IPPB2/4515-83/15-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawczynię w drodze dziedziczenia po zmarłym spadkodawcy udziału w gospodarstwie rolnym korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Natomiast zbycie przez Wnioskodawczynię części gospodarstwa (podział gospodarstwa będącego przedmiotem współwłasności z pozostałymi współwłaścicielami) - przed upływem 5 lat od dnia nabycia - spowoduje konieczność zapłaty podatku od wartości nabytego gospodarstwa rolnego, bowiem powyższe zbycie spowoduje utratę przez Wnioskodawczynię w całości zwolnienia określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto należy wskazać, że spłata z wartości budynków znajdujących się na działkach użytkowanych przez spadkodawcę nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.
IPPB2/4515-83/15-2/MZinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. podatek od spadków i darowizn
 3. przedmiot opodatkowania
 4. spadek
 5. sprzedaż
 6. zniesienie współwłasności
 7. zwolnienie
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku
 2. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2015 r. (data wpływu 9 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zastosowania zwolnienia na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zastosowania zwolnienia na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 05.05.2015 r. Wnioskodawczyni wraz z siostrą nabyły spadek po zmarłym (dn. 01.11.2014 r.) wujku, który był rodzonym bratem mamy Wnioskodawczyni.

Przedmiotem spadku są:

 • zabudowane gospodarstwo rolne o powierzchni 9,62 ha (będące wyłączną własnością zmarłego),
 • ciągnik rolniczy marki z 1972 r.,
 • środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym,
 • zabudowane gospodarstwo rolne o powierzchni 9,16 ha, którego zmarły był współwłaścicielem w 1/3 (pozostały udział przypada na rodzeństwo zmarłego) według postanowienia Sądu Rejonowego , z dnia 01.03.2001 r. zasady podziału tego gospodarstwa zostały ustalone ustnie) z pozostałymi współwłaścicielami, tylko z uwagi na nagłą śmierć spadkodawcy nie doszło do ich realizacji. Zmarły wuj uprawiał działki o łącznej powierzchni 3,68 ha i korzystał z budynków na nich się znajdujących. Według wspomnianej wcześniej ustnej umowy między współwłaścicielami, zmarły miał spłacić pozostałych współwłaścicieli z budynków ustaloną sumę pieniędzy. Na to gospodarstwo Urząd Gminy wystawił jeden nakaz podatkowy, na którym byli wymienieni wszyscy współwłaściciele. Rodzeństwo zgodnie opłacało podatek w 1/3 jego wartości każde z nich. Każdy ze współwłaścicieli prowadził swoje prywatne gospodarstwo rolne i jednocześnie obrabiali (włączyli do swego gospodarstwa) umownie przydzieloną część.

Obydwie (Wnioskodawczyni) z siostrą posiadają już ziemię rolną (przekazaną im przez rodziców), powierzchnie ich gospodarstw przekraczają 1 ha. W kwestii gospodarstwa rolnego, którego zmarły był jedynym właścicielem, Wnioskodawczyni z siostrą mają świadomość, że przepisy podatkowe stanowią, że jeżeli będą razem z siostrą prowadzić gospodarstwo rolne przez pięć lat nie zapłacą podatku od spadków i darowizn.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dotyczy również gospodarstwa, które jest przedmiotem współwłasności (biorąc pod uwagę fakt, że zamierzają notarialnie podzielić się nim, według ustalonej ustnie umowy, z pozostałymi współwłaścicielami) oraz jak do tego zwolnienia ma się ewentualna spłata z wartości budynków znajdujących się na działkach użytkowych przez zmarłego wuja...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane zdarzenie nie powinno skutkować powstaniem obowiązku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86 z późn. zm.) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem dziedziczenia.

Zauważyć należy, że w sytuacji, gdy ustawa o podatku od spadków i darowizn nie definiuje daty nabycia własności rzeczy i praw majątkowych tytułem dziedziczenia należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) regulującymi sprawy spadkowe.

Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego spadek stanowią prawa i obowiązki zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 zwalnia się od podatku nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

 1. budynków mieszkalnych,
 2. budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
 3. urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców

- pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Podkreślić bowiem należy, że omawiane zwolnienie, podobnie jak wszystkie ulgi i zwolnienia jest wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania wynikającej z art. 84 Konstytucji RP stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

Zatem, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z wyżej powołanych przepisów prawa wynika, że co do zasady nabycie przez osobę fizyczną tytułem dziedziczenia własności rzeczy i praw majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jednak nabycie gospodarstwa rolnego lub jego części tytułem dziedziczenia jest zwolnione od tego podatku, jeżeli w chwili nabycia nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym a nabywca będzie to gospodarstwo rolne prowadził przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Niedotrzymanie powyższych warunków powoduje utratę omawianego zwolnienia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 05.05.2015 r. Wnioskodawczyni wraz z siostrą nabyły spadek po zmarłym (dn. 01.11.2014 r.) wujku, który był rodzonym bratem mamy Wnioskodawczyni. Przedmiotem spadku są: zabudowane gospodarstwo rolne o powierzchni 9,62 ha (będące wyłączną własnością zmarłego), ciągnik rolniczy marki Ursus z 1972 r., środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym, zabudowane gospodarstwo rolne o powierzchni 9,16 ha, którego zmarły był współwłaścicielem w 1/3 (pozostały udział przypada na rodzeństwo zmarłego) według postanowienia Sądu Rejonowego , z dnia 01.03.2001 r. zasady podziału tego gospodarstwa zostały ustalone ustnie) z pozostałymi współwłaścicielami, tylko z uwagi na nagłą śmierć spadkodawcy nie doszło do ich realizacji. Zmarły wuj uprawiał działki o łącznej powierzchni 3,68 ha i korzystał z budynków na nich się znajdujących. Według wspomnianej wcześniej ustnej umowy między współwłaścicielami, zmarły miał spłacić pozostałych współwłaścicieli z budynków ustaloną sumę pieniędzy. Na to gospodarstwo Urząd Gminy wystawił jeden nakaz podatkowy, na którym byli wymienieni wszyscy współwłaściciele. Rodzeństwo zgodnie opłacało podatek w 1/3 jego wartości każde z nich. Każdy ze współwłaścicieli prowadził swoje prywatne gospodarstwo rolne i jednocześnie obrabiali (włączyli do swego gospodarstwa) umownie przydzieloną część. Obydwie (Wnioskodawczyni) z siostrą posiadają już ziemię rolną (przekazaną im przez rodziców), powierzchnie ich gospodarstw przekraczają 1 ha. W kwestii gospodarstwa rolnego, którego zmarły był jedynym właścicielem, Wnioskodawczyni z siostrą mają świadomość, że przepisy podatkowe stanowią, że jeżeli będą razem z siostrą prowadzić gospodarstwo rolne przez pięć lat nie zapłacą podatku od spadków i darowizn.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż dla zachowania analizowanego zwolnienia podatkowego, Wnioskodawczyni w okresie co najmniej 5 lat od dnia nabycia gospodarstwa rolnego w drodze dziedziczenia nie może zbyć (podzielić się gospodarstwem według ustalonej ustnej umowy z pozostałymi współwłaścicielami) nawet części nabytego w drodze dziedziczenia gospodarstwa rolnego.

Wnioskodawca chcąc skorzystać ze zwolnienia musi prowadzić całe gospodarstwo rolne/ udział w gospodarstwie rolnym nabyte/ nabyty w drodze dziedziczenia. Fakt, że po zbyciu części gospodarstwa rolnego nabytego w drodze dziedziczenia Wnioskodawczyni nadal prowadziłaby gospodarstwo rolne, nie powoduje, że zostanie zachowane prawo do zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Powyższe wynika z istoty omawianego zwolnienia, aby to gospodarstwo rolne, które Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia, prowadziłaby przez wskazany w tym przepisie okres 5 lat od dnia nabycia, w celu zachowania prawa do zwolnienia.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawczynię w drodze dziedziczenia po zmarłym spadkodawcy udziału w gospodarstwie rolnym korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Natomiast zbycie przez Wnioskodawczynię części gospodarstwa (podział gospodarstwa będącego przedmiotem współwłasności z pozostałymi współwłaścicielami) - przed upływem 5 lat od dnia nabycia - spowoduje konieczność zapłaty podatku od wartości nabytego gospodarstwa rolnego, bowiem powyższe zbycie spowoduje utratę przez Wnioskodawczynię w całości zwolnienia określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto należy wskazać, że spłata z wartości budynków znajdujących się na działkach użytkowanych przez spadkodawcę nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Końcowo wskazać należy, iż przedmiotowa interpretacja - zgodnie ze złożonym wnioskiem - została wydana wyłącznie dla Wnioskodawczyni. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Siostra Wnioskodawczyni w celu uzyskania interpretacji powininna złożyć odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.