PL/LM/834/49/KPV/14/73923 | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe nabycia od brata na podstawie umowy darowizny udziału w znaku towarowym
PL/LM/834/49/KPV/14/73923interpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. nabycie
  3. osoby fizyczne
  4. podatek od spadków i darowizn
  5. umowa
  6. znak towarowy
  7. zwolnienie
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, z urzędu, zmienia interpretację indywidualną Nr IBPBII/1/436-116/14/MCZ, wydaną w dniu 1 lipca 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego w imieniu Ministra Finansów na podstawie § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Pana, zwanego dalej Wnioskodawcą, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2014 r. (data wpływu 1 kwietnia 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny udziału w znaku towarowym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie obdarowanego z tytułu otrzymania w drodze darowizny udziału w znaku towarowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka cywilna ma dwóch wspólników: Wnioskodawcę i jego brata. W dniu 12 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca i jego brat, jako przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (spółka cywilna nie ma statusu przedsiębiorcy) wystąpili do Urzędu Patentowego o ochronę znaku towarowego „XX” i w dniu 28 sierpnia 2012 r. Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronnego na ww. znak towarowy. Uzyskując to prawo ochronne Wnioskodawca i jego brat nabyli do niego prawo na zasadzie współwłasności ułamkowej, które wchodzi w skład ich majątków odrębnych. Jest to majątek odrębny od majątku spółki cywilnej.

Aby prawo to stało się majątkiem spółki cywilnej Wnioskodawca wraz z bratem planują wytworzony i opatentowany znak towarowy darować sobie nawzajem (krzyżowo) w postaci udziału w prawie ochronnym. Darowizna odbyłaby się do majątku drugiego wspólnika ale jako wkład do majątku wykorzystywanego w przedsiębiorstwie spółki cywilnej. Czynność ta odpowiadałaby przeniesieniu własności rzeczy z majątku odrębnego małżonka do majątku wspólnego małżonków. W konsekwencji powyższej czynności udział w prawie majątkowym (w prawie ochronnym do znaku towarowego), wejdzie, jako wkład, do majątku spółki cywilnej i stanie się z mocy prawa współwłasnością łączną wspólników spółki cywilnej.

Niewykluczone, że w przyszłości wspólnicy spółki cywilnej wniosą posiadane przedsiębiorstwo (lub jego zorganizowaną część) spółki cywilnej (w tym znak towarowy) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W zamian za wniesione składniki majątkowe otrzymają udziały w spółce z o.o. Spółka zamierza zaklasyfikować ten znak jako wartości niematerialne i prawne oraz wprowadzić do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Znak ten podlegać będzie amortyzacji. Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów Spółki określać będzie wartość początkowa z dnia wniesienia aportu ustalona na podstawie dokonanej wyceny.

We wniosku zadano następujące pytanie:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę w drodze darowizny do majątku wykorzystywanego w ramach wspólnego z bratem przedsiębiorstwa udziału w prawie ochronnym do znaku towarowego skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn przez obdarowanego...

Wnioskodawca wskazał, że na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) ustawodawca opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn ograniczył do nabycia przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m. in. tytułem darowizny, a w świetle art. 4a ww. ustawy darowizna dokonana między braćmi może korzystać ze zwolnienia z tego podatku.

Okoliczność, iż nabycie przez Wnioskodawcę w drodze darowizny udziału w znaku towarowym nastąpi w ramach spółki cywilnej pozostaje bez znaczenia dla możliwości zastosowania przedmiotowego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Pod względem cywilnoprawnym spółka cywilna nie posiada bowiem podmiotowości prawnej. Z tego powodu stroną umowy darowizny przy spółce cywilnej będzie darczyńca oraz Wnioskodawca, jako obdarowany.

W świetle powyższego Wnioskodawca uważa, że darowizna ta będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a ww. ustawy, o ile obdarowany spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2014 r. Nr IBPBII/1/436-116/14/MCZ uznał powyższe stanowisko za prawidłowe i stosownie do dyspozycji art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Minister Finansów po dokonaniu analizy akt sprawy stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny. Stosownie jednak do art. 3 pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu nie podlega nabycie w drodze darowizny praw do znaków towarowych.

Powyższe przepisy określają zakres stosowania ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wobec wyłączenia spod opodatkowania przedmiotu opodatkowania, tj. nabycia w drodze darowizny praw do znaków towarowych, nie jest celowe odwoływanie się do przepisów ustawy regulujących pozostałe elementy konstrukcyjne podatku w przypadku takiego nabycia. Wyłączenie podatkowe jest bowiem wyrazem całkowitego braku zainteresowania ustawodawcy objęciem zakresem obciążenia podatkiem określonych stanów faktycznych lub prawnych. Pomimo więc ich wystąpienia nie powstaje obowiązek podatkowy i brak jest możliwości ustalenia podatku. Podatkiem bowiem w myśl art. 6 Ordynacji podatkowej jest świadczenie wynikające z ustawy podatkowej. Systematyka postępowania mającego na celu wymiar podatku wymaga więc w pierwszej kolejności określenia przedmiotu opodatkowania, tj. ustalenia czy dany stan faktyczny podlega opodatkowaniu w myśl postanowień ustawy podatkowej. Potwierdzenie wystąpienia tego stanu pozwala dopiero na dokonanie wymiaru podatku oraz przypisanie bądź zwolnienie podatnika z obowiązku jego zapłaty.

W zmienianej interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż nabycie w drodze darowizny od brata udziału w prawie do znaku towarowego nie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn ze względu na objęcie tego nabycia wyłączeniem określonym w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Odnosząc się do powyższego stanowiska wyjaśnić należy, że w przypadku zwolnienia podatkowego określona kategoria stanów faktycznych bądź prawnych mieści się w ogólnych ramach przedmiotowo-podmiotowych danego podatku, lecz przepis prawa znosi obciążenie danym podatkiem w określonym w ustawie przypadku. W wyniku zwolnienia, pomimo istnienia obowiązku podatkowego, nie dochodzi do powstania zobowiązania podatkowego w odniesieniu do wskazanych w ustawie podatkowej stanów faktycznych i prawnych.

W konsekwencji zaś wyłączenia nabycia w drodze darowizny praw do znaków towarowych z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nie powstaje w stosunku do takiego nabycia obowiązek podatkowy. Oznacza to brak uzasadnienia dla stosowania przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn odnoszących się do zwolnień.

Wobec tego, że darowizna wskazana we wniosku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, stanowisko przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów oraz potwierdzająca jego słuszność interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach pozbawione są podstaw prawnych.

Sumując powyższe, wskazać należy, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zawiera nieprawidłową ocenę skutków podatkowych darowizny udziału w prawie do znaku towarowego. Nieprawidłowa jest również interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach aprobująca błędne stanowisko Wnioskodawcy. Powyższe uzasadnia więc zmianę tej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu dokonania zmiany.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) stronie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów (ul. Świętokrzyska 12; 00-916 Warszawa) - w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zmiany interpretacji - do usunięcia naruszenia prawa.

Skargę wnosi się (w dwóch egzemplarzach) za pośrednictwem Ministra Finansów w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi tego organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ ten nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.