IPPB2/4515-30/16-7/MZ | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, że przedstawiona we wniosku czynność spłaty nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jako podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym, spłata ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
IPPB2/4515-30/16-7/MZinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. podatek od spadków i darowizn
 3. przedmiot opodatkowania
 4. spłata
 5. zniesienie współwłasności
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) uzupełnionego pismami: z dnia 26 lutego 2016 r. (data nadania), data wpływu 29 lutego 2016 r. na wezwanie z dnia 19 lutego 2016 r. Nr IPPB4/4511-1392/15-3/AK (data nadania 19 lutego 2016 r., data doręczenia 24 lutego 2016 r.) oraz z dnia 14 marca 2016 r. (data nadania), data wpływu 21 marca 2016 r. na wezwanie z dnia 3 marca 2016 r. Nr IPPB4/4511-1392/15-5/AK i Nr IPPB2/4515-30/16-5/MZ (data nadania 4 marca 2016 r., data doręczenia 14 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 9 kwietnia 2015 roku, w kancelarii notarialnej sporządzono akt notarialny: Repertorium A spadkobierca, Janusz L. odstępuje swój udział siostrze, Krystynie K. z d. L. w zamian za spłatę. Spłaty dokonano na konto Janusza L. w banku tego samego dnia, co sporządzono akt notarialny i od tego dnia jedynym właścicielem nieruchomości jest siostra Janusza L., Krystyna K. z d. L.. (Kopia aktu notarialnego jest załączona dla informacji).

Pismem z dnia 19 lutego 2016 r. Nr IPPB4/4511-1392/15-3/AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 1. Wyjaśnienie w zakresie jakich przepisów prawa podatkowego ma być wydana interpretacja przepisów prawa podatkowego oraz wskazanie konkretnych przepisów prawa podatkowego, wynikających z ustawy podatkowej, będących przedmiotem interpretacji indywidualnej właściwych dla przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (należy wskazać oznaczenie przepisów wraz z nazwą aktu prawnego każdego zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zdarzenia przyszłego bez przytaczania treści przepisów).
  Wątpliwość tut. organu budzi fakt, że w złożonym wniosku zakreślił Pan w części A.1 Rodzaj sprawy, poz. 9 - Podatek od spadków i darowizn, natomiast w części E poz. 61 Przepisy prawa podatkowego - wskazał Pan art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).
  Zatem należy wyjaśnić, czy interpretacja ma zostać wydana tylko w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy również w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy wskazać konkretne przepisy wynikające z ustawy.
 2. Doprecyzowanie stanu faktycznego o następujące informacje:
  • proszę wskazać datę śmierci Spadkodawcy/Spadkodawczyni,
  • miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w dniu otrzymania spłaty,
  • czy spłaty dokonano w wyniku zniesienia współwłasności czy w wyniku działu spadku...
  • czy przedmiotem zniesienia współwłasności/działu spadku jest cała masa spadkowa...
  • czy w wyniku zniesienia współwłasności/działu spadku otrzyma Pan tylko spłatę, czy także udział w masie spadkowej...
  • czy kwota tytułem spłaty (oraz ewentualnie udział w masie spadkowej) nie przekroczy wartości przysługującego Panu udziału w spadku...

Wnioskodawca w terminie ustawowym przesłał uzupełnienie wskazując, że:

 • Interpretacja przepisów prawa podatkowego ma być wydana w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 • Spadkodawczyni Stanisława L. – matka zmarła 26.02.2012 r.
 • Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w dniu otrzymania spłaty - Canada.
 • Spłaty dokonano w wyniku zniesienia współwłasności.
 • Przedmiotem zniesienia współwłasności jest cała masa spadkowa.
 • W wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawca otrzymał tylko spłatę.
 • Kwota tytułem spłaty nie przekracza wartości udziału w spadku.
 • Sprecyzowano pytanie w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz przedstawiono własne stanowisko w sprawie.
 • Dokonano dodatkowej opłaty w kwocie 40,00 zł.

Pismem z dnia 3 marca 2016 r. Nr IPPB4/4511-1392/15-5/AK i Nr IPPB2/4515-30/16-5/MZ wezwano ponownie Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • ponowne przesłanie uzupełnienia, opatrzonego własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy w oryginale.

Wnioskodawca w terminie ustawowym przesłał uzupełnienie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od spłaty otrzymanej od siostry, Krystyny K. z d. L. w zamian za odstąpienie jej swojego działu w spadku...
 2. Czy z tytułu otrzymanej spłaty Wnioskodawca musi zapłacić podatek od spadków i darowizn...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od spadków i darowizn, w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie należy się podatek od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 pkt 2 ustawy).

Określony w zacytowanym przepisie przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wskazuje, iż jest nim co do zasady nieodpłatne nabycie własności rzeczy i praw majątkowych, wyłącznie z tytułów w nim wymienionych. Istota ekonomiczna tego podatku tkwi więc w przyroście majątkowym podatnika, a konkretnie we wzbogaceniu podatnika na skutek przejęcia majątku pod tytułem darmym. Koncentruje się on nie tyle na prawnym akcie obrotu, co na będącym jego następstwem wzbogaceniu podatnika.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 9 kwietnia 2015 roku, w kancelarii notarialnej sporządzono akt notarialny: Repertorium A spadkobierca, Janusz L. odstępuje swój udział siostrze, Krystynie K. z d. L. w zamian za spłatę. Spłaty dokonano na konto Janusza L. w banku tego samego dnia, co sporządzono akt notarialny i od tego dnia jedynym właścicielem nieruchomości jest siostra Janusza L., Krystyna K. z d. L.. Z przesłanego uzupełnienia wynika, że Spadkodawczyni Stanisława L. – matka zmarła 26.02.2012 r. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w dniu otrzymania spłaty - Canada. Spłaty dokonano w wyniku zniesienia współwłasności. Przedmiotem zniesienia współwłasności jest cała masa spadkowa. W wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawca otrzymał tylko spłatę. Kwota tytułem spłaty nie przekracza wartości udziału w spadku.

A zatem, należy stwierdzić, iż w przypadku otrzymania spłaty, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn nie powstanie. Czynność taka nie jest bowiem wymieniona w określającym przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn art. 1, a zgodnie z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Oznacza to, że jeżeli określona czynność nie została wskazana w ustawie (w tym wypadku w ustawie o podatku od spadków i darowizn), to jej dokonanie nie może powodować powstania obowiązku podatkowego.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przedstawiona we wniosku czynność spłaty nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jako podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym, spłata ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.