ITPB2/4515-35/15/DSZ | Interpretacja indywidualna

Do nabycia wkładu mieszkaniowego przez Wnioskodawczynię doszło w drodze spadku po zmarłym ojcu, a tym samym – zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn, a nie podatku dochodowego od osób fizycznych.
ITPB2/4515-35/15/DSZinterpretacja indywidualna
 1. podatek dochodowy od osób fizycznych
 2. podatek od spadków i darowizn
 3. przychód
 4. spadek
 5. zwolnienie
 6. zwrot
 7. źródła przychodu
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 24 marca 1999 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni. Postanowieniem z dnia 25 maja 1999 r. sąd stwierdził, że spadek po zmarłym na podstawie ustawy nabyło troje dzieci, tj. Wnioskodawczyni, Jej siostra oraz brat – każde w 1/3 części. W skład spadku wszedł wkład mieszkaniowy związany z mieszkaniem lokatorskim w spółdzielni mieszkaniowej.

Pismem z dnia 25 sierpnia 2014 r. Wnioskodawczyni wystąpiła do spółdzielni mieszkaniowej o wypłacenie należnego Jej udziału we wkładzie mieszkaniowym, w wysokości 1/3, tytułem sprzedaży przedmiotowego lokalu przez spółdzielnię mieszkaniowej. Wcześniej, tj. po dacie śmierci spadkodawcy Wnioskodawczyni nie występowała do spółdzielni mieszkaniowej o zwrot wkładu z uwagi na fakt, że po śmierci spadkodawcy w lokalu zamieszkiwał brat Wnioskodawczyni, będący również spadkobiercą. Ostatecznie do sprzedaży przez spółdzielnię mieszkaniową przedmiotowego lokalu mieszkalnego doszło w 2014 r., w związku z czym w październiku 2014 r. spółdzielnia mieszkaniowa przekazała Wnioskodawczyni kwotę 29.000 zł tytułem zwrotu wkładu mieszkaniowego.

Wnioskodawczyni informuje ponadto, że spółdzielnia mieszkaniowa wystawiła Jej PIT-8C za rok 2014 r., w którym w części D. Informacja o wysokości przychodów o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, w poz. 24 wpisano: „Zwrot 1/3 zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego za mieszkanie spółdzielcze lokatorskie”, zaś w poz. 25 i poz. 30 wpisano kwotę 42.993,49 zł. Z wiedzy jaką posiada Wnioskodawczyni wynika, że różnica pomiędzy kwotą wykazaną w PIT-8C a kwotą faktycznie Jej przekazaną tytułem zwrotu wkładu mieszkaniowego spowodowana jest tym, że spółdzielnia mieszkaniowa należną Wnioskodawczyni kwotę 42.993,49 zł pomniejszyła m.in. o ciążące na lokalu zobowiązania wobec spółdzielni mieszkaniowej, nieuregulowane przez Jej brata, który zamieszkiwał w lokalu po śmierci ojca (spadkodawcy). Wnioskodawczyni oświadcza, że do chwili obecnej, w związku z wątpliwościami zawartymi w pytaniach do interpretacji co do zastosowania zasad opodatkowania nie składała w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego odnośnie kwoty zwróconego wkładu mieszkaniowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy nabycie przez Wnioskodawczynię w drodze spadku wkładu związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, czy też, w związku z otrzymaniem przez Nią PIT-8C (wystawianego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zawierającego informację o wysokości przychodów o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy), nabycie to (a w konsekwencji kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Jakie obowiązki podatkowe – w przypadku uznania opodatkowania kwoty zwróconego wkładu mieszkaniowego podatkiem od spadków i darowizn, ciążą na Wnioskodawczyni...
 3. Czy podstawą opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest kwota wykazana przez spółdzielnię mieszkaniową w PIT-8C (tj. kwota tytułem zwrotu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego) w związku z czym należy przyjąć, że wartość nabytego ww. prawa majątkowego zostanie ustalona w zeznaniu podatkowym według cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego...

