IPPB2/4515-65/16-2/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przyjmując za Wnioskodawczynią, że cesja książeczki mieszkaniowej nie przybierze postaci umowy darowizny, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2016 r. (data wpływu 13 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych cesji książeczki mieszkaniowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych cesji książeczki mieszkaniowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Brat rodzony Wnioskodawczyni planuje dokonanie cesji swojej książeczki mieszkaniowej na rzecz Wnioskodawczyni w Banku. Wartość nominalna książeczki mieszkaniowej przekracza kwotę wolną od podatku – 9.637 zł (szacowana wartość około 20.000 zł).

Środki zostaną przeznaczone na zakup mieszkania. Przekazanie książeczki mieszkaniowej odbędzie się w drodze cesji i nie będzie posiadało cech darowizny tzn. nie będzie spisany akt notarialny oraz umowa darowizny. Po dokonaniu cesji książeczka mieszkaniowa ulegnie likwidacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dokonanie cesji książeczki mieszkaniowej na rzecz Wnioskodawczyni przez brata rodzonego podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i czy wobec tego Wnioskodawczyni jest zobowiązana do złożenia deklaracji SD-Z2...

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86, 211, 1045, 1137) ściśle określa granice przedmiotu opodatkowania tj. nabycie według określonych tytułów, wyczerpująco wymieniając tytuły na podstawie których nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Katalog czynności ujęty w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn ma charakter zamknięty. Zatem opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko nabycie i to takie które zostało w nim wymienione. Przekazanie książeczki mieszkaniowej odbędzie się w drodze cesji i nie będzie posiadało cech darowizny, gdyż m.in. nie będzie spisany akt notarialny czy też umowa darowizny.

W świetle powyższego umowa cesji nie stanowi darowizny, a więc wolne jest od podatku i nie ma obowiązku zgłaszania jej do urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

W myśl natomiast art. 1 ust. 2 ww. ustawy podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że rodzony brat Wnioskodawczyni planuje dokonanie cesji swojej książeczki mieszkaniowej na rzecz Wnioskodawczyni w Banku. Wartość nominalna książeczki mieszkaniowej przekracza kwotę wolną od podatku – 9.637 zł (szacowana wartość około 20.000 zł). Środki zostaną przeznaczone na zakup mieszkania. Przekazanie książeczki mieszkaniowej odbędzie się w drodze cesji i nie będzie posiadało cech darowizny, tzn. nie będzie spisany akt notarialny oraz umowa darowizny. Po dokonaniu cesji książeczka mieszkaniowa ulegnie likwidacji.

Instytucję przelewu (cesji) regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380). Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Przelew wierzytelności jest swoistą konstrukcją prawną, przewidzianą w ogólnych zasadach zobowiązań prowadzącą do zmiany osoby wierzyciela podczas, gdy przedmiot zobowiązania pozostaje ten sam. Umowy cesji wierzytelności należą do czynności prawnych rozporządzających o skutkach zbliżonych do umowy przenoszącej własność.

Art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Zatem, przyjmując za Wnioskodawczynią, że cesja książeczki mieszkaniowej nie przybierze postaci umowy darowizny, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.