IPPB2/4515-57/15-4/MZ | Interpretacja indywidualna

Przyjmując za Wnioskodawczynią, że wpłaty od rodziców przyjmą postać umowy darowizny, darowizny te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, po przekroczeniu kwoty wolnej, tj. w tym przypadku 4.902 zł, dla nabywcy zaliczonego do III grupy podatkowej. Jeżeli darowizna nie przekroczy kwoty 4.902 zł od każdego z darczyńców, w powyższej sprawie nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Ponadto należy nadmienić, że jeżeli w przyszłości w ciągu 5 lat od tych samych osób Wnioskodawczyni uzyskałaby kolejne darowizny, to wówczas należy je zsumować z poprzednimi zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
IPPB2/4515-57/15-4/MZinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od spadków i darowizn
 4. przedmiot opodatkowania
 5. wpłata
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 13 lipca 2015 r. (data nadania 13 lipca 2015 r., data wpływu 15 lipca 2015 r.) na wezwanie z dnia 2 lipca 2015 r. Nr IPPB4/4511-692/15-2/IM i Nr IPPB2/4515-57/15-2/MZ (data nadania 3 lipca 2015 r., data doręczenia 7 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymanych wpłat od rodziców - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymanych wpłat od rodziców.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca założył rachunek bankowy na którym będzie gromadził pieniądze z dobrowolnych składek rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobka (tzw. Rada Rodziców), które zostaną w 100% przeznaczone na przeznacza cele żłobkowe, tj. doposażenie żłobka oraz organizację w tym żłobku imprez dla dzieci uczęszczających do tego z żłobka. Kwota składek to 20 zł miesięcznie, czyli 240 zł w skali roku, czyli 1200 zł w skali 5 lat.

Pismem z dnia 2 lipca 2015 r. Nr IPPB4/4511-692/15-2/IM i Nr IPPB2/4515-57/15-2/MZ wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania m.in. w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, poprzez wskazanie:

Jeżeli interpretacja ma dotyczyć przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, to należy:

 • doprecyzować stan faktyczny poprzez wskazanie: Czy wpłaty od rodziców przyjmą postać umowy darowizny... Jeżeli tak, to czy Wnioskodawczyni w przedmiotowej sprawie występuje jako obdarowana...
 • sprecyzować pytanie podatkowe w indywidualnej sprawie Wnioskodawczyni w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn,
 • przedstawić własne stanowisko w sprawie, które powinno być powiązane z przedstawionym stanem faktycznym i zadanym pytaniem,
 • jednoznaczne wskazanie, którego stanu faktycznego (podatku) dotyczy wpłata w wysokości 40 zł, dokonana przez Wnioskodawczynię na konto Izby Skarbowej w Warszawie, w dniu 11 maja 2015 r. lub wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł.

W związku z tym, jeżeli Wnioskodawczyni oczekuje interpretacji w zakresie dwóch podatków, to jest obowiązany dokonać na konto Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 wpłaty brakujących 40 zł i doręczyć kserokopię dowodu jej uiszczenia.

Wnioskodawczyni w terminie ustawowym przesłała uzupełnienie m.in. w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, informując, że:

Nie ma podpisanej żadnej umowy z żadnym z rodziców, ale wpłaty są dobrowolną darowizną w postaci pieniężnej na rzecz realizacji celów żłobkowych, na co rodzice wyrazili zgodę, więc można przyjąć, że wpłaty są darowizną. Wnioskodawca występuje jako osoba obdarowana.

Wnioskodawczyni sprecyzowała pytanie w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz przedstawiła własne stanowisko w sprawie.

Ponadto dokonano wpłaty dodatkowej opłaty w kwocie 40 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy otrzymane wpłaty od rodziców będą podlegały opodatkowaniu, w przypadku, gdy wpłaty od każdego z rodziców nie przekroczą 4 902 zł w skali 5 lat...
 2. Czy otrzymane wpłaty od rodziców będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od spadków i darowizn, w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wpłaty od rodziców nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ darowizny od rodziców nie przekroczą 4 902 zł w skali 5 lat zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy przy nabyciu w drodze darowizny powstaje on z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Stosownie do art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatnicy podatku są obowiązani złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Obowiązek składania zeznań podatkowych nie dotyczy przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika.

Z kolei, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 4.902 zł jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie – art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca – art. 14 ust. 1 ww. ustawy.

Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe - art. 14 ust. 2 ww. ustawy.

Stosownie do art. 14 ust. 3 tejże ustawy do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

 1. do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
 2. do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
 3. do grupy III - innych nabywców.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Podatek naliczany jest zależnie od wartości otrzymanej darowizny, według tabeli określonej w tym przepisie.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca założył rachunek bankowy na którym będzie gromadził pieniądze z dobrowolnych składek rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobka (tzw. Rada Rodziców), które zostaną w 100% przeznaczone na przeznacza cele żłobkowe, tj. doposażenie żłobka oraz organizację w tym żłobku imprez dla dzieci uczęszczających do tego z żłobka. Kwota składek to 20 zł miesięcznie, czyli 240 zł w skali roku, czyli 1200 zł w skali 5 lat. Z przesłanego uzupełnienia wynika, że nie ma podpisanej żadnej umowy z żadnym z rodziców, ale wpłaty są dobrowolną darowizną w postaci pieniężnej na rzecz realizacji celów żłobkowych, na co rodzice wyrazili zgodę, więc można przyjąć, że wpłaty są darowizną. Wnioskodawca występuje jako osoba obdarowana.

A zatem, przyjmując za Wnioskodawczynią, że wpłaty od rodziców przyjmą postać umowy darowizny, darowizny te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, po przekroczeniu kwoty wolnej, tj. w tym przypadku 4.902 zł, dla nabywcy zaliczonego do III grupy podatkowej. Jeżeli darowizna nie przekroczy kwoty 4.902 zł od każdego z darczyńców, w powyższej sprawie nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Ponadto należy nadmienić, że jeżeli w przyszłości w ciągu 5 lat od tych samych osób Wnioskodawczyni uzyskałaby kolejne darowizny, to wówczas należy je zsumować z poprzednimi zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.