Podatek od środków transportowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od środków transportowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
16
paź

Istota:

Czy, jeśli w umowie dzierżawy pojawił się odpowiedni zapis, wydzierżawiający może notą księgową przenieść na dzierżawcę koszty ubezpieczenia pojazdów i podatek od środków transportowych?

Fragment:

Wydzierżawiający notą księgową przenosi na dzierżawcę ubezpieczenie pojazdów i podatek od środków transportowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy, jeśli w umowie dzierżawy pojawił się odpowiedni zapis, Wydzierżawiający może notą księgową przenieść na dzierżawcę koszty ubezpieczenia pojazdów i podatek od środków transportowych... Zdaniem Wnioskodawcy, czynsz dzierżawny określony w umowie dzierżawy zarówno na samochód ciężarowy, jak i na naczepę został przez Wydzierżawiającego skalkulowany bez uwzględnienia podatku od środków transportowych i ubezpieczenia pojazdów. Stawki podatków od środków transportowych każdego roku ulegają zmianie, a ubezpieczenia pojazdów na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrosły kilkakrotnie. Trudne zatem jest wkalkulowanie ww. opłat do opłaty czynszowej przy umowie na czas nieokreślony. Zgodnie z zasadą swobody (wolności umów) strony umowy dzierżawy mogą swobodnie kształtować stosunki umowne zgodnie z ich wolą, byleby ich treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zawarciu umowy dzierżawy, w której strony określają, która z nich jest obowiązana do ubezpieczenia pojazdu i poniesienia kosztów z tego tytułu oraz sposobu wzajemnego rozliczenia tych kosztów, nie sprzeciwia się natura dzierżawy, która zezwala na elastyczne kształtowanie wzajemnych praw i obowiązków stron tej umowy, ani ustawy, w tym przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

2011
1
lip

Istota:

Czy powołując się na art. 15 ust. 4c i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może zaliczyć wyżej opisane wydatki do podatkowych kosztów bieżącego roku?

Fragment:

Spółka została wezwana przez bank do refundacji zapłaconego przez bank podatku od środków transportowych za lata ubiegłe i rok bieżący (na wskazane przez bank konto). Do zapłaty podatku od środków transportowych zobowiązuje właścicieli tych środków ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami). Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Podatek od środków transportowych, stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jak wynika z powyższych przepisów podatek od środków transportowych dotyczy danego roku podatkowego, a podatnik powinien go wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy.

2011
1
maj

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej w 2007r. pozarolniczej działalności gospodarczej zapłacony w 2007 roku podatek od środków transportu za lata 2002-2007?

Fragment:

Natomiast podatku od środków transportowych nie deklarował i nie wpłacał w latach poprzednich, w związku z czym nie miał podstaw do ujęcia tego kosztu w poszczególnych latach podatkowych. Podatek od środków transportowych dla przedsiębiorcy – osoby fizycznej, prowadzącej pozarolnicza działalność gospodarczą zakresie usług budowlanych jest niewątpliwie kosztem pośrednio związanym z uzyskiwanymi z tej działalności przychodami. Do zapłaty podatku od środków transportowych zobowiązuje właścicieli tych środków ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Podatek od środków transportowych, stosownie do treści (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy samochód ciężarowy, który objęty jest decyzją w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony nie powinien być opodatkowany podatkiem od środków transportowych oraz czy w obowiązującym stanie prawnym od samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t nie powinien być pobierany podatek od środków transportowych?

Fragment:

Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od środków transportowych złożonego przez Pana, uzupełnionego pismem z dnia 03. 07. 2007 r. postanawia 1. uznać za nieprawidłowe stanowisko podatnika, iż samochód ciężarowy, który objęty jest decyzją w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony nie powinien być opodatkowany podatkiem od środków transportowych, 2. uznać za nieprawidłowe w obowiązującym stanie prawnym stanowisko podatnika, że od samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t nie powinien być pobierany podatek od środków transportowych. UZASADNIENIE Pismem z dnia 24 maja 2007 r. Pan zwrócił się do Ministra Finansów o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych. Zgodnie z właściwością wniosek ten został przekazany Burmistrzowi Frampola. Wniosek podatnika został uzupełniony w dniu 03. 07. 2007 r.W swoim wniosku podatnik podnosi dwie kwestie dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r., Nr 121, poz. 844).Pierwsza kwestia dotyczy stosowania zwolnienia od podatku od środków transportowych środków stanowiących zapasy mobilizacyjne, uregulowanego w art. 12 ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2011
1
maj

Istota:

Czy samochód cieżarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych?