Wnioskodawczyni przedstawiając własne stanowisko w sprawie podkreśla, że przedmiotem spadku był wkład mieszkaniowy po zmarłym, nie zaś spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które z mocy art. 9 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie przechodzi na spadkobierców. Wkład mieszkaniowy odziedziczony po zmarłym, stosownie do art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego należy traktować jako prawo majątkowe zmarłego w postaci wierzytelności (tj. żądania wypłacenia wkładu mieszkaniowego), które z chwilą śmierci przeszło na spadkobierców.

Zdaniem Wnioskodawczyni oznacza to, że otrzymany zwrot wkładu mieszkaniowego podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Natomiast zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn, w związku z czym kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego Wnioskodawczyni uważa, na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, że z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego obowiązek podatkowy po Jej stronie powstał z chwilą sporządzenia przez spółdzielnię mieszkaniową PIT-8C (art. 6 ust. 4), w związku czym Wnioskodawczyni winna złożyć zeznanie podatkowe właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na druku SD-Z3. Ponadto, zdaniem Wnioskodawczyni, podstawą opodatkowania jest kwota wykazana przez spółdzielnię mieszkaniową w PIT-8C (tj. kwota tytułem zwrotu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego), w związku z czym należy przyjąć, że wartość nabytego ww. prawa majątkowego zostanie ustalona w zeznaniu według cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego (art. 7 ust. 1).

Wnioskodawczyni wskazuje, że przy formułowaniu powyższego stanowiska posiłkowała się wydanymi interpretacjami indywidualnymi podatkowymi wydanymi w sprawie opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego nabytego w drodze spadku (tj. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2011 r., znak ITPB2/415-430/11/TJ oraz ITPB2/415-46/09/TJ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przedstawionym w niniejszej sprawie opisem stanu faktycznego, w dniu 24 marca 1999 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni. Postanowieniem z dnia 25 marca 1999 r. sąd stwierdził, że spadek po zmarłym na podstawie ustawy nabyło troje dzieci, tj. Wnioskodawczyni, Jej siostra oraz brat – każde w 1/3 części. W skład spadku wszedł wkład mieszkaniowy związany z mieszkaniem lokatorskim w spółdzielni mieszkaniowej.

Pismem z dnia 25 sierpnia 2014 r. Wnioskodawczyni wystąpiła do spółdzielni mieszkaniowej o wypłacenie należnego Jej udziału we wkładzie mieszkaniowym, w wysokości 1/3, tytułem sprzedaży przedmiotowego lokalu przez spółdzielnię mieszkaniowej. Do sprzedaży przez spółdzielnię mieszkaniową przedmiotowego lokalu mieszkalnego doszło w 2014 r., w związku z czym w październiku 2014 r. spółdzielnia mieszkaniowa przekazała Wnioskodawczyni kwotę 29.000 zł tytułem zwrotu wkładu mieszkaniowego. Spółdzielnia mieszkaniowa wystawiła Wnioskodawczyni PIT-8C za rok 2014 r., w którym w części D. informacja o wysokości przychodów o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, w poz. 24 wpisano: „Zwrot 1/3 zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego za mieszkanie spółdzielcze lokatorskie”, zaś w poz. 25 i poz. 30 wpisano kwotę 42.993,49 zł.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). W myśl art. 922 § 1 tej ustawy przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

Zgodnie z art. 924 ww. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Prawomocne postanowienie sądu ma natomiast charakter deklaratoryjny i stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego). Wobec tego nabycie spadku ma miejsce z chwilą śmierci spadkodawcy. Zgodnie natomiast z treścią art. 1015 § 1 i § 2 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że w myśl art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dacie nabycia spadku, tj. w 1999 r., podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny, przez osoby fizyczne.

