IPPB2/4515-90/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

Ustalając podstawę opodatkowania, wartość nabywanego w drodze darowizny udziału w lokalu usługowego powinna być pomniejszona o wartość hipoteki. Podstawę opodatkowani w analizowanej sytuacji stanowi zatem czysta wartość nabywanego udziału w lokalu usługowym (po odliczeniu wartości hipoteki). Dla kwestii ustalenia podstawy opodatkowania nie ma znaczenia jaka kwota kredytu pozostała do spłacenia. Istotna jest kwota hipoteki, którą została obciążona opisana we wniosku nieruchomość. W rezultacie, jeśli wartość hipoteki przekroczy wartość nabywanego udziału w nieruchomości wówczas podstawa opodatkowania wyniesie 0. Tym samym nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.
IPPB2/4515-90/15-2/AFinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. hipoteka
  3. kredyt
  4. lokal użytkowy
  5. podatek od spadków i darowizn
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny 1/2 części lokalu usługowego obciążonego hipoteką - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny 1/2 części lokalu usługowego obciążonego hipoteką.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 18 lipca 2006 r. Wnioskodawczyni zawarła z Pawłem F. umowę spółki cywilnej Kwiaciarnia - Winiarnia s.c. Marianna B., Paweł F.. Następnie w dniu 4 kwietnia 2007 r. na podstawie umowy Repertorium A Wnioskodawczyni nabyła wspólnie z Pawłem F. prawo własności lokalu usługowego nr U7, każdy w 1/2 części. Przedmiotowy lokal usługowy został nabyty za cenę 371.700,00 złotych.

Środki na jego zakup pochodziły z kredytu bankowego (umowa Z DN. 2006-08-30), który został zabezpieczony hipoteką zwykłą w kwocie 404.554,66 złotych oraz hipoteką kaucyjną 89.100,00 złotych, kredyt który został następnie skonsolidowany (umowa z dnia 25 lipca 2008 r.) i zabezpieczony hipoteką kaucyjną w kwocie 3.864.759,49 złotych. Dla lokalu Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. W tym lokalu Wnioskodawczyni prowadziła wspólnie sklep spożywczy do dnia 10 czerwca 2011 r. Następnie sklep został zamknięty, a wspólne interesy zostały zakończone. Aktualnie Wnioskodawczyni nie prowadzi z Pawłem F. żadnych wspólnych przedsięwzięć biznesowych. Od lipca 2011 r. Wnioskodawczyni samodzielnie spłaca raty kredytu bankowego, jak i inne należne daniny publiczne, takie jak podatki, czy też składki na ubezpieczenie społeczne. Wnioskodawczyni samodzielnie również rozliczyła się z zaległości wobec leasingodawców i dostawców towarów do zamkniętego sklepu. Z uwagi na znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej Wnioskodawczyni była zmuszona wystąpić o restrukturyzację kredytu bankowego, która miała miejsce w dniu 29 grudnia 2011 r. Aktualna wartość przedmiotowego lokalu usługowego wynosi 349.900,00 złotych.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawczyni sama spłaciła wszelkie zobowiązania finansowe spółki cywilnej i aktualnie z własnych środków finansowych dalej reguluje raty kredytu bankowego, jak i inne należności, Wnioskodawczyni i Paweł F. postanowili, iż Paweł F. przeniesie umową darowizny własność swojej części przedmiotowego lokalu usługowego na Wnioskodawczynię. Darczyńca pozostanie przy tym w dalszym ciągu stroną umowy kredytowej oraz dłużnikiem banku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
  1. Czy przy ustalaniu podstawy do opodatkowania z tytułu darowizny wartość nieruchomości można pomniejszyć o kwotę wierzytelności wynikającej z ustanowionej na przedmiocie darowizny hipoteki na rzecz banku...
  2. Czy w przypadku, gdy wartość zabezpieczenia hipotecznego przekracza znacznie wartość nieruchomości, która ma być przedmiotem darowizny, podatek od darowizn będzie równy 0,00 (zero) złotych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy określono moment powstania obowiązku podatkowego na chwilę złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego. Oznacza to, iż określenie wartości przedmiotu darowizny na potrzeby ustalenia podstawy do opodatkowania powinno być dokonane w dniu podpisania przez darczyńcę i obdarowanego aktu umowy darowizny. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), którą ustala się według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia oraz cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Pojęcie długów w rozumieniu tego przepisu obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem darowizny.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości. Z przepisu tego wynika, że dług zabezpieczony hipoteką na nieruchomości daje gwarancję wierzycielowi skutecznego dochodzenia spłaty, jeśli nie od dłużnika, to od nowego właściciela nieruchomości.

Z wyżej przywołanych przepisów wynika, iż długi i ciężary pomniejszają wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych. W tym miejscu warto więc podkreślić, iż istotą przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn jest objęcie podatkiem przyrostu czystej wartości majątku podatnika.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż w przedmiotowym stanie faktycznym wartość rynkowa 1/2 części lokalu usługowego nr U7 powinna zostać pomniejszona o 1/2 kwoty wierzytelności wynikającej z ustanowionej na tym lokalu hipoteki, celem wyznaczenia podstawy do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ponadto stwierdzić należy, iż podatek wyniesie 0,00 (zero) złotych, ponieważ wartość podstawy do opodatkowania jest mniejsza od zera, co wynika z różnicy wartości przedmiotu darowizny i wartości obciążenia hipotecznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny.

W myśl art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Z kolei stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze darowizny powstaje – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Zgodnie z art. 7 ust. 1, podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.

Z powyższego wynika więc, że długi i ciężary pomniejszają wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych, ale wyłącznie te, które istnieją w dniu nabycia rzeczy lub prawa majątkowego. Należy bowiem mieć na uwadze, że istotą przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn jest objęcie podatkiem przyrostu czystej wartości majątku podatnika.

W myśl art. 244 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe. Hipotekę regulują odrębne przepisy, a mianowicie ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707, z późn. zm.). Zgodnie z art. 65 ust. 1 tej ustawy w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

W świetle powołanych przepisów, w przypadku nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) obciążonej hipoteką - jak w niniejszej sprawie - obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W konsekwencji, ustalając podstawę opodatkowania, wartość nabywanego w drodze darowizny udziału w lokalu usługowego powinna być pomniejszona o wartość hipoteki. Podstawę opodatkowani w analizowanej sytuacji stanowi zatem czysta wartość nabywanego udziału w lokalu usługowym (po odliczeniu wartości hipoteki). Dla kwestii ustalenia podstawy opodatkowania nie ma znaczenia jaka kwota kredytu pozostała do spłacenia. Istotna jest kwota hipoteki, którą została obciążona opisana we wniosku nieruchomość. W rezultacie, jeśli wartość hipoteki przekroczy wartość nabywanego udziału w nieruchomości wówczas podstawa opodatkowania wyniesie 0. Tym samym nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.