IPPB2/4515-62/16-4/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. W jakiej dacie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn?2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym został spełniony warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym – po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w art. 16 ust. 2 – wyłączeniu z podstawy opodatkowaniu podlega czysta wartość lokalu do wysokości odpowiadającej 47,375 m2 powierzchni użytkowej nabytego lokalu, a w związku z powyższym nabycie udziału 1/2 we współwłasności przedmiotowego lokalu nie będzie podlegało opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 maja 2016 r. (data nadania 24 maja 2016 r., data wpływu 30 maja 2016 r.) na wezwanie z dnia 20 maja 2016 r. Nr IPPB2/4515-62/16-2/AF o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia 1/2 lokalu mieszkalnego w drodze spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia 1/2 lokalu mieszkalnego w drodze spadku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego Wnioskodawczyni została spadkobiercą swojej szwagierki (siostry męża). W skład spadku wchodzi udział 1/2 we współwłasności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. W sprawie nie zostało jeszcze przeprowadzone postępowanie spadkowe, nie było też składane oświadczenie o przyjęciu spadku (termin na złożenie oświadczenia już upłynął).

Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem w udziale wynoszącym 4/6 innego lokalu mieszkalnego (udział nabyty drogą dziedziczenia po mężu Wnioskodawczyni). Jako że z tytułu nabycia spadku po szwagierce nie przysługuje Wnioskodawczyni zwolnienie z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (Wnioskodawczyni zaliczona jest do II grupy podatkowej), Wnioskodawczyni chciałaby uregulować stan prawny nieruchomości, przeprowadzić postępowanie spadkowe oraz skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 powołanej ustawy, pozwalającej wyłączyć z podstawy opodatkowania czystą wartość nabytego lokalu do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Powierzchnia użytkowa lokalu nabytego w drodze spadku po szwagierce wynosi 94,75 m2.

Pismem z dnia 20 maja 2016 r. nr IPPB2/4515-62/16-2/AF wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • Wskazanie czy pełnomocnik Wnioskodawczyni jest adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym.
 • Jeżeli pełnomocnik - jest adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym to należy wskazać adres elektroniczny pełnomocnika w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy, tj. w systemie ePUAP, bądź informacji o odbiorze pism w siedzibie Organu.

Ponadto organ podatkowy w celu prawidłowego wydania interpretacji indywidualnej wezwał o uzupełnienie wniosku w zakresie uzupełnienia przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:

 • daty śmierci spadkodawczyni,
 • czy Wnioskodawczyni będzie zamieszkiwać będąc zameldowanym na pobyt stały w nabytym lokalu i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat:
  • od dnia złożenia zeznania podatkowego – jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu,lub
  • od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że:

 • Spadkodawczyni Wnioskodawczyni zmarła 13 kwietnia 2014 roku;
 • Wnioskodawczyni będzie zamieszkiwać będąc zameldowaną na pobyt stały w nabytym lokalu i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego (Wnioskodawczyni zamierza zameldować się na pobyt stały w nabytym lokalu przed dniem zeznania podatkowego);
 • Pełnomocnik Wnioskodawczyni nie jest doradcą podatkowym, radcą prawnym ani adwokatem, co oznacza, że doręczenia powinny być dokonywane drogą pisemną na adres do doręczeń wskazany we wniosku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. W jakiej dacie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn...
 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym został spełniony warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym – po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w art. 16 ust. 2 – wyłączeniu z podstawy opodatkowaniu podlega czysta wartość lokalu do wysokości odpowiadającej 47,375 m2 powierzchni użytkowej nabytego lokalu, a w związku z powyższym nabycie udziału 1/2 we współwłasności przedmiotowego lokalu nie będzie podlegało opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy powinien powstać z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub z chwilą sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, a więc zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Ad 2.

W ocenie Wnioskodawczyni spełnia ona warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W przepisie tym wskazano, iż ulga określona w art. 16 ust. 1 (ulga mieszkaniowa) przysługuje wyłącznie osobom, które nie są właścicielami innego budynku lub lokalu mieszkalnego lub będąc nimi przeniosą własność tego budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Jako że Wnioskodawczyni jest jedynie współwłaścicielem (a nie właścicielem) innego lokalu mieszkalnego, powyższy warunek został spełniony.

Ad. 3.

W ocenie Wnioskodawczyni, po spełnieniu wszystkich przesłanek koniecznych dla zastosowania ulgi mieszkaniowej, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w jej przypadku wyłączeniu z podstawy opodatkowania będzie podlegała czysta wartość nabytego lokalu do wysokości odpowiadającej 47,375 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 94,75 m2. Zgodnie z art. 16 ust. 1 powołanej ustawy, w razie nabycia udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału. Jako że w wyniku spadkobrania po szwagierce Wnioskodawczyni nabyła udział wynoszący 1/2 we współwłasności lokalu, ulga będzie przysługiwała w wysokości połowy powierzchni użytkowej lokalu (94,75 m2 : 2 = 47,375 m2). Oznacza to, że podstawa opodatkowania z tytułu nabycia przedmiotowego lokalu drogą dziedziczenia po zastosowaniu ulgi mieszkaniowej wyniesie 0. Wnioskodawczyni stoi zatem na stanowisku, iż nabycie przez nią opisanego lokalu nie będzie opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.