IPPB2/4515-38/16-4/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2016 r. (data wpływu 15 marca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 maja 2016 r. (data nadania 24 maja 2016 r., data wpływu 30 maja 2016 r.) na wezwanie z dnia 16 maja 2016 r. Nr IPPB4/4511-317/16-2/IM i Nr IPPB2/4515-38/16-2/MZ (data nadania 17 maja 2016 r., data doręczenia 20 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zwrotu wkładu mieszkaniowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zwrotu wkładu mieszkaniowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 10.12.1997 r. zmarł Wnioskodawczyni ojciec Kazimierz J.. 17 maja 2000 r. Sąd Rejonowy w G. wydał postanowienie w sprawie o nabyciu spadku po Kazimierzu J. Na mocy tego postanowienia Wnioskodawczyni dziedziczyła 1/2 część spadku wspólnie z żoną zmarłego Genowefą J. W skład masy spadkowej wchodziło lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w G. Wnioskodawczyni dziedziczyła 1/4 prawa do lokalu.

W lokalu tym zamieszkiwała żona Wnioskodawczyni ojca, nie przeprowadzały działu spadku. 31 lipca 2007 r. Genowefa J. wystąpiła do Spółdzielni z wnioskiem o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność, jednakże Spółdzielnia odmówiła dokonania takiego przekształcenia.

Genowefa J. zmarła dn. 22.02.2008 r. Po jej śmierci w marcu 2008 r. Wnioskodawczyni zwróciła się do Spółdzielni Mieszkaniowej o zwrot przysługującej jej części wkładu mieszkaniowego (1/4 wkładu) za lokal mieszkalny, który nabyła w drodze spadku po zmarłym ojcu.

Spółdzielnia dokonała zwrotu przypadającej Wnioskodawczyni części wkładu dopiero w roku 2015. Wnioskodawczyni dostała jednocześnie ze Spółdzielni druk PIT-8C, na którym został wykazany przychód z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego.

Pismem z dnia 16 maja 2016 r. Nr IPPB4/4511-317/16-2/IM i Nr IPPB2/4515-38/16-2/MZ wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez:

 1. Wyjaśnienie, czy Wnioskodawczyni jest jedyną Zainteresowaną będącą stroną postępowania, czy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy również innych Zainteresowanych...

Wątpliwość tut. organu budzi fakt, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożyła Pani na formularzu ORD-WS(1), który przeznaczony jest dla dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym, natomiast w części E. Informacja o Wnioskodawcy (Grupie Zainteresowanych), w poz. 70. Ogólna liczba zainteresowanych (liczba ta powinna odpowiadać liczbie wszystkich zainteresowanych składających wniosek wspólny) - wskazała Pani „01”, a w poz. 71. liczba zainteresowanych niebędących stronami postępowania (liczba ta powinna odpowiadać liczbie dołączonych do wniosku załączników ORD-WS/B) - wskazała Pani „00”.

 1. Jeżeli wniosek ma dotyczyć również innych Zainteresowanych należy dokonać uzupełnienia danych Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania o następujące informacje:
  • identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL;
  • rodzaj Zainteresowanego: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podatkowa grupa kapitałowa, inny;
  • nazwisko, pierwsze imię /nazwa pełna;
  • numer i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość /zagraniczny numer identyfikacyjny;
  • rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość (numeru identyfikacyjnego);
  • kraj wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość (numeru identyfikacyjnego – w przypadku nierezydenta);
  • REGON, numer KRS (dot. zainteresowanych niebędących osobami fizycznymi);
  • określenie statusu Zainteresowanego: podatnik, płatnik, inkasent, osoba trzeciaw rozumieniu art. 110-117b Ordynacji podatkowej, inny;
  • adres zamieszkania /adres siedziby Zainteresowanego;
  • adres do korespondencji Zainteresowanego;
  • w przypadku złożenia wniosku o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy podać adres elektroniczny do doręczeń (tj. adres skrytki użytkownika e-PUAP);
  • określenie organu podatkowego właściwego dla Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej (nazwa i adres organów podatkowych – Naczelnik Urzędu Skarbowego).
 2. Wyjaśnienie w zakresie jakich przepisów prawa podatkowego ma być wydana interpretacja przepisów prawa podatkowego, będących przedmiotem interpretacji indywidualnej właściwych dla przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.
 3. Jednoznaczne wskazanie, którego stanu faktycznego (podatku) dotyczy wpłata w wysokości 40 zł, dokonana przez Wnioskodawczynię na konto Izby Skarbowej w Warszawie, w dniu 11 marca 2016 r. lub wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł.
 4. Jeżeli interpretacja ma zostać wydana tylko w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn, to należy przedmiotowy wniosek uzupełnić poprzez:
  1. Doprecyzowanie stanu faktycznego o następujące informacje:
   - Czy Wnioskodawczyni z tytuł nabytych praw do spadku po zmarłym ojcu rozliczyła się we właściwym urzędzie skarbowym... Jeżeli tak, to czy Wnioskodawczyni wykazała w masie spadkowej udział nabyty we wkładzie mieszkaniowym...

Wnioskodawczyni w terminie ustawowym przesłała uzupełnienie, wskazując, że:

 • Wnioskodawczyni jest jedyną zainteresowaną będącą stroną postępowania. Nie ma innych osób zainteresowanych wydaniem interpretacji w przedmiotowej sprawie.
 • Wnioskodawczyni zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji dotyczącej zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych jak i podatku od spadków i darowizn. Gdy usiłowała uzyskać wyjaśnienia dotyczące jej sprawy w Urzędzie Skarbowym była odsyłana do osób zajmujących się zarówno podatkiem dochodowym od osób fizycznych jak i podatkiem od spadków i darowizn. Nikt nie był w stanie określić Wnioskodawczyni jednoznacznie na podstawie jakich przepisów należy rozpatrywać jej problem.
 • W załączeniu wyjaśnień do wniosku Wnioskodawczyni dołącza opłatę dodatkową w kwocie 40,00 zł.
 • Po śmierci ojca w roku 1997 Wnioskodawczyni nie rozliczyła się z Urzędem Skarbowym ze spadku, ponieważ nie wiedziała, że jakikolwiek spadek istnieje. Wg jej wiedzy ojciec mieszkał w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej mającym statut domu dla inwalidów, osób samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu bez prawa meldowania do lokalu rodziny i bez możliwości wykupienia lokalu na własność. Dopiero po śmierci żony ojca, Genowefy J. w roku 2008 roku w jej mieszkaniu Wnioskodawczyni znalazła dokumenty świadczące o przynależnym jej prawie do części lokalu spółdzielczego tj. kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Kazimierzu J. i postanowienie Sądu Rejonowego w G. o stwierdzeniu nabycia spadku. Wówczas Wnioskodawczyni dowiedziała się, że uległ zmianie status bloku, w którym mieszkał kiedyś ojciec. W roku 2008 Wnioskodawczyni rozpoczęła więc korespondencję z Spółdzielnią Mieszkaniową celem odzyskania przysługującej jej części wkładu do spółdzielczego mieszkania lokatorskiego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od spadków i darowizn od otrzymanego ze Spółdzielni zwrotu wkładu mieszkaniowego...
 2. Czy Wnioskodawczyni powinna wykazać przychód z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego w zeznaniu rocznym PIT i zapłacić od tego przychodu podatek dochodowy...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od spadków i darowizn, w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawczyni nie powinna od otrzymanego zwrotu wkładu mieszkaniowego płacić podatku od spadku i darowizn. Sprawa spadkowa była przeprowadzona w roku 2000 i obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.