Fragment:

Opodatkowania podatkiem od środków transportowych samochodów o DMC 3,5 tony postanawiam uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ciąży na Nim obowiązek po­datkowy od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. Uzasadnienie Pan P.S. pismem z dnia 10 lutego 2007 r. zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o dokonanie interpretacji i wykładni przepisów dot. opodatkowania podatkiem od środków transportowych samochodów ciężarowych o DMC 3,5 tony. Swój wniosek Strona umotywowała w następujący sposób: „ W związku z wezwaniem do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych za lata 2003-2006 z dnia 15 12.2006 r. uprzejmie wyjaśniam, że samochód którego jestem właścicielem ma masę całkowitą 3,5 tony i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep z dnia 2005-10-24 (Dz. U. 2005 Nr 238, poz. 2010) załącznik 1 definicje kategorii i typów pojazdów dla potrzeb homologacji typu pojazdu samochód ten należy do kategorii N: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające maksymalną masę nieprzekraczajacą3,5 tony. Do prowadzenia tego typu pojazdu wystarczające jest prawo jazdy kat.

2011
1
maj

Istota:

- w zakresie braku obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od środków transportowych.

Fragment:

Pytanie Podatnika Jakie skutki podatkowe wystąpią odnośnie podatku dochodowego? Czy strona przekazująca (mąż) będzie mógł naliczać, opłacać i odnosić w swoje koszty podatki od środków transportowych? Stanowisko Podatnika Nie powinien wystąpić podatek dochodowy. Jeżeli w umowie nieodpłatnego przekazania zostanie zawarte postanowienie, że strona przekazująca będzie ponosiła koszty podatków od środków transportowych, a strona biorąca w użytkowanie pozostałe koszty- to taki podział kosztów będzie prawidłowy. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie po analizie przedstawionego stanu faktycznego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdza i wyjaśnia, co następuje. Zawieranie z małżonką umowy użyczenia środków transportowych nabytych w trakcie trwania małżeństwa ze wspólnych środków jest w opisanym stanie faktycznym bezprzedmiotowe, bowiem przedmioty te stanowią ustawową wspólność małżeńską (łączną). Zatem nie będziemy mieli do czynienia z umową użyczenia, tylko z zamianą sposobu zarządu składnikami majątkowymi wchodzącymi w skład tej samej umowy majątkowej, która nie rodzi stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), obowiązków w podatku dochodowym od osób fizycznych ciążących na podatniku.

2011
1
kwi

Istota:

Czy pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. podlego opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych?

Fragment:

W powołanym przepisie użyty został wyraz "od" co oznacza, iż opodatkowaniu podlegają pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej od 3,5 tony.Gdyby ustawodawca przyjął, że opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej lub przekraczającej 3,5 tony, to wówczas przedmiotowy pojazd nie należałby do tej grupy i nie podlegałby podatkowi od środków transportowych. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późn. zmianami ), reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami oraz zasady kontroli ruchu drogowego, natomiast spełnienie wymagań określonych w przepisach Prawa o ruchu drogowym przez kierującego pojazdem nie ma wpływu na obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych. Stanowisko organu podatkowego: Zgodnie z danymi referatu ewidencji pojazdów tut. Urzędu samochód ciężarowy marki Mercedes-Benz 308 2,3D jest zarejestrowany z wpisem do dowodu rejestracyjnego, gdzie dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosi 3500 kg. Zgodnie z art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton. Wpis w dowodzie rejestracyjnym w rubryce "dopuszczalna masa całkowita 3500kg" oznacza, że taki pojazd podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Stanowisko to podzieliło również Samorządowe Kolegium Odwoławczew .... które decyzją SKO.O$12/I/5/539/2005 z dnia 13 października 2005r. potwierdziło, że pojazdy o dmc równej 3500 kg podlegają opodatkowaniu.