Z kolei stosownie do znajdującego zastosowanie w sprawie art. 218 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 1999 r., lokatorskie prawo do lokalu jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

Ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu związany jest wkład mieszkaniowy, który członkowie spółdzielni są obowiązani wnieść w celu uczestniczenia w pokryciu kosztów budowy lokalu. Z art. 220 ww. ustawy wynika natomiast, że z chwilą śmierci jednego z małżonków lokatorskie prawo do lokalu, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, powinien pod rygorem wygaśnięcia prawa w terminie jednego roku od dnia śmierci członka złożyć deklarację członkowską. Przepis ten nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

Treść zacytowanych przepisów prawa wskazuje, że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przedmiotem spadku nie jest to prawo, ale wkład mieszkaniowy z nim związany. W konsekwencji nie ulega wątpliwości, iż w przedmiotowej sprawie do nabycia wkładu mieszkaniowego przez Wnioskodawczynię doszło w drodze spadku po zmarłym ojcu, a tym samym – zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Kwota zwróconego Wnioskodawczyni wkładu mieszkaniowego nabytego w drodze spadku nie będzie natomiast podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wypełnieniem dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), który stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

W myśl art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Powstaje on, zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, przy nabyciu w drodze dziedziczenia, z chwilą przyjęcia spadku. Ust. 4 cytowanego przepisu statuuje, że jeżeli nabycie nie zgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny.

Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstał nie, jak twierdzi Wnioskodawczyni, z dniem sporządzenia przez spółdzielnię mieszkaniową informacji PIT-8C, lecz z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądowego, z dnia 25 maja 1999 r. stwierdzającego nabycie przez Wnioskodawczynię spadku po zmarłym ojcu.

Z uwagi na fakt, że w niniejszej sprawie do powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawczyni doszło w roku 1999 stwierdzić należy, że kwestię składania zeznań podatkowych regulowały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 1981 r. w sprawie podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 23, poz. 121). W myśl § 1 ust. 1 tego rozporządzenia, podatnicy podatku od spadków i darowizn obowiązani są do składania zeznań podatkowych o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny, z wyjątkiem darowizny ustanowionej w formie aktu notarialnego na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W zeznaniu należy wymienić rzeczy i prawa majątkowe, nabyte w drodze spadku lub darowizny, oraz określić ich wartość. Z kolei zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zeznania podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku należy składać właściwemu miejscowo terenowemu organowi administracji państwowej stopnia podstawowego w terminie 1 miesiąca od dnia przyjęcia spadku.

Zauważyć w tym miejscu należy, że art. 21 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:

 1. zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania;
 2. doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Zgodnie z art. 21 § 2 tej ustawy jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w § 1 pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty, z zastrzeżeniem § 3.

Z kolei w myśl art. 21 § 5 Ordynacji podatkowej, jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, wysokość zobowiązania podatkowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, chyba że przepisy szczególne przewidują inny sposób ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego albo w toku postępowania podatkowego stwierdzono, że dane zawarte w deklaracji, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, są niezgodne ze stanem faktycznym.

Na podstawie art. 68 § 1 i § 2 ww. ustawy zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast, gdy podatnik:

 1. nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,
 2. w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Reasumując należy stwierdzić, iż obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w przedmiotowej sprawie powstał z chwilą uprawomocnienia się postanowienia z dnia 25 maja 1999 r. o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po ojcu Wnioskodawczyni, czyli w 1999 r., w konsekwencji czego, zgodnie z treścią zacytowanych przepisów, przedawnieniu uległ termin do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Za nieprawidłowe należało uznać zatem stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym w niniejszej sprawie nabycie kwoty zwróconego wkładu mieszkaniowego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, w konsekwencji czego ciążyły będą na Niej związane z tym faktem obowiązki, m.in. obowiązek złożenia zeznania podatkowego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Z uwagi na powyższe, bezprzedmiotowym stała się ocena własnego stanowiska Wnioskodawczyni w części dotyczącej określenia czy podstawą opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn będzie kwota wykazana przez spółdzielnię mieszkaniową w informacji PIT-8C tj. pytania oznaczonego numerem 3 w niniejszym wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.