IPPB2/4515-59/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

W przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstał z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu z 1977 r. stwierdzającego nabycie przez Wnioskodawcę spadku po matce. Na Wnioskodawcy ciążył obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia praw do spadku po matce i wykazania w nim prawa majątkowego w postaci roszczenia do Nieruchomości W.. Skoro zatem obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawcę spadku po ojcu powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczenia sądu, tj. w 1977 r., w myśl powołanych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.
IPPB2/4515-59/15-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. decyzja
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od spadków i darowizn
 4. postępowanie
 5. przedmiot opodatkowania
 6. roszczenia
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania w drodze spadku roszczenia do nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania w drodze spadku roszczenia do nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą od stycznia 1981 r. podwójne obywatelstwo, tj. obywatelstwo polskie i obywatelstwo Wielkiej Brytanii („Wnioskodawca”). Wnioskodawca obecnie mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii, do której wyjechał z Polski w 1972 r. W 1979 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński z osobą obecnie również posiadającą podwójne obywatelstwo - obywatelstwo polskie i obywatelstwo Wielkiej Brytanii („Żona”). Żona Wnioskodawcy wyjechała z Polski do Wielkiej Brytanii w 1979 r.
 2. Wnioskodawca dotychczas przyjeżdżał okazjonalnie do Polski, gdzie wraz z żoną w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej jest właścicielem nieruchomości - dom w W., który obecnie jest wynajmowany („Dom w W.”). Żona jest właścicielem mieszkania w W., w którym mieszkają teściowie Wnioskodawcy („Mieszkanie w W.”).
 3. Wnioskodawca jest również właścicielem wraz z żoną w ramach wspólności majątkowej nieruchomości położonych w Wielkiej Brytanii: (i) domu („bliźniak”) nabytego w 1991 r., w którym Wnioskodawca i żona mieszkają na stałe oraz (ii) domu nabytego w 2004 r. (łącznie „Nieruchomości w UK”). Nieruchomości UK nie były związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy lub żony, aczkolwiek w domu nabytym w 2004 r. znajdują się trzy lokale, które były od momentu nabycia tego domu wynajęte na rzecz osób trzecich.
 4. Wnioskodawca planuje sprzedać jedną z Nieruchomości w UK (dom w którym mieszka na stałe) oraz uzyskane ze sprzedaży środki (po spłacie hipoteki) przetransferować do Polski.
 5. nioskodawca wraz z żoną planują też przeprowadzić się na stałe do Polski w 2015 r., tj. przenieść swój tzw. ośrodek interesów życiowych (osobistych i gospodarczych) z Wielkiej Brytanii do Polski. W ramach przenosin, przeniesiony zostanie m.in. majątek ruchomy (tzw. mienie przesiedleńcze) oraz gotówka.
 6. Wnioskodawca obecnie stara się również odzyskać zabrany po wojnie 1939-1945 r. jego przodkom - na podstawie przepisów dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. Nr 50, poz. 279 ze zm.) („tzw. dekret Bieruta”) - majątek w postaci nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, do którego to majątku Wnioskodawca prawa nabył w 1977 r. w drodze nabycia spadku po swojej matce - co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w 1977 r. („Nieruchomość W.”).
 7. Wnioskodawca spodziewa się, że w 2015 r. w ramach postępowania mającego na celu odzyskanie Nieruchomości W. może otrzymać: (a) prawo wieczystego użytkowania Nieruchomości W. lub (b) własność Nieruchomości W. lub (c) odszkodowanie w gotówce za zabranie Nieruchomości W. lub (d) prawa własności / prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tzw. zamiennej w zamian za Nieruchomość W..
 8. W razie otrzymania majątku w innej formie niż w postaci odszkodowania w gotówce za zabranie Nieruchomości W., Wnioskodawca rozważa również - jako osoba mająca miejsce stałego pobytu w Polsce - dokonanie: (i) odpłatnego zbycia Nieruchomości W. (prawa własności albo użytkowania wieczystego) w przypadku pozytywnego wyniku postępowania reprywatyzacyjnego lub (ii) odpłatnego zbycia nieruchomości tzw. zamiennej za Nieruchomość W..
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 1a ustawy o PIT, po przeniesieniu się Wnioskodawcy na stałe z Wielkiej Brytanii do Polski, tj. przeniesieniu tzw. ośrodka interesów życiowych (osobistych i gospodarczych) z Wielkiej Brytanii do Polski, Wnioskodawca będzie podlegał tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce w 2015 r. - pomimo tego, iż przez część 2015 r. (nawet dłużej niż 183 dni w 2015 r.) będzie przebywał w Wielkiej Brytanii...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku wartość majątku Wnioskodawcy powstałego i nabytego w czasie jego zamieszkania w Wielkiej Brytanii, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PIT w Polsce w momencie przeniesienia się Wnioskodawcy na stałe z Wielkiej Brytanii do Polski, tj. przeniesienia tzw. ośrodka interesów życiowych (osobistych i gospodarczych) z Wielkiej Brytanii do Polski, gdyż dochody i majątek Wnioskodawcy, z których powstał ten majątek podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Wielkiej Brytanii (nawet gdy zgodnie z prawem tego kraju były zwolnione od podatku)...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę (podlegającego w Polsce tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT) ze sprzedaży Nieruchomości w UK nie będzie opodatkowany podatkiem PIT w Polsce ze względu na upływ 5-letniego terminu od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości w UK...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) przedstawionym we Wniosku, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę w spadku po matce w 1977 r. roszczenia do Nieruchomości W. uległ już przedawnieniu, a otrzymanie przez Wnioskodawcę majątku z tytułu realizacji nabytych w 1977 r. w drodze spadku roszczeń do Nieruchomości W. nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ani podatkiem PIT...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w przypadku otrzymania: (i) prawa własności lub (ii) użytkowania wieczystego Nieruchomości W. lub (iii) prawa własności / prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tzw. zamiennej w zamian za Nieruchomość W., Wnioskodawca może odpłatnie zbyć ww. prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego bez powstania zobowiązania podatkowego w podatku PIT ze względu, iż Wnioskodawca nabył ten majątek w 1977 r. (tj. w momencie nabycia spadku po matce)...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 4 w zakresie podatku od spadków i darowizn. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) przedstawionym we Wniosku, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę w spadku po matce w 1977 r. roszczenia do Nieruchomości W. uległ już przedawnieniu, a otrzymanie przez Wnioskodawcę majątku z tytułu realizacji nabytych w 1977 r. w drodze spadku roszczeń do Nieruchomości W. nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem m.in. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego.

Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („KC”) „prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej (księgi IV KC)”. Zgodnie z art. 924 KC spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Z kolei zgodnie z art. 925 KC spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Z KC wynika, że spadkobierca nabywa prawa majątkowe po spadkodawcy w chwili otwarcia spadku, tj. w chwili śmierci spadkodawcy. Należy zatem uznać, iż Wnioskodawca nabył m.in. roszczenie do Nieruchomości W. w chwili śmierci matki Wnioskodawcy, tj. w 1977 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia z chwila przyjęcia spadku. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia. Jednakże zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o podatku od spadków z 1975 r. „jeżeli nabycie nie zgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia”. Ustawa o podatku od spadków z 1975 r. obowiązywała do 1983 r., w którym została zastąpiona ustawą o podatku od spadków i darowizn.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji w której Wnioskodawca otrzymał spadek po matce - w tym roszczenie do Nieruchomości W. - w 1977 r., w stosunku do Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie ustawa o podatku od spadków z 1975 r. Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w nieprawomocnym wyroku z dnia 28 marca 2013 r. (sygn. I SA/Łd 1439/12) „w odniesieniu do podatku od spadków i darowizn tak jak w wypadku każdego innego podatku zasadą jest stosowanie materialnego prawa podatkowego obowiązującego w momencie zaistnienia okoliczności, z którą norma prawna wiąże powstanie u podmiotu podatkowego obowiązku świadczenia podatkowego. Okolicznością tą na tle omawianej regulacji jest moment nabycie spadku”.

Jak zauważono w stanie faktycznym Wniosku, Wnioskodawca otrzymał spadek po matce w 1977 r. Nabycie spadku zostało potwierdzone w 1977 r. prawomocnym orzeczeniem sądu. Z tego względu - zdaniem Wnioskodawcy - obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn Wnioskodawcy z tytułu otrzymania w spadku roszczenia do Nieruchomości W. już wygasło. Zdaniem Wnioskodawcy otrzymanie przez Wnioskodawcę majątku z tytułu realizacji roszczeń do Nieruchomości W. - własności Nieruchomości W. lub użytkowania wieczystego Nieruchomości W. lub odszkodowania lub prawa własności / wieczystego użytkowania nieruchomości tzw. zamiennej w zamian za Nieruchomość W. - nie podlega już obecnie opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, albowiem Wnioskodawca otrzymał w spadku w 1977 r. jedynie prawo majątkowe w postaci roszczenia, a nie Nieruchomość W. lub prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości W. lub odszkodowanie lub nieruchomość zamienną za Nieruchomość W.. Spadkodawczyni (matka Wnioskodawcy) nie była bowiem właścicielką ani użytkownikiem wieczystym Nieruchomości W. (nieruchomości tzw. zamiennej), zatem Wnioskodawca nie mógł otrzymać więcej praw w drodze spadkobrania, niż posiadała spadkodawczyni. Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia z Nieruchomości W. w chwili otrzymania spadku z kolei jeszcze nie istniało.

Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12 czerwca 2012 r. (nr IPPB2/436-115/12-4/MZ) „w związku ze zwrotem nieruchomości wcześniej wywłaszczonej, podatnik nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn. Na podatniku ciążył obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia praw do roszczenia po zmarłej babci. Skoro obowiązek podatkowy z tytułu nabycia spadku po babci powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczenia sądu, tj. w 1983 r., to zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu”. W zakresie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia podobne zdanie wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 maja 2011 r. (nr IPPB2/436-97/11-2/MZ) „należy stwierdzić, że należne Wnioskodawczyni odszkodowanie nie zostało nabyte w drodze spadku, ponieważ w tej dacie odszkodowanie to nie istniało. Tym samym przyznane odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. A zatem, obowiązek podatkowy w tym zakresie nie powstał. Wobec powyższego bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie powyższego wniosku pod kątem art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn odnośnie wypłaconego odszkodowania”. Z kolei w zakresie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymania w spadku roszczenia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w ww. interpretacji indywidualnej z dnia 23 maja 2011 r. (sygn. IPPB2/436-97/11-2/MZ) zauważył, iż „opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegało natomiast nabycie prawa do roszczenia o odszkodowanie po zmarłych rodzicach, które wchodziło w skład masy spadkowej. A zatem, na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek - rozliczenia się z właściwym organem podatkowym z tytułu nabycia praw do roszczenia o odszkodowanie po zmarłych rodzicach. Z uwagi na to, iż obowiązek podatkowy po zmarłym ojcu powstał w 1999 r. (postanowienie o nabyciu praw do spadku), wobec powyższego zobowiązanie podatkowe w powyższej sprawie nie powstanie, bowiem w myśl art. 68 przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe do ojcu uległo przedawnieniu”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że z uwagi na fakt, że matka Wnioskodawcy zmarła w 1977 roku w niniejszej sprawie znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. tytułem dziedziczenia.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). W myśl art. 922 § 1 tej ustawy przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Zgodnie z art. 924 ww. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Prawomocne postanowienie sądu ma natomiast charakter deklaratoryjny i stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego).

Z powołanych wyżej artykułów wynika, że spadkobiercy w zasadzie wchodzą w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. Oznacza to, że w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki, ale także uzasadnione prawnie nadzieje na nabycie prawa. Prawa majątkowe są składnikiem masy spadkowej dającym nabywcy w drodze dziedziczenia legitymację prawną do występowania z wnioskiem o ich dochodzenie. Roszczenie o zwrot nieruchomości jest prawem majątkowym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca obecnie stara się odzyskać zabrany po wojnie 1939-1945 r. jego przodkom - na podstawie przepisów dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. Nr 50, poz. 279 ze zm.) („tzw. dekret Bieruta”) - majątek w postaci nieruchomości gruntowej położonej w W., do którego to majątku Wnioskodawca prawa nabył w 1977 r. w drodze nabycia spadku po swojej matce - co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w 1977 r. („Nieruchomość W.”). Wnioskodawca spodziewa się, że w 2015 r. w ramach postępowania mającego na celu odzyskanie Nieruchomości W. może otrzymać: (a) prawo wieczystego użytkowania Nieruchomości W. lub (b) własność Nieruchomości W. lub (c) odszkodowanie w gotówce za zabranie Nieruchomości W. lub (d) prawa własności / prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tzw. zamiennej w zamian za Nieruchomość W.. W razie otrzymania majątku w innej formie niż w postaci odszkodowania w gotówce za zabranie Nieruchomości W., Wnioskodawca rozważa również - jako osoba mająca miejsce stałego pobytu w Polsce - dokonanie: (i) odpłatnego zbycia Nieruchomości W. (prawa własności albo użytkowania wieczystego) w przypadku pozytywnego wyniku postępowania reprywatyzacyjnego lub (ii) odpłatnego zbycia nieruchomości tzw. zamiennej za Nieruchomość W..

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że przedmiotem spadku, który Wnioskodawca nabył po matce było prawo majątkowe w postaci roszczenia o zwrot nieruchomości. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstał zatem z tytułu dziedziczenia prawa majątkowego.

Na podstawie art. 6 ust. 4 zd. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Zgodnie z art. 5 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Art. 21 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa reguluje sposób powstawania zobowiązań podatkowych i określa moment powstania takiego zobowiązania.

Zobowiązanie podatkowe powstaje więc z dniem:

 1. zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania;
 2. doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, wysokość zobowiązania podatkowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, chyba że przepisy szczególne przewidują inny sposób ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego albo w toku postępowania podatkowego stwierdzono, że dane zawarte w deklaracji, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, są niezgodne ze stanem faktycznym (§ 5 art. 21 Ordynacji podatkowej).

Na podstawie art. 68 § 1 i § 2 ww. ustawy zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Natomiast, gdy podatnik:

 1. nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,
 2. w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstał z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu z 1977 r. stwierdzającego nabycie przez Wnioskodawcę spadku po matce. Na Wnioskodawcy ciążył obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia praw do spadku po matce i wykazania w nim prawa majątkowego w postaci roszczenia do Nieruchomości W.. Skoro zatem obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawcę spadku po ojcu powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczenia sądu, tj. w 1977 r., w myśl powołanych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.

Końcowo odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.