ITPB2/4511-263/15/RH | Interpretacja indywidualna

Przekazanie przez spółkę jawną udziałów w drodze darowizny na rzecz osoby fizycznej.
ITPB2/4511-263/15/RHinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. dochód
  3. podatek od spadków i darowizn
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 770 ze późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania darowizny udziałów w spółce z o.o. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania darowizny udziałów w spółce z o.o.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

E. Sp. J. z siedzibą w P. jest udziałowcem E. Sp. z o.o. z siedzibą w P. Udziałowcami E Sp. z o.o. są także trzy osoby fizyczne, tj. dzieci wspólników E. Sp. J., w tym Wnioskodawca.

Wspólnicy E. Sp. J., tj. zamierzają na podstawie umowy darowizny przekazać udziały w E. Sp. z o.o. na rzecz swoich dzieci, w tym również na rzecz Wnioskodawcy. Przedmiotem darowizny będą wszystkie udziały E. Sp. z o.o. posiadane przez E. Sp. J. Powyższe skutkować będzie wycofaniem udziałów z majątku spółki jawnej i przekazaniem ich do majątku osobistego dzieci wspólników spółki jawnej, w tym do majątku osobistego Wnioskodawcy.

Przed przystąpieniem do zawarcia umowy darowizny Wnioskodawca chciałby potwierdzić, czy prawidłowo rozpoznał skutki podatkowe związane z przekazaniem na podstawie umowy darowizny udziałów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i w zakresie podatku od spadków i darowizn.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy darowizna udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez spółkę jawną stanowi czynność, która podlega przepisom ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisom ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn...
  2. Czy darowizna udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przedstawionym stanie faktycznym, przez spółkę jawną będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy zachowaniu przewidzianych we wskazanym przepisie warunków zwolnienia, tj. zgłoszenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy...

Wnioskodawca wskazuje, iż spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają poszczególni wspólnicy spółki jawnej. Z tego powodu, zdaniem Wnioskodawcy, także darowane udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w myśl przepisów prawa podatkowego – darowane będą przez jej wspólników jako osoby fizyczne.

W rezultacie darowizna udziałów spółki z o.o. przez spółkę jawną, dokonana przez rodziców, którzy są wspólnikami spółki jawnej na rzecz dzieci wspólników - o ile zostaną w ustawowym terminie zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego - korzystają ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Darowizna taka będzie również zwolniona na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wynikających z przekazania przez spółkę jawną w drodze darowizny udziałów w spółce z o.o. W zakresie podatku od spadków i darowizn zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że E. Sp. J. jest udziałowcem E. Sp. z o.o. Udziałowcami E.Sp. z o.o. są także trzy osoby fizyczne, tj. dzieci wspólników E. Sp. J., w tym Wnioskodawca. Wspólnicy E. Sp. J., tj. – rodzice Wnioskodawcy – zamierzają na podstawie umowy darowizny przekazać udziały w E. Sp. z o.o. na rzecz swoich dzieci, w tym również na rzecz Wnioskodawcy. Przedmiotem darowizny będą wszystkie udziały E. Sp. z o.o. posiadane przez E. Sp. J. Powyższe skutkować będzie wycofaniem udziałów z majątku spółki jawnej i przekazaniem ich do majątku osobistego dzieci wspólników spółki jawnej, w tym do majątku osobistego Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powyższego, w kontekście cytowanych przepisów, należy wskazać, iż darowizna udziałów w spółce z o.o. dokonana na rzecz osoby fizycznej (Wnioskodawcy), podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza jej opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.