IPPB2/4515-30/15-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawczyni z tytułu darowizny otrzymanej od matki będzie mogła skorzystać z bezwarunkowego zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie. W przypadku nie spełnienia przez Wnioskodawczynię warunków zawartych w art. 4a ustawy, w powyższej sprawie może znaleźć zastosowanie ulga zawarta w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy wskazać, że okres 5 lat, który jest jednym z warunków zastosowania ulgi wymienionej w art. 16 ustawy, jest liczony jako 5 pełnych lat. Dodatkowo nadmienia się, że nabycie działki gruntu (działki budowlanej) przed lub po otrzymaniu mieszkania w drodze darowizny, nie ma wpływu zarówno na zastosowanie zwolnienia zawartego w art. 4a, jak i ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
IPPB2/4515-30/15-2/MZinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od spadków i darowizn
 4. przedmiot opodatkowania
 5. zwolnienie
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku
 2. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Wysokość podatku -> Nabycie budynku mieszkalnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Matka Doroty R. planuje przekazać w drodze darowizny mieszkanie o powierzchni ok. 55 m.kw., na rzecz Doroty R. oraz jej męża Marcina R.. Małżonkowie R. nie są właścicielami żadnego lokalu ani budynku mieszkalnego, nie są najemcami budynku ani lokalu, nie przysługuje im też spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu lub budynku mieszkalnego, są natomiast właścicielami piwnicy o powierzchni 2,76 m.kw. Małżonkowie R. są zameldowani na pobyt stały w opisywanym lokalu mieszkalnym oraz posiadają ustawową majątkową wspólność małżeńską.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

W przypadku przekazania w drodze darowizny, w formie aktu notarialnego, mieszkania opisanego w punkcie 68 na rzecz małżonków R., czy podlegają oni zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, jeżeli będą zamieszkiwać w tym lokalu mieszkalnym przez okres 5 lat od daty otrzymania mieszkania...

Czy okres 5 lat, który jest jednym z warunków zwolnienia, jest liczony jako 5 pełnych lat (np. od 1 maja 2015 do 1 maja 2020), czy też jest to 5 lat do końca roku, w jakim upływa okres rzeczonych 5 lat (np. od 1 maja 2015 do 31 grudnia 2020)...

Czy w przypadku nabycia przez małżonków R. działki gruntu (działka budowlana) przed lub po otrzymaniu mieszkania w drodze darowizny, podlegaliby oni nadal zwolnieniu od podatku od darowizny omawianego mieszkania...

Zdaniem Wnioskodawcy, małżonkowie R. po otrzymaniu od matki mieszkania w drodze darowizny, byliby zwolnieni od podatku od spadków i darowizn, mieszkając w darowanym lokalu przez 5 lat od daty darowizny (w formie aktu notarialnego), liczonych jako 5 pełnych lat np. od 1 maja 2015 r. do 1 maja 2020 r.

W przypadku nabycia przez małżonków R. działki gruntu (działka budowlana) przed lub po otrzymaniu mieszkania w drodze darowizny, nadal byliby zwolnieni z podatku od spadków i darowizn jaki wiąże się z opisywanym mieszkaniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Wyżej wymienione zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa. (art. 4 ust. 4)

Z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, iż jedynym warunkiem skorzystania ze zwolnienia, jest zgłoszenie przez osoby objęte zwolnieniem właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Z treści art. 4a ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn nie wynika więc by ustawodawca obwarował to zwolnienie podatkowe spełnieniem innych warunków. Nabywca rzeczy i praw majątkowych, który skorzystał ze zwolnienia na podstawie art. 4a ww. ustawy może swobodnie dysponować nabytym majątkiem.

Należy nadmienić, iż dopiero niespełnienie warunku określonego w tym przepisie powoduje, że osoby w nim wymienione korzystają z innych zwolnień na zasadach ogólnych, tj. określonych dla członków rodziny zaliczonych do I grupy podatkowej.

Nadmienia się, że zgodnie z art. 4a ust. 4 ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
 2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie - w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej – nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

W myśl art. 16 ust. 2 tej ustawy z omawianej ulgi mogą skorzystać nabywcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 1. spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 3. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 5. będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Z powołanego zapisu ustawy wynika, że powyższe warunki zastosowania ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn odnoszą się wyłącznie do osób, które są właścicielami lokalu lub budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie dotyczą natomiast osób, które są współwłaścicielami działki gruntu (działki budowlanej).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że matka Doroty R. planuje przekazać w drodze darowizny mieszkanie o powierzchni ok. 55 m.kw., na rzecz Doroty R. oraz jej męża Marcina R.. Małżonkowie R. nie są właścicielami żadnego lokalu ani budynku mieszkalnego, nie są najemcami budynku ani lokalu, nie przysługuje im też spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu lub budynku mieszkalnego, są natomiast właścicielami piwnicy o powierzchni 2,76 m.kw. Małżonkowie R. są zameldowani na pobyt stały w opisywanym lokalu mieszkalnym oraz posiadają ustawową majątkową wspólność małżeńską.

A zatem, Wnioskodawczyni z tytułu darowizny otrzymanej od matki będzie mogła skorzystać z bezwarunkowego zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie. W przypadku nie spełnienia przez Wnioskodawczynię warunków zawartych w art. 4a ustawy, w powyższej sprawie może znaleźć zastosowanie ulga zawarta w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy wskazać, że okres 5 lat, który jest jednym z warunków zastosowania ulgi wymienionej w art. 16 ustawy, jest liczony jako 5 pełnych lat. Dodatkowo nadmienia się, że nabycie działki gruntu (działki budowlanej) przed lub po otrzymaniu mieszkania w drodze darowizny, nie ma wpływu zarówno na zastosowanie zwolnienia zawartego w art. 4a, jak i ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Końcowo wskazać należy, iż przedmiotowa interpretacja - zgodnie ze złożonym wnioskiem - została wydana wyłącznie dla Wnioskodawczyni. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Mąż Wnioskodawczyni w celu uzyskania interpretacji powinien złożyć odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.