IPPB2/4515-28/15-3/MZ | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić że ustanowienie wyżej opisanej służebności gruntowej nie jest objęte ustawą o podatku od spadków i darowizn, a tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. A zatem, Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 i Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 2 nie będą mieli obowiązku zgłaszania ww. czynności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
IPPB2/4515-28/15-3/MZinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. podatek od spadków i darowizn
 3. przedmiot opodatkowania
 4. służebność gruntowa
 5. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca przeprowadził inwestycję budowlaną w zakresie wybudowania budynku wielorodzinnego w dwóch etapach. Pierwszy etap inwestycji został przeprowadzony na działce o numerze 39/2, drugi zaś etap został przeprowadzony na działkach 39/1, 39/2 i 37/5. W czasie realizacji drugiego etapu, przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie drugiego etapu, deweloper przestał być współwłaścicielem działki 39/1, ponieważ zostały sprzedane wszystkie lokale mieszkalne i usługowe przypisane do tej działki. Na potrzeby przyszłych aktów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych z drugiego etapu inwestycji, właściciele lokali nabywanych w pierwszym etapie inwestycji w akcie notarialnym wyrażali zgodę na wybudowanie drugiego etapu inwestycji, w kontekście stworzenia jednego budynku. Jednocześnie udzielili pełnomocnictwa Zarządowi Wspólnoty do podpisania aktu notarialnego ustanawiającego służebność oraz darowiznę udziału w drodze wewnętrznej. W związku z tak przeprowadzoną inwestycją powstały dwie wspólnoty mieszkaniowe, które na potrzeby tej interpretacji zostały nazwane Wspólnota Mieszkaniowa nr 1 - składająca się z współwłaścicieli pierwszego etapu inwestycji oraz Wspólnota Mieszkaniowa nr 2 – składająca się z współwłaścicieli drugiego etapu inwestycji.

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 zamierzają ustanowić na nieruchomości gruntowej, której aktualnie są współwłaścicielami, nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową polegającą na korzystaniu z nie zabudowanej części działki nr ewid. 39/2, z części działki nr ewid. 39/2 zabudowanej częścią budynku wielorodzinnego wybudowanego w II etapie inwestycji oraz z części wspólnych budynku i urządzeń, które służą do wspólnego użytku właścicieli poszczególnych lokali we Wspólnocie Nr 1.

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 2 zamierzają ustanowić na nieruchomości gruntowej, której aktualnie są współwłaścicielami, nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową polegającą na korzystaniu z nie zabudowanej części działek oznaczonych nr nr ewid, 37/5 i 39/1 oraz z części wspólnych budynku nowopowstałej Wspólnoty Nr 2.

W związku z tym, że dostęp do budynku jest z drogi wewnętrznej br 37/4, Członkowie Wspólnoty nr 2 przy zawieraniu aktów notarialnych umowy kupna sprzedaży lokalu mieszkalnego, bądź usługowego, nabywali jednocześnie udział wynoszący 1/71. Natomiast Członkom Wspólnoty nr 1, udziały te będą darowane.

Projekt Aktu Notarialnego w załączeniu.

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 są współwłaścicielami nieruchomości opisanej w KW. W skład KW wchodzi działka 39/2 o pow. 0,0616 ha oraz budynek o pow. użyt. 1470,60 m2.

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 2 są współwłaścicielami nieruchomości opisanej w KW xxx. W skład KW wchodzi działka 39/1 i 37/5 o łącznej pow. 0,0475 ha oraz budynek o pow. użyt. 1145,60 m2.

Następnym krokiem złączenia obu etapów wybudowanego budynku będzie złożenie wniosku do Sądu Wieczystoksięgowego o połączenie nieruchomości wspólnych (zabudowane działki 37/5, 39/1 i 39/2) stanowiących współwłasność członków Wspólnot Mieszkaniowych nr 1 i nr 2, przez wpisanie ich do jednej księgi wieczystej. Udziały każdoczesnego współwłaściciela zostaną przeliczone w taki sposób, że wartość licznika pozostaje bez zmian, a mianownik zostanie powiększony adekwatnie do łącznej powierzchni użytkowej obu etapów. Na skutek tego Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1, nabędą prawa własności części wspólnej nieruchomości z drugiego etapu, a Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 2 nabędą prawa własności części wspólnej nieruchomości z pierwszego etapu.

W wyniku połączenia ww. nieruchomości wspólnych, powstanie nieruchomość o łącznej pow. 0,1091 ha oraz łączna pow. użyt. budynku 2616,20 m2. Jednocześnie zostaną przeliczone udziału każdego z współwłaścicieli odpowiadające w liczniku powierzchni danego lokalu, a w mianowniku łącznej powierzchni wszystkich lokali. W załączniku zostały podane przykłady dla przeliczeń najmniejszego i największego lokalu dla każdej ze Wspólnot.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z planowaną czynnością ustanowienia służebności gruntowej Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 i/lub Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 2 będą zobowiązani do zapłaty jakiegokolwiek podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych i/lub podatku od spadków i darowizn...
 2. Czy w związku z planowaną czynnością darowizny udziału w drodze wewnętrznej Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 będą zobowiązani do zapłaty jakiegokolwiek podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych i/lub podatku od spadków i darowizn...
 3. Czy w związku z planowaną czynnością połączenia obu Wspólnot Mieszkaniowych poprzez połączenie trzech zabudowanych działek w jedną księgę wieczystą i w związku z tym nabyciem praw do części nieruchomości, nie wystąpi obowiązek podatkowy...
 4. Czy w związku z planowanymi wyżej wymienionymi czynnościami Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 i/lub Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 2 będą zobowiązani do zgłoszenia wyżej wskazanych czynności właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, celem uzyskania zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od spadków i darowizn w zakresie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej, w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, Członkowie obu Wspólnot Mieszkaniowych nie będą zobowiązani do zapłaty jakiegokolwiek podatku, ponieważ opisana służebność gruntowa nie jest objęta ustawą o podatku od spadków i darowizn.

Członkowie obu Wspólnot Mieszkaniowych nie są zobowiązani do zgłoszenia ww. czynności właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Ponadto omawianemu podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 ust. 2 ustawy).

Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, uregulowanym przepisami działu III ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Przepisy prawa cywilnego, z uwagi na odrębność charakteru jak i funkcji, rozróżniają służebność osobistą i gruntową. Z przepisu art. 296 § 1 Kodeksu wynika, że nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego zakres odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Natomiast na podstawie art. 285 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Służebność osobista jest obciążeniem nieruchomości, niemniej ustanawiana jest na rzecz oznaczonej osoby fizycznej. Służebność gruntowa, zgodnie z art. 285 § 2 Kodeksu cywilnego służy jedynie zwiększeniu użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części. Tylko służebność osobista ma charakter podmiotowy, a zatem jedynie nabycie takiej służebności przez zindywidualizowaną osobę powodować może konsekwencje w zakresie podatku od spadków i darowizn. Natomiast nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem nieodpłatnej służebności gruntowej (prawo przechodu i przejazdu) na rzecz każdoczesnego właściciela działki sąsiadującej z nieruchomością nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić że ustanowienie wyżej opisanej służebności gruntowej nie jest objęte ustawą o podatku od spadków i darowizn, a tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. A zatem, Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 i Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 2 nie będą mieli obowiązku zgłaszania ww. czynności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.