2011
1
kwi

Istota:

Na podstawie artykułu 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Spółka zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie odnośnie stawki podatku od towarów i usług na przeniesienie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu oraz podatku od środków transportowych na wynajmującego samochód ciężarowy.
Ze skierowanego do tut. Organu pisma wynika, że Przedsiębiorstwo wydzierżawiło samochody ciężarowe będące własnością Spółki. Zgodnie z zawartą umową obciąża ona wynajmującego czynszem dzierżawnym, ubezpieczeniem AC i OC oraz podatkiem od środków transportowych.
Zdaniem strony przeniesienie kosztu ubezpieczenia samochodu PKWiU 66.03.21 jest zwolnione z podatku VAT na podstawie poz.3 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT. Ponadto zgodnie z art.29 ust.1 ustawy o VAT w myśl, którego podstawą opodatkowania jest obrót obejmujący całość świadczenia należnego od nabywcy, w tym przypadku należy traktować podatek od środków transportowych jak część kwoty należnej z tytułu świadczonej usługi dzierżawy i opodatkować według stawki dla danej usługi dzierżawy tj. 22%.

Fragment:

Inaczej należy natomiast postąpić w przypadku takich kosztów jak podatek od środków transportowych (nie można go uznać za świadczenie usługi). Koszt ten nie jest związany z nabyciem jakiejś usługi. Jako element ściśle związany z przedmiotem najmu stanowi on element kalkulacyjny opłaty za usługę dzierżawy. Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, który stanowi kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Odnosząc się do przedstawionego problemu należy wskazać, iż podatek od środków transportowych niezależnie od tego, czy nie został wyodrębniony w umowie jako składnik czynszu z tytułu dzierżawy, czy też wyodrębniono go jako należność związaną z dzierżawą samochodu, stanowi składnik kwoty należnej z tytułu ww. sprzedaży w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku od towarów i usług przy dzierżawie samochodu wynosi, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 22%.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy prawidłowości wystawienia faktury VAT dotyczącej umowy leasingowej

Fragment:

Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych ciąży na finansującym jako właścicielu i nie może być w drodze umowy przeniesione na osobę korzystającego ze skutkiem zwalniającym finansującego z obowiązku podatkowego. Jednakże strony umowy leasingu mogą zawrzeć w umowie postanowienia co do zwrotu (refundacji) należności z tytułu podatku od środków transportowych przez korzystającego. Niezależnie jednak od tego, czy zwracana finansującemu kwota podatku zostaje wyłączona z wynagrodzenia, czy też stanowi jego element kalkulacyjny, zawsze jest ona należnością obciążającą finansującego, wynika ona bowiem z obowiązku podatkowego. Natomiast obowiązek korzystającego w stosunku do finansującego stanowi zobowiązanie cywilnoprawne, szczegółowo ukształtowane w zawartej umowie, a więc należy ją traktować jako należność otrzymaną z tytułu odpłatnego świadczenia usługi leasingu. W świetle powyższego refundacja wydatków ściśle związanych z przedmiotem umowy leasingu, w tym kwoty wyszczególnionej jako podatek od środków transportowych, stanowiącej element kalkulacji wynagrodzenia, podlega zakwalifikowaniu jako wynagrodzenie za usługę i należy opodatkować ją jako usługę w całości.

2011
1
mar

Istota:

Czy spółka jawna jako spółka osobowa będąca podmiotem praw i obowiązków po wpisaniu do rejestru sądowego winna opłacać podatek od środków transportowych od posiadanych pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę spółki czy miejsce zamieszkania wspólników spółki jawnej.

Fragment:

Korzystając z tych uprawnień spółka nabywa również prawa własności środków transportowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, figurując w dowodach rejestracyjnych pojazdów jako ich właściciel. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Niewątpliwie taką jednostką jest spółka jawna. Natomiast z art. 9 ust. 7 wskazanej wyżej ustawy wynika, że organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Ze wskazanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ na terenie którego znajduje się siedziba spółki jawnej a nie organ podatkowy na terenie którego znajduje się miejsce zamieszkania wspólników spółki jawnej.