po upływie tego okresu własność zostanie przeniesiona na właścicieli. Przeniesienie własności kotła nie będzie rodziło skutków podatkowych w podatku od towarów i usług, gdyż samo przeniesienie własności któremu nie towarzyszy dostawa towaru lub świadczenie usług, nie stanowi czynności opodatkowanej tym podatkiem. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2016
4
sie

Istota:
Prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu działki.
Fragment:
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający z upoważnienia Ministra Finansów w odpowiedzi na wniosek złożony przez Sprzedającego wydał interpretację indywidualną nr IPPP3/443-140/13-2/RD , w której stwierdzono, że planowana przez niego sprzedaż ww. dwóch działek rolnych wchodzących w skład przedmiotowego gospodarstwa rolnego będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Zgodnie z przyjętym założeniem, Spółka ma wykorzystywać Działkę do działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, tzn. wybudować tam budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami i miejscami garażowymi - na sprzedaż. O wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla wskazanej inwestycji wystąpiła, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Sprzedającego, spółka N. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego z tytułu zakupu Działki... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego z tytułu zakupu Działki. Uzasadnienie Warunkiem wstępnym prawa Spółki do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego z tytułu zakupu Działki jest to, by transakcja ta w ogóle podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 5 ust, 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2016
4
sie

Istota:
Skoro przy nabyciu samochodu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku, a okoliczności sprawy wskazują, że Spółka dokonała nabycia od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy w celu jego odprzedaży, to Spółce przy zbyciu tego pojazdu będzie przysługiwało prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy.
Fragment:
Spełnione są bowiem przesłanki pozwalające na jej zastosowanie, a mianowicie pojazd spełnia definicję towaru używanego, w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz Spółka dokonała zakupu ww. samochodu na umowę kupna sprzedaży, w związku z czym przy sprzedaży samochodu na rzecz Spółki podatek nie został naliczony. Tym samym, Spółka wypełnia dyspozycje wynikające z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług pozwalające na zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania przy sprzedaży samochodu, o którym mowa we wniosku. Dlatego też, Spółka będzie miała prawo do udokumentowania transakcji sprzedaży używanego samochodu osobowego w sposób przewidziany dla procedury marży, tj. za pomocą faktury VAT marża. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...). Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
2016
4
sie

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy Nieruchomości
Fragment:
(...) podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy VAT. Wskutek tego transakcja nie będzie podlegała podatkowi od towarów i usług. Wnioskodawca uznał, że za omawianym wnioskiem przemawia fakt, że przedmiot wydzielenia w ramach planowanego podziału Spółki, tj. Oddział Nieruchomości, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT. Mając na uwadze powyższą argumentację, Wnioskodawca wnosi o uznanie, że w przypadku podziału Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie na spółkę nowo zawiązaną Oddziału Nieruchomości będzie czynnością wyłączoną spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z faktem, iż majątek przejmowany na skutek podziału będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
4
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanej oraz opodatkowania cesji praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 2/8
Fragment:
W konsekwencji, skoro przedmiot planowanej transakcji nie będzie stanowił ani przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jego zbycie nie będzie podlegało wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, transakcja ta będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów oraz świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegającą opodatkowaniu według właściwej stawki podatku. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku lub zwolnień od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2016
4
sie

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego wydania materiałów reklamowych i informacyjnych
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy nieodpłatne wydanie opisanych w stanie faktycznym materiałów reklamowych i informacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Rozstrzygając kwestię opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania podmiotom współpracującym ze Spółką (hurtownikom, detalistom, punktom gastronomicznym) materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących dystrybuowanych wyrobów alkoholowych, stosownym jest odwołanie się do założeń konstrukcyjnych podatku od towarów i usług. Otóż, u podstaw podatku VAT leży obciążenie tym podatkiem konsumpcji, co jest realizowane poprzez doliczanie go do ceny nabywanych przez konsumentów dóbr. Faktyczny ciężar podatku jest przerzucany na kolejnych nabywców, aby w końcu obciążyć ostatniego nabywcę – konsumenta, który nie uczestniczy już w tym systemie i nie ma możliwości dalszego przerzucenia podatku. Mając powyższe na uwadze, podatek VAT obciąża konsumpcję danego towaru (lub usługi), przez którą należy rozumieć użycie nabytego towaru (lub usługi) ze skutkiem zaspokojenia jakiejkolwiek potrzeby przez konsumenta. W świetle powyższego należy uznać, że nieodpłatne przekazanie podmiotom współpracującym ze Spółką materiałów reklamowych i informacyjnych, nie stanowi czynności, z którą ustawa o podatku od towarów i usług wiązałaby powstanie obowiązku podatkowego.
2016
4
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku zapłacenia podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. I tak, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2016
3
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Zatem, w analizowanej sprawie, – mimo że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT – warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca realizując przedmiotowy projekt nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Podsumowując, w okolicznościach niniejszej sprawy w związku z realizacją projektu pn. (...) Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług Wnioskodawca realizując przedmiotowy projekt nie będzie mógł w jakikolwiek sposób odzyskać poniesionego podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
3
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy nauka pływania prowadzona przez Wnioskodawcę osobiście dla dzieci i młodzieży na poziomie od przedszkolnego do wyższego, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienia od podatku.
2016
3
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku obliczenia kwoty podatku naliczonego z zastosowaniem sposobu określenia proporcji na podstawie art. 86 ust. 2a-2h ustawy.
Fragment:
Płaszczyzna działalności podmiotów będących podatnikami podatku od towarów i usług, o czym świadczy zdanie drugie art. 15 ust. 2 ustawy, opierać się musi na działalności podejmowanej w szczególności w sposób ciągły w celach zarobkowych, w ramach prowadzonego przez nich profesjonalnego obrotu gospodarczego. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz zwolnione, jak również organizuje nieodpłatne, ogólnodostępne imprezy kulturalne. Wnioskodawca jest organizatorem otwartych, nieodpłatnych imprez: sylwestrowej w dniu 31 grudnia; Dni Ułana w miesiącu kwietniu; także finansującym imprezy tematyczne, na przykład projekt kulturalny pod nazwą „ ... ”. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2016
3
sie

