IPPB2/4515-71/16-4/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Mając na względzie powyższe oraz przepis art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, stwierdzić należy, iż otrzymane świadczenie od Fundacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. A zatem, na Wnioskodawczyni nie ciąży z tego tytułu obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2016 r. (data wpływu 5 kwietnia 2016 r.) uzupełniony pismem z dnia 29 maja 2016 r. (data nadania 30 maja 2016 r, data wpływu 31 maja 2016 r.) na wezwanie z dnia 18 maja 2016 r. Nr IPPB4/4511-436/16-2/MS2 (data nadania 18 maja 2016 r., data doręczenia 23 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych pomocy otrzymanej od Fundacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków pomocy otrzymanej od Fundacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W lipcu 2014 r. syn Wnioskodawczyni, 11 lat, zachorował na białaczkę limfoblastyczną. W dniu 28.01.2015 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę korzystania z rachunku bankowego Fundacji. Na subkoncie gromadzone były na rzecz dziecka środki finansowe od darczyńców z przeznaczeniem na cele Pomocy Dla - chorego syna, Wnioskodawczyni.

W ciągu 2015 roku Wnioskodawczyni sukcesywnie przedstawiała Fundacji faktury wystawiane na jej syna Michała na zakup leków, badań lekarskich i przejazdy karetkami pogotowia ratunkowego. Kwoty z w/w dokumentów pomniejszone o 10% (koszty Fundacji) były przekazywane potem przez Fundację na konto Wnioskodawczyni.

Ostatecznie Wnioskodawczyni otrzymała w 2015 r. od Fundacji kwotę 11.074,00 zł (jedenaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote) na rzecz chorego onkologicznie Michała J.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 18 maja 2016 r. Nr IPPB4/4511-436/16-2/MS2 (data nadania 18 maja 2016 r., data doręczenia 23 maja 2016 r.) tutejszy Organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z dnia 29 maja (data nadania 30 maja 2016 r., data wpływu 31 maja 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że:

  • interpretacja ma być wydana w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn,
  • nie zawierała z Fundacją umowy darowizny i że celem statutowym Fundacji jest działalność z zakresu pomocy społecznej,
  • sprecyzowano pytanie oraz przedstawiono własne stanowisko w sprawie,
  • dokonano dodatkowej opłaty w kwocie 40,00 zł.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymane świadczenia podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych lub podatkowi od spadków i darowizn...

Niniejsza interpretacja dotyczy ustawy o podatku od spadków i darowizn, w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane świadczenia nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych ani podatkowi od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Ponieważ przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „darowizna” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

W myśl art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Do zawarcie umowy darowizny niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Jak wynika z powyższego, przy uwzględnieniu postanowień art. 9 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn wystąpi w przypadku, jeżeli spełnione będą łącznie warunki:

  1. pomoc będzie świadczona na podstawie umowy darowizny, w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego i będzie miała postać rzeczy (w tym pieniędzy) lub prawa majątkowego oraz
  2. wartość darowizny – od tej samej osoby (podmiotu) przekroczy w okresie 5 lat kwotę wolną od podatku (dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej – kwotę 4.902 zł).

Zatem decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem od spadków i darowizn, w przypadku otrzymania bezpłatnej pomocy np. od fundacji, ma kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy, a tym samym treść konkretnej umowy wiążącej strony. O tym czy dokonana czynność ma charakter prawny darowizny (art. 888 Kodeksu cywilnego) czy też jest to świadczenie nieodpłatne wynikające z innego stosunku prawnego winna przesądzać konkretna instytucja (fundacja), która podejmuje decyzje o świadczeniu pomocy. Strony mogą bowiem dokonać wyboru rodzaju czynności prowadzącej do udzielania pomocy, przy wykorzystaniu nie tylko ogólnej zasady swobody zawierania umów, postanowień statutu tych instytucji, ale również z uwzględnieniem skutków podatkowych tych czynności, wybierając najkorzystniejsze w tym zakresie rozwiązanie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w lipcu 2014 r. syn Wnioskodawczyni, 11 lat, zachorował na białaczkę limfoblastyczną. W dniu 28.01.2015 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę korzystania z rachunku bankowego Fundacji. Na subkoncie gromadzone były na rzecz dziecka środki finansowe od darczyńców z przeznaczeniem na cele Pomocy Dla Michała J. – chorego syna, Wnioskodawczyni. W ciągu 2015 roku Wnioskodawczyni sukcesywnie przedstawiała Fundacji faktury wystawiane na jej syna Michała na zakup leków, badań lekarskich i przejazdy karetkami pogotowia ratunkowego. Kwoty z w/w dokumentów pomniejszone o 10% (koszty Fundacji) były przekazywane potem przez Fundację na konto Wnioskodawczyni. Ostatecznie Wnioskodawczyni otrzymała w 2015 r. od Fundacji kwotę 11.074,00 zł (jedenaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote) na rzecz chorego onkologicznie Michała J.. W przesłanym uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że nie zawierała z Fundacją umowy darowizny i że celem statutowym Fundacji jest działalność z zakresu pomocy społecznej.

W tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należy więc przyjąć, że pomoc świadczona przez Fundację nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Zakwalifikowanie każdego nieodpłatnego przysporzenia jako darowizny w każdym przypadku jest nieuzasadnione. Nie każde bowiem bezpłatne przysporzenie, w tym pomoc świadczona przez różnego rodzaju instytucje (fundacje, organizacje pożytku publicznego) na rzecz osoby fizycznej, może być traktowana jako darowizna, bowiem może wynikać z innego tytułu prawnego.

Zatem, mając na względzie powyższe oraz przepis art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, stwierdzić należy, iż otrzymane świadczenie od Fundacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. A zatem, na Wnioskodawczyni nie ciąży z tego tytułu obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.