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Fragment:
Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, według art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności, konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik.
2016
2
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo ująć w kosztach uzyskania przychodu podatek od towarów i usług, niepodlegający odliczeniu z uwagi na ograniczenia, o których mowa w art. 86 a i art. 90 ustawy o VAT, pomimo, iż jego wartość nie mieści się w limicie, o którymi mowa art. 16 ust. 1 pkt 30 oraz art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT (kilometrówka, ryczałt)?
Fragment:
Czy Wnioskodawca ma prawo ująć w kosztach uzyskania przychodu podatek od towarów i usług, niepodlegający odliczeniu z uwagi na ograniczenia, o których mowa w art. 86 a i art. 90 ustawy o VAT, pomimo, iż jego wartość nie mieści się w limicie, o którymi mowa art. 16 ust. 1 pkt 30 oraz art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT (kilometrówka, ryczałt)... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym, że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego o podatek naliczony. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że jeżeli podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług to podatek ten może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów. Co do zasady, prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług jeśli nabywane przez niego towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2016
2
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2016 r. (data wpływu 20 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu dotyczącego przebudowy drogi we wsi S. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu dotyczącego przebudowy drogi we wsi S. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina (dalej zwana Gminą lub Wnioskodawcą) jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 6 wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami, dla realizacji których została powołana spoza zakresu VAT, jak również czynności podlegające VAT na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Gmina zawarła umowę o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2016
2
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze: podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2016
31
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy wnioskodawca jest podatnikiem VAT w związku z wynajmem budynku użytkowego i tym samym, czy obowiązany jest opodatkować tę czynność podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Analizując bowiem powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów lub świadczenie usług podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywane będą przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Jedną z generalnych zasad na gruncie podatku od towarów i usług jest bowiem to, że czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy wykonane są przez podatnika. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
2016
31
lip

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT dzierżawy udziałów oraz stawka podatku do tej czynności.
Fragment:
Jeżeli odpowiedź organu podatkowego na pierwsze pytanie będzie negatywna, tj. uznająca, że dzierżawa udziałów Szpitala przez Powiat będzie podlegać pod zakres regulacji ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to Powiat zwraca się z zapytaniem czy dzierżawa udziałów Szpitala przez Powiat będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. Dzierżawa udziałów Szpitala przez Powiat nie będzie podlegać pod zakres regulacji ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ad 2. W sytuacji gdyby uznać, że czynność dzierżawy udziałów będzie podlegać pod zakres regulacji ustawy o podatku od towarów i usług to zdaniem Powiatu dzierżawa udziałów Szpitala przez Powiat będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY Ad 1. Zdaniem Wnioskodawcy, wydzierżawienie przez niego udziałów Szpitala nie będzie podlegać pod zakres regulacji ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Co do zasady – transakcja polegająca na dzierżawie udziałów w spółce z o.o. jest traktowana jako czynność nieobjęta zakresem ustawy o VAT.
2016
29
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur potwierdzających nabycie towarów i usług, związanych z utrzymaniem oraz eksploatacją samochodów służbowych, w sytuacji gdy poza czynnościami służbowymi pojazdy te będą wykorzystywane również do celów prywatnych.
Fragment:
W dniu 22 czerwca 2016 r. wniosek uzupełniono o informację, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sprecyzowane w dniu 22 czerwca 2016 r. Czy wnioskująca Spółka będzie mogła skorzystać na zasadach wskazanych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, z możliwości odliczenia od należnego podatku od towarów i usług, podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzających nabycie towarów i usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją samochodów służbowych, w sytuacji gdy poza czynnościami służbowymi będą wykorzystywane również do celów prywatnych użytkowników... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy (zwaną dalej ustawą o VAT), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego. Na podstawie natomiast art. 86a ust. 1 w związku z ust. 3 w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającego z faktur otrzymanych przez podatnika; jeżeli pojazdy samochodowe nie są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.
2016
29
lip

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami związanymi z wykonywaniem czynności opodatkowanych oraz z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT na Krytej Pływalni
Fragment:
Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że Gmina, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT. Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2016
28
lip

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży działki.
Fragment:
Wnioskodawca nie posiadał i nie posiada statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710). Wnioskodawca nie podejmował jakichkolwiek czynności przygotowawczych zmierzających do zbycia przedmiotowego gruntu np. podział gruntu, uzbrojenie terenu, ogrodzenie, zamieszczenie ogłoszeń o sprzedaży. Z tytułu prowadzenia działalności rolniczej Wnioskodawca nie był i nie jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca nie sporządzał wniosku o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego gruntu. Inicjatywa sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego gruntu była po stronie Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca z tytułu sprzedaży (dostawy) Nieruchomości uzyska status podatnika podatku od towarów i usług, a w konsekwencji czego, czy sprzedaż (dostawa) przedmiotowej Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu sprzedaży (dostawy) Nieruchomości nie uzyska on statusu podatnika podatku od towarów i usług, w konsekwencji czego, sprzedaż (dostawa) przedmiotowej Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Uzasadnienie przyjętego stanowiska: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
27
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.